Page 1

»`Hô``©`dG ≥```jƒ`°ù`à`dG á```∏`ée

:´É``£b π«∏`ëJ

äÉHhô°ûªdGh á«FGò¨dG äÉéàæªdG »a É¡©«H òaÉæe πÑ≤à°ùeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG

»°S »H »L :ô°TÉædG

2006 ôjGÈa - öûY ¢SOÉ°ùdG Oó©dG

¥ƒ°S äÉ¡LƒJ ø«H è«∏îdÉH äGQÉ«°ùdG ∂∏¡à°ùªdGh èàæªdG äÉgƒjQÉæ«°S ójóédG ¬LƒdG ∂∏¡à°ùªdG Iõ¡LC’ á«fhôàµdE’G

. ∑ƒ`æÑdG

?"π«∏°†JΩCG ≥jƒ°ùJ"

QÉæjO 3^500¿OQC’G Iô«d 5000¿ÉæÑd ¬«æL 15^00 ô°üe ∫ÉjQ 1^50 ¿ÉªY QÉæjO 1^50 øjôëÑdG ∫ÉjQ 15^00 ô£b QÉæjO 1^20 âjƒµdG ∫ÉjQ 15^00 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG ºgQO 15^00 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2006 ôjGôÑa - ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Oó©dG

ä’É°üJ’G äÉcô°T ≥jƒ°ùJh ájOƒ©°ùdG ådÉãdG π«édG


±Ó``````````````¨dG ø‰ËR�*« s� w�œ pM�¢ —UF� ¢Go Further¢ b�e*« v�≈ lKD�¢ ≤∞∞¥ WM� cM� ¢wM�u�« We Go ThebF�√ qB�� U�U�*« lDI� s��  «—UF� b�√ ¢ Distance You Go Further W�«b� w� ¢œd�—UA� œ—«b�U��¢ pM�� WO�ö�ù« WKL(« ≤∞∞µ WM� UNMO� ULO� t�UA�� œu�u� WL�{ WO�ö�≈  öL� WOI�u�� W??�«—œ „UM� q??� ∫‰ƒU��K� l�b� bÓÒ ? � v??�≈ øWO�ö�ù« WGK�«Ë WKO�u�« —UO��« o��� —UF� Ê√ ¢wM�u�« w�œ pM�¢ ÍdB*« bO�Ë ÕdA� UÎ O�U� WLzUI�« pM��« W�UO� s� d�F�Ë ¨”Ë—b� pM��« Èu��� vK� ¡Î «u�  U�b)«Ë  U�UAM�« lO�u� vK� WU)« WOJM��«  UOKLF�« Ë√ ¨ «—UIF�«Ë ÷ËdI�« dO�F�� —U??F?A?�« w??�Q??� «c??� ¨W??O? �ö??�ù«  U??�b??)«Ë ¡öLF�« c�√Ë UÎ �b� wCLK� pM��« jD� s� `�d Æ…b�b� ‚U�¬ v�≈ ȃd�« t�UA�� W�O�� UÎ �UO�√  «—UFA�« t�UA�� b� ¨o�UD��« bÓÒ � t�UA��« qB� ô√ rN*« sJ� ¨·«b??�_«Ë °qOLF�« Èb� UÎ A�uA� t�UA��« V��� ô Ê√Ë W�—U���« W�uN�« vK� Êö??�ù«Ë o�u���« ‰U�� w� ÊuK�UF�« oH�� b� qOLF�« ÁU���« b??� vK� W�—U���« W�uN�« …—b??� Èb??� UÎ L�� rNMJ� ¨Èd??�√Ë …d�� 5� ÁeOH%Ë tOK� ¡UI�ù«Ë WOMLC�« œu�u�«Ë w�«b�ù«Ë wMH�« qJA�« vK� ÊuHK��� s� b�bF�« ÊS??� w�U��U�Ë ¨©W??�—U??�?�?�« W�uN�« W??�U??�—® s� Ëb??F?� ô WMOF� W??�—U??& W??�u??� ¡U??M?� …œU?? �≈  UOKL� W1bI�« WO�ö�ù« W�U�u�« 5� dEM�«  UN�Ë w� ·ö��« dOOG� w� V�d� b� w��« ¨…b�b'« WO�ö�ù« W�U�u�«Ë Æd��√ WO�«eO� wMF� b� p�– Ê_ dO�J�« cOHM��« ‰U�� WO�ö�ù« W�U�u�« —Ëœ “ËU��� q� r�� WOI�u���« WOKLF�« s� WK�d� Í√ w�Ë øÍdB��« o�dH�« qB�� nO�Ë ø„d�A*« oO�M��«Ë ‰UB�ô« pM��« ÷Ëd�Ë  U�b� WFO�D� ·U� Ì rN� vK� w�«b�ù« øÈd�_« „uM��« ÷Ëd� s� U�ÒeO9 Èb�Ë vK� ¢w??M? �u??�« w?? �œ p??M? �¢ Íd??B? *« b??O? �Ë V??O?�?� ¨t��—U�Ë t��UI� pM�K� UL�Ë t�√ vK� bO�Q��U� ‰ƒU���« b�Ë ¨’U)« UN��—U�Ë UN��UI� UN� WO�ö�ù« W�U�u�U� ULO� ÂU���ô« oOI% q�√ s� dN�√ …b� d�_« VKD�� l�Ë ÆWO{d� ZzU�� vK� ‰uB(« w� ¡b��«Ë ULNMO� ¡«—x� UÎ �u�H� »U��« wI�� pM��« w� o�u���« o�d� Ê√ pM�K� W�—U���« W�uN�« h�� ULO� …b�b'« —UJ�_«Ë

35

2006 ô````jGÈa

±Ó``````````````¨dG Í—U���« w�� u�√ pM� Ÿd�~ aOA�« Ÿ—U� vK� b�«u�*« qL�� ‰«“ô w�œ w� b�«“ °t��u� vK� .bI�« —UFA�« —UFA�« b& q�«b�« w�Ë s�b�«u�� b�b'«Ë .bI�« pODF� U2 ¨VM� v�≈ UÎ �M� }ULNMO� ULO� W�—UILK� WdH�« uN� ¨r�UF�« ‰Ëœ WOI� w� ‰U(« fJ� vK� ¨Èb*« dOB� Æ«Î ¡«d�≈ U�d��√Ë «—UL���ô« r�√ b�√ p� ô W�H� t�u�� Ê√ WOI�u���«  öL�K� b� ö� «Î –≈ ¨U�dO�Ë  «—UIF�«Ë WO�U*« ‚«u�_« w� s�dL���*« ¨WOI�u���«  «—UA��ô«  U�d� s� b�bF�« œu�u�Ë m�U�� hOB��Ë ¨WO*U� Êö�≈  ôU�Ë l� q�UF��«Ë Ê√ dO;« s� fO�√ ¨ öL(« pK�� UN� ÊUN��� ô r�� Y??O?� WOI�u���« v??{u??H?�« Ác??� v??K?� qB�� »UD� w??� ÍœU??F? �« qOLF�«Ë dL���*« 5??� l??L?'« °°øb�«Ë wI�u�� œu??�Ë Âb??F? � o??�u??�?�?�« ¡«—b???� s??� b??�b??F? �« ‰u??I? � sJ1 WLO�  U�uKF� ÂbI� WIO�œ WOzUB�≈  U??�«—œ o�u���«  UO�O�«d��« l??{Ë w??� UNOK� œU??L?�?�ô«  «—U??�ù« lL��� W�O�d� Êu� W�O�� p??�–Ë ¨Êö??�ù«Ë ¡«d�≈ sJL*« s� ÊuJ� ULMO�Ë ¨WO�U� WOJO�UM�œ  «– ÊS� ¨ «—U??�ù« W�Ëœ wM�«u� vK� WOzUB�≈  U??�«—œ rN�F�U�� VFB� Èd??�_«  UO�M'« s??� s??�b??�«u??�« WO�UF� vK� dO�� qJA� d�R� U2 ¨UÎ OzUB�≈ rN��«—œË s�b�«u�« Ê√ WU��Ë ¨ öL(«Ë  UO�O�«d��ù« pK� ÆÊUJ��« s� vLEF�« W��M�« ÊuKJA� VKD�� ¨d??�? �√ WOK�U� vK� ‰u??B? (« ÊS??� tOK�Ë «u�U� 5�œU� «Î ¡öL� W�bN��*« W�H�« w�Ë l�d� ÂUOI�« WN�u�Ë W??�Ë—b??�  öL� ‰ö??� s� ¨s�dL���� Â√ ¨b�b� s� WI��« ¡UM�� d�U�*« q«u��« vK� bL�F�Ë ¡UD�≈Ë ¨q�UF��« w� WO�UHA�« œUL��« v�≈ W�U{ùU� ŸUL��ô«Ë ¨ÊUJ�ù« —b�  U�KD�*« l� WI�«u�*« W�b)« —u??�_« Ác??� Ëb�� b� Æ¡öLF�« q�UA�Ë ¡«—ü wKFH�« ÊS� p�– l�Ë ¨o�u���«Ë qLF�«  UON�b� s� UN�Q�Ë u�Ë ¨UN�O�UFH� o�bB��«Ë UNIO�D�� W��d�« u� œuIH*« WU�Ë WM�(« WFL��«Ë WO��d�« oI�O� Íc�« d�_« Æq�uD�« Èb*« vK�

o�u?���« UO�O�«d��ô …œb;« WO?�Ozd�« q�«uF�« w� UL� ø «—U�ù« w� „u?M��« q�� s??� …b?L�F*« ÊU�ù«Ë w� ‰U??B? �ô« …—«œ≈ f??O? z— Íd??B? *« b??O? �Ë Èd??� ÊuJ� Ê√ V�� W�d� Í√ w??�Ë t??�√ wM�u�« w??�œ pM� o�u���«  UO�O�«d��ô œb??;« w??�U??�_« q??�U??F?�« q�«œ WOK�«b�«  «dOG��« Ê√ l�Ë Æ‚u��« W�U� u� ‚u��« W�U� vI�� d�R� q�U� w� WOJM��« W��R*« ÷ËdI�U� UÎ F�A� ‚u??�? �« ÊU??� «–S??� Æ”U???�_« w??�  U�b� vK� eO�d��« r�� ‰U�*« qO�� vK� WOB�A�« Î �� ÊUL�zù«  U�UD�� Èd�√ 5� oO�u��« V�� UL� ¨ö w�œ pM� Ê√ YO� ¨pM��«  U�UO�Ë  UO�O�«d��ô« pK� tO�œu�Ë tzöL� `�UB�Ë ¨WE�U�� W�UO� Ë– wM�u�« fK�� ¡UC�√ `�UB* W�U{ùU� ¨v�Ë_« W�—b�U� w�Q� —U���ô« 5F� c�Q� Ê√ UMOK�Ë ¨rN�_« WKL�Ë …—«œù« WOJO�UM�b�«  «–  «—U�ù« W�Ëœ w� WKU(«  «dOG��« Æ…dO�_« fL)«  «uM��« w� UÎ uB� WO�UF�« Ÿ«u??�√ „uM��« vK� Íe??�d??*« pM��« ÷dH� q�  «œb??�? � „U??M? � q??�Ë UN1bI� s??J?L?*«  U??�b??)« s� v??B?�_« b??(«Ë bz«uH�« V�M� oKF�� WMOF� vK� d�R� b� w��« —u�_« s� U�dO�Ë  öON���« d�R� w�U��U�Ë W��UM*«Ë eOL��« vK� pM��« …—b??� øqOLF�«  «—UO� vK� —Ëœ vK� ¢wM�u�« w�œ pM�¢ ÍdB*« bO�Ë b�R� ¨w�dB*« qLF�« rEM� j�«u{ l{u� Íe�d*« pM��« ULO� „uM�K� WO��UM��« …—b??I?�« vK� d�R� ô UNMJ�Ë  «œb�� „UM� ÊuJ� Ê_ s�b�R*« s� t??�≈ q� ¨UNMO� p�–Ë ¨Íe�d*« pM��« q�� s� «Î œbA� d��√ j�«u{Ë qJA� d�R� ·—UB*« ŸUDI� ¨‚u��« WO�«bB� e�eF�� ÆbK��« WFL� vK�Ë wM�u�« œUB��ô« vK� d�U��

?"π«∏°†J ΩCG ≥jƒ°ùJ" ..∑ƒæÑdG

á«fÓYE’Gh á«≤jƒ°ùàdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ä’DhÉ°ùJ äGQÉeE’G ‘ ∑ƒæÑ∏d

¥ÓM Ú°ùM :Öàc

…b��*« WO�dF�« «—U�ù« UNML{ s�Ë w�dF�« ZOK)« WIDM� w� „uM��« UN�II� w��« ÕU�—_« ÂU��√ w� …dO�J�« …œU�e�« l� ‚«u�√ vK� ‰U��ù« b�«e�Ë ‰Ëd���« —UF�√ ŸUH�—U� …Î d�Q�� ≤∞∞µ WM� ‰ö� •∑µ s� d��_ ÊUO�_« iF� w� XKË w��«Ë qF�Ë ÆUNzöLF� WO*U� Â√ X�U� WOK�� „uM��« pK� UN�bI� w��«  U�b)« eO9Ë …œu� vK� p�– dO�Q� s� ‰¡U��� Ê√ UM� ¨‰U*« UÎ �—b� qOLF�« ÊuJ� Ê√ v�≈ ÍœR� „uM��« pK� q�� s� WF��*« WOI�u���«  U�UO��« X�U� «–≈ U� u� UÎ �U(≈ d��_« ‰«R��« ÆÁdO� ÊËœ pM�� Á—UO��« w� d�R�Ë ¨ öON��Ë  U�b� s� tOK� qB�� U� WLOI� wKF� qJA�

dL���� Â√ qOL� t?? ? �U�dB�Ë t?? ?�u?O�Ë q?? ? OLF�« W?? ? �u� ‰«e?? � U� q??� øW?? ?C�U�Ë W?? ?�uN�� ‚«u??�Q??� W??O?�U??*« ö??�U??F?�?�« r??�?� …œU?? �“ Ê√ p?Ò ?� ô ¨s�dL���*« —UG s� …b�b� W�� —uN�Ë ¨r??N?�_« vK� ÂU� qJA� d�√ b� ¨5�ö*« »U�√ œb� …œU�“Ë X�O�  «—U�ù«Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w� ÍœUB��ô« l{u�« UÎ �U�—√  bN�  «—U??�ù« Í√ UN�√ WU�Ë ¨«Î ¡UM���« ∏∞∞ v�≈  ôU(« iF� w� XKË »U���ö� WO�UO� ÆW�ËdD*« rN�_« œb� s� d��√ …d� w� «Î —«dI��« ·dF� r� Íc??�«  «—UIF�« ‚u� U??�Ò √ «Î œËb� qB� b� ŸUH�—« w� ‰«“U�Ë ¨5�dO�_« 5�M��« UÎ �UO�√Ë j�u�� —UL���ô ‰u��O� UÎ �UO�√ WOIDM� dO�

2006 ô````jGÈa

34


±Ó``````````````¨dG ø‰ËR�*« s� w�œ pM�¢ —UF� ¢Go Further¢ b�e*« v�≈ lKD�¢ ≤∞∞¥ WM� cM� ¢wM�u�« We Go ThebF�√ qB�� U�U�*« lDI� s��  «—UF� b�√ ¢ Distance You Go Further W�«b� w� ¢œd�—UA� œ—«b�U��¢ pM�� WO�ö�ù« WKL(« ≤∞∞µ WM� UNMO� ULO� t�UA�� œu�u� WL�{ WO�ö�≈  öL� WOI�u�� W??�«—œ „UM� q??� ∫‰ƒU��K� l�b� bÓÒ ? � v??�≈ øWO�ö�ù« WGK�«Ë WKO�u�« —UO��« o��� —UF� Ê√ ¢wM�u�« w�œ pM�¢ ÍdB*« bO�Ë ÕdA� UÎ O�U� WLzUI�« pM��« W�UO� s� d�F�Ë ¨”Ë—b� pM��« Èu��� vK� ¡Î «u�  U�b)«Ë  U�UAM�« lO�u� vK� WU)« WOJM��«  UOKLF�« Ë√ ¨ «—UIF�«Ë ÷ËdI�« dO�F�� —U??F?A?�« w??�Q??� «c??� ¨W??O? �ö??�ù«  U??�b??)«Ë ¡öLF�« c�√Ë UÎ �b� wCLK� pM��« jD� s� `�d Æ…b�b� ‚U�¬ v�≈ ȃd�« t�UA�� W�O�� UÎ �UO�√  «—UFA�« t�UA�� b� ¨o�UD��« bÓÒ � t�UA��« qB� ô√ rN*« sJ� ¨·«b??�_«Ë °qOLF�« Èb� UÎ A�uA� t�UA��« V��� ô Ê√Ë W�—U���« W�uN�« vK� Êö??�ù«Ë o�u���« ‰U�� w� ÊuK�UF�« oH�� b� qOLF�« ÁU���« b??� vK� W�—U���« W�uN�« …—b??� Èb??� UÎ L�� rNMJ� ¨Èd??�√Ë …d�� 5� ÁeOH%Ë tOK� ¡UI�ù«Ë WOMLC�« œu�u�«Ë w�«b�ù«Ë wMH�« qJA�« vK� ÊuHK��� s� b�bF�« ÊS??� w�U��U�Ë ¨©W??�—U??�?�?�« W�uN�« W??�U??�—® s� Ëb??F?� ô WMOF� W??�—U??& W??�u??� ¡U??M?� …œU?? �≈  UOKL� W1bI�« WO�ö�ù« W�U�u�« 5� dEM�«  UN�Ë w� ·ö��« dOOG� w� V�d� b� w��« ¨…b�b'« WO�ö�ù« W�U�u�«Ë Æd��√ WO�«eO� wMF� b� p�– Ê_ dO�J�« cOHM��« ‰U�� WO�ö�ù« W�U�u�« —Ëœ “ËU��� q� r�� WOI�u���« WOKLF�« s� WK�d� Í√ w�Ë øÍdB��« o�dH�« qB�� nO�Ë ø„d�A*« oO�M��«Ë ‰UB�ô« pM��« ÷Ëd�Ë  U�b� WFO�D� ·U� Ì rN� vK� w�«b�ù« øÈd�_« „uM��« ÷Ëd� s� U�ÒeO9 Èb�Ë vK� ¢w??M? �u??�« w?? �œ p??M? �¢ Íd??B? *« b??O? �Ë V??O?�?� ¨t��—U�Ë t��UI� pM�K� UL�Ë t�√ vK� bO�Q��U� ‰ƒU���« b�Ë ¨’U)« UN��—U�Ë UN��UI� UN� WO�ö�ù« W�U�u�U� ULO� ÂU���ô« oOI% q�√ s� dN�√ …b� d�_« VKD�� l�Ë ÆWO{d� ZzU�� vK� ‰uB(« w� ¡b��«Ë ULNMO� ¡«—x� UÎ �u�H� »U��« wI�� pM��« w� o�u���« o�d� Ê√ pM�K� W�—U���« W�uN�« h�� ULO� …b�b'« —UJ�_«Ë

35

2006 ô````jGÈa

±Ó``````````````¨dG Í—U���« w�� u�√ pM� Ÿd�~ aOA�« Ÿ—U� vK� b�«u�*« qL�� ‰«“ô w�œ w� b�«“ °t��u� vK� .bI�« —UFA�« —UFA�« b& q�«b�« w�Ë s�b�«u�� b�b'«Ë .bI�« pODF� U2 ¨VM� v�≈ UÎ �M� }ULNMO� ULO� W�—UILK� WdH�« uN� ¨r�UF�« ‰Ëœ WOI� w� ‰U(« fJ� vK� ¨Èb*« dOB� Æ«Î ¡«d�≈ U�d��√Ë «—UL���ô« r�√ b�√ p� ô W�H� t�u�� Ê√ WOI�u���«  öL�K� b� ö� «Î –≈ ¨U�dO�Ë  «—UIF�«Ë WO�U*« ‚«u�_« w� s�dL���*« ¨WOI�u���«  «—UA��ô«  U�d� s� b�bF�« œu�u�Ë m�U�� hOB��Ë ¨WO*U� Êö�≈  ôU�Ë l� q�UF��«Ë Ê√ dO;« s� fO�√ ¨ öL(« pK�� UN� ÊUN��� ô r�� Y??O?� WOI�u���« v??{u??H?�« Ác??� v??K?� qB�� »UD� w??� ÍœU??F? �« qOLF�«Ë dL���*« 5??� l??L?'« °°øb�«Ë wI�u�� œu??�Ë Âb??F? � o??�u??�?�?�« ¡«—b???� s??� b??�b??F? �« ‰u??I? � sJ1 WLO�  U�uKF� ÂbI� WIO�œ WOzUB�≈  U??�«—œ o�u���«  UO�O�«d��« l??{Ë w??� UNOK� œU??L?�?�ô«  «—U??�ù« lL��� W�O�d� Êu� W�O�� p??�–Ë ¨Êö??�ù«Ë ¡«d�≈ sJL*« s� ÊuJ� ULMO�Ë ¨WO�U� WOJO�UM�œ  «– ÊS� ¨ «—U??�ù« W�Ëœ wM�«u� vK� WOzUB�≈  U??�«—œ rN�F�U�� VFB� Èd??�_«  UO�M'« s??� s??�b??�«u??�« WO�UF� vK� dO�� qJA� d�R� U2 ¨UÎ OzUB�≈ rN��«—œË s�b�«u�« Ê√ WU��Ë ¨ öL(«Ë  UO�O�«d��ù« pK� ÆÊUJ��« s� vLEF�« W��M�« ÊuKJA� VKD�� ¨d??�? �√ WOK�U� vK� ‰u??B? (« ÊS??� tOK�Ë «u�U� 5�œU� «Î ¡öL� W�bN��*« W�H�« w�Ë l�d� ÂUOI�« WN�u�Ë W??�Ë—b??�  öL� ‰ö??� s� ¨s�dL���� Â√ ¨b�b� s� WI��« ¡UM�� d�U�*« q«u��« vK� bL�F�Ë ¡UD�≈Ë ¨q�UF��« w� WO�UHA�« œUL��« v�≈ W�U{ùU� ŸUL��ô«Ë ¨ÊUJ�ù« —b�  U�KD�*« l� WI�«u�*« W�b)« —u??�_« Ác??� Ëb�� b� Æ¡öLF�« q�UA�Ë ¡«—ü wKFH�« ÊS� p�– l�Ë ¨o�u���«Ë qLF�«  UON�b� s� UN�Q�Ë u�Ë ¨UN�O�UFH� o�bB��«Ë UNIO�D�� W��d�« u� œuIH*« WU�Ë WM�(« WFL��«Ë WO��d�« oI�O� Íc�« d�_« Æq�uD�« Èb*« vK�

o�u?���« UO�O�«d��ô …œb;« WO?�Ozd�« q�«uF�« w� UL� ø «—U�ù« w� „u?M��« q�� s??� …b?L�F*« ÊU�ù«Ë w� ‰U??B? �ô« …—«œ≈ f??O? z— Íd??B? *« b??O? �Ë Èd??� ÊuJ� Ê√ V�� W�d� Í√ w??�Ë t??�√ wM�u�« w??�œ pM� o�u���«  UO�O�«d��ô œb??;« w??�U??�_« q??�U??F?�« q�«œ WOK�«b�«  «dOG��« Ê√ l�Ë Æ‚u��« W�U� u� ‚u��« W�U� vI�� d�R� q�U� w� WOJM��« W��R*« ÷ËdI�U� UÎ F�A� ‚u??�? �« ÊU??� «–S??� Æ”U???�_« w??�  U�b� vK� eO�d��« r�� ‰U�*« qO�� vK� WOB�A�« Î �� ÊUL�zù«  U�UD�� Èd�√ 5� oO�u��« V�� UL� ¨ö w�œ pM� Ê√ YO� ¨pM��«  U�UO�Ë  UO�O�«d��ô« pK� tO�œu�Ë tzöL� `�UB�Ë ¨WE�U�� W�UO� Ë– wM�u�« fK�� ¡UC�√ `�UB* W�U{ùU� ¨v�Ë_« W�—b�U� w�Q� —U���ô« 5F� c�Q� Ê√ UMOK�Ë ¨rN�_« WKL�Ë …—«œù« WOJO�UM�b�«  «–  «—U�ù« W�Ëœ w� WKU(«  «dOG��« Æ…dO�_« fL)«  «uM��« w� UÎ uB� WO�UF�« Ÿ«u??�√ „uM��« vK� Íe??�d??*« pM��« ÷dH� q�  «œb??�? � „U??M? � q??�Ë UN1bI� s??J?L?*«  U??�b??)« s� v??B?�_« b??(«Ë bz«uH�« V�M� oKF�� WMOF� vK� d�R� b� w��« —u�_« s� U�dO�Ë  öON���« d�R� w�U��U�Ë W��UM*«Ë eOL��« vK� pM��« …—b??� øqOLF�«  «—UO� vK� —Ëœ vK� ¢wM�u�« w�œ pM�¢ ÍdB*« bO�Ë b�R� ¨w�dB*« qLF�« rEM� j�«u{ l{u� Íe�d*« pM��« ULO� „uM�K� WO��UM��« …—b??I?�« vK� d�R� ô UNMJ�Ë  «œb�� „UM� ÊuJ� Ê_ s�b�R*« s� t??�≈ q� ¨UNMO� p�–Ë ¨Íe�d*« pM��« q�� s� «Î œbA� d��√ j�«u{Ë qJA� d�R� ·—UB*« ŸUDI� ¨‚u��« WO�«bB� e�eF�� ÆbK��« WFL� vK�Ë wM�u�« œUB��ô« vK� d�U��

?"π«∏°†J ΩCG ≥jƒ°ùJ" ..∑ƒæÑdG

á«fÓYE’Gh á«≤jƒ°ùàdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ä’DhÉ°ùJ äGQÉeE’G ‘ ∑ƒæÑ∏d

¥ÓM Ú°ùM :Öàc

…b��*« WO�dF�« «—U�ù« UNML{ s�Ë w�dF�« ZOK)« WIDM� w� „uM��« UN�II� w��« ÕU�—_« ÂU��√ w� …dO�J�« …œU�e�« l� ‚«u�√ vK� ‰U��ù« b�«e�Ë ‰Ëd���« —UF�√ ŸUH�—U� …Î d�Q�� ≤∞∞µ WM� ‰ö� •∑µ s� d��_ ÊUO�_« iF� w� XKË w��«Ë qF�Ë ÆUNzöLF� WO*U� Â√ X�U� WOK�� „uM��« pK� UN�bI� w��«  U�b)« eO9Ë …œu� vK� p�– dO�Q� s� ‰¡U��� Ê√ UM� ¨‰U*« UÎ �—b� qOLF�« ÊuJ� Ê√ v�≈ ÍœR� „uM��« pK� q�� s� WF��*« WOI�u���«  U�UO��« X�U� «–≈ U� u� UÎ �U(≈ d��_« ‰«R��« ÆÁdO� ÊËœ pM�� Á—UO��« w� d�R�Ë ¨ öON��Ë  U�b� s� tOK� qB�� U� WLOI� wKF� qJA�

