Page 1

BRAND IDENTITY NhÀ n di÷ n Th≠¨ng hi÷ u


Contents

04

GiÌi thi÷u Introductions

07

NhÀn di÷n c¨ b∂n Basic Identity

08

Logo chu»n Standard Logo

09

Tÿ l÷ tr™n l≠Ìi, kho∂ng c∏ch an toµn Logo Grid

11

Ph´ng ch˜ sˆ dÙng Fonts

12

ß hoπ n“n Super Graphic

13

C∏ch sˆ dÙng mµu Color

14

T∏ch mµu Æi÷n tˆ Color seperation

16

Sˆ dÙng n“n Backgrounds Using

25

ƒn ph»m dÔng cho v®n phflng Stationary

35

H÷ thËng ÆËi ngoπi Out Goings

50

Tra c¯u d˜ li÷u Data

3


4

Introductions Bπn Æang c«m tr™n tay cuËn NhÀn di÷n Th≠¨ng hi÷u c´ng ty SC Consulting, cuËn s∏ch nh· sœ giÛp bπn næm Æ≠Óc c∏ch sˆ dÙng ÆÛng, ch›nh x∏c b∂n sæc th≠¨ng hi÷u SCC� vµ trong nhi“u tr≠Íng hÓp, sœ hÁ trÓ Ææc l˘c cho c´ng t∏c qu∂ng b∏, x©y d˘ng h◊nh ∂nh cÒa c´ng ty. Th≠¨ng hi÷u Æ≠Óc thi’t k’ ƨn gi∂n, chÿ dÔng ch˜ (typo) th” hi÷n t›nh tËi ≠u theo quan Æi”m thi’t k’ cÒa SC Consulting.


5

Mµu xanh mang b∂n sæc th≠¨ng hi÷u Th≠¨ng hi÷u SC Consulting mang 2 mµu chÒ Æπo: xanh Navy Blue vµ xanh Blue truy“n thËng. Mµu sæc Æ≠Óc k’ thıa tı c´ng ty chÒ qu∂n Sacomreal trong h÷ thËng th≠¨ng hi÷u Sacombank.


6


7

Basic Identity  NhÀn di÷n  Tÿ l÷ tr™n l≠Ìi  Kho∂ng c∏ch an toµn  K›ch th≠Ìc nh· nh†t  Font ch˜


8

Basic Identity

NhÀn Di÷n

Standard Logo / Logo chu»n

Sˆ dÙng mµu xanh

Sˆ dÙng nhÚ x∏m Trong c∏c tr≠Íng hÓp in †n Æ∆c bi÷t, nhÚ x∏m Æ≠Óc sˆ dÙng nh≠ gam c¨ b∂n th¯ 3 nhªm gia t®ng ÆÈ sang tr‰ng vµ t›nh tinh t’ cÒa s∂n ph»m. Trong tr≠Íng hÓp sˆ dÙng nhÚ x∏m, cÙm {Sacom} trong Logo phÙ sœ Æ≠Óc chuy”n thµnh mµu xanh th≠¨ng hi÷u - Navy Blue, cÙm {Consulting} sœ Æ≠Óc in nhÚ x∏m.

Logo phÙ / Sub Logo

Logo phÙ chÿ dÔng trong tr≠Íng hÓp xu†t hi÷n cÔng Logo ch›nh.


ßfinh vfi . Positioning . Main Logo

Logo Grid / Tÿ l÷ chu»n tr™n l≠Ìi 1s - ߨn vfi chu»n Æ≠Óc t›nh theo chi“u cao cÒa ch˜ S 3s- MÈt cπnh cÒa h◊nh vu´ng, tÿ l÷ theo chi“u cao cÒa ch˜ S 1/4s - Kho∂ng c∏ch gi˜a cÙm icon SCC vµ cÙm SacomConsulting

3s

1s 1/4s

1s

1s

1s

1s

1s

1s 1s

1s

K›ch th≠Ìc nh· nh†t Æ≠Óc phäp cÒa logo t›nh bªng chi“u cao cÒa toµn bÈ khËi Logo, kh´ng nh· h¨n 1.5cm

9


10

Positioning . Sub Logo

a

ßfinh vfi . Logo PhÙ

Logo Grid / Tÿ l÷ chu»n tr™n l≠Ìi 1s - ߨn vfi chu»n Æ≠Óc t›nh theo chi“u cao cÒa ch˜ S Æ«u ti™n.

