Page 1

EDICIÓ PER A EMPRESES I INSTITUCIONS


Edició per a empreses i institucions Servei d’edició a mida per satisfer qualsevol necessitat de publicació. Des de petits fullets promocionals fins a llibres de prestigi. Tenim la solució editorial idònia per a cada client. A Huygens Editorial podem cobrir tots els serveis d’un procés d’edició: redacció, correcció, traducció, revisió, maquetació, disseny, programació i impressió, permetent a les empreses alliberar recursos propis per a la realització d’altres tasques.

Característiques Edició per encàrrec Servei integral d’edició Possibilitat de tiratges mínims, mitjans i llargs Àmplia varietat de productes i acabats Pressupost a mida Professionals especialitzats en cada fase del procés d’edició Orientació sobre qüestions de disseny, selecció de materials i productes Òptima relació qualitat preu


Llibres promocionals, commemoratius, de cortesia El llibre de regal és una eina elegant de difusió, prestigi, motivació i fidelització de clients actius i potencials, així com de col·laboradors externs i empleats.

Memòries anuals

#/-%2£%84%2)/2$%#!4!,5.9!)%30!.9!!-"3%.%'!,!.9 #ONCEPTE %XPORTACIONS

#ATALUNYA

#ATALUNYA%SPANYA

6ALOR-¬

 

 

 

0ERCENTATGE

%SPANYA  

 

2ÌNQUING#/-%2£%84%2)/2$%3%.%'!, !.9 0!¹3/3#,)%.43

  

)MPORTACIONS

Les empreses i institucions requereixen una representació gràfica acurada i descriptiva de la seva activitat anual. Un bon disseny i impressió col·laboren a l’explicació clara i visual de l’acció institucional.

6ALOR-¬

 

 

0ERCENTATGE

 

 

2ÌNQUING 3ALDO#OMERCIAL-¬ 4AXADECOBERTURA

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

02).#)0!,3%80/24!#)/.3#!4!,!.%3!3%.%'!, #APÓTOL4!2)#

$ENOMINACIØ6EHICLESAUTOMÛBILS TRACTORSIVELOCÓPEDES

  -ÌQUINES APARELLSMECÌNICSIALTRES

 0APERICARTRØ

 -ATÒRIESPLÌSTIQUESIMANUFACTURES0RODUCTESMÛLTA MALT MIDONS ETC

   

2ESTADECAPÓTOLS

 

4/4!,·NDIA &RAN A -ALI )TÌLIA #OSTAD)VORI %SPANYA 2ESTADELMØN

0!¹3/3 02/6%¹$/23

   

     

02).#)0!,3)-0/24!#)/.3#!4!,!.%3$%3%.%'!, #APÓTOL4!2)#

$ENOMINACIØ

 

0EIXOS CRUSTACIS MOLqLUSCSIALTRES

 ,LAVORSOLEAGINOSES PLANTESINDUSTRIALS

 0REPARATSALIMENTARISDIVERSOS

 ,LEGUMSIHORTALISSES PLANTESIARRELS

 -ÌQUINES APARELLSMECÌNICSIALTRES

2ESTADECAPÓTOLS 4/4!,

    

'ENER JUNY

 

&RAN A .IGÒRIA 4AILÌNDIA "ÒLGICA 8INA %SPANYA 2ESTADELMØN

&ONT &-) &ONS-ONETARI )NTERNACIONALANY

Directoris d’empleats Eina de motivació i creació de sentit d’equip a l’empresa. Personalitzable amb les dades que vulgui destacar cada entitat (perfil professional, adscripció a departaments, perfil humà, fotografies identificatives...)

Globallcoms


Diaris promocionals Editi la seva informació promocional, comentaris sobre la seva empresa o institució, perfils de clients o col·laboradors, o qualsevol altra informació rellevant, en un format de diari o de revista, que imprimeix caràcter de notícia i actualitat als seus continguts.

Catàlegs de productes i serveis Amb una concepció clàssica o moderna, orientat a la compra o com a resum de l’activitat empresarial i institucional. Un bon instrument per reforçar el vincle amb els clients o usuaris presents i futurs.

Actes de congressos i seminaris Edicions multilingües, especialitzades. Poden complementar-se amb un CD-Rom navegable. Des de publicacions econòmiques fins a edicions de luxe. Concebudes amb vocació de ser un valuós element testimonial dels esdeveniments realitzats.


Manuals per a centres formatius Editi els seus propis materials educatius. Controli les seves necessitats de producció i emmagatzemament, imprimint només el que realment es correspon a les xifres de matriculació. Un element de solvència i prestigi per a la institució acadèmica.

Directoris d’alumnes i d’antics alumnes Producte especialment dirigit a les institucions educatives, que permet reforçar el vincle dels alumnes i ex-alumnes amb la institució. Un instrument excel·lent per a la reactivació de la comunitat escolar.

Publicació de treballs escolars Reculls de treballs realitzats en el marc del curs escolar, edició de relats premiats en concursos literaris... un bon resum de l’activitat del centre.

Con la colaboración de:


Fullets i targetons Dissenys elegants, d’impacte, minimalistes, actuals, formals… Tots els estils, en totes les mides, qualitats de paper, gramatges i manipulats. Un format adaptat a cada necessitat.

a Jornad ional Internac ión de gest e br so no lo urba ol desarr

Papereria Carpetes, llibretes personalitzades, dossiers per a esdeveniments, agendes, etc., realitzats d’acord amb les pautes d’imatge corporativa de cada empresa o institució.

Targetes usb i pen drives amb continguts corporatius Regali als seus clients la informació que vulgui comunicar sobre la seva empresa, continguda en un dispositiu de hardware elegant i personalitzable. Útil per a qui el rep ja que, a més dels continguts promocionals incrustats, disposa d’un espai lliure d’emmagatzemament.

Jornada Internacional sobre gestión de desarrollo urbano

Jornad a Internac io sobre ge nal st desarrol ión de lo urba no


I qualsevol altre producte que respongui a les seves necessitats d’edició. Informació i pressupostos info@huygens.es Tel. 932 107 097


Huygens Editorial La Costa 44, Ă t. 1a, 08023 Barcelona T. 932 107 097 - info@huygens.es

www.huygens.es

Edició per a empreses  

Fullet d'edició per encàrrec per a empreses i institucions