Page 1

http://c4lpt.co.uk web 2.0 X p h ng

X p h ng củ

Hình thức

Ứng d ng

Logo

2010

2009

2008

2007

2011

F = Miễ p í P= p í D= i O = Online

1

Twitter

1

1

11

43

FO

2

YouTube chia sẻ video Google Docs dịch v lư ữ chia sẻ tài liệu Skype công c chat / VoIP WordPress công c viết blog

2

3

18

22

FO

3

5

7

14

FO

6

1

4

3

F/P - D

8

6

5

6

6

Dropbox phần m m ồng b tập tin

13

71

-

-

F/P- O/D

7

Prezi Bài thuyết trình online Moodle qu n lý hệ thống học tập

12

28

-

-

FO

10

14

9

12

F/D

9

Slideshare Chia sẻ bài thuyết trình

5

7

20

31

10

(Edu)Glogster Là dịch v t o ra cácposter ươ Wikipedia k a ư Blogger/Blogspot công c viết blog diigo là m t công c ghi chú xã h i Facebook m ng xã h i

25

25

-

-

FO

16

17

13

26

FO

14

14

10

9

FO

15

22

35

72

FO

9

31

24

17

FO

3

4 5

8

11 12 13

14

Email: thienhb@lsts.edu.vn

Trang 21


15

Google Search công c tìm kiếm

11

8

6

3

FO

16

Google Reader ể tổng hợp ọc tất c các tin t c Evernote công c ghi chú, tìm kiếm Jing công c ch p nh màn hình PowerPoint phần m m trình diễn

7

4

3

7

FO

23

27

-

16

FD

17

20

26

-

FD

21

13

8

5

PD

17 18 19 20

Gmail dịch v email trên n n web

31

21

14

7

FO

21

LinkedIn prof m ng xã h i Edmodo edu trang web m ng xã h i

30

38

30

31

FO

46

88

-

-

FO

23

Wikispaces wiki công c

17

29

19

15

F/PO

24

Delicious công c

4

2

1

2

FO

Voicethread hợp tác trình chiếu Google+ m ng xã h i

19

19

23

-

F/PO

-

-

-

-

FO

Animoto n video từ hình nh Camtasia là m t công c ghi l i màn hình Audacity Ghi biên tập âm thanh

28

31

-

-

FO

27

26

26

50

PD

24

9

12

11

FD

-

-

-

-

FO

68

71

-

-

F/PO

41

43

40

40

22

25 26 27 28

29

ấu

30

TED Talks truy n c m h ng video

31

Yammer diễ o luận và tham gia các nhóm. Google Earth ưa ô ịa lý của thế giới

32

Email: thienhb@lsts.edu.vn

FD

Trang 22


33

Scoopit mở r ng tầm nhìn của b n

-

-

-

-

34

PBWorks wiki công c Google Apps Tập hợp ng d ng mang ươ ệu flickr trang web chia sẻ hình nh

33

34

35

43

F/PO

34

38

68

-

F/PO

20

18

15

16

FO

Tweetdeck Twitter của khách hàng Google Maps b ồ trực tuyến

37

43

-

-

FO

58

67

34

36

FO

Wordle Word ệ

22

30

-

-

FO

Voki sáng t ì i diện nói tiếng Symbaloo Cổng thông tin Internet / b u khiển Word So n th n

75

-

-

-

FO

-

-

-

-

FO

60

36

22

10

PD

43

Google Sites wiki / công c t o website

39

71

59

-

FO

44

iPad and apps Máy tính b ng Google Chrome trình duyệt web

-

-

-

-

44

55

-

-

FD

Articulate phần m m e-learning Snagit công c ch p nh màn hình

43

24

25

22

PD

42

25

21

26

PD

Adobe Captivate demo / các công c kịch b n Vimeo Trang web chia sẻ video

38

22

30

17

PD

70

-

-

-

FO

-

-

-

-

FD

35

36 37 38 39 40

41

42

45 46 47 48

49 50

FO

m mâ

Geogebra phần m m toán học cho các ường học Email: thienhb@lsts.edu.vn

Trang 23


51 52 53 54 55

56 57

58 59 60

61 62 63 64

65 66

67

68

Screenr screencasting công c Mindmeister B ồ ư Picasa tổ ch c hình nh Wallwisher b ng thông báo trực tuyến iPhone/iPod Touch and apps Đ ện tho i, máy nghe nh c Apple Scribd công c chia sẻ tài liệu Ning plat hình th c m ng xã h i ư nhân eFront khóa học qu n trị hệ thống Adobe Connect công c web h i nghị