13.5s

1s

Kho∂ng c∏ch an toµn tËi thi”u sˆ dÙng vÌi t†t c∂ c∏c ÆËi t≠Óng kh∏c. Kho∂ng c∏ch nµy Æ≠Óc phäp nhi“u h¨n nh≠ng l≠u ˝ tÿ l÷ vÌi c∏c ÆËi t≠Óng kh∏c trong trang thi’t k’ sao cho c©n ÆËi. 1s: Chi“u cao ch˜ S Æ«u ti™n 1s: Kh´ng nh· h¨n 0.2 cm

1s

1s

1s

1s

1s 1s

1s 1s

1s

K›ch th≠Ìc nh· nh†t Æ≠Óc phäp cÒa logo phÙ khi xu†t hi÷n cÔng logo ch›nh: t›nh bªng chi“u cao cÒa ch˜ S Æ«u ti™n, kh´ng nh· h¨n 0.2 cm


aBC Fonts

11

SD The San

(vµ c∏c font nh∏nh cÒa n„) lµ bÈ font ti’ng Vi÷t dÔng bÈ m∑ ISC chπy tr™n h÷ thËng m∏y t›nh Mac vµ ÆÂ h‰a chuy™n nghi÷p, nhªm sˆ dÙng trong c∏c †n ph»m qu∂ng c∏o, c∏c thi’t k’ in †n v®n phflng dµnh cho Sacom Consulting.

Helvetica

C„ th” sˆ dÙng ÆÂng thÍi ho∆c thay th’ bªng bÈ font ƨn gi∂n vµ c∏c font nh∏nh cÒa n„ trong c∏c †n ph»m qu∂ng c∏o, thi’t k’ in †n.

 BÈ font Helvetica Æ≠Óc khuy™n dÔng trong c∏c v®n b∂n Word cÒa SC Consulting. VÌi Æ∆c t›nh thanh m∂nh, d‘ Ɖc, bÈ font Helvetica Unicode hÁ trÓ ti’ng Vi÷t sœ mang lπi c∂m gi∏c chuy™n nghi÷p vµ hi÷n Æπi.

Helvetica Neue Ultra light Ngoµi ra, c„ th” sˆ dÙng

trong †n ph»m qu∂ng c∏o.

vetica


12

Super Graphic

ß hoπ n“n

brand identity ß hoπ n“n th≠¨ng hi÷u gæn vÌi nh˜ng h◊nh, khËi vu´ng, h◊nh tam gi∏c c©n tπo n™n h◊nh vu´ng, c∏c chi ti’t Æ≠Íng thºng c˘c m∂nh vµ nh˜ng h◊nh c„ mµu chuy”n ƨn sæc tπo s˘ chuy”n ÆÈng v˜ng chæc, khoŒ khoæn vµ Æ∏ng tin cÀy.


13

Colors  T∏ch mµu Æi÷n tˆ  Logo ƨn sæc  H÷ mµu  In †n Æ∆c bi÷t  Sˆ dÙng n“n


14

Color Seperation

T∏ch Mµu ßi÷n Tˆ

CMYK

c 100 . M 90 . Y0 . K45

c 80 . M 0 . Y0 . K0

c 0 . M 0 . Y0 . K40

RGB

R 28 . G 32 . B92

R 0 . G 161 . B217

R 139 . G 142 . B141

Pantone

pantone 2758 ec

pantone 2985 ec

pantone Cool Gray 6 ec


T∏ch Mµu ßi÷n Tˆ

Phi™n b∂n Æen træng

CMYK

c 0 . M 0 . Y0 . K90

c 0 . M 0 . Y0 . K40

 Phi™n b∂n ÆÒ mµu Æ≠Óc khuy™n dÔng trong m‰i tr≠Íng hÓp.  C∏c phi™n b∂n in vÌi nhÚ x∏m dÔng trong in †n Æ∆c bi÷t tπo hi÷u qu∂ thfi gi∏c.  C∏c phi™n b∂n mµu x∏m dÔng trong c∏c v®n b∂n in †n laser Æen træng.

