Page 1

Nojapyörä

Recumbent


Nojapyörän historiaa

E

nsimmäinen nojapyörä eli

Kuvat bicycleman. com history

recumbent valmistettiin jo 1800-luvun puolessa välin, miltä ajalta (1860) on myös

ensimmäinen kuvitus nojapyörästä. Kansikuvan nojapyörä on vuodelta 1896 ja nykyään sitä kutsutaan nimellä ”Challand recumbent” tekijänsä mukaan. Pyörä painoi likimain kolme kertaa enemmän kuin ajajansa, ilmeisesti

Yläpuolella olevat kuvat ovat vuo-

Alla kuvassa oleva pyörä on ehkä

tämän vuoksi siitä ei tullut yleisön suo-

delta 1905 ja kuvassa olevia pyöriä

ensimmäinen USS (Under Seat Stee-

sikkia.

kutsuttiin yhtä mukaviksi kuin keinu-

ring) tuotanto pyörä. Pyörän ostaja ti-

Challandin luomusta vuodelta 1897

tuoli, ne osoittivat myös merkittävää

lasi niitä 12 lisää.

ja American Brownin vuodelta 1901

mekaanista nokkeluutta. Naisten mal-

pidetään

eturyhmänä.

li täytti myös naisten erityisehdot.

Näiltä ajoilta ovat myös ensimmäiset

Toinen kehitysaskel oli ohjaustangon

nojapyörä patentit. Vuonna 1893 val-

sijainti, joka oli suoraan penkin ala-

mistettiin ensimmäinen aito nojapyörä

puolella, tämä mahdollisti naisten aja-

Fautenil Vélociped.

misen timantti rungolla helposti.

nojapyörien

Kuvat bicycleman.com history

Nojapyörillä nopeusennätykset

1920-luvun nojapyöriä Veloraman museossa Alankomaassa Kuva Wikipedia

Nojapyörillä on tehty polkupyörien nopeusmaailmanennätykset. Tunnin ajon ennätys on Sam Whittinghamilla Kanadasta 90.598 km, hänellä on myös nopeusennätys, joka on 133.28 km/h. Kansainvälinen

pyöräilyliitto

UCI

kielsi nojapyörät omista kilpailuistaan jo vuonna 1934, niiden ylivoimaisuuden vuoksi. Tämä johti myös siihen, etteivät nojapyörät nousseet suureen kansan suosioon. Nykyisin nojapyörien kehitys on teknisesti parantunut ja niiden suosio on kasvussa. Teksti: Eija Lakso 2010

2


Nojapyörä nykyään Nojapyörätyypit

Pitkäakselivälisiin LWB (long wheel-

Nojapyörät voidaan jakaa karkeasti

base), joissa polkimet ovat etu- ja ta-

neljään luokkaan kaksi- ja kolmepyö-

kapyörän välissä, etupyörän yleensä

räisiin, joissa on vielä omat alaluok-

ollessa huomattavasti edempänä pol-

kansa, kilpanojapyöriin ja kinnereihin

jinkeskiötä.

ohjaa ja toinen tai molemmat takapyörät vetävät.

eli katettuihin nojapyöriin. Tadpole jossa on kaksi pyörää edes-

Kaksipyöräiset

sä, jotka yleensä ohjaavat ja joiden

Kaksipyöräiset jaetaan aliluokkiinsa

välissä ajaja istuu ja yksi takana, joka

akselivälin perusteella, yleensä akselivälin pituuden mukaan, mutta jotkut jaottelevat polkimien sijainnin mukaan.

vetää.

Ohjaustavat Kaksipyöräisissä

ohjaustapoja

on

kaksi, yläohjaus OSS (over seat steering) ja alaohjaus USS (under seat steering). Näiden lisäksi löytyy myös runko-ohjattavia malleja, joissa ohjaus hoidetaan yleensä jaloilla esim.

