Page 1

RO groep.

Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen Informatiebijeenkomst 10 juni 2008


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Vanavond

Huisvestingsplan onderwijs Meerssen • •

Gezamenlijk traject Gemeente Meerssen, INNOVO, jong Leren Begeleiding onderzoek door RO groep

Vanavond •

Presentatie resultaten traject tot dusver – – – –

Resumé inventarisatie Visie uitgangspunten Een mogelijk scenario Vervolgstappen

Mogelijkheid vragen / opmerkingen


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Status gepresenteerde gegevens

Doel van de avond en van deze presentatie is te tonen welk scenario de begeleidingsgroep mogelijk acht voor de scholen in de gemeente Meerssen, gebaseerd op gezamenlijke visie-uitgangspunten en kenmerken van de huidige (en geprognotiseerde) onderwijssituatie. Reacties en opmerkingen op deze presentatie worden verwerkt tot definitieve tekstvoorstellen die aan de schoolbesturen en het gemeentebestuur worden voorgelegd ter besluitvorming.


RO groep.

Resumé – Opgave, aanleiding, proces


Resumé. Opgave

Opgave ‘Opstellen van een Beleidsvisie Onderwijs en meerjaren Huisvestingsplan voor het basisonderwijs en aanpalende kindfuncties in de gemeente Meerssen’

Doel Komen tot een toekomstgerichte ‘onderwijsstructuur’ die kan inspelen en anticiperen op omgevingsontwikkelingen (kwalitatief: onderwijsvernieuwing, kwantitatief: demografische krimp en praktisch: urgenties)


Resumé. Aanleiding

Gemeente en schoolbesturen zien: Het programma verandert

Ontwikkelingen in onderwijs –

o.a. Onderwijsvernieuwing, vraagsturing, ouderbetrokkenheid, ketendenken, integraliteit, behoefte aan arrangementen

Onderwijs als markt

Kinderen verschillen

De school wordt méér

Samen sterk


Resumé. Aanleiding

Gemeente en schoolbesturen zien: •

Ontwikkelingen in onderwijs –

o.a. Onderwijsvernieuwing, vraagsturing, ouderbetrokkenheid, ketendenken, integraliteit, behoefte aan arrangementen

Ontwikkelingen in omgeving –

o.a. Demografische krimp, vergroting actieradius, aandacht voor sociale samenhang en participatie, vitaliteit kleine kernen

Mens en maatschappij

• Aandacht voor sociale samenhang en participatie • Actief burgerschap • Demografische krimp, ontgroening, vergrijzing • Vergroting actieradius (mobiliteit), sociaal en professioneel

Leren en onderwijs

• Vraaggestuurd onderwijs en ‘nieuwe leren’ • Brede /magneet -scholen, centrum voor jeugd en gezin, dagarrangementen, zorgplicht • Integratie van functies (breed en maatschappelijk georiënteerd) • Ketendenken, doorlopende leerlijn • Aandacht en zorg voor het individuele kind (maatwerk en pluriformiteit) • Bestuurlijke vernieuwingen en schaalvergroting • Financieringsstromen

Structuur en ruimte

• Binnen- en buitenschools leren • Ruimtelijke flexibiliteit / multifunctioneel gebruik • Eén loket voor kinddiensten in Meerssen • Plek voor kinderen, ouders en buurt


Resumé. Aanleiding

Gemeente en schoolbesturen zien: •

Ontwikkelingen in onderwijs –

Ontwikkelingen in omgeving –

o.a. Onderwijsvernieuwing, vraagsturing, ouderbetrokkenheid, ketendenken, integraliteit, behoefte aan arrangementen

o.a. Demografische krimp, vergroting actieradius, aandacht voor sociale samenhang en participatie, vitaliteit kleine kernen

Lokale urgenties –

o.a. Geulle – Moorveld


Resumé. Processtappen

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


RO groep.

Resumé – Inventarisatie Onderwijs in ‘kleine kernengemeente’ Meerssen

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Resumé – Inventarisatie. Oriëntatie op kleine kernen

• Bindende samenleving Vergroting actieradius, sociaal en professioneel • Dalende demografie Vergrijzing, ontgroening én krimp • Druk op voorzieningen Door krimpende markt + accent ruimtelijke waarde • Achterblijvende vitaliteit Druk op kwaliteiten en omvang


Resumé – Inventarisatie. Orïëntatie op onderwijs in kleine kernen gemeente Meerssen

1400 1200

jaartal

Toenemende leegstand Door daling leerlingenaantallen (16 lokalen: circa 20% leegstand)

Onderwijskwaliteit onder druk Leerlingen, teams, realisatie visie

Financiële druk Achterblijvende rentabiliteit, leegstand kost geld

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1000 2008

Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar (leerlingenaantallen: – 300)

1600

2007

Afnemend voedingsgebied

aantal leerlingen

1800


Resumé – Inventarisatie. Orïëntatie op onderwijs in kleine kernen gemeente Meerssen

1400 1200

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1000 2008

Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar (leerlingenaantallen: – 300)

1600

2007

Afnemend voedingsgebied

aantal leerlingen

1800

jaartal

Toenemende leegstand Door daling leerlingenaantallen (16 lokalen: circa 20% leegstand)

Onderwijskwaliteit onder druk Leerlingen, teams, realisatie visie

Neerwaartse spiraal

Financiële druk Achterblijvende rentabiliteit, leegstand kost geld

OMKERING DOOR KWALITEITSSLAG!


