Page 1

S ta tsf o rv al t n in g e ns Ko m m u ne

br e v

af

14 ,

maj

2 009

til

B il l u n d

S t at s fo rv a lt n i ng e n h ar de n 16. apr i l 2 0 09 m o dt ag et d i n h env e nd e ls e med k lag e o v er B i l lu n d K o m m u n es beh a n dl i ng a f d i n a n m o dn i ng o m a kt i n d si g t . S t at s fo rv a lt n i ng e n h a r nu a fs lu t t et b eh a nd li ng e n a f sag e n. D et er st at s fo rv a lt n i ng en s o p fat t el s e, at Bi l lu nd K o m m u nes a dm i n i st r at io n a f fo rv alt n in g s l o v en s reg l er o m beg ru n de l se i kk e fu l dt u d v æ ret i o v er e n s st em m el se m ed lo v g iv n i ng e n . H er fø l g er e n g en n e m g ang a f sag e n s b a g g ru n d sam t e n næ rm ere b eg ru n de l s e fo r st at s fo rv alt ni ng en s o p fat t e ls e.

14-05-2009

TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV 10 6200 AABENRAA JOURNAL NR.: 2009-613/514 SAGSBEHANDLER: DLUSYD DIREKTE TELEFON: TELEFON: 7256 7900 TELEFAX: 7462 8409 EAN-NR. 5798000362291 SE-NR. 29 37 62 71 t ils yns yd @st at sfo rva lt ning.dk www.st at sfo rva lt ning.dk EKSPEDITIONSTID:

Sag e n s bag g r u n d

MANDAG - ONSDAG: 10.00-15.00 TORSDAG: 10.00-17.00

F ø lg en d e frem g år a f d i n akt i nd s ig t sa n m o dn i ng m art s 2 00 9 t i l B il lu n d K o m m u ne :

af

11 .

FREDAG: 10.00-13.00

TELEFONTID:

” (… )

MANDAG-ONSDAG: 09.00-13.00

J e g ø n s ke r o p l y s n i n g o m fø l g e n d e : 1 . H a r B i l l un d K o m m un e un d e r s ø g t f i r m a e t L o r d l a n d Europe Limiteds soliditet? 2 . I g i ve t f a l d , ø n s ke r j e g o p l y s n i n g o m h v o r n å r soliditetsoplysningerne er indhentet og indsigt i d e p å g æl d e n d e d o k um e n t e r (…)”

F ø lg en d e fr em g år a f B il lu n d akt i n d sig t a f 11 . m ar t s 2 00 9:

K o m m u ne s

a fg ø r el s e

om

”(…) S o m s v a r p å d i n a n m o d n i n g o m a kt i n d s i g t , k a n j e g h e n vi s e d i g t i l o f f e n t l i g h e d s l o ve n s § 4 , s t k . 3 , h v o r e ft e r a n m o d n i n g e n s k a l a n g i ve e n s a g e l l e r d e d o k um e n t e r , s o m m a n ø n s ke r a t b l i v e g j o r t b e ke n d t m e d . De r n æ s t vi l d e o p l y s n i n g e r , s o m d u ø n s ke r a kt i n d s i g t i , v æ r e f o r t r o l i g e o g d e r f o r un d t a g e t f r a a kt i n d s i g t ( … ) (…)”

Bi l lu n d K o m m u ne h ar den 1 6. a pri l 2 00 9 e ft er st at s fo r v alt n in g e n s a nm o d n i ng a f 1 9. m a rt s 2 00 9 a fg iv et fø lg e nd e u dt al e ls e:

TORSDAG: 12.00-16.00 FREDAG: 09.00-13.00


”(…) K l a g e r e n h a r i e m a i l s a n m o d e t o m a kt i n d s i g t i d e o p l y s n i n g e r s o m B i l l un d K o m m un e m å t t e h a v e i n d h e n t e t ve d r ø r e n d e firmaet Lordland Europe Limiteds ø k o n o m i s ke f o r h o l d . A f s l a g e t e r d e l s b e g r un d e t m e d , a t kl a g e r e n i k ke h a r b e s k r e ve t d e n s a g e l l e r d e d o k um e n t e r , s o m h a n ø n s ke r a t b l i ve g j o r t b e ke n d t m e d , d e l s a t o p l y s n i n g e r n e i g i ve t f a l d v i l v æ r e f o r t r o l i g e ( j f r . O f f e n t l i g h e d s l o ve n § 1 3 , s t k . 1, litra 6). De r fo r e f i n d e s i k ke i ko m m un e n s b e s i d d e l s e y d e r l i g e r e d o k um e n t e r m v . s a g e n ve d r ø r e n d e , i d e t d e r h e n vi s e s t i l kl a g e r e n s f r e m s e n d e l s e a f k o p i a f m a i l ko r r e s p o n d a n c e n . (…)”

