Page 1


Ban Toå chöùc traân troïng kính môøi

BS. ĐỖ QUANG MAI Tham döï

Thôøi gian: Ngaøy 16-18/08/2013 Ñòa ñieåm: Furama Resort Da Nang, TP. Ñaø Naüng

Chuû tòch HOSREM

GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng


PHIEÂN I (08:10 - 09:35) 08:10

Tæ leä coù thai doàn cuûa thuï tinh oáng nghieäm söû duïng corifollitropin alpha ôû beänh nhaân coù caân naëng thaáp

ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan - Boä moân Phuï Saûn, Ñaïi hoïc Y Döôïc TPHCM

08:30

Nhaän xeùt keát quaû böôùc ñaàu söû duïng Elonva trong kích thích buoàng tröùng thuï tinh trong oáng nghieäm taïi Beänh vieän Phuï Saûn Haûi Phoøng, töø 11/2012 ñeán 05/2013 BS. Ñoã Thò Haûi - BV. Phuï Saûn Haûi Phoøng

08:40

Tæ leä sinh soáng cuûa nhöõng beänh nhaân ñöôïc kích thích buoàng tröùng laøm thuï tinh trong oáng nghieäm baèng phaùc ñoà GnRH ñoái vaän coù söû duïng GnRH ñoàng vaän ñeå kích thích tröôûng thaønh noaõn sau cuøng BS. Phuøng Huy Tuaân - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

08:55

Khôûi ñoäng tröôûng thaønh nang noaõn trong thuï tinh trong oáng nghieäm baèng GnRH ñoàng vaän thay theá hCG ôû Ñôn vò Voâ sinh-hieám muoän, Beänh vieän Trung öông Hueá ThS. Leâ Vieät Huøng - BV. Trung öông Hueá

09:05

Thaûo luaän

09:35

Giaûi lao

PHIEÂN IIB (10:10 - 11:30)

PHIEÂN IIA (10:10 - 11:30) 10:10

Prolactin taêng cao vaø hoäi chöùng buoàng tröùng ña nang

10:25

AMH trong chaån ñoaùn hoäi chöùng buoàng tröùng ña nang

10:40

Anti-Mullerian hormone vaø tieân löôïng coù thai trong ñieàu trò thuï tinh trong oáng nghieäm

ThS. Leâ Thò Phöông Lan - BV. Phuï Saûn Trung öông

Ngaøy 17.08.2013

:

ThS. Giang Huyønh Nhö - IVF An Sinh, BV. An Sinh

CHÖÔNG TRÌNH

13:30

14:05

TS. Leâ Hoaøng - BV. Phuï Saûn Trung öông

Nghieân cöùu xaùc ñònh thôøi ñieåm laáy noaõn toái öu ñoái vôùi caùc phaùc ñoà daøi, phaùc ñoà ngaén vaø phaùc ñoà antagonist

07:30

Ñoùn tieáp ñaïi bieåu

08:00

Khai maïc hoäi thaûo PGS. TS. Nguyeãn Vieát Tieán GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng

TS. Nguyeãn Xuaân Hôïi - BV. Phuï Saûn Trung öông

14:20

Tröõ tröùng taïi Beänh vieän Töø Duõ

10:55

Ñònh löôïng caùc goác oxy hoùa töï do trong tinh dòch cuûa 600 tröôøng hôïp khaùm hieám muoän

AÛnh höôûng cuûa chaâm cöùu treân tæ leä coù thai ôû beänh nhaân thuï tinh trong oáng nghieäm taïi Khoa Hieám muoän, Beänh vieän Huøng Vöông

11:10

Thaûo luaän

13:30

Thoâng baùo cuûa Ban Toå chöùc

PHIEÂN IIIB (13:50 - 15:10) 13:50

14:50

Höôùng ñi môùi trong löïa choïn phoâi döïa treân heä thoáng quan saùt phoâi lieân tuïc baèng hình aûnh ThS. Nguyeãn Ngoïc Quyønh - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

14:05

Load phoâi trong chuyeån phoâi: kyõ thuaät, con ngöôøi hay duïng cuï? BS. Vuõ Ñình Tuaân - BV. Huøng Vöông

14:20

So saùnh hieäu quaû nuoâi caáy phoâi ôû ñieàu kieän noàng ñoä oxy thaáp vaø keát hôïp noàng ñoä oxy cao vôùi noàng ñoä oxy thaáp CN. Voõ Thieän AÂn - IVF Haïnh Phuùc, BV. Haïnh Phuùc

BS. Quan Vuõ Ngoïc, BS. CKII. Lyù Thaùi Loäc - BV. Huøng Vöông

14:35

CN. Traàn Thò Haïnh Dung - BV. Töø Duõ

ThS. Huyønh Thò Hoàng Vinh - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

Thoâng baùo cuûa Ban Toå chöùc

Moät soá quan ñieåm ñieàu trò quaù saûn noäi maïc töû cung ôû beänh nhaân voâ sinh

Nghieân cöùu taùc duïng kích thích sinh tinh cuûa thuoác Phylamin Y treân thöïc nghieäm vaø laâm saøng