Lyhytakselivälisiin

SWB

(short

wheelbase), joissa polkimet ovat etu-

Kolmipyöräisissäkin

löytyy

jalka-

Python, mutta nämä ovat harvinaisia

ohjattavia pyöriä, mutta nekin ovat

malleja ja yleensä itse tehtyjä. Näillä

yleensä itsetehtyjä ja harvinaisempia.

on myös erittäin vaikea ajaa, vaativat

Alla kuvassa Sakari Holman rakentama

paljon opettelua.

jalkaohjattava Komsa (sh6).

pyörää edenpänä.

Pekka Pitkäsen jalkaohjattava Hip-

Kolmipyöräiset eli triket

parion trike

Kolmipyöräiset jaetaan kahteen ryhKeskipitkään

akselivälisiin

CLWB

mään renkaiden sijainnin mukaan,

(compact long wheelbase), joissa pol-

Delta, jossa on edessä yksi pyörä ja ta-

kimet ovat etupyörän yläpuolella.

kana kaksi, joista yleisimmin etupyörä

3

Kuvat: Eija Lakso 2010


Omavalmisteiset Triket Omavalmisteet

nojapyörän rakentamiseen. Rakenta-

Moni nojapyöräharrastaja on aloitta-

miseen päätyi myös ”piheyttään” kau-

nut harrastuksen rakentamalla noja-

pallisten nojapyörien korkean hinnan

pyöränsä itse. Valmistusmateriaaleja

vuoksi. Rakennusprojekti oli enemmän

ja menetelmiä on useita, moni tekee

suunnittelua kuin rakentamista, joka

vanhoista pyöränrungoista, joku puus-

oli helpompaa.

ta ja osa putkesta. Tähän on osittain

Puiset nojapyörät

syynä nojapyörien korkeahko hinta ja

Arkkitehti Sakari Holma on suunnitel-

useimmilla kokeilunhalu sekä kaupal-

lut ja rakentanut kaksi- ja kolmepyö-

listen pyörien huono saatavuus Suo-

räisiä nojapyöriä puusta. Ziphy1 (sh1)

messa.

oli Sakarin ensimmäinen trike. Ziphyistä hän teki kaksi versiota ja alla ole-

Omavalmisteinen trike

Pyörä ei ole oikeastaan koskaan

Monien nojapyöräharrastajien tapaan

”valmis” aina on jotain pientä fiksat-

Mustasudenkorentokin aloitti harras-

tavaa. Se on kokenut pienen muodon

tuksen rakentamalla pyörän itse. Hä-

muutoksen ensimmäisestä versiosta.

nellä kiinnostus nojapyöriä kohtaan

Ohjaus on nostettu hieman ylemmäs,

lähti

pystypyörällä

tarakkaa ja niskatukea on muutettu al-

ajon ilmanvastukseen, johon halusi

kuperäisestä. Rakentamisprojektia on

löytää helpomman ratkaisun.

tarkoitus vielä jatkaa ja suunnitteilla

kyllästymisestä

Löydettyään tietoa nojapyöristä netistä ja samalla merkityksen sanalle

onkin jo kaksipyöräinen, malli vaan on vielä hieman hakusessa.

vassa kuvassa on Ziphy3 (sh2), joka on takaohjattava delta.

Sakarin ensimmäinen kaksipyöräinen oli Lulla1 (sh3). Komsa (sh6) oli

nojapyörä, aloitti rakentamisen, joka

hänen viimeinen puusta valmistaman-

lähti liikkeelle polkuautoprojektista,

sa nojapyörä, jonka hän teki vetääk-

mikä on yhä kesken, sen vaihtuessa

seen rakentamaansa puista asuntoperävaunua, missä voi yöpyä. Alla kuvassa on Snake1 (sh4).

Teksti: Eija Lakso 2010

4


Omavalmisteiset kaksipyöräiset Komsan jälkeen Sakari vaihtoi materiaalin metalliin, josta hän on rakentanut jo 7 (sh7-sh14) erilaista nojapyörää, istuimet toki on vielä puusta. Hän on myös tehnyt kajakkeja puusta.

