Page 1


Company Profile


G iÌ i t h i ÷u Trong s˘ v≠¨n l™n cÒa n“n c´ng nghi÷p x©y d˘ng non trŒ cÒa Vi÷t Nam, SacomConsulting mong muËn Æ„ng g„p vai trfl cÒa m◊nh trong c´ng t∏c t≠ v†n, thi’t k’, nghi™n c¯u vµ ph∏t tri”n nhªm phÙc vÙ cho s˘ ph∏t tri”n cÒa ngµnh ki’n trÛc, x©y d˘ng n≠Ìc nhµ. SacomConsulting Æ≠Óc thµnh lÀp vµo gi˜a n®m 2010 tr™n chÒ tr≠¨ng s∏p nhÀp gi˜a c´ng ty Sacomarchi vÌi khËi Qu∂n l˝ ki’n trÛc cÒa c´ng ty Sacomreal. SacomConsulting Æ∑ k’ thıa vµ x©y d˘ng Æ≠Óc ÆÈi ngÚ c∏c ki’n trÛc s≠, k¸ s≠ nhi÷t huy’t vÌi ngh“ c„ t≠ duy s∏ng tπo vµ b“ dµy kinh nghi÷m. Con ng≠Íi lµ cËt l‚i cÒa s˘ ph∏t tri”n SacomConsulting, do Æ„ chÛng t´i x©y d˘ng cho m◊nh mÈt ÆÈi ngÚ chuy™n vi™n gi·i qua c´ng t∏c bÂi d≠Ïng ki’n th¯c, k¸ n®ng th≠Íng xuy™n k’t hÓp vÌi vi÷c hÓp t∏c vÌi nh˜ng chuy™n gia c„ uy t›n trong vµ ngoµi n≠Ìc nhªm ti’p cÀn vÌi nh˜ng c´ng ngh÷ ti™n ti’n tr™n th’ giÌi. ChÛng t´i cam k’t sœ mang Æ’n cho c∏c kh∏ch hµng nh˜ng dfich vÙ t≠ v†n ch†t l≠Óng vµ uy t›n nhªm h≠Ìng Æ’n s˘ ti÷n nghi vµ hoµn h∂o.

C∏c l‹nh v˘c hoπt ÆÈng

t≠ v†n nghi™n c¯u &ph∏t tri”n t≠ v†n & cung c†p vÀt li÷u x©y d˘ng

02


T≠ v†n

T≠ v†n Æ«u t≠

T≠ v†n qu∂n l˝ d˘ ∏n

C´ng t∏c Æ«u t≠ d˘ ∏n lu´n ti“m »n nh˜ng rÒi ro

MÈt d˘ ∏n Æ≠Óc Æ∏nh gi∏ lµ r†t c„ ti“m n®ng nh≠ng

gi˜a s˘ bi’n ÆÈng cÒa r†t nhi“u y’u tË trong x∑ hÈi:

kh´ng Æ≠Óc qu∂n l˝, gi∏m s∏t ch∆t chŒ th◊ d˘ ∏n Æ„

t›nh cπnh tranh, s˘ thay ÆÊi cÒa h÷ thËng ph∏p l˝, s˘

chæc chæc chæn kh´ng mang lπi hi÷u qu∂ Æ«u t≠ cao.

x∏c th˘c h÷ thËng th´ng tin quy hoπch, nh˜ng Æfinh

Tinh th«n tr∏ch nhi÷m cao trong c´ng vi÷c lu´n lµ

h≠Ìng ph∏t tri”n cÒa Æfia ph≠¨ng trong mËi quan h÷

Æi”m mπnh cÒa SacomConsulting b™n cπnh c∏c

quËc gia, khu v˘c vµ toµn c«u.

y’u tË kh´ng th” thi’u cÒa c´ng t∏c qu∂n l˝ d˘ ∏n nh≠: n®ng l˘c qu∂n l˝ d˘ ∏n, ti’t ki÷m, an toµn. VÌi

S˘ hi÷u qu∂ trong Æ«u t≠ sœ Æ≠Óc t≠ v†n cho chÒ Æ«u

quan Æi”m ch†t l≠Óng vµ trung th˘c trong c´ng vi÷c,

t≠ bªng nhi“u kfich b∂n theo s∏t th˘c t’, nh˜ng ph©n

chÛng t´i sœ mang Æ’n cho chÒ Æ«u t≠ s˘ hµi lflng vµ

t›ch mang t›nh bao qu∏t, nh˜ng Æ∏nh gi∏ c„ c¨ sÎ.

k’t qu∂ thµnh c´ng cao nh†t.

