Issuu on Google+

BS Phạm ăn ảo

ặt vấn đề n p v tn

n tn

ot

n n

n

n p

ệm v

m tn u

n tn

t

nn

n

t n trùn đƣợ trí

n

m ặp

tđ tn

từ m o t n

v sn

so

n p

tn

o n

n m

n tn

ều tr

oặ t ụ t n tron

ụ t u n p

un

n

mn u

ệm

t

n t n đ đ ều tr v t n

ot

n p

tƣợn v p ƣơn p

pn

n

n tn

u

o t

u n

p

n

n t

n n

n tron

t

tđ tn

so

n

u

ợp đ đƣợ

tn

ện

tđ tn

v ện

n

đ đƣợ t

ện m

t

t p

u t u t đƣợ

m

on n v

trƣ n

n

ệu quả

n tn

trƣ n tạ

ả về

so

n tron n tron

n p t

n từ

t

t

n t n đ đ ều tr v đ n

n đ us um

n

n

s uđ m

t n trùn

uất

ện

trong t n

t quả trƣ n trƣ n t

ợp

trƣ n

ợp t n

t n tron

ợp t

t n trùn n m

n n

trƣ n

ệm v

uất ợp

ện ạ tron t n n ƣợt

on v

t n trùn tron t n

ợp t

o

tron đ trƣ n trƣ n

n

on n

trƣ n

ợp

ợp

on n

ợp t u m u n

t ụ

s um

t u n tđ tn

so

n p

tron đ ều tr v t n

:v tn t

n tn

ot n p

m tp

n p

ut u t n

so đơn

ản

n tn

n tn

tđ tn

Trang 103

so

n p

n tn

n to n v

ệu quả


Ấ n p

n tn

Theo Pr or t

t

oản os

n n n

n

ệm

n

mn u

ot v

tđ tn

t n trùn đƣợ trí

n n

ệm

t

n p

n p

mạn tín

n

t

n tn

n u n n tn n

m t

u r đẩ

n tn t ƣ n t

n

n p p

n

t sau viêm

[3,11]

.

so

oặ t ụ t n tron

từ m o t n

ả về

n m

on n t ƣ n

o n n ệu ụ

uv m

t

ot

[11]

t

v

n ấp

v sn

o n n ệu ụ - n p

n t ền ệt

t

m ặp

t

r

n

[11]

n t ền ệt - n ệu đạo ấp ều tr v t n

u

tu

n tn r

tn đ v o o n n tu

n

n

[10]

uv m

n n

n m tạ vùn

nn

ợp v s n

n n n

t n tạ

èn ép n p

m tn u

trƣ n

-

n n v t

ẩm s n v

n

tn

o n

ệu quả

[6,7]

n

n un

đ đ ều tr v t n

o

t

ƢỢ n

u

ện v ện n

ƣt t

n

to v m

Bện n

ợp p

n p

tn

tn v

n tn ms t

uv

o

t t

n

u t u t đều v t n tr n t tn

ít

ín trƣ

[8]

sn t

t

u

t tn

tr n

u

n tn

o n n

n

n

-sau >15mm, nang Muller, nang

so n ệu đạoụp n

tạ

ut u t o

o n s u m qu n ả tr đƣ n

[8]

ot

n qu n

n tn

n

n

nt

n

n ản ụ

tạ vùn

ện [13,14]

nn mt n t

p ụ

t

tụn

t

t

oặ

ƣ ùn

n

s n

tƣơn t

t

n

đụ n ƣ sữ p un r từ t m tt

n

o

tr n

đặt v

n

nt

n ƣ tron

n tn

tron

n tr

Trang 104

n t ền ệt

n

n n t ấ r m ện n n

n p n

tu

ùn đ t đ tr n s o

đụ n ƣ sữ p un r

v n v n n ệu đạo v tr u

đ n

t ấp < m v p nt

t t

đ đ ều tr v t n

.

t u tt

m

trƣ n

ất ả

uất u

ợp đ đƣợ

ện

n ản

n t ền ệt n n

Ê

n từ

tn

tu

n

trƣ n

n t ƣ n

ản t

[6,12]

Á

n tron t tí

n sn tn

bên

ƢƠ

u n

đ v n

À

ƣợ n

tr n t n t ƣơn tr n đ tr n t n t ƣơn

đƣợ ƣu trong 24-48 g .