15


16

Original Backgrounds

Sˆ dÙng n“n C¨ b∂n


Sˆ dÙng n“n C¨ b∂n . Original Backgrounds

y 1. Logo phÙ tr™n n“n mµu xanh Æ∆c tr≠ng

2. Logo phÙ tr™n n“n mµu xanh Blue x - Chÿ sˆ dÙng: Logo ÆÒ mµu.Chuy”n mµu cÒa cÙm ch˜ Sacom sang mµu xanh Navy Blue, ÆÙc træng cÙm Consulting. - Kh´ng sˆ dÙng mµu nhÚ x∏m tr™n n“n xanh blue.

y 3. Logo phÙ tr™n n“n Æen

4. Logo phÙ tr™n n“n nhÚ x∏m x - Chÿ sˆ dÙng: Logo ÆÒ mµu.Chuy”n mµu cÒa cÙm ch˜ Sacom sang mµu xanh Navy Blue, ÆÙc træng cÙm Consulting. - Kh´ng sˆ dÙng mµu xanh Blue tr™n n“n nhÚ x∏m.

17


18

Backgrounds

Sˆ dÙng n“n x∏m

Logo mµu chu»n tr™n n“n x∏m b÷t 5% - 100%

5%


Sˆ dÙng n“n x∏m. Grey Backgrounds

45%

20%

100%

19


20

Backgrounds

Sˆ dÙng n“n x∏m

Logo mµu chu»n tr™n n“n x∏m b÷t 5% - 100%  Chi ti’t mµu nhÚ x∏m cÚng Æ≠Óc ∏p dÙng trong m‰i tr≠Íng hÓp dÔng n“n x∏m tı 70% - 100%.  Kh´ng n™n Æ∆t Logo tr™n c∏c n“n x∏m tı 45% - 60%

5%

20%


Sˆ dÙng n“n x∏m. Grey Backgrounds 45%

70%

80%

21


22

Do's and Don'ts Sˆ dÙng n“n

Kh´ng lµm sai l÷ch tÿ l÷ cÒa logo vµ sˆ dÙng sai mµu sæc nh≠ c∏c tr≠Íng hÓp d≠Ìi Æ©y. (Logo chu»n ÆÒ mµu Æ≠Óc l†y lµm v› dÙ)

ß∆t tr™n n“n tËi g«n ho∆c trÔng vÌi mµu Logo.

Sai tÿ l÷: Käo t˘ do logo lµm sai l÷ch tÿ l÷, tu©n thÒ theo tÿ l÷ logo tr™n l≠Ìi.

Sai mµu: Kh´ng thay ÆÊi mµu sæc cÒa logo kh∏c so vÌi c∏c chÿ d…n sˆ dÙng mµu tπi c∏c trang tr≠Ìc.

Kh´ng sˆ dÙng t∏ch bi÷t tıng ph«n cÒa logo.

Kh´ng sˆ dÙng logo vi“n nät lµm logo ch›nh. ß≠Óc phäp khi dÔng lµm ÆÂ hoπ n“n.

Kh´ng tπo ÆÈ nghi™ng cho logo.

Kh´ng xoay nghi™ng logo (trı tr≠Íng hÓp logo Æi cÔng ÆËi t≠Óng kh∏c trong thi’t k’ sˆ dÙng tr™n g„c nghi™ng).

Kh´ng tπo h◊nh bao quang cho logo.


Sˆ dÙng n“n. Do's and Don'ts

C∏c loπi Logo sˆ dÙng tr™n n“n nhi“u mµu ho∆c tr™n ∂nh nhi“u chi ti’t Khi n“n lµ ∂nh c„ nhi“u chi ti’t hay n“n mµu ho∆c mµu g«n vÌi mµu gËc cÒa logo, ÆËi lÀp so vÌi logo, hay trong c∏c tr≠Íng hÓp b†t kh∂ kh∏ng ph∂i tu©n thÒ n“n mµu kh∏c (Æi cÔng logo ÆËi t∏c, nh∑n hi÷u kh∏c) th˘c hi÷n theo chÿ d…n sau:  Tπo Drop Shadow cho Logo. ßÈ ÆÀm tı 25% - 50%, sao cho t∏ch bi÷t ÆËi vÌi n“n, ÆÂng thÍi chuy”n mµu logo nh≠ h≠Ìng d…n tπi c∏c trang tr™n.  Ho∆c gi˜ nguy™n mµu, tπo Glow træng chπy xung quanh Logo. ßÈ ÆÀm tı 25% - 45%, sao cho t∏ch bi÷t ÆËi vÌi n“n, ho∆c tπo cho logo mÈt n“n mµu træng h◊nh ch˜ nhÀt.  L≠u ˝ kho∂ng c∏ch an toµn tËi thi”u theo quy Æfinh tπi trang ßfinh vfi - Positioning.

