Page 1

Lôùp MA001 - VB2 K15, Nhoùm 4 Moân: Quan heä coâng chuùng vaø truyeàn thoâng Giaûng vieân: ThS. Ñinh Tieân Minh Ñeà taøi: Taøi trôï Ngaøy thuyeát trình ñeà taøi: 15/10/2013

DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN 1.

NGUYEÃN THAÙI BÌNH

2.

NGUYEÃN HÖÕU CHIEÁN

3.

HUYØNH THÒ THANH HOA

4.

LEÂ THÒ AÙNH HOÀNG

5.

NGUYEÃN THÒ NGOÏC LOAN

6.

ÑAËNG THÒ TUYEÁT NGA

Hoäi tröôøng A

Hoäi tröôøng B

7.

TRAÀN THY DUY NHAÁT

8.

NGUYEÃN THÒ MINH THU

9.

LAÂM HOAØNG VY


HỌP TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN IX •

Địa điểm:

Hội trường Khách sạn Equatorial (Phòng Da Lat 1)

Thời gian:

Thứ ba 15.10.2013, từ 14:00 đến 16:00

KỊCH BẢN PHÂN VAI STT

Tên nhân sự

1

Nhóm công tác Hội trường

Phân vai

Lê Thị Ánh Hồng (Thành viên nhóm)

MC

Huỳnh Thị Thanh Hoa (Thành viên nhóm)

Bộ phận chiếu máy

Nguyễn Thái Bình (Thành viên nhóm)

Đóng vai Phó trưởng BTC

Lâm Hoàng Vy (Thành viên nhóm)

2

quyền lợi tài trợ

Nhóm lễ tân / thư ký Trần Thy Duy Nhất (Thành viên nhóm)

3

Đóng vai trình bày về chương trình và

Lễ tân / thư ký

Nhóm Khách mời tài trợ Đặng Thị Tuyết Nga (Thành viên nhóm)

Đại diện công ty Merk Serono

Nguyễn Thị Ngọc Loan (Thành viên nhóm)

Đại diện công ty Duy Tân

Nguyễn Thị Minh Thu (Thành viên nhóm)

Đại diện công ty Bayer

Nguyễn Hữu Chiến (Thành viên nhóm)

Đại diện công ty FERRING

Huỳnh Trung Hiếu

Đại diện công ty Hướng Việt

Nguyễn Dương Công Hậu

Đại diện công ty BioMed

Thùy Trang

Đại diện công ty Tedis

Nguyễn Đức Tâm

Đại diện công ty Y Đức

Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013


HỌP TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN IX •

Địa điểm:

Hội trường Khách sạn Equatorial

Thời gian:

Thứ ba 15.10.2013, từ 14:00 đến 16:00

KỊCH BẢN TG

Sự kiện / Nhiệm vụ

Đảm nhận (Hỗ trợ)

13:00

Có mặt ở hội trường

Nhóm công tác Hội trường

Set up laptop, máy chiếu, màn chiếu, micro

Nhóm công tác Hội trường

13:10

Set up khu tiếp đón khách mời công ty Kiểm tra set up hội trường của Khách sạn (set up theo kiểu lớp học) Kiểm tra bài trình bày và các slide trình chiếu

13:40

14:00

Nhóm công tác Hội trường Bộ phận chiếu máy

Test các thiết bị trình chiếu Check in khách mời tham dự theo danh sách và hướng dẫn chỗ ngồi Nhạc nhẹ không lời đầu giờ

14:00

Nhóm lễ tân

Chiếu slide 01 HOSREM Slide tên buổi họp (1 slide)

Nhóm lễ tân

Bộ phận chiếu máy Bộ phận chiếu máy

Slide thông báo chuyển đt di động sang chế độ rung/tắt đt di động trong hội thảo Thông báo chuyển đt di động sang chế độ rung/tắt đt di động trong hội thảo

MC

Mời ThS. Hồ Mạnh Tường phát biểu khai mạc chương trình

MC

Chiếu slide 01 HOSREM

Bộ phận chiếu máy

14:30

Khai mạc chương trình “Lời đầu tiên xin cho phép tôi đại diện HOSREM gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các anh/chị đại diện cho 8 công ty Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013