ơ


n 1. Ụ n

p n to do nang Mueller.

Dùn qu

o

tđ tn

n

so ụ n

n s m:

n nƣ

t u v mt

n đƣợ

ện m

t

n t u

m

t u t đƣợ

t

t

m

n

n

t

ảo s t qu

tr

s uđ m

t

t

n

n tron

t n trùn

n tn

t p ện n

n

v m m o tn

m so t o t n t ƣơn

u t u t m t tu n

n t ƣơn

t ất ạ n u s u

m trùn t ều tn

ơv n v n

.

ạ s up

n đ us um

n

[3]

oạn ƣơn

o ợp tr

r

n qu n

n

t

u

tr n

o t n t ƣơn

tn t

n

n tron

t u t đƣợ đƣợ

u

đ đƣợ

m ện n n

n

n ệu đạo t n t ƣơn n ệu đạo r ện n

Ụn

ả m u t n t ƣơn tr

n mu n n ƣ uất t n n ƣợ n

n

uất

đ đƣợ t t

n

t p

u

ện tron t n

u

[3,9]

đ v nv tn

t

vợ

n

Ế Q Ả t

ả tu

(32-

n

n

u

n

trƣ n

trun

5±0,84 năm

ả năn s n sản trƣ n

ợp t

nt

o

n

v

n

t

p

-

n

tu

±

n v s n trun v sn n u

s sản p ụ o

n

tu

ợp đều

o

ợp t

on n

o t

s o

np

tv

ện

uv m

- năm uất

trƣ n

ợp

ện ạ tron t n

tron đ

n ƣợt

trƣ n

t n trùn tron t n tr ệu m t

ện n

t năm

n m

n s ut

n trƣ n

n t ƣ n

t n trùn

năm m t đ t n trùn n v

ất ả

trƣ n

5,63±

t

trun

tu

- năm

-

ợp

u

vợ

on n v

ut u t

t

n vợ đều

np

trƣ n

ợp

t

trƣ n ện n

n

n

on v

ợp ện n

n đƣợ p ản

Trang 105

ut u t

trƣ n

ợp

n

trƣ n

ợp

ợp tu

t t n mạ on n

on s u tn

n t


trƣ n

ợp ện n

t

n mu n

n

sn đ

n n

trƣ n

nđ on t

n mu n ợp

t

trùn tron t n n

n

s u m on t

trƣ n

n

ợp đ

v s uđ

s u

trƣ n

t

n

n

u

ợp

t

n

n s m

nn

nt

n n ƣ

phó

n

n mu n

n

n v

tr

on n

tn

s um

t

ti h

OPT đ n

on

1

Nang

0-0

Không

2

Nang

42 - 37

2 con

3

Nang

0-0

Không

4

Không nang

0-0

Không

5

Nang

25 - 28

2 con

6

Nang

54 - 5

1 con

7

Không nang

0-0

Không

8

Không nang

24 - 0

2 con

:tn

vợ

s um

tr ệu m -

À

é

m

on n v

t qu cắt đốt ội soi ố

STT

t

t t n mạ nv p

tn u

TTTON

TTTON

đ

L Ậ

ệu quả n ều n t

n

u

n ƣn t ƣ n

n

về m un

t quả n

p u

o

Trang 106

ut u t m ả

trƣ n

tron v s n

o

ợp v t n v t

u


t n nặn

rất ít n [10]

Popken

tạ

o rn

ron n

ợp

tron

u

o

n t trƣ n

n

n

[2]

m n ữn trƣ n

tạ

L n

u

v t n đƣợ

ur

ro

n t

ợp v t n [17]

u

r-Printzen

trí

ot

n ƣ

tạ t

[13]

v n

m

ện n

t quả r n r

n

u

nt

t quả đƣợ tr n

ản

o s

h

t qu c

cắt đốt ội soi ố

phó

ti h đi u tr v ti h o tắc ố

phóng tinh.

