Page 1

IVF EXPERTS MEETING LAÀN IX Ñaø Naüng | 16-18.08.2013

THOÂNG BAÙO LAÀN II Ngaøy 17.08.2013

CHÖÔNG TRÌNH 08:00

Khai maïc hoäi nghò - GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng

PHIEÂN IIA (10:10 - 11:30) 10:10

Prolactin taêng cao vaø hoäi chöùng buoàng tröùng ña nang

10:25

AMH trong chaån ñoaùn hoäi chöùng buoàng tröùng ña nang

ThS. Leâ Thò Phöông Lan - BV. Phuï Saûn Trung öông

ThS. Giang Huyønh Nhö - IVF An Sinh, BV. An Sinh

PHIEÂN I (08:10 - 09:35) 08:10

Kinh nghieäm söû duïng corifollitropin alpha trong kích thích buoàng tröùng thuï tinh trong oáng nghieäm

10:40

Antimullerian hormone vaø tieân löôïng coù thai trong ñieàu trò thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Leâ Thò Minh Chaâu - BV. Töø Duõ

10:55

ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan - Boä moân Phuï Saûn, Ñaïi hoïc Y Döôïc TPHCM

Noàng ñoä AMH cuûa beänh nhaân coù nguy cô quaù kích buoàng tröùng trong TTTON ThS. Traàn Thuøy Anh - BV. Phuï Saûn Trung öông

08:30

Nhaän xeùt keát quaû böôùc ñaàu söû duïng Elonva trong kích thích buoàng tröùng thuï tinh oáng nghieäm taïi Beänh vieän Phuï Saûn Haûi Phoøng, töø thaùng 11/2012 ñeán 05/2013 BS. Ñoã Thò Haûi - BV. Phuï Saûn Haûi Phoøng

08:40

Tæ leä sinh soáng cuûa nhöõng beänh nhaân ñöôïc KTBT laøm TTTON baèng phaùc ñoà GnRH ñoái vaän coù söû duïng GnRH ñoàng vaän ñeå kích thích tröôûng thaønh noaõn sau cuøng BS. Phuøng Huy Tuaân - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

08:55

Khôûi ñoäng tröôûng thaønh nang noaõn trong TTTON baèng GnRH ñoàng vaän thay theá hCG ôû Ñôn vò Voâ sinh-hieám muoän, Beänh vieän Trung öông Hueá

11:10

PHIEÂN IIB (10:10 - 11:30) 10:10

Thaûo luaän

09:35

Giaûi lao vaø chia nhoùm

Hieäu quaû cuûa moâi tröôøng nuoâi caáy phoâi coù boå sung GM-CSF ôû nhöõng tröôøng hôïp thaát baïi laøm toå lieân tieáp trong HTSS ThS. Huyønh Gia Baûo - IVF An Sinh, BV. An Sinh

10:25

Nghieân cöùu taùc duïng kích thích sinh tinh cuûa thuoác Phylamin Y treân thöïc nghieäm

ThS. Döông Ñình Hieáu - Trung taâm Coâng ngheä phoâi, Hoïc vieän Quaân y

10:40

Tröõ tröùng taïi Beänh vieän Töø Duõ CN. Traàn Thò Haïnh Dung - BV. Töø Duõ

ThS. Leâ Vieät Huøng - BV. Trung öông Hueá

09:05

Thaûo luaän

10:55

Ñònh löôïng caùc goác oxy hoùa töï do trong tinh dòch cuûa 600 tröôøng hôïp khaùm hieám muoän ThS. Huyønh Thò Hoàng Vinh - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

11:10

Thaûo luaän


IVF EXPERTS MEETING LAÀN IX Ñaø Naüng | 16-18.08.2013

13:30

Thoâng baùo cuûa Ban Toå chöùc

PHIEÂN IIIA (13:50 - 15:10) 13:50

Moät soá quan ñieåm ñieàu trò quaù saûn noäi maïc töû cung ôû beänh nhaân voâ sinh

PHIEÂN IIIB (13:50 - 15:10) 13:50

Höôùng ñi môùi trong löïa choïn phoâi döïa treân heä thoáng quan saùt phoâi lieân tuïc baèng hình aûnh ThS. Nguyeãn Ngoïc Quyønh - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

14:05

Load phoâi trong chuyeån phoâi: kyõ thuaät, con ngöôøi hay duïng cuï?

TS. Leâ Hoaøng - BV. Phuï Saûn Trung öông

14:05

Nghieân cöùu thôøi ñieåm laáy noaõn toái öu ñoái với caùc phaùc ñoà daøi, ngaén vaø antagonist TS. Nguyeãn Xuaân Hôïi - BV. Phuï Saûn Trung öông

14:20

AÛnh höôûng cuûa chaâm cöùu treân tæ leä coù thai ôû beänh nhaân thuï tinh trong oáng nghieäm taïi Khoa Hieám muoän, Beänh vieän Huøng Vöông BS. Quan Vuõ Ngoïc / BS. CKII. Lyù Thaùi Loäc - BV. Huøng Vöông

14:35

Keát quaû IVM caûi tieán

BS. Vuõ Ñình Tuaân - BV. Huøng Vöông

14:20

So saùnh hieäu quaû nuoâi caáy phoâi ôû ñieàu kieän noàng ñoä oxy thaáp vaø keát hôïp noàng ñoä oxy cao vôùi noàng ñoä oxy thaáp CN. Voõ Thieän AÂn - IVF Haïnh Phuùc, BV. Haïnh Phuùc

14:35

Hieäu quaû chuyeån phoâi ngaøy 5 treân beänh nhaân thuï tinh trong oáng nghieäm thaát baïi laøm toå nhieàu laàn lieân tieáp (RIF) ThS. Nguyeãn Höõu Duy - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

