Page 1


cca news Banc ốvấn: LăngTr ị nhMaiHương Tr ưởngphòng Đà ot ạ o&Tưv ấ n

Kết oá n-Ki ể mt oá n t ạ i Ki ể mt oá nNhànướcVN

Đạidi ệnbant hưký t òas oạn HuỳnhKhá nhLi nh

Thi ếtkế:

HuỳnhKhá nhLi nh Ng uy ễ nHồngDũng

S ố1 Phá thà nhng à y 30/ 01/ 2012

Tòas oạn: Tầ ng8, TòanhàPhoe ni x , 1313Bi sKỳĐồng , P9, Quậ n3 ĐT: ( 848)39320248( Ms . Tú) Thưt ừ, bàivi ếtgửivề: homt hu. c c a @g ma i l . c om Fac ebook: /CLUB. CCA

/Cl bdi nhc aonghenghi ep. vn Webs i t e: www. di nhc a ong he ng hi e p. vn


CHUYỂN GI ÁCỦACÁCDOANH NGHI ỆPFDI TẠIVI ỆTNAM


Nhóm t ácgi ả:Ng uy ễ nTha nhDa nh

HàThị MỹHoà ng Phạ m Thị Yế nNhi Ng uy ễ nThị ThùyDung


Hànht r ì nhCCA HàThịMỹHoàng


Nhóm t ácgi ả:L êKi m Phụng

Tă ngThúcMa i VũThị Hi ề n Ng uy ễ nTr ầ nQuốcKhá nh


Nhóm t ácgi ả:L êKi m Phụng

Tă ngThúcMa i VũThị Hi ề n


Ti nv แบฏn


LêThịDuyên


HỎIĐÁP


THテ年G TI N TH盻ーCT蘯ャP


Trung tâm Đào tạo Vietsourcing TP Hồ Chí Minh Tầng 8, Tòa nhà Phoenix,

Điện thoại: (848) 3932 0248

13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Email: edu@vietsourcing.com

Hotline: 09 42 41 8998 (HCM)

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN F1,F2,F3 &

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

NĂM 2013 TẠI TP. HCM Ngày học

Tháng 3

Ngày khai giảng

Tiếng Anh

25/3 – 3/5

Tối 2, 4, 6

F1

19/3 – 21/5

Tối 3, 5

F2

4/3 – 26/4

Tối 2, 4, 6

F3

6/4 – 8/6

Chiều thứ 7 & Chiều Chủ Nhật

14/4 – 26/5

Chủ nhật

Tiếng Anh

21/5 – 4/7

Tối 3, 5

F1

27/5 – 8/7

Tối 2, 4, 6

F2

7/5 – 9/7

Tối 3,5

F3

15/6 – 17/8

Chiều thứ 7 & Chiều Chủ Nhật

1/6 – 14/7

Chiều thứ 7 & Chiều Chủ Nhật

Tháng 4 Tiếng Anh Tháng 5

Tháng 6 Tiếng Anh

Chứng chỉ kế toán Công chứng ACCA/FIA - MỞ LỚP HÀNG THÁNG W: www.vietsourcing.edu.vn - facebook/vietsourcing.edu.vn

CCAnews số 1  
CCAnews số 1  

Số báo đầu tiên của CCA đưa ra các thông tin liên quan đến: Sự chuyển giá của các DN FDI tại VN, tái cấu trúc DNNN và NH đa năng. Bên cạnh đ...

Advertisement