Page 1

BS Phạm ăn ảo

ặt vấn đề n p v tn

n tn

ot

n n

n

n p

ệm v

m tn u

n tn

t

nn

n

t n trùn đƣợ trí

n

m ặp

tđ tn

từ m o t n

v sn

so

n p

tn

o n

n m

n tn

ều tr

oặ t ụ t n tron

ụ t u n p

un

n

mn u

ệm

t

n t n đ đ ều tr v t n

ot

n p

tƣợn v p ƣơn p

pn

n

n tn

u

o t

u n

p

n

n t

n n

n tron

t

tđ tn

so

n

u

ợp đ đƣợ

tn

ện

tđ tn

v ện

n

đ đƣợ t

ện m

t

t p

u t u t đƣợ

m

on n v

trƣ n

n

ệu quả

n tn

trƣ n tạ

ả về

so

n tron n tron

n p t

n từ

t

t

n t n đ đ ều tr v đ n

n đ us um

n

n

s uđ m

t n trùn

uất

ện

trong t n

t quả trƣ n trƣ n t

ợp

trƣ n

ợp t n

t n tron

ợp t

t n trùn n m

n n

trƣ n

ệm v

uất ợp

ện ạ tron t n n ƣợt

on v

t n trùn tron t n

ợp t

o

tron đ trƣ n trƣ n

n

on n

trƣ n

ợp

ợp

on n

ợp t u m u n

t ụ

s um

t u n tđ tn

so

n p

tron đ ều tr v t n

:v tn t

n tn

ot n p

m tp

n p

ut u t n

so đơn

ản

n tn

n tn

tđ tn

Trang 103

so

n p

n tn

n to n v

ệu quả


Ấ n p

n tn

Theo Pr or t

t

oản os

n n n

n

ệm

n

mn u

ot v

tđ tn

t n trùn đƣợ trí

n n

ệm

t

n p

n p

mạn tín

n

t

n tn

n u n n tn n

m t

u r đẩ

n tn t ƣ n t

n

n p p

n

t sau viêm

[3,11]

.

so

oặ t ụ t n tron

từ m o t n

ả về

n m

on n t ƣ n

o n n ệu ụ

uv m

t

ot

[11]

t

v

n ấp

v sn

o n n ệu ụ - n p

n t ền ệt

t

m ặp

t

r

n

[11]

n t ền ệt - n ệu đạo ấp ều tr v t n

u

tu

n tn r

tn đ v o o n n tu

n

n

[10]

uv m

n n

n m tạ vùn

nn

ợp v s n

n n n

t n tạ

èn ép n p

m tn u

trƣ n

-

n n v t

ẩm s n v

n

tn

o n

ệu quả

[6,7]

n

n un

đ đ ều tr v t n

o

t

ƢỢ n

u

ện v ện n

ƣt t

n

to v m

Bện n

ợp p

n p

tn

tn v

n tn ms t

uv

o

t t

n

u t u t đều v t n tr n t tn

ít

ín trƣ

[8]

sn t

t

u

t tn

tr n

u

n tn

o n n

n

n

-sau >15mm, nang Muller, nang

so n ệu đạoụp n

tạ

ut u t o

o n s u m qu n ả tr đƣ n

[8]

ot

n qu n

n tn

n

n

nt

n

n ản ụ

tạ vùn

ện [13,14]

nn mt n t

p ụ

t

tụn

t

t

oặ

ƣ ùn

n

s n

tƣơn t

t

n

đụ n ƣ sữ p un r từ t m tt

n

o

tr n

đặt v

n

nt

n ƣ tron

n tn

tron

n tr

Trang 104

n t ền ệt

n

n n t ấ r m ện n n

n p n

tu

ùn đ t đ tr n s o

đụ n ƣ sữ p un r

v n v n n ệu đạo v tr u

đ n

t ấp < m v p nt

t t

đ đ ều tr v t n

.

t u tt

m

trƣ n

ất ả

uất u

ợp đ đƣợ

ện

n ản

n t ền ệt n n

Ê

n từ

tn

tu

n

trƣ n

n t ƣ n

ản t

[6,12]

Á

n tron t tí

n sn tn

bên

ƢƠ

u n

đ v n

À

ƣợ n

tr n t n t ƣơn tr n đ tr n t n t ƣơn

đƣợ ƣu trong 24-48 g .