Omavalmisteiset kaksipyöräiset Pasi71 on monen muun tavoin raken-

Trike kiinnostaisi vielä, mutta tällä

tanut ensimmäisen nojapyöränsä itse.

hetkellä ei ole tarkoitus jatkaa raken-

Hän teki pyörän itselleen ja pojalleen,

tamista enää. Muuten rakennusprojek-

joka oli tuolloin 8 vuotias, kun oman

ti on ollut mielenkiintoinen ja kummat-

sanomansa mukaan oli materiaaleja

kin ovat olleet tyytyväisiä pyöriinsä ja

mistä tehdä.

se on kummankin ykkös vaihtoehto.

Hänellä innostus lähti hänen ek-

Hän toivoisi nojakkitietouden lisäänty-

syttyään erään nojakkiharrastajan si-

vän ja pyörien yleistyvän, ihmisillä on

vuille, joka oli tehnyt pyörän itse. Sii-

siinä sivistyksessä aukko.

tä innostuen hän haki lisää tietoa ja

aloitti suunnittelun ja rakentamisen.

samoin tein yläohjaukseksi.

Hän teki tämän myös oppinnäytetyö-

Pojan pyörä oli helppo tehdä oman

nään. Ensimmäiseen versioon hän teki

pyörän jälkeen ja poika onkin tykän-

alaohjauksen, mutta se oli liian vaikea

nyt siitä kovasti. Hänen oli heti helppo

liikkeelle lähdettävä ja ajettava en-

lähteä sillä ajamaan ja kaveritkin tyk-

simmäiseksi nojapyöräksi, muutti sen

käsivät pyörästä. 5

Kuvat: Eija Lakso 2010


Tehdasvalmisteiset Nojapyörät Tehdasvalmisteinen trike

tyväinen eikä vaihtaisi sitä pystypyö-

hän heti ostikin. Pyörä on hänellä vie-

rään

varsin

lä omistuksessa ja ajossa. Sillä on hyvä

mukava ajaa ja hänellä on myös ollut

ajaa kaupunkiolosuhteissa pystyhkön

haaveena päästä sillä pitemmälle reis-

ajaoasennon vuoksi.

takaisin. Sillä on ollut

sulle. Talvellakin sillä voi hyvin ajaa.

Pyörä on siitä harvinainen, että Trek

Ainoa ”haittapuoli” pyörässä on ollut

valmisti nojapyöriä vain vuosina 1999-

se, että se on matala ja näkyvyys on

2000. Pyörässä on poikkeuksellisesti

huono autoilijoiden näkökulmasta, he

toteutettu voimansiirto, kettinki on

eivät välttämättä aina huomaa ma-

kahdessa osassa ja siinä on kaksi taka-

talalla ajavaa. Nyt Jussia kiinnostaisi kokeilla kaksipyöräistä nojapyörää ja Jussilla kiinnostus nojapyöriin syttyi

hän on suunnitellut vaihtoa siihen.

2000-luvun alussa, mutta silloin kesätyöntekijän palkalla ei raskinut si-

Tehdasvalmisteiset kaksipyöräiset

joittaa siihen. Silloin ei Oulussa oikein

Anssi

ollut nojapyöräilijöitä eikä tietoa ollut

1990-luvun lopulla, mutta niitä oli sil-

helposti tarjolla. Asia jäi mieleen hau-

loin huonosti saatavilla sekä tietoa oli

vaihtajaa, etuvaihtajaa ei ole, ja vaih-

tumaan ja myöhemmin hän etsi niistä

myös vähän. Hän on harrastanut pyö-

teita on yhteensä 40.

tietoa ja seurasi niiden kehitystä ja

räilyä pitkän ajan ja halusi kokeilla

Anssia kiinnostaisi kokeilla trike:a

vuonna 2006 hankki ensimmäisen no-

jotain uutta ja mukavempaa muotoa

ja hän on suunnitellut hankkivansa sel-

japyöränsä Scorpion triken.

pyöräilystä.

laisen seuraavaksi.

kiinnostui

nojapyöristä

jo

Minun nojapyöräni

Kolmipyöräiseen hän päätyi mukavuus syistä ja hänellä oli käsitys, että se on tasapainon kannalta helpompi ajettava sekä helpompi lähestymistapa nojapyöräilyyn. Pyörään hän on ollut erittäin tyyTeksti: Eija Lakso 2010

Vuoden 2003 alkupuolella hänelle

Minulla kiinnostus nojapyöriä kohtaan

tuli eteen tilaisuus hankkia hieman

heräsi 2000-luvun alkupuolella miehe-

käytetty Trek R200 nojapyörä, jonka

ni Anssin kautta.