ThS. Hồ Mạnh Tường


tài trợ đã sắp xếp chút thời gian tham dự buổi họp tài trợ cho HNTN lần IX HOSREM. Trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và Sức khỏe sinh sản nói chung, việc cập nhật kiến thức và thông tin mới đóng vai trò rất quan trọng. Hội nghị Khoa học thường niên của HOSREM là diễn đàn khoa học, nơi các vấn đề mới, quan trọng được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành. Đây là lần thứ IX, HOSREM tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên. Trong những năm qua, Hội nghị Khoa học thường niên HOSREM đã trở thành một sự kiện khoa học uy tín trong ngành Sản Phụ khoa với hơn 600 đại biểu tham dự từ các bệnh viện và trung tâm trên cả nước. Hội nghị lần này, HOSREM tiếp tục phối hợp với Văn phòng VINAGOFPA phía Nam để xây dựng chương trình khoa học của hội nghị. Để Hội nghị Khoa học thường niên của HOSREM tiếp tục là diễn đàn trao đổi kiến thức và thông tin hữu ích cho hội viên HOSREM nói riêng và nhân viên y tế nói chung có một phần không nhỏ những đóng góp quý giá của các công ty trong hoạt động tài trợ cho Hội nghị. Thay mặt Ban Tổ chức, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các công ty đã luôn đồng hành với HOSREM trong những năm vừa qua và hi vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự tài trợ của các quý công ty cho Hội nghị lần IX. Xin chúc cho buổi họp của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp.” Mời chị Vũ Thị Hà trình bày về Hội nghị Khoa học thường niên và Quyền lợi tài trợ 14:40

Chiếu slide 02 bài trình bày về tài trợ

MC Bộ phận chiếu máy Chị Vũ Thị Hà

Trình bày về Hội nghị Khoa học thường niên và Quyền lợi tài trợ Thảo luận Điều phối phần thảo luận

Chị Vũ Thị Hà

Hỗ trợ micro

Nhóm công tác hội trường

Chiếu slide 01 HOSREM 15:20

Tình huống thảo luận

Bộ phận chiếu máy

Tình huống 1: công ty Duy tân Pharma đặt câu hỏi Công ty Duy Tân tuy là lần đầu tiên tham gia tài trợ nhưng muốn đăng ký hình thức tài trợ Bạch Kim có được hay không?

ĐD công ty Duy Tân

Trả lời: Tôi xin đại diện BTC trả lời với Công ty Duy Tân về vấn đề thắc mắc như sau: trước tiên, thay mặt BTC Hội nghị xin cảm Chị Vũ Thị Hà ơn công ty Duy Tân đã tham dự buổi họp và mong muốn có đóng Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013


góp tài trợ mức Bạch Kim cho Hội nghị. Tôi xin trả lời rõ về phần tài trợ Bạch Kim: HOSREM luôn ưu tiên cho những công ty cam kết gắn bó đồng hành lâu dài cùng HOSREM qua những hoạt động đào tạo liên tục cho nhân viên y tế nên sẽ ưu tiên cho những công ty đã liên tục tài trợ cho sự kiện này trong suốt 5 năm liền trở lên có thể tham gia mức Bạch Kim (số lượng tối đa 2 công ty), 3 năm trở lên có thể tham gia tài trợ Vàng (tối đa 3 công ty). Như vậy công ty Duy Tân có thể tham gia với mức tài trợ Bạc và HOSREM hi vọng rằng sẽ nhận được sự cam kết đồng hành trong tương tai của công ty Duy Tân để có thể nâng bậc tài trợ. Tình huống 2: 3 công ty cùng muốn tham gia tài trợ cho hội thảo vệ tinh trong chương trình HNTN lần IX: Đại diện Merck Serono đăng ký tài trợ Hội thảo vệ tinh chủ đề Hỗ trợ sinh sản (đăng ký tài trợ Bạch kim) Đại diện FERRING đăng ký tài trợ Hội thảo vệ tinh chủ đề Hỗ trợ sinh sản (đăng ký tài trợ Bạch kim) Đại diện Bayer đăng ký tài trợ Hội thảo vệ tinh chủ đề Biến chứng huyết khối và huyết tắc trong Sản phụ khoa” (đăng ký tài trợ vàng) Giải quyết tình huống: Phó trưởng ban tổ chức trả lời: Thay mặt BTC Hội nghị, tôi xin chân thành cảm ơn cả 3 quý công ty đã quan tâm nhiệt tình và mong muốn tài trợ cho chương trình hội thảo vệ tinh của hội nghị. Vì thời gian có hạn nên theo chương trình chỉ có thể tổ chức 2 hội thảo vệ tinh nên BTC có đề xuất như sau: FERRING và Merck Serono cùng muốn tài trợ cho Hội thảo vệ tinh có chủ đề về Hỗ trợ sinh sản nên chúng tôi khuyến kích 2 công ty cùng đồng tài trợ cho hội thảo vệ tinh chủ đề này. Quý công ty có thể liên hệ mời các chuyên gia báo cáo (tối đa 2 đề tài) và đề xuất để Ban khoa học hội nghị xem xét. Ngoài ra, phí tài trợ sẽ được chia đều cho mỗi công ty những quyền lợi tài trợ vẫn được đảm bảo. Rất mong đại diện 2 công ty sẽ xem xét và cùng tham gia tài trợ. Riêng công ty Bayer sẽ là nhà tài trợ cho Hội thảo vệ tinh chủ đề Biến chứng huyết khối và huyết tắc trong Sản phụ khoa” Kết quả Hai công ty đồng ý tham gia đồng tài trợ cho Hội thảo vệ tinh chủ đề Hỗ trợ sinh sản Tình huống 3: Công ty Hướng Việt đưa ra đề nghị các nhà tài trợ Bạch Kim nên Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013