10:40

Thaûo luaän

PHIEÂN IIIA (13:50 - 15:10) 13:50

ThS. Huyønh Gia Baûo - IVF An Sinh,BV. An Sinh

10:25

:

Noàng ñoä Anti-Mullerian hormone cuûa beänh nhaân coù nguy cô quaù kích buoàng tröùng ThS. Traàn Thuøy Anh - BV. Phuï Saûn Trung öông

11:10

Hieäu quaû cuûa moâi tröôøng nuoâi caáy phoâi coù boå sung GM-CSF ôû nhöõng tröôøng hôïp thaát baïi laøm toå lieân tieáp trong hoã trôï sinh saûn

ThS. Döông Ñình Hieáu - Trung taâm Coâng ngheä phoâi, Hoïc vieän Quaân y

ThS. Leâ Thò Minh Chaâu - BV. Töø Duõ

10:55

10:10

14:35

Keát quaû kyõ thuaät nuoâi tröôûng thaønh noaõn caûi tieán ThS. Hoà Maïnh Töôøng - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

Hieäu quaû chuyeån phoâi ngaøy 5 treân beänh nhaân thuï tinh trong oáng nghieäm thaát baïi laøm toå nhieàu laàn lieân tieáp (RIF) ThS. Nguyeãn Huõu Duy - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

Thaûo luaän 14:50

PHIEÂN IV (15:40 - 16:40) 15:40

Y hoïc chöùng cöù veà laïc noäi maïc töû cung vaø hieám muoän

15:55

Chuyeån phoâi trong IVF: phoâi töôi vs. phoâi tröõ laïnh

16:10

Chuyeån phoâi tröõ laïnh

16:20

Thaûo luaän

16:40

Toång keát vaø beá maïc hoäi nghò - GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng

TS. Hoaøng Thò Dieãm Tuyeát - BV. Töø Duõ BS. AÂu Nhöït Luaân - Boä moân Phuï Saûn, Ñaïi hoïc Y Döôïc TPHCM ThS. Ñaëng Quang Vinh - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

Thaûo luaän


POSTER

POSTER

CAÙC ÑEÀ TAØI THAM GIA TRIEÅN LAÕM

1

Tìm hieåu moät soá yeáu toá lieân quan ñeán keát quaû thuï tinh trong oáng nghieäm cuûa beänh nhaân ñaùp öùng keùm vôùi kích thích buoàng tröùng taïi Beänh vieän Phuï Saûn Trung öông

CAÙC ÑEÀ TAØI THAM GIA TRIEÅN LAÕM

5

oáng nghieäm taïi IVFAS ThS. Haø Thanh Queá, ThS. Hoà Maïnh Töôøng, CN. Laâm Anh Tuaán,

ThS. Ñaøo Lan Höông, PGS. TS. Nguyeãn Vieát Tieán

2

Keát quaû nghieân cöùu bôm hCG vaøo loøng töû cung tröôùc chuyeån phoâi raõ ñoâng BS. Huyønh Ngoïc Baûo Traân, BS. CKII. Lyù Thaùi Loäc, BS. Taêng Quang Thaùi

3

4

ThS. Nguyeãn Thò Thu Lan, ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan

6

Taùc ñoäng cuûa thôøi ñieåm choïc huùt noaõn leân tæ leä noaõn tröôûng thaønh vaø chaát löôïng noaõn cuûa chu kyø kích thích buoàng tröùng söû duïng GnRH agonist ñeå khôûi ñoäng tröôûng thaønh noaõn BS. Nguyeãn Thò Ngoïc Nhaân,ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan, BS. Vuõ Nhaät Khang

AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä Hyase khaùc nhau ñeán keát quaû ICSI BS. Vuõ Ñình Tuaân, CN. Taêng Kim Hoaøng Vaên

7

Böôùc ñaàu khaûo saùt hieäu quaû söû duïng tuû nuoâi caáy theá heä môùi trong thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Nguyeãn Thò Phöông Dung, ThS. Huyønh Gia Baûo,

Ñaùnh giaù keát quaû treû sinh soáng sau chuyeån phoâi töôi so vôùi phoâi tröõ taïi IVF Vaïn Haïnh KS. Buøi Thò Thu Hieàn, ThS. Leâ Thuïy Hoàng Khaû, BS. Phuøng Huy Tuaân, ThS. Ñaëng Quang Vinh

Hieäu quaû cuûa chöông trình nuoâi tröôûng thaønh noaõn trong thuï tinh trong

CN. Laâm Anh Tuaán, ThS. Hoà Maïnh Töôøng

8

Khaû naêng soáng soùt sau raõ ñoâng cuûa tinh truøng ngöôøi CN. Nguyeãn Hoaøng Thaûo, CN. Nguyeãn Vaên Thoaïi

9

Moâ hình quaûn trò ruûi ro cuûa heä thoáng khí trung taâm phuïc vuï cho nuoâi caáy phoâi taïi IVF Mekong ThS. Mai Coâng Minh Taâm, CN. Höùa Traàn Phong, CN. Trang Thanh Nhaõ, BS. Nguyeãn Thò Xuaân Yeán

Thu moi email do quang mai  

thu moi email

Thu moi email do quang mai  

thu moi email

Advertisement