dL���� Â√ qOL� t?? ? �U�dB�Ë t?? ?�u?O�Ë q?? ? OLF�« W?? ? �u� ‰«e?? � U� q??� øW?? ?C�U�Ë W?? ?�uN�� ‚«u??�Q??� W??O?�U??*« ö??�U??F?�?�« r??�?� …œU?? �“ Ê√ p?Ò ?� ô ¨s�dL���*« —UG s� …b�b� W�� —uN�Ë ¨r??N?�_« vK� ÂU� qJA� d�√ b� ¨5�ö*« »U�√ œb� …œU�“Ë X�O�  «—U�ù«Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w� ÍœUB��ô« l{u�« UÎ �U�—√  bN�  «—U??�ù« Í√ UN�√ WU�Ë ¨«Î ¡UM���« ∏∞∞ v�≈  ôU(« iF� w� XKË »U���ö� WO�UO� ÆW�ËdD*« rN�_« œb� s� d��√ …d� w� «Î —«dI��« ·dF� r� Íc??�«  «—UIF�« ‚u� U??�Ò √ «Î œËb� qB� b� ŸUH�—« w� ‰«“U�Ë ¨5�dO�_« 5�M��« UÎ �UO�√Ë j�u�� —UL���ô ‰u��O� UÎ �UO�√ WOIDM� dO�

2006 ô````jGÈa

34


±Ó``````````````¨dG

±Ó``````````````¨dG

AD 37

2006 ô````jGÈa

¨WLN*« «—«d??I? �« vK� rN�C�� ÊuLJ��Ë ¨—u?? �_« s� ¢b�b'« qO'«¢ s� dO�J�« WMN�Ë t�MN� ⁄dH� U2 ÆUN�LO�Ë U�«u��� r� t�√ ¢wM�u�« w�œ pM�¢ ŸËd� b�√ d�b� d�F� UL� r�Ë ¨pM��« …—«œ≈ q�«œ …œu�u*« WO�«d�ËdO��« qL��� √b�� ‰u� WOM�*« WOMN*« t�UO�ö�√ 5� oO�u��« lD��� ¢ÁdO� qOL� w�QO�¢ √b��Ë ¨¢o� vK� UÎ ?�Ëœ qOLF�«¢ °t�u� b� vK� ¨UÎ O�U� t� ‰uLF*« Ëb??�R??� U??N? O? � b??L? F? � ÌW?? �—b?? � d?? ?�_« q??B? � q??N? � UN�dD� W�d�uD� œuN� Í√ ‰UA�ù W1bI�« ‚dD�« W�—U&  U??�ö??� vK� qB�� w�U��U�Ë øÊËœb??�? *« d�√ Í√ ÊËb??� sJ� ¨qC�_U� bF�Ë ¨UÎ �dB� …eO2 Æl�«u�« ÷—√ vK� wKF� ¡UM� …œU??�≈  öL� oO�D� Ê√ UÎ �UO�√ T�UH�� b� ŸdH� ¨UN��U�{ r�— UÎ uIM� ÊuJ� W�—U���« W�uN�« aOA�« Ÿ—U� vK� b�«u�*« ¢Í—U���« w�� u�√ pM�¢ w�Ë °t��u� vK� .bI�« —UFA�« qL�� ‰«“ô w�b� b�«“ UÎ �M� s�b�«u�� b�b'«Ë .bI�« —UFA�« b& q�«b�« °°ULNMO� ULO� W�—UILK� WdH�« pODF� U2 ¨VM� v�≈

b�b� Í√ ÂbI� ô s��~ Ê≈Ë ¨d�¬ pM� Í√ q�� s�M� d�_« WIOI� w� „uM��« lOL� ¨ U�b)« fH� ÂbI�Ë WN�UA�� w� »U�� d�b� t�U� U� «c� }œd�—UA� œ—«b�U�� pM� w�� u??�√ p??M? �¢ ŸËd?? � b??�_ »U??� d??�b??� `??{u??� n??F? {Ë ¨ ö?? �U?? F? ?*« d??�Q??� V??�? � Ê√ ¢w?? ?�ö?? ?�ù« iF� œu�Ë s� "U� ¨b�b���«Ë d�uD��« vK� …—bI�« ÊËd??�b??� «u??�«“U??� Æ ¢.b??I? �« q??O? '«¢ s??� ’U??�? �_«