Bi l lu n d K o m m u ne h ar st at s fo r v alt n in g e n:

su pp le re n de

o pl y st

”(…) B i l l un d K o m m un e h a r i k ke h e n t e t L o r d l a n d E u r o p e s ø kn o m i s ke f o r h o l d .

fø l g e nd e

oplysninger

til

om

De e n e s t e d o kum e n t e r d e r f o r e fi n d e s i s a g e n , e r d e n m a i l ko r r e s p o n d a n c e d e r h a r v æ r e t m e l l e m kl a g e r o g ko m m un e n . K o m m un e n b e k l a g e r h v i s f o r m ul e r i n g e n ; ” d e r n æ s t vi l d e o p l y s n i n g e r , s o m d u ø n s ke r a kt i n d s i g t i , v æ r e f o r t r o l i g e o g d e r f o r un d t a g e t f r a a kt i n d s i g t ” , h a r g i ve t g r un d t i l a t a n t a g e , a t d e r f o r e f i n d e s a n d r e d o k um e n t e r . (…)”

S ta tsf o rv al t n in g e ns ud ta l e l se S t at s fo rv a lt n i ng e n fø rer t i ls y n m ed , at ko m m u nern e o v er h o ld er d en lo v g iv ni ng , d er sæ r l ig t g æ ld er fo r o ffe nt lig e m yn d ig h e der , j f. § 48 , st k . 1 i lo v o m ko m m u ner ne s st yr el s e ( st yr e ls e sl o v en - lo v beke n dt g ø re l s e nr. 6 96 a f 27 . j u ni 2 008 ). F ø lg en d e fr em g år a f § 4, st k . 1 o g 3 s am t § 5. st k . 1 i lo v o m o ffe nt li g h ed i fo rv alt n i ng e n (o ffe nt l i g h ed s lo v en - lo v nr. 57 2 a f 1 9. de cem ber 198 5, so m s e ne s t æ ndr et v ed § 5 i lo v n r. 55 2 a f 2 4. j u ni 2 00 5) : § 4 . En h ve r k a n m e d d e un d t a g e l s e r , d e r e r n æ vn t i § § 7 1 4 , f o r l a n g e a t b l i ve g j o r t b e ke n d t m e d d o k u m e n t e r , d e r er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse m e d d e n s v i r k s o m h e d . En f o r va l t n i n g s m y n d i g h e d ka n

SIDE 2


g i ve a kt i n d s i g t i vi d e r e o m f a n g , m e d m i n d r e a n d e t f ø l g e r af regler om tavshedspligt m.v. (…) S t k . 3 . B e g æ r i n g e ft e r s t k . 1 o g 2 s ka l a n g i v e d e d o k um e n t e r e l l e r d e n s a g , s o m d e n p å g æl d e n d e ø n s ke r a t b l i v e g j o r t b e ke n d t m e d . § 5 . R e t t e n t i l a kt i n d s i g t o m f a t t e r 1 ) a l l e d o k um e n t e r , d e r ve d r ø r e r s a g e n , h e r un d e r genpart af de s kr i ve l s e r , d e r e r udgået fr a m y n d i g h e d e n , n å r s kr i ve l s e r n e m å a n t a g e s a t v æ r e ko m m e t f r e m t i l a d r e s s a t e n , o g 2 ) i n d f ø r e l s e r i j o u r n a l e r , r e g i s t r e o g a n d r e fo r t e g n e l s e r ve d r ø r e n d e d e n p å g æ l d e n d e s a g s d o k um e n t e r .

F ø lg en d e fr em g år a f § 2 2 sam t § 24, st k . 1 i lo v o m fo r v alt n i ng en ( fo rv a l t ni ng s lo v e n - lo v beke ndt g ø re l se nr. 136 5 a f 7. d ec em be r 20 07 ): § 2 2 . En a f g ø r e l s e s k a l , n å r d e n m e d d e l e s s k r i ft l i g t , v æ r e l e d s a g e t a f e n b e g r un d e l s e , m e d m i n d r e a fg ø r e l s e n f u l d t ud g i ve r d e n p å g æ l d e n d e p a r t m e d h o l d . § 2 4 . En b e g r un d e l s e f o r e n a f g ø r e l s e s ka l i n d e h o l d e e n h e n vi s n i n g t i l d e r e t s r e g l e r , i h e n h o l d t i l h v i l ke a fg ø r e l s e n e r t r u f f e t . I d e t o m f a n g , a fg ø r e l s e n e ft e r d i s s e r e g l e r b e r o r p å e t a d m i n i s t r a t i vt s kø n , s ka l b e g r un d e l s e n t i l l i g e a n g i ve d e h o v e d h e n s y n , d e r h a r v æ r e t b e s t e m m e n d e f o r s kø n s u d ø ve l s e n . .

