Page 1

CHÖÔNG TRÌNH

07:30

Ñoùn tieáp ñaïi bieåu

08:00

Khai maïc hoäi thaûo GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng PHIEÂN I. CAÙC XU HÖÔÙNG MÔÙI TRONG HOÃ TRÔÏ SINH SAÛN

08:15

Optimising ovarian stimulation for outstanding results GS. Robert Norman

08:40

What is success in Reproductive Medicine? GS. Robert Norman

09:05

AMH hay AFC chính xaùc hôn trong xaùc ñònh lieàu ñaàu FSH? ThS. Vöông Thò Ngoïc Lan

09:25

Thaûo luaän chung (30 phuùt) Giaûi lao vaø chia nhoùm

Phieân III. CAÙC THAØNH TÖÏU MÔÙI TRONG HOÃ TRÔÏ SINH SAÛN 13:45

Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa progesterone ngaøy tieâm hCG trong caùc phaùc ñoà kích thích buoàng tröùng TS. Nguyeãn Xuaân Hôïi

14:00

Chuaån bò noäi maïc töû cung cho chuyeån phoâi tröõ ôû beänh nhaân coù beänh tuyeán cô töû cung BS. AÂu Nhöït Luaân

14:15

Bôm hCG vaøo loøng töû cung tröôùc khi chuyeån phoâi raõ ñoâng: keát quaû böôùc ñaàu ThS. Lyù Thaùi Loäc

14:30

Khôûi ñoäng tröôûng thaønh cuoái cuøng cuûa noaõn baøo vôùi 0.2mg triptoreline keøm naâng ñôõ hoaøng theå vôùi 1500 IU hCG caûi thieän tæ leä thaønh coâng cuûa caùc chu kyø IUI: nghieân cöùu daãn ñöôøng ThS. Phaïm Vaên Ñöùc

PHIEÂN IIA (Laâm saøng) Workshop “GnRH antagonist trong kích thích buoàng tröùng – TTTON” 10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

Chöông trình hoùa phaùc ñoà söû duïng GnRH ñoái vaän kích thích buoàng tröùng thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Hoaøng Thò Dieãm Tuyeát Kinh nghieäm söû duïng GnRHa ñeå kích thích tröôøng thaønh noaõn: 2009-2012 BS. Phuøng Huy Tuaân Söû duïng hCG lieàu thaáp trong hoã trôï giai ñoaïn hoaøng theå phaùc ñoà GnRH ñoái vaän söû duïng GnRH ñoàng vaän ñeå kích thích tröôûng thaønh noaõn sau cuøng ThS. Giang Huyønh Nhö Hieäu quaû cuûa vieäc phoái hôïp FSH vaø hMG trong KTBT thuï tinh trong oáng nghieäm ThS. Leâ Thò Minh Chaâu

Thaûo luaän chung 14:45 Giaûi lao 15:00 15:15

Sperm evaluation and genetic testing in infertility BS. Cheng Toh Yeong (Singapore)

15:30

Hieäu quaû aùp duïng kyõ thuaät IMSI caûi tieán CN. Huyønh Gia Baûo

15:45

Thaát baïi laøm toå: caùc quan ñieåm töø lab ThS. Ñaëng Quang Vinh

16:00

IVF Vieät Nam 15 naêm ThS. Hoà Maïnh Töôøng

Thaûo luaän veà phaùc ñoà KTBT söû duïng GnRH antagonist (30 phuùt)

PHIEÂN IIB (Labo) ART Lab 10:15

Hieäu quaû chuyeån phoâi ngaøy 5 ThS. Nguyeãn Thò Minh

10:30

Tieân löôïng khaû naêng thu nhaän phoâi ngaøy 5 ôû thôøi ñieåm 68 giôø vaø 72 giôø sau ICSI CN. Buøi Thò Thu Hieàn

10:45

Löïa choïn daïng tröông phoàng naøo cuûa tinh truøng cho hieäu quaû ICSI toái öu BS. Vuõ Ñình Tuaân

11:00

Toác ñoä tröôûng thaønh cuûa noaõn GV trong IVM ThS. Nguyeãn Thò Thu Lan

11:15

Thaûo luaän Giôùi thieäu Höôùng daãn veà ñaùnh giaù noaõn, hôïp töû vaø phoâi (baûn thaûo)

Thaûo luaän chung 16:15 16:30

Toång keát – Beá maïc hoäi thaûo GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng

Chuong trinh IVF EM 8  

Chương trình của IVF Experts Meeting 8