Qua Æ„, c∏c chÒ Æ«u t≠ sœ l˘a ch‰n cho m◊nh ph≠¨ng ∏n Æ«u t≠ th›ch hÓp nh†t. ChÛng t´i sœ giÛp kh∏ch hµng l˘a ch‰n ph≠¨ng ∏n tËt nh†t!

T≠ v†n Ɔu th«u Vi÷c l˘a ch‰n nhµ th«u lµ mÈt c´ng vi÷c h’t s¯c quan tr‰ng c´ng t∏c chu»n bfi Æ«u t≠ cÒa d˘ ∏n. N®ng l˘c cÒa c∏c nhµ th«u ph∂i Æ≠Óc th»m tra vµ Æ∏nh gi∏ mÈt c∏ch c»n tr‰ng, chu»n x∏c Æ” c„ th” th˘c thi d˘

T≠ v†n gi∏m s∏t

∏n mÈt c∏ch tËt nh†t, g„p ph«n vµo s˘ thµnh c´ng

04

cho d˘ ∏n.

{Gi∏m s∏t lµ con mæt vµ tr∏i tim cÒa chÒ Æ«u t≠}

VÌi cam k’t Æem Æ’n g„i dfich vÙ t≠ v†n Ɔu th«u tËt

ChÛng t´i sœ thay m∆t chÒ Æ«u t≠ Æ” Æ∂m b∂o rªng:

nh†t, c´ng ty chÛng t´i sœ giÛp chÒ Æ«u t≠ th˘c hi÷n

nh˜ng thi’t k’ Æ≠Óc tu©n thÒ, ch†t l≠Óng Æ≠Óc Æ∂m

c∏c b≠Ìc:

b∂o, khËi l≠Óng Æ≠Óc ch›nh x∏c. VÌi ÆÈi ngÚ k¸ s≠,

∂ LÀp h s¨ mÍi th«u

ki’n trÛc s≠ c„ kinh nghi÷m gi∏m s∏t thi c´ng c´ng

∑ Th»m Æfinh h s¨ mÍi th«u

tr◊nh, SacomConsulting r†t vinh d˘ Æ≠Óc c∏c chÒ

∏ ß∏nh gi∏ l˘a ch‰n nhµ th«u vµ th»m Æfinh k’t qu∂

Æ«u t≠ tin t≠Îng, giao ph„ tr∏ch nhi÷m, chÛng t´i sœ

l˘a ch‰n nhµ th«u.

mang Æ’n cho chÒ Æ«u t≠ s˘ an t©m tuy÷t ÆËi.


Thi’t k’ quy hoπch x©y d˘ng. Ph∏t tri”n m´i tr≠Íng sËng theo h≠Ìng b“n v˜ng, SacomConsunlting tÀp trung nghi™n c¯u vµ Æ“ xu†t c∏c gi∂i ph∏p quy hoπch x©y d˘ng mÌi nhªm Æ∏p ¯ng tËt nh†t nhu c«u ngµy cµng cao v“ m¯c sËng, s˘ ti÷n nghi, xu h≠Ìng th©n thi÷n vÌi m´i tr≠Íng vµ Æ∆c bi÷t Æ“ cao t›nh cÈng ÆÂng trong c∏c d˘ ∏n. B™n cπnh tu©n thÒ ch∆t chœ c∏c quy, ti™u chu»n hi÷n hµnh cÒa Vi÷t nam, chÛng t´i cfln tham v†n, d˘ b∏o vµ ph∏t tri”n kh´ng gian t≠¨ng lai cÒa c∏c d˘ ∏n theo Æfinh h≠Ìng ph∏t tri”n Æ´ thfi. H s¨ thi’t k’ c„ s˘ tham gia cÒa c∏c quy hoπch gia c„ uy t›n trong vµ ngoµi n≠Ìc b™n cπnh ÆÈi ngÚ ki’n trÛc - quy hoπch c„ kinh nghi÷m vµ s∏ng tπo cÒa c´ng ty.