t n trùn

n

tn

on

n

s um

t

o

C t

Popken (1998) [10]

8

6 (75%)

t

Schroeder-Printzen (2000) [13]

12

5 (42%)

KR

Kochakarn (2001) [2]

7

6 (86%)

t

n

4 (57%)

Yurdakul (2008) [17]

12

11 (92%)

t

n

3 (25%)

8

4 (50%)

t

n

2 (25%)

n t n

un

t

trƣ n

ợp v

t u t

-

o ur

p

t

t

v t ệ

n n m tron t

tăn t

t n

n nữ

n

n

t

t

n n

s um

t

n v

oặ

qu

đ

t

n n

t

t n trùn tr

(14)

n ệ

m n u n ƣ ện n

ợp vợ

p

-30%

ạn n

n

trƣ n

ut u tn

ản

t quả

t n

trƣ n trƣ n t

on

1 (8,33%)

-70%

n

n

n n

t t

u

n t trƣ n

n

đợ t n n

ợp

mm tt

t

ợp s n đ

u

n t

m on s u

trƣ n

p

u

n

ợp s u

t đn

ns u

n

n tron n ợp

0

ạ tron t n

o t ấ t ệ t

-57% t

n

n

n

n mon

con thêm).

u n

t

ều t

uv m n n v

:

n

n

[9,13,14]

đ n

ảm

èn ép

r n

n

o

trƣ n

n t

trƣ n

u t t n ƣợn t

ợp t n

ợp t

n

n n n n t

t

p

ut u tt tr n n n

os o

os ođ

Trang 107

p

ut u t

t n ƣợn t t ơn t

vệ đ

t

n

on n n tƣơn t

ron t đƣợ

n

ả p

n

n

t

o

p t o t ƣu

uv m n o n

n n n

os o

n p

n


m tăn rm n trƣ

ả năn t

n

n m t

n v ot

t n

n

n

n

tđ s u tn

ất

ƣ

m ut

[14]

n

đƣợ

n

n

t

o

n đ

nt

n t uv n

n tr

tn

t m

n

ất

n

n

s u m qu tr

t

đƣợ

n

n nƣ

ả p

o

tr n

[12,14]

n

.

n n

n

n đ n n ạ

ơn

n nặn n ƣn rất

m

[14]

n

đ ut

n

v

n nặn n [14]

pn n

[2,3,9,10,12,17]

n n

ặp n ất uất t n

ện n

o

n t n

n

n đƣợ đặt t

o

n

n t u ạ

t

ụ t n tron v

n n

ệm

t n trùn trí [5]

năm

n

từ t n

o n v m o tn

un t ệ

n ất tron n ữn trƣ n o

t

n ữn

n v

n o sn t í

m

ện

ut

n t

n ềt

u n tr n

m trùn vùn

u

ut u t

đƣợ

ợp

p u

ệt

m

ơv

t t r

t

oạn p

t

ặp n ều ơn tr s n t m

uất u

n ữn tn

n

n p ụ

n to n v

m từ

ện p

n

s n non

tr

ềp í n ƣ

o n p m

n ữn n u

t t

trƣ n

:

r đ t

ệt

trun t m Lon on

u n

đ

tru ền

n v đ t

t quả

đ ều tr đƣợ

o n

[16]

o

n tạ

m ƣu v ệt r rệt

[1]

n n u

tr n t m s n

[4]

ợp t

m t tr n ạ

n đƣợ t n

t

Gynaecology and Fertility Centre, là 33%

ấp n

ƣ n

tv

tn t

t um us u

thêm 48 g

n ƣ qu

t u

đ u

n n ữn

ợp

oản

m trùn t u

tr n v v m t

o tron t

n

trƣ n

v o

v m m otn

đƣợ

p

ƣ n

n s p un r

n

t t um u

n ƣn ít ặp

n

s

ả đề n

n

Theo Turek

p í

t

v tr m ảm

ả năn

t

t n

n

n

n t ệp [16]

ẩn

ron -30% [14].

n

Ế L Ậ tđ tn

so

n p

tron đ ều tr v s n t mt

n

À L 1.