Et skr i ft l ig t a fsl ag p å akt i n d sig t ska l i h enh o l d t i l § 22 i fo rv alt n i ng s lo v en v æ re l e ds ag et a f en b eg ru nd e ls e. Beg ru nd e ls e n i d e n a kt u el l e s ag ska l så le de s i nd eh o l de e n h env i s n in g t il de re g ler i o ffent l ig h e d sl o v en, d er g iv er h j em m el t il at b eg ræ n s e ret t e n t i l akt i nd s ig t j f. fo rv alt n i ng s lo v en s § 24, sam t John Vo g t er , O ffe nt lig h ed s lo v e n m ed ko m m ent a rer , 199 8, s id e 28 9. D et frem g år a f sa g en , at ko m m u ne n h ar u nd la dt at fr em s e nd e do ku m ent er med h env i s n in g til o ffe nt lig h ed s lo v e ns § 4, st k. 3 , h v o re ft er en beg æ r i ng o m akt i n d sig t sk al a ng iv e d e do ku m e nt er e l l er d e n s ag , so m påg æ ld en d e ø n sk er a t bl iv e g j o rt b ek e ndt m ed. S t at s fo rv a lt n i ng e n h ar no t e ret s ig , at B il lu n d K o m m u ne h ar o p ly st , at ko m m u ne n ik ke h ar i ndh e nt et ø k o no m i sk e o pl y s n i ng er på L o rd l an d Eu ro pe L im it e d, o g at d er ik ke fi nd e s a n dre do ku m e nt er i sag e n u do v er m ail ko rr es po n da nc e n m ell em k lag ere n o g ko m m u ne n o m akt i n d sig t .

SIDE 3


D et er ik ke i st r id m ed l o v g iv ni ng e n s reg l er i n akt i nd s ig t , at d er m e dd el e s a fs lag h er på, h v is d e do ku m e nt er , der ø n sk e s a kt i n d sig t i , i kk e e k si st erer . D et bem æ rk e s, at d e t h ell er ik ke e ft er st at s fo rv a lt n i ng e n s o p fat t e l se v il st r i de m o d lo v g iv ni ng e n, h v is ko m m u ne n u nd la de r at se n de ko p i a f a kt er, so m påg æ l de n de m å fo r m o de s a t v æ re be ke n dt m ed – fo r ek sem p el fo rd i ko m m u ne n h ar m o d t ag et akt e rn e fr a e l ler t id l ig ere h ar se n dt a kt er ne t i l v e d ko m m en de . S t at s fo rv a lt n i ng e n fin d er, at Bi llu n d K o m m u nes adm i n i st rat io n af fo rv a lt n i ng s lo v en s reg l er om beg ru n de l se i kk e fu l dt u d h ar v æ ret i o v eren s st em m el s e m ed lo v g iv n i ng e n . S t at s fo rv a lt n i ng e n l æ g g er v æ g t på, at der i a fsl ag et er sk et e n h e nv i sn i ng t il r eg ler i o ffe nt l ig h ed s lo v en , d er i de n ko nk ret e sag i k ke er re l ev ant e . K o m m u nen s ku ll e i beg ru n de l se n fo r a fg ø re l se n h av e h env i st t il , at ko m m u ne n ik ke h ar i ndh e nt et ø k o n o m i sk e o p ly s n i ng er på firm aet L o rd la n d Eu r o pe L im it ed , o g at d er så le de s al e ne fo re fi n de s do ku m e nt er b e st åe n de a f m ai l ko rre s po nd a nc en m ell em k lag er o g ko m m u nen . S t at s fo rv a lt n i ng e n fi nd er på d e n b ag g ru n d i kk e a n le d ni ng t il , at fo ret a g e s ig y d erl ig ere i sag en . I ø v r ig t S t at s fo rv a lt n i ng e n h ar s e ndt e n ko p i a f u dt al e ls e n t i l Bi l lu n d K o m m u ne . U dt ale ls e n vil s nar e st b l iv e st at s fo rv alt n in g e n s h j em m esi de (w w w . st at s fo rv a lt n i n g .d k) .

o ffent l ig g j o rt på på i nt er n et t et

M ed v e n li g h i l s en

S t e ll a B ø t t g er s pe c ia lko n su le nt / D it t e L u nd g aard J ako b se n fu l d m æ g t ig

SIDE 4

test2  

wteftwfewe

test2  

wteftwfewe