Thi’t k’ Æ´ thfi Qu∏ tr◊nh tı quy hoπch x©y d˘ng cho Æ’n b≠Ìc th˘c thi c„ mÈt kho∂ng c∏ch kh∏ xa, n’u kh´ng c„ s˘ can thi÷p cÒa nh˜ng quy ch’ qu∂n l˝ tËt th◊ sœ r†t kh„ Æ≠a nh˜ng ˝ t≠Îng Æ≠Óc chÒ Æ«u t≠ t©m huy’t vµo th˘c thi d˘ ∏n. Sacomconsulting th˘c hi÷n c´ng t∏c thi’t k’ Æ´ thfi theo mÈt quy tr◊nh gÂm 6 giai Æoπn t≠¨ng ÆËi ÆÈc lÀp: ∂ Kh∂o s∏t hi÷n trπng khu v˘c ∑ Ph©n t›ch t≠ li÷u ∏ X©y d˘ng mÙc ti™u vµ t◊m ˝ thi’t k’ π ß∏nh gi∏ ph≠¨ng ∏n thi’t k’ Æ≠Óc ch‰n ∫ K’ hoπch th˘c thi ª LÀp quy ch’ thi’t k’ vµ qu∂n l˝ Æ´ thfi.

Thi’t k’ c´ng tr◊nh d©n dÙng vµ c´ng nghi÷p Thi’t k’ kh´ng gian sËng ngµy nay Æfli h·i ng≠Íi ki’n trÛc s≠ ph∂i lu´n t◊m tfli, s∏ng tπo nhªm h≠Ìng Æ’n s˘ ti÷n nghi hoµn h∂o nh†t cho ng≠Íi sˆ dÙng. Lµ nhµ t≠ v†n, chÛng t´i s∏ng tπo n™n kh´ng gian vµ hÁ trÓ ˝ t≠Îng cho ng≠Íi sˆ dÙng d˘a tr™n vi÷c h÷ thËng nh˜ng mong ≠Ìc cÒa h‰. ChÛng t´i g‰i mÈt c´ng tr◊nh ki’n trÛc lµ mÈt t∏c ph»m! ChÛng kh´ng ƨn thu«n lµ n¨i th˘c hi÷n ch¯c n®ng vËn c„ nh≠: nhµ Î, v®n phflng, x› nghi÷p, th≠¨ng mπi, b÷nh vi÷n, kh∏ch sπn... mµ cfln lµ mÈt t∏c ph»m ngh÷ thuÀt s∏ng tπo v“ kh´ng gian, h◊nh khËi, Æ≠Íng nät mang ÆÀm ch†t nh©n v®n. VÌi chÛng t´i, con ng≠Íi lµ tr‰ng t©m cÒa s˘ ph∏t tri”n kh´ng gian vµ thi™n nhi™n lµ mÈt ph«n tπo n™n kh´ng gian Æ„.

06


Nghi™n c¯u & Ph∏t tri”n

C´ng ty ph∏t tri”n vµ Æi l™n Æfli h·i chÛng t´i ph∂i lu´n hoµn thi÷n m◊nh bªng ki’n th¯c khoa h‰c mÌi, nh˜ng ph≠¨ng ph∏p lµm vi÷c Æ≠Óc cÀp nhÀt li™n tÙc� giÛp ti’p cÀn vÌi nh˜ng c´ng ngh÷ ti™n ti’n nh†t tr™n th’ giÌi. C´ng ngh÷ vÀt li÷u - x©y d˘ng Æ≠Óc cÀp nhÀt hµng ngµy, hµng giÍ nhªm t≠ v†n kh∏ch hµng nh˜ng gi∂i ph∏p th›ch hÓp nh†t. SacomConsulting cÚng ph∏t tri”n h÷ thËng th´ng tin quy hoπch, ph∏t tri”n Æ´ thfi vÌi c∏c d˘ b∏o mang t›nh chi’n l≠Óc, chu»n x∏c nhªm t≠ v†n cho kh∏ch hµng h≠Ìng vµ thÍi Æi”m Æ«u t≠ th›ch hÓp nh†t. SacomConsulting t˘ hµo v“ ÆÈi ngÚ nh©n s˘ trŒ, n®ng ÆÈng, kh´ng ngıng n©ng cao k¸ n®ng, ph≠¨ng ph∏p ti’p cÀn mÌi, mang Æ’n hi÷u qu∂ vµ t›nh chuy™n nghi÷p trong m´i tr≠Íng kinh doanh Æang li™n tÙc ph∏t tri”n. ChÛng t´i Æang Æi tr™n Æ´i ch©n cÒa m◊nh h≠Ìng Æ’n s˘ B“n V˜ng!