Resumé – Inventarisatie. Orïëntatie op onderwijs in kleine kernen gemeente Meerssen

KANSEN BENUTTEN

IN INTEGRALE BENADERING!

Ontwikkelingen … … vragen vragen om om verandering verandering


RO groep.

Visie op onderwijs in Meerssen Uitgangspunten

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Gezamenlijke ambitie

Schoolbesturen en gemeente willen de aandacht richten op: ‘wat ouders en kinderen willen’ ‘hoe de gemeente Meerssen zich ontwikkelt’ ‘waar voedingsgebied voor onderwijs en kindarrangementen ligt’

‘wat scholen en (kind)partners met elkaar kunnen’

Om te komen tot… ‘een toekomstbestendige onderwijsstructuur; afgestemd op de vraag (ouders) en het aanbod (scholen)’


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Hoe?

Visie

Missie

‘Kinderen van 0-12 jaar die mogelijkheden bieden die zij nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen (persoonlijk, intellectueel, sociaal)’

‘Realiseren van kindcentra, waar scholen (middels samenwerking met een breed scala aan partners) komen tot een vraaggestuurde, toekomstgerichte sociale- en onderwijsstructuur’


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Visie uitgangspunten

• Vraaggestuurd en vernieuwend onderwijs Maatgerichte, innovatieve onderwijsconcepten gebaseerd op behoefte ouder en kind

• Partnerschap Doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor 0 t/m 12 jaar, bij voorkeur op één locatie

• Omvang In evenwicht met kwalitatieve overwegingen, financiële haalbaarheid en toekomstverwachtingen

Kindcentra


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Visie uitgangspunten

•

Vraaggestuurd en vernieuwend onderwijs Maatgerichte, innovatieve onderwijsconcepten gebaseerd op behoefte ouder en kind - vraaggestuurde vernieuwing - doorontwikkeling bestaande initiatieven - gebouw faciliteert onderwijs(methoden) - multifunctionele, flexibele leeromgeving - optimale ruimtelijke invulling van huisvesting ruimtedeling (partners) ter voorkoming van leegstand


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Visie uitgangspunten

Partnerschap Doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor 0-12 jaar, bij voorkeur op één locatie - ketenzorg - complete kindarrangementen 0-12 - expertisedeling + ruimte / voorzieningen - locatie-invulling vraaggestuurd - partners in 1e, 2e en 3e schil rondom basisschool


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Visie uitgangspunten

1e schil (minimaal) - peuterspeelzaalwerk - kinderopvang

2e schil - consultatie - jeugdzorg - prof. welzijnswerk - maatschappelijk werk

3e schil - verenigingen, sport - bibliotheekwerk - etc.


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Visie uitgangspunten

Omvang In evenwicht met kwalitatieve overwegingen, financiële haalbaarheid en toekomstverwachtingen - demografische ontwikkeling / leerlingenprognoses als uitgangspunt - aandacht voor leerplezier kinderen, sociaal - aandacht voor kwaliteit van onderwijs (middelen, personeel) - aandacht voor werklast personeel - financiële haalbaarheid (londo-lumpsum)


RO groep.

Huisvestingsscenario’s Een mogelijk scenario

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Randvoorwaarden scenariodenken

• Leerlingenprognoses / bevolkingsontwikkeling • Ruimtelijke situaties en ontwikkelingen • Mogelijkheid inzet bestaande panden (inhoudelijk, technische staat, onderhoud, exploitatie) • Financiële mogelijkheden en vernieuwingen • Organisatorische situaties en ontwikkelingen • Wetgeving

Waarbinnen


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Geulle (< 2012)

Korte termijn (<2012) Verplaatsing leerlingen In Het Riet naar Moorveld (fusieschool/unilocatie) en opheffing huidige schoollocatie In Het Riet. Ruimtelijke uitbreiding gebouw St. Jozef (op het huidige schoolterrein) ten behoeve van huisvesting leerlingen en kindpartners. Ontwikkeling tot ‘kindcentrum Geulle-Moorveld’ in samenwerking met partners (inhoudelijk en ruimtelijk).

140

9

Legenda Kindcentrum

420

Opheffen locatie

180

Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose op basis van gegevens ouderenquête en Pronexus


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Geulle (2012-2016)

Middellange termijn (2012-2016) Handhaven kindcentrum Geulle-Moorveld Inhoudelijk samenwerkingsverband aangaan met kindcentrum Bunde ten behoeve van kennisverbreding en expertisedeling (indien daar aanleiding cq behoefte toe is).