ơ


n 1. Ụ n

p n to do nang Mueller.

Dùn qu

o

tđ tn

n

so ụ n

n s m:

n nƣ

t u v mt

n đƣợ

ện m

t

n t u

m

t u t đƣợ

t

t

m

n

n

t

ảo s t qu

tr

s uđ m

t

t

n

n tron

t n trùn

n tn

t p ện n

n

v m m o tn

m so t o t n t ƣơn

u t u t m t tu n

n t ƣơn

t ất ạ n u s u

m trùn t ều tn

ơv n v n

.

ạ s up

n đ us um

n

[3]

oạn ƣơn

o ợp tr

r

n qu n

n

t

u

tr n

o t n t ƣơn

tn t

n

n tron

t u t đƣợ đƣợ

u

đ đƣợ

m ện n n

n

n ệu đạo t n t ƣơn n ệu đạo r ện n

Ụn

ả m u t n t ƣơn tr

n mu n n ƣ uất t n n ƣợ n

n

uất

đ đƣợ t t

n

t p

u

ện tron t n

u

[3,9]

đ v nv tn

t

vợ

n

Ế Q Ả t

ả tu

(32-

n

n

u

n

trƣ n

trun

5±0,84 năm

ả năn s n sản trƣ n

ợp t

nt

o

n

v

n

t

p

-

n

tu

±

n v s n trun v sn n u

s sản p ụ o

n

tu

ợp đều

o

ợp t

on n

o t

s o

np

tv

ện

uv m

- năm uất

trƣ n

ợp

ện ạ tron t n

tron đ

n ƣợt

trƣ n

t n trùn tron t n tr ệu m t

ện n

t năm

n m

n s ut

n trƣ n

n t ƣ n

t n trùn

năm m t đ t n trùn n v

ất ả

trƣ n

5,63±

t

trun

tu

- năm

-

ợp

u

vợ

on n v

ut u t

t

n vợ đều

np

trƣ n

ợp

t

trƣ n ện n

n

n

on v

ợp ện n

n đƣợ p ản

Trang 105

ut u t

trƣ n

ợp

n

trƣ n

ợp

ợp tu

t t n mạ on n

on s u tn

n t


trƣ n

ợp ện n

t

n mu n

n

sn đ

n n

trƣ n

nđ on t

n mu n ợp

t

trùn tron t n n

n

s u m on t

trƣ n

n

ợp đ

v s uđ

s u

trƣ n

t

n

n

u

ợp

t

n

n s m

nn

nt

n n ƣ

phó

n

n mu n

n

n v

tr

on n

tn

s um

t

ti h

OPT đ n

on

1

Nang

0-0

Không

2

Nang

42 - 37

2 con

3

Nang

0-0

Không

4

Không nang

0-0

Không

5

Nang

25 - 28

2 con

6

Nang

54 - 5

1 con

7

Không nang

0-0

Không

8

Không nang

24 - 0

2 con

:tn

vợ

s um

tr ệu m -

À

é

m

on n v

t qu cắt đốt ội soi ố

STT

t

t t n mạ nv p

tn u

TTTON

TTTON

đ

L Ậ

ệu quả n ều n t

n

u

n ƣn t ƣ n

n

về m un

t quả n

p u

o

Trang 106

ut u t m ả

trƣ n

tron v s n

o

ợp v t n v t

u


t n nặn

rất ít n [10]

Popken

tạ

o rn

ron n

ợp

tron

u

o

n t trƣ n

n

n

[2]

m n ữn trƣ n

tạ

L n

u

v t n đƣợ

ur

ro

n t

ợp v t n [17]

u

r-Printzen

trí

ot

n ƣ

tạ t

[13]

v n

m

ện n

t quả r n r

n

u

nt

t quả đƣợ tr n

ản

o s

h

t qu c

cắt đốt ội soi ố

phó

ti h đi u tr v ti h o tắc ố

phóng tinh.

