Page 1

Kế hoạch quảng bá cho HNTN IX

STT

Công việc

1

TBI gửi thư cho HV

2

TBI gửi email data HV (gửi mỗi tuần vào thứ 4 hàng tuần)

3

Baner và TBI post web HOSREM

4

Fax TBI fax cho các trung tâm/BV (fax mỗi tuần vào thứ 3hàng tuần)

5

Poster khổ A3 dán tại các BV / Trung tâm / Bộ môn Sản

6

TBII (chương trình dự kiến)

7

TBII gửi email data HV (gửi mỗi tuần vào thứ 4 hàng tuần)

8

Baner và TBII post web HOSREM

9

Fax TBII fax cho các trung tâm/BV (fax mỗi tuần vào thứ 3 hàng tuần)

10

Chương trình chính thức

11

Print ad chương trình gửi thư cho HV

12

Poster chương trình chính thức khổ A3 dán tại các BV / Trung tâm / Bộ môn Sản

13

Baner và chương trình post web HOSREM

14

Chương trình chính thức gửi email data HV (gửi mỗi tuần vào thứ 4 hàng tuần)

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11


Kế hoạch mời tham gia tài trợ cho HNTN IX

STT

Công việc

2

Gửi email thông báo về Hội nghị khoa học lần thứ X cho 20 công ty tài trợ dự kiến.

3

Gọi điện thoại đến các công ty xác nhận đã nhận được email mời tham gia tài trợ

4

Gửi thư mời họp tài trợ

5

Gọi điện xác nhận thư mời

6

Gọi điện xác nhận tham dự họp và số lượng tham dự

7

Liên hệ nhắc lại thông tin thời gian và địa điểm họp tài trợ, confirm thời gian có mặt của công ty

8

Họp tài trợ

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Ke hoach quang ba va take care tai tro  
Ke hoach quang ba va take care tai tro  

ke hoach quang ba va take care tai tro