Page 1

GgðrbUrI

sem¬gExµrenAbreTs

karviPaK rbs®' BHetC®BHKN u bNt iÎ hk u -savNˆ e®kam®bFanbT Gk ~ dk w nSExrµ KrY ykåtm † Kt i ®BHevsßnr† CaKrM k U g ¨~ kardk w n S ® be T s . website: www.hoksavann.org ´f©TI13 vicœk i a 2007 ®BHevsßn†rCaerOgCatkTI10´nkarksagTanVrmI´n

®BHeJFist√edIm∫I[Vn®tas'Ca®BHBuTÏ´n®BHsmNeKa t†m . k~g ¨ vKðmy Y ´n´pÊerOgniyayfa ®BHevsßn†rVn®tUv

®bCara®s†edjecjBI®BHnKrtamry:kareFI√VtukmµmYy eday®bqSgnwg®BHGgðGMBIkardak'TandMrIEdl®bCara®s†

yl'faCadMrm I gðlrbs'®beTs[dl'BYk®JhµN_ . k~¨

geBlenaH ®BHevsßn†rVneFIt √ amsMNm U Brrbs'®bCa-

ra®s†®BHGgð . karsMerc®BHT&yEbbenHcat'Tukfa ®BH

evsßn†reJFist√manåt†mKtidx * g ı 'xıs'Nas'

k~g ¨ kareKarBtamqnÊ:rbs'®bCara-

®s† edayBM®u bqSgnigmtirbs'®bCara®s† suxcite† TArs'enAk~g ¨ ´®BKirIvgðt dUc

Jk¥Edl®BHGgðVneJlk~¨gkNÎehmJn†sMuGnuJÔatBI®bCara®s†fa eTAtamp¬Ëvrbs'kß®tEdleFI√xus

eyIgnwg

sUmG~kTSgLayGt'eTasbgÌg'[eyIgmYy

yb'mYy´f©sn i TMrSeyIg[Tane®sc . k~g ¨ ®BHskmµPaBd*Gsçar¥enH eyIgKYrelI keLIgviPaKfa

ehtuGV √I nCaeBlenH

®BHGgðBeMu ®bIkm¬SgT&BedIm∫IbÂg˚ab®bCara

®s†EdleFI√Vtukmµedj®BHGgðecjBI®BHnKr

e®JHeBlenaH®BHGgðmanGMNac

®Kb'®Kan'CamYy®BHVT®sIsJÇy & Ca®BHbita . tamkarseg˚t Fmµta®BHeJFist√

EtgEtsagGMeBICakusl EtgeCosvagkarebotebonCanicç y"agNamij®BHeJ

Fist√evsßn†redaH®sayvibtie† nHedaysniv† F i I e®JH®BHGgðyl'fa karbÂg˚abeda yFm·hwgßaBMV u neCaKC&yeLIy pÊy ¨ eTAvij rwtEtbEnƒmkMhg w rbs'®bCara®s†[ ekItmankan'Etx¬SgeLIgEfmeTot ehIyCaGMeBIJlxusBIlk≈N:rbs'KtibNit Î


pg . m"¥ageTot ®BHGgðBc uM g'[®bCara®s†manTuk≈®BYyedaysarEt®BHGgð . dU

ec~HeXIjfa ®BHevsßn†rVneKarBqnÊ:rbs'®bCara®s† VneKarBsiTm Ïi nusß nig lTi®Ï bCaFibety¥Bit®Vkd

CaPs†t ¨ ag

®BHGgðVneFIt √ amqnÊ:rbs'®bCara®s†

®BmTSgVnsMeu Tas®bCara®s†CasaFarN:eTotpg . dMeNaH®sayrbs'®BHevsßn†r

KWCadMeNaH®sayedaysni†viFICamYy®bCa

ra®s†®BHGgð . G~kdwknSExµrbcçb ¨ ∫n~nigeTAGnaKt KYrhat'eronsikßatamåt†mKti rbs'®BHevsßn†renH

KW®BHGgðBMuVneFI√[®bCara®s†c∫SgK~aedaysarEtpl®b-

eyaCn_ …kMhg w pÊal'xn Á¬ ®BHGgðeLIy . ®BHGgðVnEckdac'BK I ~a rvag®beyaCn_ pÊal'xn Á¬ nig®beyaCn_Cati ehIyVnTTYlkMhs u rbs'®BHGgðCap¬vË karpg . ®b

eTsk~g ¨ BiPBelak man®beTsx¬Hmine®bIkm¬SgbÂg˚ab suxcitc † uHecjBItMENg tamqnÊ:rbs'®bCaBlrdΩVtukr dUcCaelaksflh U artU´n®beTs≤NÎeË NsIC u aedIm

. ®BHecAVvday´nevotNamsuxcite† TArs'enA®beTsVrSg rMlayrbbraCani ym tamsMeNIsruM bs'yvu CnevotNam . pÊy ¨ BI®beTskmıC ¨ a enAq~S1970

VnbegIt ˚ sÂgðam BwgbreTs[mksm¬ab'Cati‰g . enAq~S1998 VnVj'®bCa

BlrdΩVtukr

EdlTamTarlTiÏ®bCaFibety¥

suKtnigs¬ab'Gs'Cae®cIn .⁄

f

eFI√[®BHsgÙnigyuvCnExµr®tUv

f f

Hoksavan karviPaK 3  
Hoksavan karviPaK 3  

sem¬gExµrenAbreTs karviPaK rrbbss''''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNbbNNÎÎiitt hhuukk--ssaavvNNˆˆ ee®®kkaamm®®bbFFaannbbTT GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr...