Page 1

»`Hô``©`dG ≥```jƒ`°ù`à`dG á```∏`ée

:´É``£b π«∏`ëJ

ºdÉ©dG ¢SCÉc ⋲ªM q ..᫪dÉ©dG ä’ƒ£ÑdG áaÉ°†à°SG !?á«dÉY á«°VÉjQ ìhQ ΩCG ≥jƒ°ùJ

»°S »H »L :ô°TÉædG

2006 ƒ«fƒj - ¿höû©dG Oó©dG

!ó«∏édG QGƒM

ƒªf ..äÉØ«μªdG ¥ƒ°S ?QÉ©°SCG º«£ëJ ΩCG

ájQÉéàdG áeÓ©dG ¢TÉ©fEG

?ô««¨àdG ìÉjQ πªëJ ób GPÉe

∑ôëàªdG ≥jƒ°ùàdG

!á«≤jƒ°ùàdGáHô¨dG

Öjô©àdG Oƒ«bh Öjô¨àdG ±hÉîe ø«H á«Hô©dG á¨∏dG

QÉæjO 3^500¿OQC’G Iô«d 5000¿ÉæÑd ¬«æL 15^00 ô°üe ∫ÉjQ 1^50 ¿ÉªY QÉæjO 1^50 øjôëÑdG ∫ÉjQ 15^00 ô£b QÉæjO 1^20 âjƒµdG ∫ÉjQ 15^00 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG ºgQO 15^00 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2006 ƒ«fƒj - ¿hô°û©dG Oó©dG

áLQÉN πFÉ°SQ ƒg πg ?¿ƒfÉ≤dG øY


±Ó``````````````¨dG

s� UN��«d� rEF� œ—u��� WO�öN��« …dOB� UÎ ? �«b??�√ p??�c??� WÎ OM��� ¨»d??G? �« ¨l�d��« ÍœU?? *« `??�d??�U??� q�L�� Èb??*« Êu??L? C? *« ¨…d?? J? ?H? ?�« œ—u?? �? ?�? ?� w??N??� b�Ë ¨Ã«d?? �ù«Ë u�—UMO��« ¨Èu??�?;«Ë «–≈Ë ÆUÎ ?O?�d??� tK�UJ� Z??�U??�d??�?�« c??�Q??� W??O?�ö??�ù« U??�? �R??*« ‰U??� «c??� ÊU??� q� w� WU� ¨«Î dO�Q� d��_«Ë l�Ë_« ¨W�u�D*« W??O?�ö??�ù« q??zU??�u??�« nF{ vK� …d??�U??�?� d??�R??� Ê√ wFO�D�« sL� w??�U??�?�U??�Ë 5JKN��*«Ë ‚u??�? �« ‰u??O? � WE�ö� s??J?1Ë Ær??N?� 5??�u??�?*« …d??E?� r�U� w�dF�« s�«uLK� w�dG�« t�u��« Ê√ t�LI�Ë rJ(« WLE�√ w� t�I� Ê«bI� s� t���— Íc??�« w�UL��ô« ÂUEM�« vK� WO�«u*« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« ÈuI�« w�D� t�u� uN� w�U��U�Ë ¨WLE�_« pK�� s�«u*« U�b�u� oLF�« v??�≈ U�dE� u??�Ë …bA� j��d� WO�U��ù« t�FO�D� w�dF�« W�—UC(«Ë WO��—U��« Áœu�Ë  «œ«b��U�  UFL��*« e�M� Ê√ U??�Ë ¨WO�UL��ô«Ë  UFL��� v�≈ wL�(« UN�u% WO�dF�« ÊU��ù« W�d� Âd�% ¨‰bF�« vK� WLzU� WO�UL��ô« rOI�«Ë Ÿ«b�û� UÎ ? �“Ë rOI�Ë V�dG��« Íb�R� rEF� ÊS??� ¨WO�U��ù« °V�dF��U� ÊËœUMO� W�UJ� vK� qOL'« ÍœU� b�R� UM�Ë ÊU� «–≈¢ wIK�*« fH� w� WO�dF�« WGK�« rOLB��« bO� WO�dF�« WGK�U� Êö??�ù« w� t??F? {Ë -Ë WMI�� W??G?K?� »u??�? J? �Ë t�S� ¨‚u��« w� UN�“Ë UN� ¨…d�R� WK�� w�M�√ Êö�≈ s� d��√ UÎ �U$ oI�O� Ê√ YO� ¨ÍœuF��« ‚u��« w� WU�Ë  U�ö�ù«Ë  U�u�D*« s� Èd�J�« W��M�« Æ¢WO�dF�« WGK�U� w� W�œuF��« w� V�dF��«Ë WL�d��« œU� hI� s??� V�J�« ‚u??� w�UF� ô W��b(« WOI�u���« V�J�« Ë√ l�«d*U� r�d�� UNM� dO�J�« Ê√ UL� ¨…—uNA*«Ë sJ� WO�d� t�G� Ê√ Í√ ¨»dF� dO� tMJ� ¨ U�dEM�« ¨V??O?�U??�_« Æw??�d??� Èu??�?;« dJH�« WO�d� UNO� WMLC�*« »—U���«Ë 29

2006 ƒ`«fƒj

±Ó``````````````¨dG

WOF���« œu��~ WO�dG�« WO�UI��« WOJ�d�_« «c�U�Ë wI�u���« Z�M*« vK� lzUC�K� w�ö�ù«Ë —d��Ë ¨UÎ OK�� W��M*« ÊQ� d�_« «c� b�bF�« rK� u� o�u���« Ê√Ë QAM*« w�d� ‚dD�U� cHÒ M*« Êö�ù« WGK�U�Ë WO�dG�« d��√ W�eOKJ�ù« }UÎ �U$Ë «Î dO�Q� V�dG��« WIOI� w� WGK�« V�dG� Ë√ gOLN� Ÿu{u� Ëb�� Ë√ p�CK� «Î dO�� «Î d�√ w�UO� V�U� Í√ ¨ÊU??*_« wK�� …dJ� œd�L� ¨W�d���« `�UB� rN�G� s� 5O�UD�ù« Ë√ 5��dH�« »Ëd??{ s??� »d??{ u??� Èd??�√ WG� Í√ UN�GK� …—u�� »uFA�« pK�� ¨W�UO)« Y??�b??(« a??�—U??�? �« ÊU??� u?? �Ë U??N?�?�—U??�Ë ¢WO�«dI1b�« ¢ ¨¢W�bI�*«¢ »uFA�« pK��  ôËU??�? �Ë »Ëd??(U??� UÎ �OK� ¢…d?? ? («¢Ë °ød�ü« w��Ë œU�F��« Í—U??�?�?�« ÕU??�? H? �ô« —«d??L? �? �« l??� XK�œ w��« ‰Ëb�« œb� …œU�“Ë WIDMLK� k�ö� ¨W??O?*U??F?�« …—U??�?�?�« WO�UH�« w??� WOI�u���«  U�UAM�« w� «Î dO�� «Î u??/ WL���« Ÿu??{u??� l?? ?�«—® W??O? �ö??�ù«Ë sJ� Æ©—U?? ?�√ d??N?� œb??� w??� W??O? �ö??�ù« WO�dF�«  U�ö�û� w??�«b??�ù« Èu��*« W�uL�*«Ë ¨W??O? zd??*« W??O? �ö??�ù« W??G?K?�«Ë nF{ s??� w??�U??F?� X??�«“U??� …¡Ëd?? I? ?*«Ë ÆoO�D��«Ë …dJH�« w� `{«Ë rEF� Ê√ v???�≈ p???�– l??�d??� U???0—  U��R*« w�Ë – WO�u�eHK��«  UD;«  U��R� w� ≠ «Î dO�Q� d��_« WO�ö�ù«

l??�«u??�« «c???� s?? � o??K?D?M?� ô W??O?I?�u??�?� Î �� Àb�O� Íc�« UL� ¨qAH�« U�dOB� ö

WO*UF�« WO�U�UO�« U�dA�« XJ�9 u� WHK�√ vK� WO�U�UO�« WGK�« «b���U� øUN�bN��� w��« Ê«bK��« w� UN�U��M� ÆÆWO*UF�« UN�u� bIH�� ¨W�U��� WOJ�d�_«  «c�U�Ë WO*UF�«  U�dA�« ‚u��« vK� –«u??�?�?�ö??� UN�U�� w??� nOÒ J� ¨ZOK)« ‚u� UNML{ s�Ë w�dF�« U0 UN�U��M�Ë WOI�u���« UN�UO�O�«d��« Ê√ V�U� v??�≈ ¨WOK;« ‚u��« V�UM� Æ»d??F?�« s??� t??�?K?�√ Êu??J?� q??L?F?�« r??�U??� nO�u� vK�  U�dA�« pK� ’d% UL� r�UD� WO*U� Ë√ WO�d� WO�ö�≈  U�d� WFO�D�  U??�ö??�≈ ÃU??�?�S??� Âu??I?�?� w??�d??� k�ö�Ë ¨‚u??�?K?� W��d� WO�d� Áu?? �ËË r�« W�U�� vK�  U�dA�« pK� ’d??� UL� ¨WO�dF�« WGK�U� W�dA�« r�«Ë Z�M*« UN�U��M� o�u��� tK��� W�d� XKF� …uN�Ë ËbO� VOK�� W�uM�*«Ë …œbF�*« Ê√ l??� w??�d??F? �« ‚u??�? �« w??� tO�UJ�� W�d�Ë n�dF��« s� WOM�  U��M*« pK� UN�U��M�Ë UN�u� s� d��_« w� tK��� Æd��_« WO�u��« WB(« vK� –u����  U??�d??A? �« t??�u??� l?? ?�Ë «Î –≈ «–U?? ? * w� WI�dF�«  «d??�?)« W��U Èd�J�« t�u�� ¨V�dF��« v�≈ Êö�ù«Ë o�u���« ÂuI�Ë f�UF*« ÁU&ù« w� »dF�« s�� ø—uNL'« l� UMK«u� WG� V�dG�� W??O?�d??G?�« W??O? �U??I? �? �« W??O?F?�?�?�« œu??�? � wI�u���« Z�M*« vK� WOJ�d�_«  «c�U�Ë —d��Ë ¨UÎ OK�� W��M*« lzUC�K� w�ö�ù«Ë rK� u� o�u���« ÊQ� d�_« «c� b�bF�« ‚dD�U� cHÒ M*« Êö�ù« Ê√Ë QAM*« w�d� «Î dO�Q� d��√ W�eOKJ�ù« WGK�U�Ë WO�dG�« W�U�d�« qI� vK� …—b??� d��√Ë UÎ �U$Ë °w�dF�« —uNL�K� WO�ö�ù« s� b??�b??F?�« Ê√ w??� q�L�� V??�?�?�«¢ UOKF�« V??U??M? *« »U?? �? ?√Ë s??�d??�b??*« V�U�_« s� r�  U�dA�« w� 5K�UF�« ¢W�öD� W�eOKJ�ù« WGK�« Êu�b��� s2 Ë√ w� d�b� p??�d??�® qOL'« ÍœU??� ‰uI� Æ©Master Mind Publishing

—UJ�_« o�u�� v�≈ WC�UI*« s� ◊UAM�« w�«u� Âb�√ s� o�u���« d��F� UFL��*« W�«b� l� √b� YO� w�U��ù« WFK� W�œU�*« ◊UA� —uN�Ë WO�U��ù« ÂuNH� —uD� r� s�Ë ¨©WC�UI*«® WFK�� U�Ë WO�UMB�« WCNM�« V��� o�u���« U2 t�d�ËË ÃU��ù« ŸuM� s� UNOK� V�d� —UJ��«Ë l�“u��U� ÂUL��ô« …—Ëd??{ œ«“ WOK�«œ …b�b� ‚«u�√ `�H� WHK��� ‚d�  U��M*« n�dB� q??�√ s??� W??O?�—U??�Ë WKO�Ë qJ� ¡«d??A?�« vK� ”U??M?�« Y??�Ë w� l��« o�u���« ÂuNH� sJ� ÆWMJ2 w�UL��ô« o�u���« qLAO� U�dB� —U??J?�√ o??�u??�?� ‰ö?? � s??� w??F?L?�?�?*«Ë r�U�� ‰U?? F? ?�√Ë  U?? �b?? �Ë  U??�? �? M? �Ë WO�UL��ô« ·«b?? ?�_« p??K?� oOI% w??� ¨w??�?O?�?�« Àu??K? �? �«Ë 5??�b??�? �« W??�—U??�? L? � rOEM�Ë ¨…—œUM�« œ«u*« „öN��« bO�d�Ë ÆÍ—«œù« œU�H�« W�—U�� Ë√ q�M�« n�RLK� ¢o�u���« ∆œU��¢ »U�� w�Ë W�uL��¢ t�Q� o�u���« ·dF� wKOI� dL� UN� ÂuI� w��« WK�UJ�*« ‰UL�_«Ë WDA�_« s� vF�� ¨WLEM*« w� WBB��� …—«œ≈ ¨W�b)« Ë√ ¨WFK��« dO�u� v�≈ UN�ö� VI�d*«Ë w�U(« pKN��LK� …dJH�« Ë√ W��UM*« …œu??'«Ë  UH«u*«Ë WOLJ�U� ¨5��UM*« ÊU�e�«Ë ÊUJ*« w�Ë ¨W�uKD*«Ë ¨WMJ2 WHKJ� q�Q� ¨t�Ë– l� v�UL�� U0 oO�M��«Ë ÊËUF��U� p�–Ë ¨WI�d� qN�√Ë vK� ÍuDM� «c??�Ë ÆÃU??�? �ù« …—«œ≈ l??� jOD�� r� s�Ë t�U�K�Ë pKN��*« W�«—œ U0 …dJH�« Ë√ W�b)« Ë√ WFK��« ÃU��≈ U�dF� b�b%Ë ¨ U�KD�« Ác� l� o�«u�� UN�UB�≈Ë UNF�“u�Ë UN��Ëd�Ë ¨V�UM*«  U�U� ŸU��≈ v�≈ ·bN� tK� «c�Ë ÆtO�≈ ¨WOK�I��*«Ë WO�U(« pKN��*«  U��—Ë w� WLEMLK� w??�?�U??M?� e??�d??� œU??�??�≈Ë ÕU??�—√ oOI% v??K?� U??�b??�U??�?� ‚u??�? �« Æ¢UN� W��UM� °WOK;« WO*U� Â√ WO*UF�« WOK�� ¨ UO�uI�« œbF�� r�U� Ì w� UÎ FOL� gOF� WO�O�«d��« Í√Ë  U??G? K? �«Ë  U??�U??I?�?�«

!á«≤jƒ°ùàdG áHô¨dG

Öjô©àdG Oƒ«bh Öjô¨àdG ±hÉ ÚH á«Hô©dG á¨∏dG

¥Ó◊G Ú°ùM :≥«≤–

q� ô w�ö�ù«Ë wI�u���« dO�F��«Ë q«u�K� ‰Ë_« r�—UO�� W�eOKJ�ù« WGK�« «b���« vK� WO�dF�« ‰Ëb�« w� Êu�u�*« X�UN�� Ì ÂuKF�«Ë «—UC(« ¡U�Ë X�U� w��« ʬdI�« WG� w�Ë WO�dF�« WGK�« w�UF� qN� Æw�«b�ù« v�� s� XC� WM� WzUL�L�Ë n�_ ‚«d��« w� «Î dO�√ X�$ WO�dG�« WO�UI��« W*uF�« WL�� Ê√ Â√ øo�u���« rKF� …bIF*« dO�UF��«Ë  U�KDB*« ¡«u��« w� nF{ Æø¢WO�dF�«¢ WOI�u���« UM�«—b� w� »dF� UM�I� nF{ WÎ KG��� UM��u� s� UM��d� oOLF� w� r�U��� WO�«b�ù« W��M�« ·uH 2006 ƒ`«fƒj

28


±Ó``````````````¨dG

s� UN��«d� rEF� œ—u��� WO�öN��« …dOB� UÎ ? �«b??�√ p??�c??� WÎ OM��� ¨»d??G? �« ¨l�d��« ÍœU?? *« `??�d??�U??� q�L�� Èb??*« Êu??L? C? *« ¨…d?? J? ?H? ?�« œ—u?? �? ?�? ?� w??N??� b�Ë ¨Ã«d?? �ù«Ë u�—UMO��« ¨Èu??�?;«Ë «–≈Ë ÆUÎ ?O?�d??� tK�UJ� Z??�U??�d??�?�« c??�Q??� W??O?�ö??�ù« U??�? �R??*« ‰U??� «c??� ÊU??� q� w� WU� ¨«Î dO�Q� d��_«Ë l�Ë_« ¨W�u�D*« W??O?�ö??�ù« q??zU??�u??�« nF{ vK� …d??�U??�?� d??�R??� Ê√ wFO�D�« sL� w??�U??�?�U??�Ë 5JKN��*«Ë ‚u??�? �« ‰u??O? � WE�ö� s??J?1Ë Ær??N?� 5??�u??�?*« …d??E?� r�U� w�dF�« s�«uLK� w�dG�« t�u��« Ê√ t�LI�Ë rJ(« WLE�√ w� t�I� Ê«bI� s� t���— Íc??�« w�UL��ô« ÂUEM�« vK� WO�«u*« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« ÈuI�« w�D� t�u� uN� w�U��U�Ë ¨WLE�_« pK�� s�«u*« U�b�u� oLF�« v??�≈ U�dE� u??�Ë …bA� j��d� WO�U��ù« t�FO�D� w�dF�« W�—UC(«Ë WO��—U��« Áœu�Ë  «œ«b��U�  UFL��*« e�M� Ê√ U??�Ë ¨WO�UL��ô«Ë  UFL��� v�≈ wL�(« UN�u% WO�dF�« ÊU��ù« W�d� Âd�% ¨‰bF�« vK� WLzU� WO�UL��ô« rOI�«Ë Ÿ«b�û� UÎ ? �“Ë rOI�Ë V�dG��« Íb�R� rEF� ÊS??� ¨WO�U��ù« °V�dF��U� ÊËœUMO� W�UJ� vK� qOL'« ÍœU� b�R� UM�Ë ÊU� «–≈¢ wIK�*« fH� w� WO�dF�« WGK�« rOLB��« bO� WO�dF�« WGK�U� Êö??�ù« w� t??F? {Ë -Ë WMI�� W??G?K?� »u??�? J? �Ë t�S� ¨‚u��« w� UN�“Ë UN� ¨…d�R� WK�� w�M�√ Êö�≈ s� d��√ UÎ �U$ oI�O� Ê√ YO� ¨ÍœuF��« ‚u��« w� WU�Ë  U�ö�ù«Ë  U�u�D*« s� Èd�J�« W��M�« Æ¢WO�dF�« WGK�U� w� W�œuF��« w� V�dF��«Ë WL�d��« œU� hI� s??� V�J�« ‚u??� w�UF� ô W��b(« WOI�u���« V�J�« Ë√ l�«d*U� r�d�� UNM� dO�J�« Ê√ UL� ¨…—uNA*«Ë sJ� WO�d� t�G� Ê√ Í√ ¨»dF� dO� tMJ� ¨ U�dEM�« ¨V??O?�U??�_« Æw??�d??� Èu??�?;« dJH�« WO�d� UNO� WMLC�*« »—U���«Ë 29

2006 ƒ`«fƒj

±Ó``````````````¨dG

WOF���« œu��~ WO�dG�« WO�UI��« WOJ�d�_« «c�U�Ë wI�u���« Z�M*« vK� lzUC�K� w�ö�ù«Ë —d��Ë ¨UÎ OK�� W��M*« ÊQ� d�_« «c� b�bF�« rK� u� o�u���« Ê√Ë QAM*« w�d� ‚dD�U� cHÒ M*« Êö�ù« WGK�U�Ë WO�dG�« d��√ W�eOKJ�ù« }UÎ �U$Ë «Î dO�Q� V�dG��« WIOI� w� WGK�« V�dG� Ë√ gOLN� Ÿu{u� Ëb�� Ë√ p�CK� «Î dO�� «Î d�√ w�UO� V�U� Í√ ¨ÊU??*_« wK�� …dJ� œd�L� ¨W�d���« `�UB� rN�G� s� 5O�UD�ù« Ë√ 5��dH�« »Ëd??{ s??� »d??{ u??� Èd??�√ WG� Í√ UN�GK� …—u�� »uFA�« pK�� ¨W�UO)« Y??�b??(« a??�—U??�? �« ÊU??� u?? �Ë U??N?�?�—U??�Ë ¢WO�«dI1b�« ¢ ¨¢W�bI�*«¢ »uFA�« pK��  ôËU??�? �Ë »Ëd??(U??� UÎ �OK� ¢…d?? ? («¢Ë °ød�ü« w��Ë œU�F��« Í—U??�?�?�« ÕU??�? H? �ô« —«d??L? �? �« l??� XK�œ w��« ‰Ëb�« œb� …œU�“Ë WIDMLK� k�ö� ¨W??O?*U??F?�« …—U??�?�?�« WO�UH�« w??� WOI�u���«  U�UAM�« w� «Î dO�� «Î u??/ WL���« Ÿu??{u??� l?? ?�«—® W??O? �ö??�ù«Ë sJ� Æ©—U?? ?�√ d??N?� œb??� w??� W??O? �ö??�ù« WO�dF�«  U�ö�û� w??�«b??�ù« Èu��*« W�uL�*«Ë ¨W??O? zd??*« W??O? �ö??�ù« W??G?K?�«Ë nF{ s??� w??�U??F?� X??�«“U??� …¡Ëd?? I? ?*«Ë ÆoO�D��«Ë …dJH�« w� `{«Ë rEF� Ê√ v???�≈ p???�– l??�d??� U???0—  U��R*« w�Ë – WO�u�eHK��«  UD;«  U��R� w� ≠ «Î dO�Q� d��_« WO�ö�ù«

l??�«u??�« «c???� s?? � o??K?D?M?� ô W??O?I?�u??�?� Î �� Àb�O� Íc�« UL� ¨qAH�« U�dOB� ö

WO*UF�« WO�U�UO�« U�dA�« XJ�9 u� WHK�√ vK� WO�U�UO�« WGK�« «b���U� øUN�bN��� w��« Ê«bK��« w� UN�U��M� ÆÆWO*UF�« UN�u� bIH�� ¨W�U��� WOJ�d�_«  «c�U�Ë WO*UF�«  U�dA�« ‚u��« vK� –«u??�?�?�ö??� UN�U�� w??� nOÒ J� ¨ZOK)« ‚u� UNML{ s�Ë w�dF�« U0 UN�U��M�Ë WOI�u���« UN�UO�O�«d��« Ê√ V�U� v??�≈ ¨WOK;« ‚u��« V�UM� Æ»d??F?�« s??� t??�?K?�√ Êu??J?� q??L?F?�« r??�U??� nO�u� vK�  U�dA�« pK� ’d% UL� r�UD� WO*U� Ë√ WO�d� WO�ö�≈  U�d� WFO�D�  U??�ö??�≈ ÃU??�?�S??� Âu??I?�?� w??�d??� k�ö�Ë ¨‚u??�?K?� W��d� WO�d� Áu?? �ËË r�« W�U�� vK�  U�dA�« pK� ’d??� UL� ¨WO�dF�« WGK�U� W�dA�« r�«Ë Z�M*« UN�U��M� o�u��� tK��� W�d� XKF� …uN�Ë ËbO� VOK�� W�uM�*«Ë …œbF�*« Ê√ l??� w??�d??F? �« ‚u??�? �« w??� tO�UJ�� W�d�Ë n�dF��« s� WOM�  U��M*« pK� UN�U��M�Ë UN�u� s� d��_« w� tK��� Æd��_« WO�u��« WB(« vK� –u����  U??�d??A? �« t??�u??� l?? ?�Ë «Î –≈ «–U?? ? * w� WI�dF�«  «d??�?)« W��U Èd�J�« t�u�� ¨V�dF��« v�≈ Êö�ù«Ë o�u���« ÂuI�Ë f�UF*« ÁU&ù« w� »dF�« s�� ø—uNL'« l� UMK«u� WG� V�dG�� W??O?�d??G?�« W??O? �U??I? �? �« W??O?F?�?�?�« œu??�? � wI�u���« Z�M*« vK� WOJ�d�_«  «c�U�Ë —d��Ë ¨UÎ OK�� W��M*« lzUC�K� w�ö�ù«Ë rK� u� o�u���« ÊQ� d�_« «c� b�bF�« ‚dD�U� cHÒ M*« Êö�ù« Ê√Ë QAM*« w�d� «Î dO�Q� d��√ W�eOKJ�ù« WGK�U�Ë WO�dG�« W�U�d�« qI� vK� …—b??� d��√Ë UÎ �U$Ë °w�dF�« —uNL�K� WO�ö�ù« s� b??�b??F?�« Ê√ w??� q�L�� V??�?�?�«¢ UOKF�« V??U??M? *« »U?? �? ?√Ë s??�d??�b??*« V�U�_« s� r�  U�dA�« w� 5K�UF�« ¢W�öD� W�eOKJ�ù« WGK�« Êu�b��� s2 Ë√ w� d�b� p??�d??�® qOL'« ÍœU??� ‰uI� Æ©Master Mind Publishing

—UJ�_« o�u�� v�≈ WC�UI*« s� ◊UAM�« w�«u� Âb�√ s� o�u���« d��F� UFL��*« W�«b� l� √b� YO� w�U��ù« WFK� W�œU�*« ◊UA� —uN�Ë WO�U��ù« ÂuNH� —uD� r� s�Ë ¨©WC�UI*«® WFK�� U�Ë WO�UMB�« WCNM�« V��� o�u���« U2 t�d�ËË ÃU��ù« ŸuM� s� UNOK� V�d� —UJ��«Ë l�“u��U� ÂUL��ô« …—Ëd??{ œ«“ WOK�«œ …b�b� ‚«u�√ `�H� WHK��� ‚d�  U��M*« n�dB� q??�√ s??� W??O?�—U??�Ë WKO�Ë qJ� ¡«d??A?�« vK� ”U??M?�« Y??�Ë w� l��« o�u���« ÂuNH� sJ� ÆWMJ2 w�UL��ô« o�u���« qLAO� U�dB� —U??J?�√ o??�u??�?� ‰ö?? � s??� w??F?L?�?�?*«Ë r�U�� ‰U?? F? ?�√Ë  U?? �b?? �Ë  U??�? �? M? �Ë WO�UL��ô« ·«b?? ?�_« p??K?� oOI% w??� ¨w??�?O?�?�« Àu??K? �? �«Ë 5??�b??�? �« W??�—U??�? L? � rOEM�Ë ¨…—œUM�« œ«u*« „öN��« bO�d�Ë ÆÍ—«œù« œU�H�« W�—U�� Ë√ q�M�« n�RLK� ¢o�u���« ∆œU��¢ »U�� w�Ë W�uL��¢ t�Q� o�u���« ·dF� wKOI� dL� UN� ÂuI� w��« WK�UJ�*« ‰UL�_«Ë WDA�_« s� vF�� ¨WLEM*« w� WBB��� …—«œ≈ ¨W�b)« Ë√ ¨WFK��« dO�u� v�≈ UN�ö� VI�d*«Ë w�U(« pKN��LK� …dJH�« Ë√ W��UM*« …œu??'«Ë  UH«u*«Ë WOLJ�U� ¨5��UM*« ÊU�e�«Ë ÊUJ*« w�Ë ¨W�uKD*«Ë ¨WMJ2 WHKJ� q�Q� ¨t�Ë– l� v�UL�� U0 oO�M��«Ë ÊËUF��U� p�–Ë ¨WI�d� qN�√Ë vK� ÍuDM� «c??�Ë ÆÃU??�? �ù« …—«œ≈ l??� jOD�� r� s�Ë t�U�K�Ë pKN��*« W�«—œ U0 …dJH�« Ë√ W�b)« Ë√ WFK��« ÃU��≈ U�dF� b�b%Ë ¨ U�KD�« Ác� l� o�«u�� UN�UB�≈Ë UNF�“u�Ë UN��Ëd�Ë ¨V�UM*«  U�U� ŸU��≈ v�≈ ·bN� tK� «c�Ë ÆtO�≈ ¨WOK�I��*«Ë WO�U(« pKN��*«  U��—Ë w� WLEMLK� w??�?�U??M?� e??�d??� œU??�??�≈Ë ÕU??�—√ oOI% v??K?� U??�b??�U??�?� ‚u??�? �« Æ¢UN� W��UM� °WOK;« WO*U� Â√ WO*UF�« WOK�� ¨ UO�uI�« œbF�� r�U� Ì w� UÎ FOL� gOF� WO�O�«d��« Í√Ë  U??G? K? �«Ë  U??�U??I?�?�«

!á«≤jƒ°ùàdG áHô¨dG

Öjô©àdG Oƒ«bh Öjô¨àdG ±hÉ ÚH á«Hô©dG á¨∏dG

¥Ó◊G Ú°ùM :≥«≤–

q� ô w�ö�ù«Ë wI�u���« dO�F��«Ë q«u�K� ‰Ë_« r�—UO�� W�eOKJ�ù« WGK�« «b���« vK� WO�dF�« ‰Ëb�« w� Êu�u�*« X�UN�� Ì ÂuKF�«Ë «—UC(« ¡U�Ë X�U� w��« ʬdI�« WG� w�Ë WO�dF�« WGK�« w�UF� qN� Æw�«b�ù« v�� s� XC� WM� WzUL�L�Ë n�_ ‚«d��« w� «Î dO�√ X�$ WO�dG�« WO�UI��« W*uF�« WL�� Ê√ Â√ øo�u���« rKF� …bIF*« dO�UF��«Ë  U�KDB*« ¡«u��« w� nF{ Æø¢WO�dF�«¢ WOI�u���« UM�«—b� w� »dF� UM�I� nF{ WÎ KG��� UM��u� s� UM��d� oOLF� w� r�U��� WO�«b�ù« W��M�« ·uH 2006 ƒ`«fƒj

28


±Ó``````````````¨dG

±Ó``````````````¨dG

AD 31

2006 ƒ`«fƒj

W�K�b� U�ö�≈ Êö??�ù« w??� WO�dF�« WGK�« Êu??J?� «–U??* eOO9 UMMJ1 «–U?? *Ë øW??J?O?�—Ë WHOF{ WGK�« nF{ ‰ö� s� w�dF�« Êö??�ù« øW�dB��« l� WO�M�_«  U��M*« s� dO�J�« w�Q� ¨WOI�u���« UN�UO�O�«d��«Ë UN�U�ö�≈ WO�ö�ù«  ôU�u�« b�U� —u��b�« nB�Ë qB�� ‰«u??�_« qC�√ w�¢ q�UJ��U� w� ‰U??(« u??� UL� ZK�b� Êö??�≈ vK� v�≈ …—U�≈ w� ¢°WOJO�J*«  ö�K�*« ÃU��≈ w� WO�ö�ù« W�U�u�« W�b� Âb??�  «—b??I??�« p??K? 9 U??N? �√ l??� b??O? � Êö?? ?�≈ iF� v??K? � 5??L? zU??I? �« s??J? � Æœ—«u?? ? ? *«Ë rN�UO�UJ�≈ ÊuHB� WO�ö�ù«  ôU�u�« sL� ¨‚u��« W�œËb; «Î dE� …œËb;U� v??�≈ …e??O? L? *« W??�d??A?�?�«  «d??�??)« …—b?? � w� …b�b'« —UJ�ú� ‚u��« q�I� Âb� ∫…b�«Ë W�O�M�«Ë »U��_« ŸuM�� Êö�ù« ÆnOF{ Êö�≈ °v�Ë_« WO�U��« WGK�« W�eOKJ�ù« W??G?K?�« ÊS??� W??*u??F?�« q??� w??� r�� U� rEF* „d�A*« r�UI�« X��√ W�dF�Ë rK� s� lL�√ r�UF�« w� t�U��≈ Í_ WO�U��« WGK�« wN� ¨W�UMË Y��Ë ULN� h��� Ë√ ·d��� ¨Y�U� ¨r�U� …—Ëd{ UN�UI�S� w�U��U�Ë ¨t�O�M� X�U� w� t??�√ b$ UMMJ� ÆW??�œu??�ËË W�—UC� c�Q�Ë ¨‚bA��« œu�� ¨ÊUI�ù« »UO� q� U�bM� w�U��« e�d*« Â_« WO�dF�« WGK�« —UN�≈Ë WO�dF*«  «“—U??�? *« X??�Ë 5�� WGK�« Ê√ l� ° UIHB�« WA�UM�Ë  «—bI�« UÎ O�U�“ U�—œUB� ŸU��« r�— W�eOKJ�ù« UÎ O�UI��« Ë√ UÎ �uOM� qN�√ X�O� UÎ O�UJ�Ë b�R� ULMO�Ë ÆWO�dF�« WGK�« s� UÎ O�ôœ Ë√ WIzUH�« WO�dF�« WGK�« W�Ëd� vK� Êu�uGK�« r�U�� Íc�« Ÿb�*« bO�u��« t�uL�� ULO� W�UI��«Ë rKF�« WG� »UFO��«Ë d�uD� w� ¨‚U??I?�?�ô« o??�d??� s??� r??�?�Ë ¨…œb??�? �? *« ÷«d??�? �ô« ¨“U??�? *« ¨V??O?�d??�?�« ¨X??�?M?�« Èd� ¨U??�d??O?�Ë ÆÆÆw??E?H?K?�« V�dF��« Ë√ ÍœRO� V�dF��« Ê√ V�dG��« —U??B?�√

U??N? �«Ëœ√ nOOJ� w??� UNKA�Ë W??O?�d??F?�« «d??O?G?�?�Ë  U??�U??� V??�?� U??N? �—U??&Ë «u�U� u� ÊuJO� ÊU� U� w�dF�« ‚u��« ÆW�UMB�« pK� d�uD� w� r�—Ëb� b�U� —u��b�« `�d� —U�ù« «c� w�Ë wI�u���«Ë w�ö�ù« bNA*« ‰U� w�dD� ÊuJK1 s�c�« »dF�« WK�¢ v??�≈ w�dF�«  «d�)« »U�√ V�U�_« WO�d�Ë …d�� nOC�Ë ¢WK�u�Ë …b�2  «d�H� WL�«d�*« qJ� Êö??�ù« W�UMË Êö??�ù« WG�¢ Ê√ Æ¢w�dF�« r�UF�« w� UÎ O��� W��b� WG� w� w??�œ …—U?? ?�≈Ë  «—U?? ? �ù« W?? �Ëœ Ê√ U?? 0Ë UNO� V�U�_« œ«bF� ÊQ� eOL��  «c�U� Ëb�� b??� t??�S??� ¨»d??F? �« œ«b??F?� s??� d??�?�√ WO�M�_«  U�ö�ù« —UA��« wFO�D�« s� wL% W??O?�d??� W?? �Ëœ U??N? �√ r?? �—Ë ÆU??N?O?� ‰uB(« ◊Ëd� dE�«® UN��Ëd� 5�«uI�« Ê√ ô≈ ¨©WO�ö�ù«  U��ö�« `�—UB� vK� vK� wKF� oO�D� ö� vI�� 5�«uI�« pK� Æl�«u�« ÷—√

œU��≈ v�≈Ë WOK;« v�≈ W�UMB�« Ác� ¨…eOL*«Ë WKI��*« WO�«b�ù« UN�OB�� r�UF�« ¡U??�? �√ w??� Êu??�u??�? *« t??�u??�?�Ë UN�—≈Ë rN�UFL��� «eO� ‰öG��« v�≈ VO�U�√ d�uD� w� w�UI��«Ë Í—UC(« U??N?O?�≈ Q??�?K?� W??�? �U??� W??O?K?�?� W??I? �u??�? � b�d� U�bM� Èd�J�« WO*UF�«  U�dA�« Æ‚«u�_« pK� ‰u�œ w� 5??�u??�?*« ‰U??� «c??� ÊU??� «–≈Ë 5�u�*« s� dO�J�« W�� UL� ¨r�UF�« VO�U�ú� q�UJ�« rN�U��« w??� »d??F?�« 5O�dG�« s??� d??�?�√ UÎ ?�U??O?�√ – WO�dG�« WO�dF�« WGK�« Ê√ ¡U?? �œù«Ë ≠ rN�H�√ Ê«d??U??� w??�d??F?�« w??�«b??�ù« dOJH��«Ë WOI�u���«  UN�u��« V�d� ‚U�K�« s� Ê√ p�c� 5K�U��� °W��b(« WO�ö�ù«Ë Ê√ «Î b?? �√ wMF� ô l??�«u??�« s??� ‚ö??D? �ô« …u� «u�uJ� Ê√ rNOK� Ê√Ë ¨Á¡UM�� «uI�� w��« ‰U(U� ¨WF�«œË …dOG�Ë tO� WK�U� Êö�ù«Ë o�u���« W�UM UNO�≈ XKË

‚u??�?K?� W??�—U??I??� Í√ ö?? � Êu?? L? ?C? ?*«Ë pK� oO�D� s??J?1 ô w??�U??�?�U??� °w??�d??F? �« w�d� —uNL� ÊËb� VO�U�_«Ë U�dEM�« ÆW�UI��«Ë dOJH��« VFK� W??O?�d??F?�«  U??F? �U??'« Ê√ U??L?� ÂuI� w??N?� ¨V??�d??G?�?�« w??� «Î d??O?�?� «Î —Ëœ ÃdÒ ��Ë WO�M�_« WGK�U� UN�ö� f�—b�� s� ôÎ b??�Ë ¨W�UI��«Ë dJH�« WO�d� ôÎ UO�√ pK� ÊS??� ¨»d?? � ¡«d??�? � v??K?� œU??L? �? �ô« q�U� r??�U??� œu??�u??� d�UH�  U??F?�U??'« ULMO�Ë °5O�dG�« 5�—b*«Ë ¡«d�)« s� U??�Ë—Ë√Ë U�dO�√ w�  UF�U'« qB% Ê√ UMMJ1 qN� ¨5??�—b??*« qC�√ vK� ¡e'« «c� w�  UF�U�K� vI�� s� sL�� °r�UF�« s� rK� V�dF�� W�K*« W�U(« “d�� «Î –≈  «Ëœ_«Ë  U�dEM�« nOOJ�Ë o�u���« UN��U�� …œU�≈ Í√ ¨jI� UN�L�d� s� ôÎ b� ÍœU??� Èd??� U??M?�Ë °W??O?�d??F?�« WGK�U� sJ� œu�u� b??zU??�?�« œU??I?�?�ô« Ê√¢ qOL'« WGK�« w� UN� q�UI� ô WO�M�√  «œdH�  «œdH*« pK� œUL��« w� r�U�� WO�dF�« s� dO�JK� W�uGK�« …dO�c�« s??� ¡e�� w�dD� b�U� —u��b�« Í√d??�Ë ¢œ«d?? �_« W�UF�«  U??�ö??F? �«Ë Âö???�ù« —U??A?�?�?*« «c�¢ ÊS� WO�ö�ù« FAME W�U�Ë w� WO�dF�« W�uGK�« l�U�*« s� dO�� dOBI� l� »ËU??�?�?�« w??� d??�Q??�Ë WOF�«Ë Âb??�Ë ¨r�UF�« w� ÂbI��«Ë WF�d��«  «dOOG��« »U??F?O?�?�« l??O?D?�?�?� W??O? �d??F? �« W??G? K? �U??� V�dF�� w�«œ ôË WO�M�_«  U�KDB*« Æ¢¡w� q� l�«u�« ÷—√ vK� Êö?? ?�ù«Ë o??�u??�? �? �« W??�U??M?  —u??D? �? � ¨‚u��«  U�UO��« V�«u�� rz«œ qJA� l�œ w� w�Ozd�« U�—Ëœ v�≈ W�U{ùU�Ë Í√ – UN�S� ÍœU??B?�?�ô« uLM�« WK�� l�u� ≠ Êö?? ?�ù«Ë o??�u??�?�?�« W??�U??M? r??�«d??�? �« w??� r??�U??�? �Ë Ÿ«b?? ? �ù« ‚U???�¬ w�Ë Æ UFL��LK� Í—UC(«Ë w�UI��« vK� v�� o�u���« WOL�√ b??�«e??� q??� t??�u??�?� ‰Ëb?? ??�«Ë  U??�u??J? (« Èu??�? �? � 2006 ƒ`«fƒj

30


±Ó``````````````¨dG

±Ó``````````````¨dG

ähÒH ‘ ᫵jôeC’G á©eÉ÷G

w� WO�dG�« UF�U'« dN�√Ë r�√ b�√ UN�uJ�  ËdO� w� WOJ�d�_« WF�U'« eOL�� WF�U'U� q�� ULO� X�d� w��« ≠ WF�U'« Ác� Ê√ ÂUL��û� dO�*« s�Ë ¨WIDM*« 5�—= b*« VK�√ Ê√ l� °WO�dF�« WGK�U� UNK� ÂuKF�« f�—b��  √b� ≠ U�—u� w� WOKO$ù« f�—b��« v�≈ ‰u���«Ë WO�dF�« WGK�U� f�—b��« s� l�«d��« √b�� r�Ë ÆUÎ �d� «u�uJ� r� eOKJ�ù« Í√ – «u�U� Ê√ bF�Ë dB� vK� eOKJ�ù« ‘uO� XH�“ Ê√ bF� ô≈ W�eOKJ�ùU� Î �b� W�eOKJ�ù« ‰U�œS� ≠ °øWOLOKF��«  U��R*« s� dO�� w� WO�dF�« s� ö ÍœU(« ÊdI�« w� WO�dF�« WGK�«¢ t�d{U�� w� W�Ë«dD�« ÊULOK� —u��b�« –U��_« ∫—bB*«® ©¢Êœ—_« w� WOLOKF��«  U��R*« w� ¨s�dAF�«Ë

á«fÓYE’G äÉàaÓdG íjQÉ°üJ

l�u� UNL�√ …dO�� dUM�Ë U�KD�� Êö??�ù« `�dB� dO�UF�Ë ◊Ëd??� sLC�� WO�UL'« w�«uM�«Ë W�ö��«  U�KD��Ë tO� W�b���*«  UGK�«Ë tLOLB�Ë Êö�ù« Ë√ WO�uJ� Ë√ WOM�œ w�U�* t��� Ë√ —Ëd*« W�d( t��U�≈ Âb� …—Ëd{ l� Êö�û� s� •µ∞ qI� ô W��M� Êö�ù« w� WO�dF�« WGK�« «b���« V��Ë ÆWO{U�— Ë√ WO��—U� vK�√ WO�dF�« WGK�« ÊuJ� YO�� Èd�√ WO*U�  UG� «b���« “«u� l� WOKJ�« W�U�*« W�{«Ë WLOK� WGK� W�U�J�« ÊuJ� Ê√ »u�Ë v�≈ W�U{ùU�  UGK�« pK� 51 vK� Ë√ V�� UL� ÆtOK� ·—UF�*« j)« b�«u� l� oH��Ë WOzö�ù«Ë W�uGK�« ¡UD�_« s� WO�U� ÆÁbO�UI�Ë lL��*«  «œU�Ë WO�ö�ù« WF�dA�« ÂUJ�√ l� Êö�ù« v�UM�� ô Ê√ ©w�œ W�uJ� ¨W�œUB��ô« …dz«bK� w�Ëd�J�ù« l�u*« ∫—bB*«®

k ÉMÓ£°UGh k Gó«dƒJ á«Hô©dG ôKCG

—u�� u� ‚UI��ô« Ê√ ô≈ ¨WO�dF�« w� ÷«d??�?�ô«Ë X�MK� WG�U��« WOL�_« r??�— s� WKO�� Ë√ WKzU� w� WO�dF�« WGK�« w� WEH� qJ� ¨“U�*« p�– w� tF��� r� ¨bO�u��« UG� Èd�√ s� WO�dF�« WGK�« qF�� U2 ¨Í—bB*« UNK√ w� W�d�A*«  U�UI��ô« ¡«d� ULMO� Æ UOMI��«Ë ÂuKF�« t�U�% U� qJ� w�«c�« bO�u��« vK� U�—b�√Ë ÷—_« WI�U��« WO��UG�« qF�� U2 ÷«d��«Ë X�� t�K�√  U�KDB*« w� v�b*« W�eOKJ�ù« Ê_ ¨W�eOKJ�ùU� o�UM�« ÍœUF�« s�«u*« Èb� W�uN�� W��b(« W�eOKJ�ù«  U�KDBLK� ‚UI��ô« ULMO� ¨W�O� Ë√ WO� Èd�√  UG� s� W{d�I� Ë√ W�u�M�  U�KDB*« Ác� ÆÍd�Ô*« ‚ö)« b�«u��« —u�� u� WO�dF�« w� …œ«—≈ s� lM9 WM�d� l� ¨t� l{Ë U� dO� w� kHK�« ‰ULF��« uN� “U�*« U�√ V�dI�Ë  U�KDB*« bO�u� w� ÷—_«  UG� q� w� lzU� u�Ë ¨wK_« vMF*« Ê√ r�u�� iF��« qF� V�— Ê«bO� t� WO�dF�« WGK�« w� tMJ� ¨…b�b'« rO�UH*« rN� w�UM� w� UN��d�U� WOL�√ vK� l�«u�« ·ö� «c�Ë ¨UÎ ��U� W�d�U� WG� WO�dF�« WGK�« ÆUNO� eO�d��« “U�*U� ¨W�uG�  «“U�� X�U� W�uGK�« ozUI(« s� dO�J�« Ê√ WE�ö� s� b� ö� Ê≈ «Î œb??&Ë W�eO�d� W�uO� UN��JÔ� WG� Í√ w� WKzU� W�U� UL� ÊU�uGK�« ‰UO)«Ë …eM�J*« W�UD�« q�u��� b�� ÊuKLF� 5�—b�Ë 5O1œU�√Ë 5��U�Ë 5�ËR��  b�Ë ‰ULF��ô« ‰ö� s� WOO;« WO(« W�UI��«Ë rKF�« WG� v�≈ WO�dF�« WGK�« W�dF� w� Ò ÆwLKF�« ÕöDô«Ë ‚ö)« ÊdI�« w� WO�dF�« WGK�«¢ t�d{U�� w� W�Ë«dD�« ÊULOK� —u��b�« –U��_« ∫—bB*«® ©¢Êœ—_« w� WOLOKF��«  U��R*« w� ¨s�dAF�«Ë ÍœU(«

33

2006 ƒ`«fƒj

„«—œ≈ 5�u�L� UMOK� t�√ ô≈ ¨UÎ OIO�D�Ë Î �R� ÊU� u�Ë – wL�(« qAH�« Í_ – ö pKN��*« qLN� o??�u??�?� WO�O�«d��« ÆtO� …d�R*«Ë t� WDO;« ‚u��« ·Ëd�Ë j��d*« w??�d??F?�« Ÿ—U??A? �« —uNL�� UÎ �uC� UÎ �U��—« Í—UC(« t�—≈Ë t�GK� dB� w??� WOIOI(« t��u� s??� Y��� WO�UO��«Ë WO�UI��« UL�N�«Ë W*uF�« tO� dEM� Íc�« X�u�« w�Ë ÆÁb{ WN�u*« WO�dF�« ‰ËbK� WO�dG�« ‰Ëb�«Ë  U�dA�« ¨jI� UN�U��M� n�dB�� ‚u� UN�√ vK� »dF�« 5�b�*«Ë 5�u�*« vK� V�� t�S� WOK;« rN�—UF�Ë rN�UO�UJ�≈ ‰öG��« WU)« rN�UO�O�«d��« ¡UM�� WO*UF�«Ë ÍœR??� U??2 ¨WO�d� WOI�u�� WG� oK�Ë Êö??�ù«Ë o�u���« W�UM d�uD� v??�≈ W�œUB��ô« WOLM��« oI% WO�d� W�uN� q«u��« ‰ö� s� UN��u1œ sLC�Ë W��M*«  U�dA�« 5� ‰œU��*«Ë `O�B�« ÕU�M� bN1 U2 ¨·bN��*« —uNL'«Ë W??�—U??&  U??�ö??� ¡U??M? �Ë w??M?�u??�« Z??�?M?*« ‚ö??D?�ô« UNMJ1 W??�u??�Ë …d??�R??� WO�d� Æw*UF�« ‚u��« w� W��UM*«Ë

t�G� —U��� ô ÊU��ù«¢ ?� ¨ÍdOB� —UO� Ì wN� ¨t�u�Ë t�u�Ë ÁbK� —U��� ô ULK�� ‰eM*« WG� ô ¨ «c�« Ê«uM� WGK�« ÆÆÁ—b� W�UI��« WG� q� ¨W�œUF�« …UO(«Ë ‚u��«Ë t�G� dO� Âb���« s�Ë ¨ UOMI��«Ë rKF�«Ë ÊU� ¨tM�u� w� Á—UJ�√ s� dO�F��« w� WÎ �u� c��« sL� Ë√ ¨ÁbK� dO� f�� sL� Í—u)« …œU�� V�� «cJ� ¢t��u� dO� WL�d��« w�  U??�«—œ t�U�� W�bI� w� ÆV�dF��«Ë `KDB*«Ë o�u��� W�U(« f�Q� UM��√ «Î –S??� W�¬ WN�«u� w� r�UFK� WOIOI(« UM�—u UM�U$ fO�√Ë ø…—U�'« WO�dG�« o�u���« vK� UMd� Èb� vK� bL�F� p�– w� øUM�G� W�ö�Ë UM��u� w�UO�« .dJ�« b�� —u��b�« ‰uI� UN�«d� W�«e�Ë ¨w�Ëd�« W�_« s�Ë WGK�«¢ ¨UN�uK�Ë UN�«œ¬Ë UN��UI� ¡U�ËË ¨ÍdJH�« w{U*« w� U�dzUF�Ë UN��u� WK�U�Ë Æ¢q�I��*«Ë d{U(«Ë WCNM�« —Ëœ —UJ�≈ lOD��� ô ULMO�Ë d�uD� w� 5O�dG�« s�dJH*«Ë WO�UMB�« UÎ �dE� t??�«Ëœ√Ë t��UM�Ë o�u���« rK�

U��M� U�c�√ u� U�√ ¨U�dO� s� vK�√ ¨W??O?K?;« f??�ö??*« Ë√ —u??�? �? �«Ë œu??F? �« ¢d??�?�√ W??�u??�d??� W??O?�d??F?�« WOL���« ÊS??� s�Ë Æw�dD� b�U� —u��b�« Í√— V�� …d�U�� W�ö� d??�_« «cN� Ê√ wFO�D�« ‰U�0 WMOF� W??�Ëœ …dN�Ë ÂbI� Èb0 ¨W??�d??�?�u??� d??N??�_«  U??�U??�? �U??� ¨U?? � WO��d� —u??D? F? �«Ë W??O?�U??D?�≈ f??�ö??*«Ë ÆWOJ�d�√ d�uO��uJ�«  UOMI�Ë WO�dF�« W�—U���« W�öF�« ÊS� ¨tOK�Ë …œu�u*« WI��*« —UJ�_« “ËU��� Ê√ V�� UN�UO�O�«d��« œU??L?�?�U??� ‚u??�? �« w??� ‚d� s� bF��� Ê√Ë ¨WU)« UN�d�Ë XLL ‚dD�« pK� Ê_ WO�dG�« o�u���« V��Ë W??O?�d??G?�« W??�—U??�? �? �«  U??�ö??F?K?� Æw�dG�« ‚u��«  U�KD��Ë  U��— Ÿ«b�ù«Ë dOJH��« dOJH��«Ë WGK�« 5� ÍuO� ‰œU�� p�UM� b�R� ULMO�Ë Æw�«b�ù« dOJH��« ULO� ôË Ë√ WO�dF�« WGK�« «b���« Ê√ iF��« Ÿu??{u??�Ë Í√— W??�Q??�?� w??� W??O?�?M?�_« W�Q�� UN�Q� ÊËd?? �¬ ‰u??I?� ¨WA�UMLK�

W�—U���« W�öF�«~ Ê√ V�� WO�dF�« WI��*« —UJ�_« “ËU��� ‚u��« w� …œu�u*« UO�O�d��« œUL��U� s� bF��� Ê√Ë WU� WO�dG�« o�u���« ‚d�  U�öFK� XLL w��« }WO�dG�« W�—U���« WO�dF�« W�—U���«  U�öF�« W�öF�« QAM� Ë√ WG� dO�Q� …u??� bL�F� vK� ÊU??O?�_« s??� dO�J�« w??� W�—U���« WI��*« —UJ�ú� W�O�� p�–Ë ¨Z�M*« Ÿu� ÁU& ·bN��*« —uNL'« Èb� …œu�u*« Z�M� u� Z�M*« ÊU� «–≈¢?? � ÆZ�M*« p�– Í– Z�M*U� o�� pKN��*« ÊS??� ¨wMI� ‰U�� w??� ULMO� ¨W??�e??O?K?J?�ù« WOL���« ÊS� ¨qOL���«  «dC����Ë —uDF�« ‰u�� W��� vIK� WO��dH�« WOL���«

X�d��ù« —Ëœ UNF�«u� rEF� sJ� WO�d� U??�d??A?�« WG� U�—U���U� W�eOKJ�ù« WGK�U� …cHM� WJ�A� 5�b���*« œb� Ê√ l� X�d��ù« Êu�HB�� s�c�«® 5MOB�« s� X�d��ù« ©W�eOKJ�ù« rNKN' WOMOB�« WGK�U� l�«u*« w� X�d��ù« w�b���� œb� “ËU��O� ÷d�H� WOI�u�� …«œQ� l�u*U� °U�dO�√ W�dA�« s??� WLO�  U�uKF� .b??I?� t??� WGK�« —UO� ¡UG�≈ sJ� ¨WOK�UH� WI�dD� ÆU�—uNL� s� W�dA�« ‰eF� WO�dF�« W??O?�d??F?�« l?? �«u?? *« w??� k??�ö??� U??L? � UN�U�u��� w??� WO�uM�« v??�≈ U�—UI��« fOz— V??zU??� fKKO� ”—ô b??�R??� U??L?� W�d� w??� o??�u??�? �? �«Ë  U??F?O?�?*« r??�?� Èu�;« v�≈ dI�H� s��” AMEInfo dO� vI��Ë ¨Êü« v�� b??O?'« w�dF�« w��« WO�dF�«  U�dA�« œb� s� s�b�Q�� YO� ¨W??O?�d??F?�U??�  U??�u??K?F?� UÎ ?I?� VKD� 5HI�� UÎ U��√ rC� UNFOL� UN�√ v�≈ W??�U??{≈ ¨WO�U� WO�M�√ W�UI� ÍË– W??�e??O?K?J?�ù« W??G?K?�« Êu??L?K?J?�?� ’U??�? �√  U�dA�« rEF� Ê√ YO�Ë ¨Â_« rN�GK� W??G?K?�« Âb??�? �? �? � W??O? *U??F? �« W??O? �? O? zd??�« l�D�U� UM�  U�dA�« ÊS??� ¨W�eOKJ�ù« Ê√ l??�Ë Æ¢WI�dD�« ÁcN� UNF� q�UF�� ÂU??� w??� √b?? � b??� AMEInfo l??�u??� X��Q� AMEInfo W�d�® ±πππ vK�  U�uKF*« Ÿ“u� X�U�Ë  «—U�ù« w� ÂU� cM�Ë p??�– q�� W��b*« ’«d?? �_«  «uM� ∂ ‚dG��« d�_« Ê√ ô≈ ©±ππ∂ ‚ö??�≈ …œU??�S??� ÂuIO� ≤∞∞µ ÂU??� v�� s� œb� ÂUN�S� WO�dF�« WGK�U� Á—U��√ Æ5�ËdF*« 5OH�B�«Ë 5K�«d*« s� b?? ? �«Ë ‰U?? ?� «c?? ?� ÊU?? ?� «–≈Ë w� WO�U��R*« W�—U��ù« l�«u*« r??�√ ŸU??�—≈ iF��« ÂUO� »dG��� ¨WIDM*« w� X??�d??�? �ù« —U??A? �? �« d??�Q??� »U??�??�√ v�≈ w�dF�« Èu??�?;« n??F?{Ë WIDM*« l??�«u??*« s??� W??O? �d??� a??�? � œu?? ?�Ë Âb?? � ÁdOG� X�d��ùU� Yahoo° q�� Èd�J�« t�u��« s� w�UF� WOI�u���«  «Ëœ_« s� ÆqJ� WIDM*« w� o�u��K� w��dG��«

ÍdO�F��« Èu�;« —UI�≈Ë ‚öG�ô« v�≈ 5� w??� W??O? �ö??�ù« —U??J?�ú??� w??�«b??�ù« s� œUF��ô« w� V�dG��« d�√ ÊuK�U��� ¡öLF�« …b�U� …—U��Ë wK;« lL��*« d�_« W�dF� VFB�Ë ÆbOF��« Èb*« vK� Ë√ WO�dF�« WGK�« «b??�?�?�ô wIOI(« w�dF�« ‚u��«¢ ?� Êö�ù« w� W�eOKJ�ù« w� W??O?�U??H?A?�« t??M? � V??O?G?� w??�? O? K? )«Ë b�«e�*« œbF�« Ê√ UL� ¨WO�ö�ù« qzU�u�« ŸuM�Ë W�eOKJ�ù« WGK�U� W�u�J*« ö�LK� ‚u��« ÊQ??� ŸU??�?D?�ô« wDF� UN�ôU�� WGK�« pK� Ê√Ë W�eOKJ�ù« WGK�U� r�N� `{u� UL� ¢‚u�K� WKCH*« WGK�« w� ÆqOL'« ÍœU�  U�NK�« Âö�≈ ¨o??�u??�?�?�« ¨Âö?? ? �ù«  U??�U??D? � d??�œe??� b�bF�« w� w�u�eHK��« ÃU��ù«Ë Êö�ù« ¨ÊU??M?�?� ¨d??B? L? � ¨W??O? �d??F? �« ‰Ëb?? ?�« s??� w��« w?? �œ w??� UÎ ? u??B? �Ë  «—U?? ??�ù« WD�� ±∂∞ s� d��√ »«c��« w� X�$ w�ö�≈ ÃU��≈ W�d� ±∞∞∞Ë WO�u�eHK� k�ö�Ë ÆÂö�û� w�œ WM�b� v�≈ w�ö�≈Ë Â«b??�?�?�ô »d??F? �« 5??� ÂU??F? �« t??�u??�? �« r�—UJ�√ s� dO�F�K� WO�dG�«  U�KDB*« Ác� j??�— lOD��� UM�√ l??�Ë °r??N? z«—¬Ë WO�UI� WO�u� —UN�≈ w� W��d�U� …d�UE�« Ÿ«b�ù« vK� W�U�d�« l�«Ë Ê√ ô≈ ¨WOI��Ë w� d??O?�?� —Ëœ t??� w??�d??F? �« s??�u??�« w??� ∫qOL'« ÍœU� ‰uI� YO� ¨t�u��« «c� …b� ‰ULF��« 5O�ö�ù« iF� ‰ËU��¢ Ÿu{u*« ÊuJ� UÎ �UO�√ ¨WO�d�  ULK� «Î œuBI� Èd??�_« ÊUO�_« w�Ë ¨UÎ �uH� Íc??�« b�UA*« Èb??� bO� ŸU�D�« „d�� vK� W�ôœ  U�dB��« pK� d��F� Ê√ sJ1 Æ¢WO�U� W�UI�  b�u� w�ËdO� vNI� w� X�K� uK� Î w��« WI�dD�« fHM� Êu�b��� ”U??M? �«  UD;«  U??�U??� vK� UN� Êu�b��� Âö�û� dO�J�« dO�Q��« q� w�Ë ÆWO�UM�K�« vK� 5O�UM�K�« 5??O? �ö??�ù«Ë w�UM�K�« WO�UJ�≈ “d�� w�dF�« Êö??�ù«Ë Âö�ù« ÆW�—«b�« WGK�« «b���« 2006 ƒ`«fƒj

32


±Ó``````````````¨dG

±Ó``````````````¨dG

ähÒH ‘ ᫵jôeC’G á©eÉ÷G

w� WO�dG�« UF�U'« dN�√Ë r�√ b�√ UN�uJ�  ËdO� w� WOJ�d�_« WF�U'« eOL�� WF�U'U� q�� ULO� X�d� w��« ≠ WF�U'« Ác� Ê√ ÂUL��û� dO�*« s�Ë ¨WIDM*« 5�—= b*« VK�√ Ê√ l� °WO�dF�« WGK�U� UNK� ÂuKF�« f�—b��  √b� ≠ U�—u� w� WOKO$ù« f�—b��« v�≈ ‰u���«Ë WO�dF�« WGK�U� f�—b��« s� l�«d��« √b�� r�Ë ÆUÎ �d� «u�uJ� r� eOKJ�ù« Í√ – «u�U� Ê√ bF�Ë dB� vK� eOKJ�ù« ‘uO� XH�“ Ê√ bF� ô≈ W�eOKJ�ùU� Î �b� W�eOKJ�ù« ‰U�œS� ≠ °øWOLOKF��«  U��R*« s� dO�� w� WO�dF�« s� ö ÍœU(« ÊdI�« w� WO�dF�« WGK�«¢ t�d{U�� w� W�Ë«dD�« ÊULOK� —u��b�« –U��_« ∫—bB*«® ©¢Êœ—_« w� WOLOKF��«  U��R*« w� ¨s�dAF�«Ë

á«fÓYE’G äÉàaÓdG íjQÉ°üJ

l�u� UNL�√ …dO�� dUM�Ë U�KD�� Êö??�ù« `�dB� dO�UF�Ë ◊Ëd??� sLC�� WO�UL'« w�«uM�«Ë W�ö��«  U�KD��Ë tO� W�b���*«  UGK�«Ë tLOLB�Ë Êö�ù« Ë√ WO�uJ� Ë√ WOM�œ w�U�* t��� Ë√ —Ëd*« W�d( t��U�≈ Âb� …—Ëd{ l� Êö�û� s� •µ∞ qI� ô W��M� Êö�ù« w� WO�dF�« WGK�« «b���« V��Ë ÆWO{U�— Ë√ WO��—U� vK�√ WO�dF�« WGK�« ÊuJ� YO�� Èd�√ WO*U�  UG� «b���« “«u� l� WOKJ�« W�U�*« W�{«Ë WLOK� WGK� W�U�J�« ÊuJ� Ê√ »u�Ë v�≈ W�U{ùU�  UGK�« pK� 51 vK� Ë√ V�� UL� ÆtOK� ·—UF�*« j)« b�«u� l� oH��Ë WOzö�ù«Ë W�uGK�« ¡UD�_« s� WO�U� ÆÁbO�UI�Ë lL��*«  «œU�Ë WO�ö�ù« WF�dA�« ÂUJ�√ l� Êö�ù« v�UM�� ô Ê√ ©w�œ W�uJ� ¨W�œUB��ô« …dz«bK� w�Ëd�J�ù« l�u*« ∫—bB*«®

k ÉMÓ£°UGh k Gó«dƒJ á«Hô©dG ôKCG

—u�� u� ‚UI��ô« Ê√ ô≈ ¨WO�dF�« w� ÷«d??�?�ô«Ë X�MK� WG�U��« WOL�_« r??�— s� WKO�� Ë√ WKzU� w� WO�dF�« WGK�« w� WEH� qJ� ¨“U�*« p�– w� tF��� r� ¨bO�u��« UG� Èd�√ s� WO�dF�« WGK�« qF�� U2 ¨Í—bB*« UNK√ w� W�d�A*«  U�UI��ô« ¡«d� ULMO� Æ UOMI��«Ë ÂuKF�« t�U�% U� qJ� w�«c�« bO�u��« vK� U�—b�√Ë ÷—_« WI�U��« WO��UG�« qF�� U2 ÷«d��«Ë X�� t�K�√  U�KDB*« w� v�b*« W�eOKJ�ù« Ê_ ¨W�eOKJ�ùU� o�UM�« ÍœUF�« s�«u*« Èb� W�uN�� W��b(« W�eOKJ�ù«  U�KDBLK� ‚UI��ô« ULMO� ¨W�O� Ë√ WO� Èd�√  UG� s� W{d�I� Ë√ W�u�M�  U�KDB*« Ác� ÆÍd�Ô*« ‚ö)« b�«u��« —u�� u� WO�dF�« w� …œ«—≈ s� lM9 WM�d� l� ¨t� l{Ë U� dO� w� kHK�« ‰ULF��« uN� “U�*« U�√ V�dI�Ë  U�KDB*« bO�u� w� ÷—_«  UG� q� w� lzU� u�Ë ¨wK_« vMF*« Ê√ r�u�� iF��« qF� V�— Ê«bO� t� WO�dF�« WGK�« w� tMJ� ¨…b�b'« rO�UH*« rN� w�UM� w� UN��d�U� WOL�√ vK� l�«u�« ·ö� «c�Ë ¨UÎ ��U� W�d�U� WG� WO�dF�« WGK�« ÆUNO� eO�d��« “U�*U� ¨W�uG�  «“U�� X�U� W�uGK�« ozUI(« s� dO�J�« Ê√ WE�ö� s� b� ö� Ê≈ «Î œb??&Ë W�eO�d� W�uO� UN��JÔ� WG� Í√ w� WKzU� W�U� UL� ÊU�uGK�« ‰UO)«Ë …eM�J*« W�UD�« q�u��� b�� ÊuKLF� 5�—b�Ë 5O1œU�√Ë 5��U�Ë 5�ËR��  b�Ë ‰ULF��ô« ‰ö� s� WOO;« WO(« W�UI��«Ë rKF�« WG� v�≈ WO�dF�« WGK�« W�dF� w� Ò ÆwLKF�« ÕöDô«Ë ‚ö)« ÊdI�« w� WO�dF�« WGK�«¢ t�d{U�� w� W�Ë«dD�« ÊULOK� —u��b�« –U��_« ∫—bB*«® ©¢Êœ—_« w� WOLOKF��«  U��R*« w� ¨s�dAF�«Ë ÍœU(«

33

2006 ƒ`«fƒj

„«—œ≈ 5�u�L� UMOK� t�√ ô≈ ¨UÎ OIO�D�Ë Î �R� ÊU� u�Ë – wL�(« qAH�« Í_ – ö pKN��*« qLN� o??�u??�?� WO�O�«d��« ÆtO� …d�R*«Ë t� WDO;« ‚u��« ·Ëd�Ë j��d*« w??�d??F?�« Ÿ—U??A? �« —uNL�� UÎ �uC� UÎ �U��—« Í—UC(« t�—≈Ë t�GK� dB� w??� WOIOI(« t��u� s??� Y��� WO�UO��«Ë WO�UI��« UL�N�«Ë W*uF�« tO� dEM� Íc�« X�u�« w�Ë ÆÁb{ WN�u*« WO�dF�« ‰ËbK� WO�dG�« ‰Ëb�«Ë  U�dA�« ¨jI� UN�U��M� n�dB�� ‚u� UN�√ vK� »dF�« 5�b�*«Ë 5�u�*« vK� V�� t�S� WOK;« rN�—UF�Ë rN�UO�UJ�≈ ‰öG��« WU)« rN�UO�O�«d��« ¡UM�� WO*UF�«Ë ÍœR??� U??2 ¨WO�d� WOI�u�� WG� oK�Ë Êö??�ù«Ë o�u���« W�UM d�uD� v??�≈ W�œUB��ô« WOLM��« oI% WO�d� W�uN� q«u��« ‰ö� s� UN��u1œ sLC�Ë W��M*«  U�dA�« 5� ‰œU��*«Ë `O�B�« ÕU�M� bN1 U2 ¨·bN��*« —uNL'«Ë W??�—U??&  U??�ö??� ¡U??M? �Ë w??M?�u??�« Z??�?M?*« ‚ö??D?�ô« UNMJ1 W??�u??�Ë …d??�R??� WO�d� Æw*UF�« ‚u��« w� W��UM*«Ë

t�G� —U��� ô ÊU��ù«¢ ?� ¨ÍdOB� —UO� Ì wN� ¨t�u�Ë t�u�Ë ÁbK� —U��� ô ULK�� ‰eM*« WG� ô ¨ «c�« Ê«uM� WGK�« ÆÆÁ—b� W�UI��« WG� q� ¨W�œUF�« …UO(«Ë ‚u��«Ë t�G� dO� Âb���« s�Ë ¨ UOMI��«Ë rKF�«Ë ÊU� ¨tM�u� w� Á—UJ�√ s� dO�F��« w� WÎ �u� c��« sL� Ë√ ¨ÁbK� dO� f�� sL� Í—u)« …œU�� V�� «cJ� ¢t��u� dO� WL�d��« w�  U??�«—œ t�U�� W�bI� w� ÆV�dF��«Ë `KDB*«Ë o�u��� W�U(« f�Q� UM��√ «Î –S??� W�¬ WN�«u� w� r�UFK� WOIOI(« UM�—u UM�U$ fO�√Ë ø…—U�'« WO�dG�« o�u���« vK� UMd� Èb� vK� bL�F� p�– w� øUM�G� W�ö�Ë UM��u� w�UO�« .dJ�« b�� —u��b�« ‰uI� UN�«d� W�«e�Ë ¨w�Ëd�« W�_« s�Ë WGK�«¢ ¨UN�uK�Ë UN�«œ¬Ë UN��UI� ¡U�ËË ¨ÍdJH�« w{U*« w� U�dzUF�Ë UN��u� WK�U�Ë Æ¢q�I��*«Ë d{U(«Ë WCNM�« —Ëœ —UJ�≈ lOD��� ô ULMO�Ë d�uD� w� 5O�dG�« s�dJH*«Ë WO�UMB�« UÎ �dE� t??�«Ëœ√Ë t��UM�Ë o�u���« rK�

U��M� U�c�√ u� U�√ ¨U�dO� s� vK�√ ¨W??O?K?;« f??�ö??*« Ë√ —u??�? �? �«Ë œu??F? �« ¢d??�?�√ W??�u??�d??� W??O?�d??F?�« WOL���« ÊS??� s�Ë Æw�dD� b�U� —u��b�« Í√— V�� …d�U�� W�ö� d??�_« «cN� Ê√ wFO�D�« ‰U�0 WMOF� W??�Ëœ …dN�Ë ÂbI� Èb0 ¨W??�d??�?�u??� d??N??�_«  U??�U??�? �U??� ¨U?? � WO��d� —u??D? F? �«Ë W??O?�U??D?�≈ f??�ö??*«Ë ÆWOJ�d�√ d�uO��uJ�«  UOMI�Ë WO�dF�« W�—U���« W�öF�« ÊS� ¨tOK�Ë …œu�u*« WI��*« —UJ�_« “ËU��� Ê√ V�� UN�UO�O�«d��« œU??L?�?�U??� ‚u??�? �« w??� ‚d� s� bF��� Ê√Ë ¨WU)« UN�d�Ë XLL ‚dD�« pK� Ê_ WO�dG�« o�u���« V��Ë W??O?�d??G?�« W??�—U??�? �? �«  U??�ö??F?K?� Æw�dG�« ‚u��«  U�KD��Ë  U��— Ÿ«b�ù«Ë dOJH��« dOJH��«Ë WGK�« 5� ÍuO� ‰œU�� p�UM� b�R� ULMO�Ë Æw�«b�ù« dOJH��« ULO� ôË Ë√ WO�dF�« WGK�« «b���« Ê√ iF��« Ÿu??{u??�Ë Í√— W??�Q??�?� w??� W??O?�?M?�_« W�Q�� UN�Q� ÊËd?? �¬ ‰u??I?� ¨WA�UMLK�

W�—U���« W�öF�«~ Ê√ V�� WO�dF�« WI��*« —UJ�_« “ËU��� ‚u��« w� …œu�u*« UO�O�d��« œUL��U� s� bF��� Ê√Ë WU� WO�dG�« o�u���« ‚d�  U�öFK� XLL w��« }WO�dG�« W�—U���« WO�dF�« W�—U���«  U�öF�« W�öF�« QAM� Ë√ WG� dO�Q� …u??� bL�F� vK� ÊU??O?�_« s??� dO�J�« w??� W�—U���« WI��*« —UJ�ú� W�O�� p�–Ë ¨Z�M*« Ÿu� ÁU& ·bN��*« —uNL'« Èb� …œu�u*« Z�M� u� Z�M*« ÊU� «–≈¢?? � ÆZ�M*« p�– Í– Z�M*U� o�� pKN��*« ÊS??� ¨wMI� ‰U�� w??� ULMO� ¨W??�e??O?K?J?�ù« WOL���« ÊS� ¨qOL���«  «dC����Ë —uDF�« ‰u�� W��� vIK� WO��dH�« WOL���«

X�d��ù« —Ëœ UNF�«u� rEF� sJ� WO�d� U??�d??A?�« WG� U�—U���U� W�eOKJ�ù« WGK�U� …cHM� WJ�A� 5�b���*« œb� Ê√ l� X�d��ù« Êu�HB�� s�c�«® 5MOB�« s� X�d��ù« ©W�eOKJ�ù« rNKN' WOMOB�« WGK�U� l�«u*« w� X�d��ù« w�b���� œb� “ËU��O� ÷d�H� WOI�u�� …«œQ� l�u*U� °U�dO�√ W�dA�« s??� WLO�  U�uKF� .b??I?� t??� WGK�« —UO� ¡UG�≈ sJ� ¨WOK�UH� WI�dD� ÆU�—uNL� s� W�dA�« ‰eF� WO�dF�« W??O?�d??F?�« l?? �«u?? *« w??� k??�ö??� U??L? � UN�U�u��� w??� WO�uM�« v??�≈ U�—UI��« fOz— V??zU??� fKKO� ”—ô b??�R??� U??L?� W�d� w??� o??�u??�? �? �«Ë  U??F?O?�?*« r??�?� Èu�;« v�≈ dI�H� s��” AMEInfo dO� vI��Ë ¨Êü« v�� b??O?'« w�dF�« w��« WO�dF�«  U�dA�« œb� s� s�b�Q�� YO� ¨W??O?�d??F?�U??�  U??�u??K?F?� UÎ ?I?� VKD� 5HI�� UÎ U��√ rC� UNFOL� UN�√ v�≈ W??�U??{≈ ¨WO�U� WO�M�√ W�UI� ÍË– W??�e??O?K?J?�ù« W??G?K?�« Êu??L?K?J?�?� ’U??�? �√  U�dA�« rEF� Ê√ YO�Ë ¨Â_« rN�GK� W??G?K?�« Âb??�? �? �? � W??O? *U??F? �« W??O? �? O? zd??�« l�D�U� UM�  U�dA�« ÊS??� ¨W�eOKJ�ù« Ê√ l??�Ë Æ¢WI�dD�« ÁcN� UNF� q�UF�� ÂU??� w??� √b?? � b??� AMEInfo l??�u??� X��Q� AMEInfo W�d�® ±πππ vK�  U�uKF*« Ÿ“u� X�U�Ë  «—U�ù« w� ÂU� cM�Ë p??�– q�� W��b*« ’«d?? �_«  «uM� ∂ ‚dG��« d�_« Ê√ ô≈ ©±ππ∂ ‚ö??�≈ …œU??�S??� ÂuIO� ≤∞∞µ ÂU??� v�� s� œb� ÂUN�S� WO�dF�« WGK�U� Á—U��√ Æ5�ËdF*« 5OH�B�«Ë 5K�«d*« s� b?? ? �«Ë ‰U?? ?� «c?? ?� ÊU?? ?� «–≈Ë w� WO�U��R*« W�—U��ù« l�«u*« r??�√ ŸU??�—≈ iF��« ÂUO� »dG��� ¨WIDM*« w� X??�d??�? �ù« —U??A? �? �« d??�Q??� »U??�??�√ v�≈ w�dF�« Èu??�?;« n??F?{Ë WIDM*« l??�«u??*« s??� W??O? �d??� a??�? � œu?? ?�Ë Âb?? � ÁdOG� X�d��ùU� Yahoo° q�� Èd�J�« t�u��« s� w�UF� WOI�u���«  «Ëœ_« s� ÆqJ� WIDM*« w� o�u��K� w��dG��«

ÍdO�F��« Èu�;« —UI�≈Ë ‚öG�ô« v�≈ 5� w??� W??O? �ö??�ù« —U??J?�ú??� w??�«b??�ù« s� œUF��ô« w� V�dG��« d�√ ÊuK�U��� ¡öLF�« …b�U� …—U��Ë wK;« lL��*« d�_« W�dF� VFB�Ë ÆbOF��« Èb*« vK� Ë√ WO�dF�« WGK�« «b??�?�?�ô wIOI(« w�dF�« ‚u��«¢ ?� Êö�ù« w� W�eOKJ�ù« w� W??O?�U??H?A?�« t??M? � V??O?G?� w??�? O? K? )«Ë b�«e�*« œbF�« Ê√ UL� ¨WO�ö�ù« qzU�u�« ŸuM�Ë W�eOKJ�ù« WGK�U� W�u�J*« ö�LK� ‚u��« ÊQ??� ŸU??�?D?�ô« wDF� UN�ôU�� WGK�« pK� Ê√Ë W�eOKJ�ù« WGK�U� r�N� `{u� UL� ¢‚u�K� WKCH*« WGK�« w� ÆqOL'« ÍœU�  U�NK�« Âö�≈ ¨o??�u??�?�?�« ¨Âö?? ? �ù«  U??�U??D? � d??�œe??� b�bF�« w� w�u�eHK��« ÃU��ù«Ë Êö�ù« ¨ÊU??M?�?� ¨d??B? L? � ¨W??O? �d??F? �« ‰Ëb?? ?�« s??� w��« w?? �œ w??� UÎ ? u??B? �Ë  «—U?? ??�ù« WD�� ±∂∞ s� d��√ »«c��« w� X�$ w�ö�≈ ÃU��≈ W�d� ±∞∞∞Ë WO�u�eHK� k�ö�Ë ÆÂö�û� w�œ WM�b� v�≈ w�ö�≈Ë Â«b??�?�?�ô »d??F? �« 5??� ÂU??F? �« t??�u??�? �« r�—UJ�√ s� dO�F�K� WO�dG�«  U�KDB*« Ác� j??�— lOD��� UM�√ l??�Ë °r??N? z«—¬Ë WO�UI� WO�u� —UN�≈ w� W��d�U� …d�UE�« Ÿ«b�ù« vK� W�U�d�« l�«Ë Ê√ ô≈ ¨WOI��Ë w� d??O?�?� —Ëœ t??� w??�d??F? �« s??�u??�« w??� ∫qOL'« ÍœU� ‰uI� YO� ¨t�u��« «c� …b� ‰ULF��« 5O�ö�ù« iF� ‰ËU��¢ Ÿu{u*« ÊuJ� UÎ �UO�√ ¨WO�d�  ULK� «Î œuBI� Èd??�_« ÊUO�_« w�Ë ¨UÎ �uH� Íc??�« b�UA*« Èb??� bO� ŸU�D�« „d�� vK� W�ôœ  U�dB��« pK� d��F� Ê√ sJ1 Æ¢WO�U� W�UI�  b�u� w�ËdO� vNI� w� X�K� uK� Î w��« WI�dD�« fHM� Êu�b��� ”U??M? �«  UD;«  U??�U??� vK� UN� Êu�b��� Âö�û� dO�J�« dO�Q��« q� w�Ë ÆWO�UM�K�« vK� 5O�UM�K�« 5??O? �ö??�ù«Ë w�UM�K�« WO�UJ�≈ “d�� w�dF�« Êö??�ù«Ë Âö�ù« ÆW�—«b�« WGK�« «b���« 2006 ƒ`«fƒj

32

Advertising Obesity  

Advertising Obesity An Article in the Al Tasweek Al Arabi (Arabic Marketing)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you