58

55

-

-

FO

73

55

42

-

PD

46

63

-

57

FD

-

26

-

-

FO

39

31

50

43

54

71

83

50

FO

31

11

16

31

PO

-

-

-

-

61

41

66

72

PO

Elluminate/Blackboard Collaborate web h i nghị OpenOffice B phần m m p ò Storybird p ố ợp kể ệ

35

43

50

50

PO

61

71

41

31

FD

71

-

-

-

FO

-

-

-

-

FO

61

-

-

-

FO

75

50

-

-

PD

51

41

28

26

-

-

-

-

FD

-

-

-

-

FO

Knol chia sẻ những gì b n biết LiveBinders 3-ring chất kết dính cho các trang web Sharepoint n n t ng m ng n i b iTunes and iTunesU máy nghe nh c / podcast / trang web Mahara n n t ng ện tử-danh m c ầ ư lino trực tuyến stickies

Email: thienhb@lsts.edu.vn

F/P D/O

F/P D

Trang 24


69 70 71

72

73

74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85

86

Outlook email của khách hàng Posterous phần m m viết blog Storify làm truyện bằng p/tiện truy n thông XH Udutu công c authoring khóa học c ng tác Hootsuite b u khiển p ươ tiện truy n thông XH BigBlueButton web h i nghị Edublogs viết blog giáo d c

95

67

38

17

PD

36

55

-

-

FO

-

-

-

-

FO

95

64

-

-

F/P O

74

-

-

-

FD

-

-

-

-

FO

48

49

59

72

FO

Etherpad + clones thời gian thực n collab iGoogle khở ng Trang cá nhân iMovie phần m m Video chỉnh sửa

50

71

-

-

FO

44

16

17

17

FO

95

88

66

-

PD

Khan Academy n n t ng học tập SurveyMonkey công c kh o sát Excel phần m m b ng tính Google Calendar lịch trực tuyến Kindle ebook Reade Poll Everywhere Instant ph n hồi khán gi Quizlet thẻ flash và nghiên c u website ò ơ Screencast-0-matic Công c ghi màn hình trực tuyến

-

-

-

-

FQ

48

88

54

-

F/P O

-

50

27

-

PD

53

50

29

36

FO

-

-

-

-

-

-

-

-

F/P - O/D

-

-

-

-

FO

-

-

-

-

FO

Email: thienhb@lsts.edu.vn

Trang 25


87

88

89 90

91

92 93

94 95 96 97

98 99 100

TeacherTube trang web chia sẻ Video giáo d c Zotero thu thập / qu n lý nghiên c u Blackboard khóa học qu n trị hệ thống

90

64

80

57

FO

57

-

66

72

FO

68

-

-

-

PD

Android phones and apps Android là hệ u hành của Google. bubblus công c lập b ồ ư c ng tác Buddypress phần m m m ng xã h i Composica hệ thống xã h i học tập ện tử Adobe Flash T o phim ho t hình

85

-

-

-

89

55

83

-

FO

-

-

-

-

FD

-

-

-

-

PD

81

38

38

43

PD

Fuze meeting web h i nghị Netvibes khở ng trang cá nhân Paper.li phân lo i mỗi ngày trong tweets ReadItLater lưu các trang cho sau này Weebly a l OneNote ô l m ệ m

-

-

-

-

PO

61

55

37

26

FO

-

-

-

-

FO

-

-

-

-

FO

-

-

-

-

FO

85

-

66

-

PD

Email: thienhb@lsts.edu.vn

Trang 26

Top 100 công cụ học tập 2011  

Theo http://c4lpt.co.uk

Advertisement