23


24


25

Stationary  C∏c tµi li÷u dÔng cho v®n phflng


26

Stationary

ƒn ph»m v®n phflng

B◊a b∂n vœ thi’t k’ K›ch th≠Ìc A4: 20.5cm x 29cm A3: 29cm x 41 cm

T›n Sµi Gfln Th≠¨ng C´ng ty t≠ v†n Company ial Consulting Saigon Commerc City ing, 6th floor ict 3, Ho Chi Minh Sacomreal Build Nghia, Ward 8, Distr 278 Nam Ky Khoi T 083 824 9988 F 083 824 9977 sulting.com

www.sacomcon

e. Title Goes Her

, Size 30

Helvetica Bold

Project: Size 15 Investor: Size 15 Regular All are Helvetica Design: Size 15.

T›n C´ng ty t≠ v†n Sµi Gfln Th≠¨ng ng Company Saigon Commercial Consulti Sacomreal Building, 6th floor 8, District 3, Ho Chi Minh City 278 Nam Ky Khoi Nghia, Ward T 083 825 9988 F 083 824 9977 www.sacomconsulting.com

Tittle Goes Here. Helvetica

Bold, Size 40

Project: Size 20 Investor: Size 20 Regular Design: Size 20. All are Helvetica


27

Trang chu»n b∂n vœ thi’t k’ K›ch th≠Ìc A4: 20.5cm x 29cm A3: 29cm x 41 cm A2: 41cm x 58cm A1: 58cm x 82cm A0: 82cm x 116cm

Loπi h s¨ Issued for Thi’t k’ s¨ bÈ Preliminary Design Thi’t k’ c¨ sÎ Basic Design

C´ng ty t≠ v†n Sµi Gfln Th≠¨ng T›n - SCC Saigon Commercial Consulting Company

T™n c´ng tr◊nh / Project name

ChÒ Æ«u t≠ / Investor

Gi∏m ÆËc thi’t k’ Design Director

ChÒ nhi÷m ÆÂ ∏n Plan Chairman

ChÒ tr◊ thi’t k’ Presided by

Thi’t k’ k¸ thuÀt Technical Design

K˝ hi÷u b∂n vœ Drawing Note

T™n b∂n vœ Drawing Title Thi’t k’ Designed by

Thi’t k’ bv kttc Technical Construction Drawing Design

Vœ Drawn by

Qu∂n l˝ k¸ thuÀt Technical Manager

Hi÷u chÿnh Revised Hoµn c´ng As-Built

Ngµy hoµn thµnh Date

Th»m Æfinh thi’t k’ Design Evaluation of Authorities

Th»m tra thi’t k’ Design Examination of Consultant

Tho∂ thuÀn chÒ Æ«u t≠ Employer of Approval

C´ng ty t≠ v†n Sµi Gfln Th≠¨ng T›n Saigon Commercial Consulting Company Sacomreal Building, 6th floor 278 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City T 083 825 9988 F 083 824 9977 www.sacomconsulting.com Gi∏m ÆËc thi’t k’ Design Director

ChÒ nhi÷m ÆÂ ∏n Plan Chairman

ChÒ tr◊ thi’t k’ Presided by

Thi’t k’ Designed by

Vœ Drawn by

Qu∂n l˝ k¸ thuÀt Technical Manager

T™n c´ng tr◊nh Project Name

ßfia chÿ Address Hπng mÙc Part

T™n b∂n vœ Drawing Title

Ngµy hoµn thµnh / Date

K˝ hi÷u b∂n vœ Drawing Note

Any copy is a violation of copyright law


28

Stationary

ƒn ph»m v®n phflng

Ti™u Æ“ th≠ phi™n b∂n ÆÒ mµu vµ Æen træng. K›ch th≠Ìc 20.5cm x 29cm


29

Phong th≠ cÏ to vµ nh· phi™n b∂n ÆÒ mµu vÌi Æ hoπ n“n nhÚ x∏m K›ch th≠Ìc nh· 22cm x 12cm K›ch th≠Ìc lÌn 32cm x 22cm