có thêm quyền lợi được 5 phút giới thiệu (bằng slide hình ảnh) trong chương trình Hội nghị Trả lời về đề nghị: Phó trưởng ban tổ chức trả lời: tôi xin cảm ơn công ty Hướng Việt đã quan tâm và có phần góp ý cho quyền lợi tại trợ của hội nghị do HOSREM tổ chức. Trong chương trình hội nghị, vì HOSREM mong muốn chủ yếu là giành phần lớn thời gian để các chuyên gia trình bày và thảo luận với đại biểu tham dự nên chương trình cũng thành thật xin lỗi không thể sắp xếp vào chương trình việc giới thiệu của các công ty tài trợ hạng mức bạch kim. Bên cạnh đó, BTC cũng đã linh động sắp xếp thời gian giải lao phù hợp để tạo điều kiện cho đại biểu tham dự có cơ hội tham quan các gian hàng tài trợ của các công ty.

15:40

Kính mời các công ty hoàn tất Phiếu đăng ký tài trợ và gửi lại cho Ban tổ chức. Chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo có hai công ty là Dược phẩm Hoa Linh, Công ty Medigroup và Công ty Quang Vũ do không thể sắp xếp thời gian dự họp nhưng đã xác nhận với Ban tổ chức sẽ tham gia tài trợ Bạc cho Hội nghị lần này. Mời chị Vũ Thị Hà công bố kết quả tham gia tài trợ

MC

Chiếu slide 03 kết quả tài trợ

Chị Vũ Thị Hà

Công bố kết quả tài trợ

MC

Hạng mức Bạch kim: Merck Serono và FERRING

MC

Hạng mức Vàng: Hướng Việt, Bayer, Biomed

Đại diện công ty

Hạng mức Bạc: Duy Tân Pharma, Tedis, Y Đức, Quang Vũ, Hoa Linh, Medigroup 15:45

Mời đại diện các công ty tài trợ lên phát biểu Đại diện công ty Merck Serono lên phát biểu Kính thưa BTC và các anh/chị đại diện cho các công ty tài trợ tham gia ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho các công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HOSREM đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội được tham gia tài trợ cho các hoạt động đào tạo liên tục của HOSREM. Xin chúc tất cả các anh/chị thật nhiều sức khỏe, chúc cho HOSREM sẽ có thêm nhiều hoạt động hữu ích góp phần vào công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Vô sinh.

9:25

Mời đại diện các công ty tài trợ lên nhận quà tặng và chụp hình lưu niệm Mời đại diện HOSREM lên trao quà và chụp hình lưu niệm với Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013

MC


ThS. Hồ Mạnh Tường

các công ty (Hậu cần chuẩn bị quà)

16:15

Mời ThS. Hồ Mạnh Tường lên tổng kết chương trình

MC

Tổng kết chương trình họp

ThS. Hồ Mạnh Tường

“Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã đến tham dự chương trình họp và tham gia tài trợ cho Hội nghị. Sự đồng hành của các nhà tài trợ sẽ góp phần không nhỏ cho sự thành công cho hội nghị và các hoạt động đào tạo liên tục của HOSREM. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia của các công ty cho những hoạt động tiếp theo của HOSREM.”

Họp tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên lần IX 2013

Nhan su va kich ban  

nhan su va kich ban

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you