128

8

Legenda Kindcentrum

580

Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose op basis van gegevens ouderenquĂŞte en Pronexus


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Geulle (> 2016)

Lange termijn (>2016) Handhaven kindcentrum Geulle-Moorveld Mogelijk fysieke aanhaking bij kindcentrum Bunde op langere termijn, indien onderwijsinhoudelijke, demografische en/of ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

124

7

Legenda Kindcentrum

580

Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose op basis van gegevens ouderenquĂŞte en Pronexus


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Bunde (< 2012)

Korte termijn (<2012) Intensiveren samenwerking tussen Franciscus, OBS De Bundeling, peuterspeelzaal ‘t Vliegje, kinderopvang Öpke Döpke en kinderdagverblijf De Lindenburcht / BSO BB: ter versterking van positie als 140 ‘kindcentrum Bunde’. Mogelijk (gedeeltelijke) nieuwbouw OBS De Bundeling. 9

Legenda Kindcentrum

420

Opheffen locatie

180

Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007, ouderenquête locatiestudie Geulle-Moorveld.


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Bunde (2012-2016)

Middellange termijn (2012-2016) Handhaven netwerk kindcentrum Bunde. Samenwerking met kindcentrum Geulle-Moorveld, ten behoeve van kennisverbreding en expertisedeling (indien daar aanleiding cq behoefte toe is). 128

8

Legenda Kindcentrum

580 Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007, ouderenquĂŞte locatiestudie Geulle-Moorveld.


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Bunde (> 2016)

Lange termijn (>2016) Handhaven netwerk kindcentrum Bunde. Mogelijk fysieke koppeling met Geulle-Moorveld, indien ruimte beschikbaar en urgentie Geulle-Moorveld. 124

7

Legenda Kindcentrum

580

Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007, ouderenquĂŞte locatiestudie Geulle-Moorveld.


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Meerssen/Rothem (< 2012)

Korte termijn (<2012) Onderzoeken mogelijkheden unilocatie ‘t Hwagveld – De Gansbeek (zoeklocatie). Het onderzoek is met name gericht op de geschiktheid van de bestaande locaties voor realisatie ‘kindcentrum Meerssen’. Investeren in samenwerking met kindpartners (inhoudelijk) Handhaven De Lindegaerd.

180

230

150

Legenda Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Meerssen/Rothem (2012-2016)

Middellange termijn (2012-2016) Realisatie unilocatie kindcentrum Meerssen (afhankelijk van resultaten haalbaarheidsstudie korte termijn). Investeren in samenwerking met kindpartners (ruimtelijk en inhoudelijk) ten behoeve van inhoudelijke ontwikkeling kindcentrum (arrangementen, ruimtedeling, kennisverbreding en expertise-uitwisseling). Handhaven De Lindegaerd.

390

Legenda

140

Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Meerssen/Rothem (> 2016)

Lange termijn (>2016) Handhaven De Lindegaerd en een inhoudelijk samenwerkingsverband met kindcentrum Meerssen. Op termijn eventueel fysiek betrekken De Lindegaerd bij kindcentrum Meerssen.

360

Legenda

130 Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Ulestraten (< 2012)

Korte termijn (<2012) Handhaven De Triangel. Onderzoek naar de mogelijkheden tot ontwikkeling tot kindcentrum door het intensiveren van de relaties met kindpartners (wellicht aan overzijde school).

240

Legenda Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Ulestraten (2012-2016)

Middellange termijn (2012-2016) Handhaven kindcentrum De Triangel. Verder onderzoek / ontwikkeling tot kindcentrum door het intensiveren van de relaties met kindpartners (wellicht aan overzijde school).

220

Legenda Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Scenario voedingsgebied Ulestraten (> 2016)

Lange termijn (>2016) Handhaven kindcentrum De Triangel.

180

Legenda Kindcentrum Opheffen locatie Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel

Leerlingenprognose, Pronexus november 2007


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Een mogelijk scenario â&#x20AC;&#x201C; eindbeeld 2020 130

180

580

Legenda 360

Kindcentrum Opheffen locatie

Waarbinnen 130

Zoeklocatie Inhoudelijke samenwerking Verplaatsing profiel


RO groep.

Vervolgstappen


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Plan ‘hoe verder?’

Verwerking reacties vandaag

Nader toetsen haalbaarheid huisvestingsscenario’s

Bestuurlijk draagvlak gemeente Meerssen en beide schoolbesturen

Formele besluitvorming

Bepalen implementatieplanning / implementatie


RO groep.

Vragen?


Professionals in Ruimtelijke Ontwikkeling.

www.rogroep.nl

Huisvesting Meerssen 2008 presentatie_informatiebijeenkomst_10_juni_2008  
Huisvesting Meerssen 2008 presentatie_informatiebijeenkomst_10_juni_2008  

Huisvesting Meerssen 2008 presentatie_informatiebijeenkomst_10_juni_2008

Advertisement