A ru

n tn ot

n ệu

n p

ut u t n

n tn

so đơn m tp

o đ t u nt ụ vệ

tđ tn

ản

n to n v

ệu quả

u t u t o n to n n m tron so tu

n t ền ệt

r A J W rs m

ƣ n

m tp

m mu n đ

J v

n đ

s n

n ặp vợ

n

u n

n tạ m ền

224-233.

Trang 108

ƣ m

u ệt

n

n m

ƣ

ữn ản í

n

:


2.

Kochakarn W, Leenanupunth C, Muangman V, Ratana-Olarn K, Viseshsindh V. (2001). Ejaculatory duct obstruction in the infertile male: experience of 7 cases at Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 84(8):11481152.

3.

Lipshultz LI, Thomas AJ Jr., Khera M (2007). Surgical Management of Male Infertility. In Campbell-Wash Urology, 9th Ed., Saunders Elsevier, Philadelphia, pp.654-717.

4.

Meniru G.I., Gorgy A., Batha S., Clarke R.J., Podsiadly B.T., Craft I.L. (1999). Studies of percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) and intracytoplasmic sperm. Hum Rep, 4(1):57-71. u

5.

n

n

ệp

ƣ

ạm

ả trƣ n

o tƣơn tr n u

6. tr 7.

n

n

p

ƣơn

ợp trí

s ƣ

ữu

ƣợ

ms t

n

n

t n trùn từ m o t n v :

ƣơn Qu n

ut u tt

u

u

n

L n

n tn

n p

L

u

n

u

n

ăn

u t u t đ t m t n trùn v o

-228.

r n ăn

t ợp

ƣơn

n

ụp n

ẩn đo n v trí t

n tn

t

tron v t n

n

s

o +

t :

m

p ả: v

-187

Nicopoullos J.D.M., Gilling-Smith C., Almeida P.A., Ramsay J.W.A. (2004). The results of 154 cycles using surgically retrieved sperm from azoospermic men. Hum Rep, 19(3):579-585.

8.

Nudell D.M., Turek P.J. (2001). Male fertility and infertility. Clinical manual of Urology, 3rd Ed, McGraw-Hill, NewYork, 643-674.

9.

Paick J, Kim SH, Kim SW (2000). Ejaculatory duct obstruction in infertile men. BJU Int, 85 (6):720-724

10.

Popken G, Wetterauer U, Schultze-Seemann W, Deckart A, Sommerkamp H (1998). Transuretral resection of cystic and non-cystic ejaculatory duct obstructions. Int J Androl, 21 (4):196-200

11.

Pryor JP, Hendry WF (1991). Ejaculatory duct obstruction in subfertile males : analysis of 87 patients. Fertil Steril, 56 (4):725-730 r n ăn

12.

n

t 13.

u

n í

n n

ƣ :

L

u

n

tr

s u m qu tr

tr n tron v t n

o

-43.

Schroeder-Printzen I, Ludwig M, Kohn F, Weidner W (2000). Surgical therapy in infertile men with ejaculatory duct obstruction: technique and outcome of a standardized surgical approach. Hum Reprod;15(6):1364-1368

14.

ur

J

nf rt t

n

m t ’s

n r

ro o

t E

L n

cal Books/McGraw-Hill, New

York, 678-712. 15. 16.

ur

J

mn

v s

s n

j

u tor

u t sur

r

n

nn’s ro o

ur

r

t E

Woldringh G.H., Kremer J.A.M., Braat D.D.M., Meuleman E.J.H. (2005). Intracytoplasmic sperm injection: a review of risks and complications. BJU Int, 96:749-753.

17.

Yurdakul T, Gokce G, Kilic O, Piskin MM (2008). Transurethral resection of ejaculatory ducts in the treatment of complete ejaculatory duct obstruction. Int Urol Nephrol. 40(2):369-372.

Trang 109


KINH NGHIỆM CẮT ĐỐT NỘI SOI ỐNG PHÓNG TINH ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO TẮC ỐNG PHÓNG TINH