t n trùn

n

tn

on

n

s um

t

o

C t

Popken (1998) [10]

8

6 (75%)

t

Schroeder-Printzen (2000) [13]

12

5 (42%)

KR

Kochakarn (2001) [2]

7

6 (86%)

t

n

4 (57%)

Yurdakul (2008) [17]

12

11 (92%)

t

n

3 (25%)

8

4 (50%)

t

n

2 (25%)

n t n

un

t

trƣ n

ợp v

t u t

-

o ur

p

t

t

v t ệ

n n m tron t

tăn t

t n

n nữ

n

n

t

t

n n

s um

t

n v

oặ

qu

đ

t

n n

t

t n trùn tr

(14)

n ệ

m n u n ƣ ện n

ợp vợ

p

-30%

ạn n

n

trƣ n

ut u tn

ản

t quả

t n

trƣ n trƣ n t

on

1 (8,33%)

-70%

n

n

n n

t t

u

n t trƣ n

n

đợ t n n

ợp

mm tt

t

ợp s n đ

u

n t

m on s u

trƣ n

p

u

n

ợp s u

t đn

ns u

n

n tron n ợp

0

ạ tron t n

o t ấ t ệ t

-57% t

n

n

n

n mon

con thêm).

u n

t

ều t

uv m n n v

:

n

n

[9,13,14]

đ n

ảm

èn ép

r n

n

o

trƣ n

n t

trƣ n

u t t n ƣợn t

ợp t n

ợp t

n

n n n n t

t

p

ut u tt tr n n n

os o

os ođ

Trang 107

p

ut u t

t n ƣợn t t ơn t

vệ đ

t

n

on n n tƣơn t

ron t đƣợ

n

ả p

n

n

t

o

p t o t ƣu

uv m n o n

n n n

os o

n p

n


m tăn rm n trƣ

ả năn t

n

n m t

n v ot

t n

n

n

n

tđ s u tn

ất

ƣ

m ut

[14]

n

đƣợ

n

n

t

o

n đ

nt

n t uv n

n tr

tn

t m

n

ất

n

n

s u m qu tr

t

đƣợ

n

n nƣ

ả p

o

tr n

[12,14]

n

.

n n

n

n đ n n ạ

ơn

n nặn n ƣn rất

m

[14]

n

đ ut

n

v

n nặn n [14]

pn n

[2,3,9,10,12,17]

n n

ặp n ất uất t n

ện n

o

n t n

n

n đƣợ đặt t

o

n

n t u ạ

t

ụ t n tron v

n n

ệm

t n trùn trí [5]

năm

n

từ t n

o n v m o tn

un t ệ

n ất tron n ữn trƣ n o

t

n ữn

n v

n o sn t í

m

ện

ut

n t

n ềt

u n tr n

m trùn vùn

u

ut u t

đƣợ

ợp

p u

ệt

m

ơv

t t r

t

oạn p

t

ặp n ều ơn tr s n t m

uất u

n ữn tn

n

n p ụ

n to n v

m từ

ện p

n

s n non

tr

ềp í n ƣ

o n p m

n ữn n u

t t

trƣ n

:

r đ t

ệt

trun t m Lon on

u n

đ

tru ền

n v đ t

t quả

đ ều tr đƣợ

o n

[16]

o

n tạ

m ƣu v ệt r rệt

[1]

n n u

tr n t m s n

[4]

ợp t

m t tr n ạ

n đƣợ t n

t

Gynaecology and Fertility Centre, là 33%

ấp n

ƣ n

tv

tn t

t um us u

thêm 48 g

n ƣ qu

t u

đ u

n n ữn

ợp

oản

m trùn t u

tr n v v m t

o tron t

n

trƣ n

v o

v m m otn

đƣợ

p

ƣ n

n s p un r

n

t t um u

n ƣn ít ặp

n

s

ả đề n

n

Theo Turek

p í

t

v tr m ảm

ả năn

t

t n

n

n

n t ệp [16]

ẩn

ron -30% [14].

n

Ế L Ậ tđ tn

so

n p

tron đ ều tr v s n t mt

n

À L 1.