T≠ v†n & cung c†p vÀt li÷u x©y d˘ng SacomConsulting t≠ v†n cho kh∏ch hµng sˆ dÙng vÀt li÷u mÈt c∏ch th»m m¸, hi÷u qu∂ d˘a tr™n nh˜ng Æ∆c t›nh cÒa tıng chÒng loπi vÀt li÷u. ChÛng t´i cÚng nghi™n c¯u ¯ng dÙng nh˜ng c´ng ngh÷ vÀt li÷u mÌi theo c∏c ti™u ch› sπch, xanh vµ gi∏ thµnh hπ. C´ng ty sΩn sµng cung c†p cho qu˝ kh∏ch hµng nh˜ng chÒng loπi vÀt li÷u phÔ hÓp, c„ ch†t l≠Óng vµ gi∏ c∂ cπnh tranh nh†t. ChÛng t´i lu´n t©m ni÷m nh˜ng c´ng tr◊nh mµ chÛng t´i Æang t≠ v†n, Æang cung c†p ch›nh lµ ng´i nhµ cÒa m◊nh.

08


C∏c d˘ ∏n ti™u bi”u


Quy hoπch

10


Khu c®n hÈ cao c†p Belleza

ChÒ Æ«u t≠: Sacomreal - C´ng ty C´ng ›ch quÀn 4 Vfi tr›: ph≠Íng PhÛ M¸, quÀn 7, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 27.093 m2 Thi’t k’ quy hoπch tÊng m∆t bªng ßang tri”n khai x©y d˘ng Ch¯c n®ng: VÌi lÓi th’ c„ vfi tr› gi∏p s´ng, tÊng m∆t bªng d˘ ∏n Æ≠Óc bË cÙc, sæp x’p giÀt t«ng v“ ph›a bÍ s´ng vµ c∏c tuy’n Æ≠Íng nÈi bÈ nhªm gi∂m ∏p l˘c cÒa c∏c khËi nhµ vµ tÀn h≠Îng lÓi th’ thi™n nhi™n mÈt c∏ch tËt nh†t. TÊng m∆t bªng Æ≠Óc ph©n khu chung - ri™ng r‚ rµng, rµnh mπch vÌi trÙc th≠¨ng mπi dµnh cho kh∏ch bÈ hµnh, khu v˘c s©n trong cho kh∏ch nÈi khu.


Quy hoπch

12


Khu d©n c≠ T©n Thæng

ChÒ Æ«u t≠: Gamuda - Sacomreal Vfi tr›: ph≠Íng S¨n K˙, quÀn T©n PhÛ, thµnh phË H Ch› Minh. TÊng di÷n t›ch: 90.01 ha Qu∂n l˝ t≠ v†n thi’t k’ KhÎi c´ng vµo qu˝ 3 n®m 2010 Ch¯c n®ng: ß©y lµ khu quy hoπch, x©y dÙng mÌi hoµn toµn vÌi t›nh ch†t lµ khu li™n hÓp v®n h„a, th” thao, khu d©n c≠. Khu li™n hÓp T©n Thæng Æ≠Óc Æ«u t≠ nhªm Æ∂m b∂o c∏c ch¯c n®ng, c´ng tr◊nh phÛc lÓi cho quÀn bao gÂm: c´ng vi™n quÀn, trung t©m v®n h„a, gi∏o dÙc, th” thao vµ c∏c c´ng tr◊nh c´ng cÈng c†p khu v˘c. Ngoµi ra cfln c„ khu t∏i Æfinh c≠ g„p ph«n lµm t®ng qu¸ nhµ Î cho thµnh phË.