Sacomreal Building, 6th floor, 278 Nam Ky Khoi Nghia, Hochiminh City, Vietnam T +848 3824 9988 F +848 3824 9977 Sacomreal Building, 6th floor, 278 Nam Ky

Khoi Nghia, Hochiminh City, Vietnam

T +848 3824 9988

F +848 3824 9977

www.sacom consulting. com

www.sacomcon sulting.com


30

Stationary

ƒn ph»m v®n phflng

VAN A TRAN NGUYEN Director

ThŒ ra vµo K›ch th≠Ìc 5.5cm x 8.5cm


31

Danh thi’p phi™n b∂n ÆÒ mµu, dµnh cho c†p qu∂n l˝, tr≠Îng phflng. K›ch th≠Ìc 4.5cm x 9cm

Danh thi’p phi™n b∂n ƨn sæc, k’t hÓp nhÚ x∏m, dµnh cho c†p nh©n vi™n. K›ch th≠Ìc 4.5cm x 9cm


32

Stationary

ƒn ph»m v®n phflng

V· Æ˘ng Æ‹a CD phi™n b∂n ƨn sæc vÌi nhÚ x∏m (m∆t tr≠Ìc vµ m∆t sau) K›ch th≠Ìc 13cm x 13cm

M∆t trong v· Æ˘ng Æ‹a vµ m∆t Æ‹a. phi™n b∂n ƨn sæc vÌi nhÚ x∏m


33

Gi†y nhæn nÈi bÈ phi™n b∂n ÆÒ mµu vµ Æen træng. K›ch th≠Ìc 10cm x 8cm


34


35

Out Goings  H÷ thËng ÆËi ngoπi


36

Ad. Master Layouts

M…u qu∂ng c∏o tr™n b∏o gi†y A4 ti™u chu»n

Trang ߯ng  Logo Sacom Consulting phi™n b∂n ÆÒ mµu.  Khung ∂nh qu∂ng c∏o: ßÈ dµy vi“n 0.3cm. - Tr™n trang b∏o 4 mµu, in mµu x∏m 40%. - Trong trang in Æ∆c bi÷t: mµu x∏m chuy”n thµnh nhÚ x∏m.

 Dflng th´ng Æi÷p ch›nh Text box mµu x∏m 40% (trong in 4 mµu) ho∆c nhÚ x∏m (in Æ∆c bi÷t), chi“u cao hÈp ch˜: 2cm. Ch˜ ch›nh mµu træng.

Main Tittle Goes Here

Text box nh·  Dflng ÆÀm k›ch cÏ 12pt. Font SD The San 8 Ext Bol Cap ho∆c Helvetica Bold. Mµu Æen 85%. ßi”m bæt Æ«u d„ng thºng xuËng text box nh·, vfi tr› 2/3 trang.

Size 12. SD The San or Helvetica Bold SD The San or Helvetica Regular Size 10. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

 NÈi dung nh· k›ch cÏ 9pt. Font SD The San Ligatures Bla ho∆c Helvetica Regular. Mµu Æen 90%

Sacomreal Building, 6th floor, 278 Nam Ky Khoi Nghia, Ho Chi Minh City, Vietnam www.sacomconsulting.com

Logo Sacomreal lu´n xu†t hi÷n trong c∏c †n ph»m qu∂ng c∏o.

Dflng ßfia Chÿ font SD The San Bol Pla ho∆c Helvetica Bol. K›ch cÏ 9pt.  Dflng Æfia chÿ Æ«y ÆÒ. Mµu xanh th≠¨ng hi÷u (Xem trang Color separation)  Dflng website. X∏m 40%


Ad. Master Layouts

37

Trang Ngang Text box nh·  Dflng ÆÀm k›ch cÏ 12pt. Font SD The San 8 Ext Bol Cap ho∆c Helvetica Bold. ßen 85%  NÈi dung nh· k›ch cÏ 9pt. Font SD The San Ligatures Bla ho∆c Helvetica Regular. ßen 90%

 Dflng th´ng Æi÷p ch›nh Text box mµu x∏m 40% (trong in 4 mµu) ho∆c nhÚ x∏m (in Æ∆c bi÷t), chi“u cao hÈp ch˜: 2cm. Ch˜ ch›nh mµu træng.