A ru

n tn ot

n ệu

n p

ut u t n

n tn

so đơn m tp

o đ t u nt ụ vệ

tđ tn

ản

n to n v

ệu quả

u t u t o n to n n m tron so tu

n t ền ệt

r A J W rs m

ƣ n

m tp

m mu n đ

J v

n đ

s n

n ặp vợ

n

u n

n tạ m ền

224-233.

Trang 108

ƣ m

u ệt

n

n m

ƣ

ữn ản í

n

:


2.

Kochakarn W, Leenanupunth C, Muangman V, Ratana-Olarn K, Viseshsindh V. (2001). Ejaculatory duct obstruction in the infertile male: experience of 7 cases at Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 84(8):11481152.

3.

Lipshultz LI, Thomas AJ Jr., Khera M (2007). Surgical Management of Male Infertility. In Campbell-Wash Urology, 9th Ed., Saunders Elsevier, Philadelphia, pp.654-717.

4.

Meniru G.I., Gorgy A., Batha S., Clarke R.J., Podsiadly B.T., Craft I.L. (1999). Studies of percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) and intracytoplasmic sperm. Hum Rep, 4(1):57-71. u

5.

n

n

ệp

ƣ

ạm

ả trƣ n

o tƣơn tr n u

6. tr 7.

n

n

p

ƣơn

ợp trí

s ƣ

ữu

ƣợ

ms t

n

n

t n trùn từ m o t n v :

ƣơn Qu n

ut u tt

u

u

n

L n

n tn

n p

L

u

n

u

n

ăn

u t u t đ t m t n trùn v o

-228.

r n ăn

t ợp

ƣơn

n

ụp n

ẩn đo n v trí t

n tn

t

tron v t n

n

s

o +

t :

m

p ả: v

-187

Nicopoullos J.D.M., Gilling-Smith C., Almeida P.A., Ramsay J.W.A. (2004). The results of 154 cycles using surgically retrieved sperm from azoospermic men. Hum Rep, 19(3):579-585.

8.

Nudell D.M., Turek P.J. (2001). Male fertility and infertility. Clinical manual of Urology, 3rd Ed, McGraw-Hill, NewYork, 643-674.

9.

Paick J, Kim SH, Kim SW (2000). Ejaculatory duct obstruction in infertile men. BJU Int, 85 (6):720-724

10.

Popken G, Wetterauer U, Schultze-Seemann W, Deckart A, Sommerkamp H (1998). Transuretral resection of cystic and non-cystic ejaculatory duct obstructions. Int J Androl, 21 (4):196-200

11.

Pryor JP, Hendry WF (1991). Ejaculatory duct obstruction in subfertile males : analysis of 87 patients. Fertil Steril, 56 (4):725-730 r n ăn

12.

n

t 13.

u

n í

n n

ƣ :

L

u

n

tr

s u m qu tr

tr n tron v t n

o

-43.

Schroeder-Printzen I, Ludwig M, Kohn F, Weidner W (2000). Surgical therapy in infertile men with ejaculatory duct obstruction: technique and outcome of a standardized surgical approach. Hum Reprod;15(6):1364-1368

14.

ur

J

nf rt t

n

m t ’s

n r

ro o

t E

L n

cal Books/McGraw-Hill, New

York, 678-712. 15. 16.

ur

J

mn

v s

s n

j

u tor

u t sur

r

n

nn’s ro o

ur

r

t E

Woldringh G.H., Kremer J.A.M., Braat D.D.M., Meuleman E.J.H. (2005). Intracytoplasmic sperm injection: a review of risks and complications. BJU Int, 96:749-753.

17.

Yurdakul T, Gokce G, Kilic O, Piskin MM (2008). Transurethral resection of ejaculatory ducts in the treatment of complete ejaculatory duct obstruction. Int Urol Nephrol. 40(2):369-372.

Trang 109

KINH NGHIỆM CẮT ĐỐT NỘI SOI ỐNG PHÓNG TINH ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO TẮC ỐNG PHÓNG TINH  

KINH NGHIỆM CẮT ĐỐT NỘI SOI ỐNG PHÓNG TINH ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO TẮC ỐNG PHÓNG TINH