ThS. Hoà Maïnh Töôøng - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

14:50

Thaûo luaän

14:50

Thaûo luaän

15:10

Giaûi lao

15:10

Giaûi lao

PHIEÂN IV (15:40 - 16:40) 15:40

Y hoïc chöùng cöù veà laïc noäi maïc töû cung vaø hieám muoän

TS. Hoaøng Thò Dieãm Tuyeát - BV. Töø Duõ

15:55

Chuyeån phoâi trong IVF: phoâi töôi vs. phoâi tröõ laïnh

BS. AÂu Nhöït Luaân - Boä moân Phuï Saûn, Ñaïi hoïc Y Döôïc TPHCM

16:10

Keát quaû chuyeån phoâi tröõ laïnh

ThS. Ñaëng Quang Vinh - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

16:20

Thaûo luaän

16:40

Toång keát vaø beá maïc hoäi nghò - GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng


IVF EXPERTS MEETING LAÀN IX Ñaø Naüng | 16-18.08.2013

DANH SAÙCH ÑEÀ TAØI BAÙO CAÙO POSTER 1 2

Tìm hieåu moät soá yeáu toá lieân quan ñeán keát quaû thuï tinh trong oáng nghieäm cuûa beänh nhaân ñaùp öùng keùm vôùi kích thích buoàng tröùng taïi Beänh vieän Phuï Saûn Trung öông ThS. Ñaøo Lan Höông, PGS.TS. Nguyeãn Vieát Tieán - BV. Phuï Saûn Haø Noäi

AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä Hyase khaùc nhau ñeå loaïi boû teá baøo cumulus ñeán keát quaû ICSI BS. Vuõ Ñình Tuaân, CN. Taêng Kim Hoaøng Vaên - BV. Huøng Vöông

3

Taùc duïng cuûa bôm hCG vaøo loøng töû cung tröôùc chuyeån phoâi raõ ñoâng treân beänh nhaân thuï tinh trong oáng nghieäm taïi Khoa Hieám muoän, Beänh vieän Huøng Vöông BS. Huyønh Ngoïc Baûo Traân, BS.CKII. Lyù Thaùi Loäc, BS. Taêng Quang Thaùi - BV. Huøng Vöông

4

Ñaùnh giaù keát quaû treû sinh soáng sau chuyeån phoâi töôi so vôùi phoâi tröõ taïi IVF Vaïn Haïnh KS. Buøi Thò Thu Hieàn - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh

5

Böôùc ñaàu khaûo saùt hieäu quaû söû duïng tuû nuoâi caáy theá heä môùi trong thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Nguyeãn Thò Phöông Dung - IVF An Sinh, BV. An Sinh

6

Taùc ñoäng cuûa thôøi ñieåm choïc huùt noaõn leân tæ leä noaõn tröôûng thaønh vaø chaát löôïng noaõn cuûa chu kyø KTBT söû duïng GnRH agonist ñeå khôûi ñoäng tröôûng thaønh noaõn BS. Nguyeãn Thò Ngoïc Nhaân, ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan, BS. Vuõ Nhaät Khang - IVF An Sinh, BV. An Sinh

7

Khaû naêng soáng soùt sau raõ ñoâng cuûa tinh truøng ngöôøi CN. Nguyeãn Hoaøng Thaûo, CN. Nguyeãn Vaên Thoaïi - Khoa Hieám muoän-voâ sinh, BV. Phuï Saûn Nhi Bình Döông

8

Hieäu quaû cuûa chöông trình nuoâi tröôûng thaønh noaõn thuï tinh trong oáng nghieäm taïi IVFAS ThS. Haø Thanh Queá - IVF An Sinh, BV. An Sinh

9

Moâ hình quaûn trò ruûi ro cuûa heä thoáng khí trung taâm phuïc vuï cho nuoâi caáy phoâi taïi IVF Mekong ThS. Mai Coâng Minh Taâm - IVF Mekong, BV. Phuï Saûn Quoác Teá Phöông Chaâu

10

Giaûm soá phoâi chuyeån ngaøy 2: neân hay khoâng neân? ThS. Leâ Thuïy Hoàng Khaû - IVF Vaïn Haïnh, BV. Vaïn Haïnh


IVF EXPERTS MEETING LAÀN IX Ñaø Naüng | 16-18.08.2013

CHÖÔNG TRÌNH DÖÏ KIEÁN Pre-congress course

CAÙC VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN CUÛA QUAÛN TRÒ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG IVF Ngaøy 16/08/2013, töø 15:00 ñeán 17:30 1

Heä thoáng quaûn trò chaát löôïng (QMS) trong thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Hoà Maïnh Töôøng - CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM

2

Xaây döïng vaø aùp duïng qui trình thöïc haønh chuaån (SOP) ThS. Nguyeãn Thò Thu Lan - IVF An Sinh, BV. An Sinh

3

Quaûn trò thieát bò baèng caùc thoâng soá kyõ thuaät ThS. Huyønh Gia Baûo - IVF An Sinh, BV. An Sinh

4

Quaûn trò hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ART lab döïa treân caùc KPI ThS. Laâm Anh Tuaán - IVF An Sinh, BV. An Sinh

5

Thöïc haønh quaûn lyù nguy cô (RM) trong hoã trôï sinh saûn ThS. Nguyeãn Thò Thu Lan - IVF An Sinh, BV. An Sinh

Thong bao ii 19 07 2013  
Thong bao ii 19 07 2013  

Thong bao II IVF Experts Meeting 9

Advertisement