Size 12. SD The San or Helvetica Bold SD The San or Helvetica Regular Size 10. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

SD The San or Helvetica Bold

Sacomreal Building, 6th floor 278 Nam Ky Khoi Nghia, Ho Chi Minh City, Vietnam www.sacomconsulting.com

Logo ßÒ mµu  Logo Sacom Consulting phi™n b∂n ÆÒ mµu.  Khung ∂nh qu∂ng c∏o: ßÈ dµy vi“n 0.3cm. - Tr™n trang b∏o 4 mµu, in mµu x∏m 40%. - Trong trang in Æ∆c bi÷t: mµu x∏m chuy”n thµnh nhÚ x∏m.

Dflng ßfia Chÿ font SD The San Bol Pla ho∆c Helvetica Bol. K›ch cÏ 9pt.  Dflng Æfia chÿ Æ«y ÆÒ. Mµu Æen 100%  Dflng website. X∏m 40%

Logo Sacomreal lu´n xu†t hi÷n trong c∏c †n ph»m qu∂ng c∏o.

PhÙ thuÈc vµo kh´ng gian mµu thi’t k’, Logo nhÚ x∏m Æ“u c„ th” sˆ dÙng.


38

Flyer

M…u tÍ r¨i A4 gÀp 3 ti™u chu»n

Dummy Text Back Side Size 28pt. Size 12. SD The San or Helvetica Bold SD The San or Helvetica Regular Size 08. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Main Tittle Goes Here

Sacomreal Building, 6th floor, 278 Nam Ky Khoi Nghia, Ho Chi Minh City, Vietnam www.sacomconsulting.com


M…u tÍ r¨i A4 gÀp 3 ti™u chu»n

Typography SD The San Ligatures Pla or Helvetica Bold Size 50

Tittle size 20pt. SD The San or Helvetica Regular Size 08. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.  SD The San or Helvetica Regular Size 08.  SD The San or Helvetica Regular Size 08.  SD The San or Helvetica Regular Size 08.

S

D The San or Helvetica Regular Size 08. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. SD The San or Helvetica Regular Size 08. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. SD The San or Helvetica Regular Size 08. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

SD The San or Helvetica Regular Size 08.

39


40

Backdrops

Ph´ng s˘ ki÷n

 Sˆ dÙng mµu xanh Æ∆c tr≠ng cho dflng ch˜ ch›nh.  Toµn bÈ ch˜ vµ Æ hoπ nªm tr™n t«m cao ng≠Íi Ưng.


41


42

Website


43


44

Presentation Master Layout

M…u n“n tr◊nh chi’u

 Font sˆ dÙng trong tr◊nh chi’u: Helvetica


TÛi quµ t∆ng . Gifts

 TÛi quµ t∆ng vÌi thi’t k’ ƨn gi∂n vÌi mµu Æ∆c tr≠ng th≠¨ng hi÷u, k’t hÓp vÌi nhÚ x∏m b™n th©n tÛi cÔng dflng sacomconsulting.com c∏ch Æi÷u logo.  K›ch th≠Ìc: H 40 cm W 30 cm D 10 cm  Gia c´ng: C∏n b„ng, tr™n gi†y Couchä 250 msg. Quai tÛi mµu træng.

45


46

Gifts

Pins

 Huy hi÷u cµi ng˘c bπc vµ vµng. K›ch th≠Ìc 3cm x 3cm.