6


Tehdasvalmisteiset Nojapyörät Olen itsekkin harrastanut pyöräilyä

meni aikaa noin 2 kk.

useiden vuosien ajan ja pystypyöräi-

Pyörä on yhä edelleen minulla käy-

lyn loppuaikoina pahenevat hartia- ja

tössä ja olen siihen erittäin tyytyväi-

istuinongelmat vain vahvistivat siirty-

nen, enää eivät niska- ja hartiaon-

mistäni nojapyöriin ja siihen minulle

gelmat ole vaivoina ja ajamisesta voi

tuli mahdollisuus 2003 kesällä, jolloin

nauttia vapaasti.

sain ensimmäisen nojapyöräni. Se oli

Minun

pyörämallini

on

hieman

oma seikkailunsa, kun Suomessa ei ol-

sporttisempi, makaavampi ajoasento

lut sopivaa nojapyörää saatavilla.

ja sen vuoksi se ei ole parhaimmillaan

Loppuyhteenveto

kaupunkiajossa, vaan maantiellä ja

Loppuyhteenvetona voisi sanoa, että

pitkillä matkoilla.

nojapyöräily ei ole tiukkapipoisten

Sinä keväänä kävin Helsingissä, jossa oli silloin Suomen ainoa nojapyöräkauppias ja pääsin koeajamaan niitä ensimmäisen kerran. Pyörä jonka olin

hommaa, se vaatii tiettyä katseen

Puolinojapyörä

kestävyyttä ja huumoria. Lähes joka

ajatellut tilata sieltä osoittautuikin

kerta, kun on ajamassa, tulee erilaisia

minulle liian ”isoksi”, en yltänyt aja-

kommentteja pyöristä ja moni myös

maan sillä. Tämän vuoksi aloin etsiä

tulee kyselemään niistä.

myyjiä netistä ja löysin luotettavan

Yleisesti kaikki nojapyöräilijät ovat

nojapyörävalmistajan M5:n. Tästä al-

sitä mieltä, että nojapyörällä on mu-

koi sähköpostin välillä käyty kaupan-

kavin ja helpoin ajaa, ei ole niska-,

käynti ja kysely pyöristä, huonolla

hartia- ja selkävaivoja eikä istuimen

englanninkielen taidollani.

kanssa ole ongelmia. Moni myös toivoisi, että pyöräkauppiaat ottaisivat niitä valikoimiinsa, Tyttärellämme on käytössä Giant Re-

jotta niitä olisi helpompi ostaa Suo-

vive pyörä, jota puolinojapyöräksikin

mesta, eikä tarvitsisi aina tilata ulko-

kutsutaan, koska se ei ole normaali

mailta sekä nojapyörätietouden lisää-

pystypyörä eikä nojapyöräkään, vaan

mistä, oikeaisivat monet harhaluulot

siltä väliltä. Pyörä on ollut pojallamme

kuten esimerkiksi se, että trike ei ole

aiemmin käytössä ja molemmat ovat

vammaispyörä, vaikka monet tasapai-

tykänneet siitä paljon. Se on erittäin

nohäiriöistä ja selkävioista kärsivät

mallista

helppo ajaa ja mukava sekä näppärä

pystyisivät ajamaan niillä.

20/20 eco ja sain sen kesän aikana ko-

kaupungissa ajaessakin. Valitettavasti

tiovelle toimitettuna. Tähän prosessiin

niitä ei valmisteta enää.

Pääsimme

kauppoihin

7

Kuvat: Eija Lakso 2010


Nojaillen Eteenpäin

Historialliset kuvat: Wikipedia, Bicycleman.com Kuvat ja teksti: Eija Lakso Taitto: Eija Lakso copyright© Eija Lakso 2010

Profile for Hutsi Potsi

Nojapyörälehti  

Tarinaa nojapyöräilystä

Nojapyörälehti  

Tarinaa nojapyöräilystä

Advertisement