Quy hoπch

Thµnh phË trŒ em - Kid city

ChÒ Æ«u t≠: C´ng ty Th∏i D≠¨ng Vfi tr›: ph≠Íng: 2,3,5, quÀn 4, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 3,1 ha KhÎi c´ng vµo qu˝ 3 n®m 2010 Ch¯c n®ng: Thµnh phË Æ≠Óc thi’t k’ m´ ph·ng mÈt thµnh ph´ {thu nh·}. Trung t©m thµnh phË lµ qu∂ng tr≠Íng rÈng, bao quanh bÎi nhi“u nh˜ng khu ch¯c n®ng kh∏c nhau nh≠ khu d©n c≠, khu dfich vÙ, khu c´ng nghi÷p, khu n´ng nghi÷p, khu v®n h„a, v.v... Xen kœ gi˜a c∏c khu ch¯c n®ng nµy lµ nh˜ng kho∂ng c©y xanh, khu v˘c hoπt ÆÈng vui ch¨i ngoµi trÍi bao gÂm nh˜ng c´ng tr◊nh c´ng cÈng phÙc vÙ cÈng ÆÂng nh≠ c´ng vi™n c©y xanh, khu tÀp th” dÙc, Æi bÈ th≠ gi∑n, h n≠Ìc, khu bi”u di‘n m∏y bay m´ h◊nh, qu©n tr≠Íng hu†n luy÷n vµ tÀp trÀn gi∂ v.v...

14


Ki’n trÛc


Ki’n trÛc

Cao Ëc CËng Qu˙nh Plaza

ChÒ Æ«u t≠: Sacomreal Vfi tr›: 189C CËng Qu˙nh, ph≠Íng Nguy‘n C≠ Trinh, quÀn 1, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 9.552,7 m2 MÀt ÆÈ x©y d˘ng: 55% T«ng cao x©y d˘ng: 24 t«ng

16


Cao Ëc v®n phflng Sacomreal - Generalimex Vfi tr›: 66 Ph„ ߯c Ch›nh, Q.1, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 452,09 m2 MÀt ÆÈ x©y d˘ng: 61,69% T«ng cao x©y d˘ng: 10 t«ng


Ki’n trÛc

TrÙ sÎ Sacombank HÔng V≠¨ng ChÒ Æ«u t≠: Sacombank Vfi tr›: 415 HÔng V≠¨ng, ph≠Íng 12, quÀn 6, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 2117 m2 MÀt ÆÈ x©y d˘ng: 52% T«ng cao x©y d˘ng: 21 t«ng

18


Khu bi÷t th˘ HÂng Hµ ChÒ Æ«u t≠: C´ng ty Thµnh Thµnh C´ng Vfi tr›: ph≠Íng PhÛ Trung, quÀn T©n PhÛ, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 4.668,6 m2 MÀt ÆÈ x©y d˘ng: 38,63m2 T«ng cao x©y d˘ng: 3 t«ng


NÈi th†t

20


Khu c®n hÈ cao c†p Belleza ChÒ Æ«u t≠: Sacomreal - C´ng ty C´ng ›ch quÀn 4 Vfi tr›: ph≠Íng PhÛ M¸, quÀn 7, thµnh phË H Ch› Minh TÊng di÷n t›ch: 27.093 m2 Thi’t k’ nÈi th†t c®n hÈ m…u ßang tri”n khai x©y d˘ng


ß“ tµi nghi™n c¯u

nghi™n c¯u ¯ng dÙng c´ng ngh÷ sµn rÁng Bubble Deck

22


nghi™n c¯u v“ C´ng tr◊nh xanh & ∏p dÙng chu»n Lotus cÒa VGBC vµo c∏c d˘ ∏n cÒa Sacomreal

x©y d˘ng h÷ thËng th´ng tin quy hoπch Æ´ thfi thµnh phË HÂ Ch› Minh Æ’n n®m 2025

Th´ng tin cÀp nhÀt tπi www.sacomconsulting.com


Produced by H&J Productions Ltd., www.hj-pro.com


beyond perfection


beyond perfection

C´ng ty T≠ v†n Sµi Gfln Th≠¨ng T›n - SacomConsulting T«ng 6, 278 Nam K˙ KhÎi Ngh‹a, ph≠Íng 8, quÀn 3, thµnh phË H Ch› Minh T 083 824 9988 F 083 824 9977 www.sacomconsulting.com

COMPANY PROFILE  

SACOMCONSULTING - SCC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you