Gifts

47


48

Gifts


49


50

Data Danh mÙc tra c¯u d˜ li÷u Trong CD kÃm theo

1. Logo  1A.Logo Standard-2C.ai

 Logo chu»n ÆÒ mµu. In 2 mµu pha

 1B.Logo-Standard-4C.ai

 Logo chu»n ÆÒ mµu. In 4 mµu CMYK

 1C.Logo-Standard B&W-1C.ai

 Logo chu»n in ßen træng 1 mµu

2. Fonts  Helvetica

 SD TheSan

 HelveticaNeueLTStd-UltLtEx

3. Stationary  1A.LetterHead-3C.ai

 Ti™u Æ“ th≠ in 3 mµu pha

 1B.LetterHead-1C.ai

 Ti™u Æ“ th≠ in 1 mµu Æen træng

 1C.LetterHeadFull-3C.ai

 Ti™u Æ“ th≠ toµn trang in 3 mµu pha

 1D.LetterHeadFull-1C.ai

 Ti™u Æ“ th≠ toµn trang in 1 mµu Æen træng

 2A-Notepad-2C.ai

 Gi†y nhæn nÈi bÈ in 2 mµu pha

 2B.Notepad-1C.ai

 Gi†y nhæn nÈi bÈ in 1 mµu Æen træng

 3A.PassCard-2C.ai

 ThŒ nh©n vi™n in 2 mµu pha

 3B.PassCard-2C-Backside.ai

 ThŒ nh©n vi™n m∆t sau in 2 mµu pha

 4A.SmallEnvelope-3C.ai

 Phong b◊ nh· in 3 mµu pha

 4B.BigEnvelope-3C.ai

 Phong b◊ to in 3 mµu pha

 5A.CDSleeve-Outside-2C.ai

 V· Æ˘ng Æ‹a CD m∆t ngoµi in 2 mµu pha

 5B.CDSleeve-Inside-1C.ai

 V· Æ˘ng Æ‹a CD m∆t trong in 1 mµu nhÚ x∏m

 5C.CDLabel-2C.ai

 M∆t Æ‹a CD in 2 mµu pha

 6A. Namecard Folder

 Folder ch¯a namecard Æ∑ thi’t k’, Æfinh dπng Indesign


51 4. OutGoings  Backdrop.ai

 Ph´ng n“n s˘ ki÷n vÌi logo cÒa ÆËi t∏c vµ nÈi dung ch≠¨ng tr◊nh

 Media Backdrop.ai

 Ph´ng s˘ ki÷n vÌi n“n logo cÒa SCC

 AdLayout-Horizontal Folder

 M…u trang qu∂ng c∏o Ưng, ti™u chu»n A4. ßfinh dπng Indesign

 AdLayout-Verical Folder

 M…u trang qu∂ng c∏o ngang, ti™u chu»n A4. ßfinh dπng Indesign

 To gap 3-A4 Folder

 M…u tÍ g†p 3 tr™n trang ti™u chu»n A4. ßfinh dπng Indesign

5. Presentation  C∏c Æfinh dπng File: PDF, Tiff ∂nh, Power Point

6. Accessories  Bag.ai

 TÛi quµ t∆ng )File ch’ b∂n in 2 mµu

 Shirt.ai

 M…u ∏o ph´ng vµ s¨ mi vÌi vfi tr› Æ∆t logo

 BallPen-Sample.psd

 M…u bÛt bi

 Cap-Sample.psd

 M…u mÚ l≠Ïi trai

 CoffeeCup-Sample.psd  PaperCup-Sample.psd  Pin.psd  TShirt-Sample.psd

 M…u cËc cµ ph™  M…u cËc cµ ph™ gi†y  M…u huy hi÷u cµi ng˘c  M…u ∏o Polo

7. Company Profile & Kãp tµi li÷u  Bao gÂm b∂n thi’t k’ tr™n Indesign vµ m…u thi’t k’ Folder kãp tµi li÷u.

8. TÀp tµi li÷u b∂n vœ  1A-Banve-Cover-A3.ai

 B◊a b∂n vœ khÊ A3

 1B-Banve-Cover-A4.ai

 B◊a b∂n vœ khÊ A4

 2A-Banve-A4.ai

 TÍ th´ng tin b∂n vœ A4

 2B-Banve-A3.ai  2C-Banve-A2.ai

 TÍ th´ng tin b∂n vœ A3  TÍ th´ng tin b∂n vœ A2

 2D-Banve-A1.ai  2E-Banve-A0.ai

 TÍ th´ng tin b∂n vœ A1  TÍ th´ng tin b∂n vœ A0


Produced by H&J Productions Ltd., www.hj-pro.com


www.sacomconsulting.com

BRAND IDENTITY  

SACOMCONSULTING - SCC