÷ËdF�«Ë U�b)« Ê√ ô≈ ¨U�d�uD�� tKL� sJ1 U�Ë r�� ôË w??U??B?�?�« d?? �√ w??� p??M?�?�« U??N?�b??I?� w??�? �« h�K*U� tKL� √b�� Íc�« ¨w�«b�ù« o�dH�« l� t�A�UM� ¨pM��« w??� o�u���« o??�d??� q�� s??� Âb??I?*« w??�«b??�ù« ¨UNM� Êö�ù« r�O� w��«  U�b)« vK� Íu��� Íc�«Ë Èd�√ qOUH� v??�≈ W�U{ùU� ¨5�bN��*« ¡öLF�«Ë w��« WO�ö�ù« WKO�u�«Ë ¨qLFK� …œud*« WO�«eO*« s� ÆqLF�« “U$ù ÕU�*« X�u�«Ë ¨UN�«b���« r�O� WKJO� …œU??�≈ q??C?�_« s??� f??O?�√ ∫U??M?� ‰«R??�? �«Ë W�U{ùU� ¨¡öLF�« l� tK�UF� ‚d??�Ë ¨pM��«  U�b� ·«b?? �√ l??� V??�U??M?�?� U??0 ¨W??O? I? �u??�? �? �« t??�U??�U??O? �? � q�� ¨p??M?�?�« W??�U??�—Ë …b??�b??'« WOI�u���« W�UO��« øw�«b�ù« ÁU&ô« b�b%

ÂUNH��« …—U�≈ sJ�Ë ¨dO�� qJA� ¡öLF�« V�UD�Ë U??�?�— nK��� t�FL� w??� p??M?�?�« —U??O?�?�ô W??�?O?zd??�«  «œb?? ?;« s??� o??�u??�?�?�«Ë Êö?? ?�ù« …u?? � s??� r??�d??�U??�?� ¨‚u??�??�« w??�  UOu��« ÊS??� ¨¡öLF�«  «—UO��« w� d�R� q�UF� q�UF�U� UN�UJ� c�Q� UÎ ONH� WK�UM�*«  UFzUA�«Ë√ W�b� “d�� UM� s�Ë ÆqOLF�« —«d??� w� «Î dO�Q� d��_« ¡«—¬ W�UO w??� r??�_« dBMF�« U??N?�√ vK� ¡ö??L?F?�« ÆUNOK� WE�U;«Ë ¨W�œU��*« WI��« ¡UM�Ë ¨¡öLF�« w� WOKJA�«  U??�ö??�?�ô« s??� dO�J�« œu??�Ë l??�Ë b??�«Ë w??� UÎ ?�?{«Ë t�UA��« Ëb�� ¨W??�b??I?*«  U??�b??)« Ê√ u??�Ë ¨¡öLF�« 5??� ‰b�K� …Î —U?? �≈ —u??�_« d��√ s??� WO�U*«  öON���« ¡UD�≈ WO�UJ�≈ dB% „uM��« rEF� ¨¢pM��« Èb� WK��*«¢  U�dA�« w� 5K�UF�« ¡öLF�U� ÆeOO9 ÊËœ lOL'« qB� WO�ö�ù«  öL(« Ê√ l� pK� s??� ·b??N? �« U??� ∫‰ƒU??�?�?K?� s??�d??O?�?J?�« l??�b??� U??2 pK9 WO�UJ�S� WO�«d� ‰U�¬ ¡UD�≈ s� «b� ¨ U�ö�ù« s� s??J?9 ¨W??L?�?{ ÷Ëd?? � v??K?� ‰u??B? (« Ë√ ¨X??O?� °°ø UFKD��«Ë Âö�_« oOI% w� …œU�d�« YO� ¨WOJ�dO�_« …b��*«  U�ôu�« w� r� ¨©ÊËdO�J�« bI�F� UL�® UÎ OIO�D�Ë UÎ �dE� o�u���« ‰U�—Ë b�d��« «b���U� d�U�*« lO��«Ë o�u���« ‰e� o�u���« WO�O�«d��« s� «Î dO�� «Î ¡e� qJA�  UFO�*«

2006 ô````jGÈa

36


±Ó``````````````¨dG

᫵æH ≥FÉ≤M

a??�—U??� s??� oI���U� vL�� U??� b??�u??� ô vv Credit w�UL�zù« oI���« Ë√ w�dB*« q�UF��« d??�_« tOK� ·d??A?� WKI��� WN� Ë√ Bureau WOKLF�« rOEM� ‰U�� w� «Î dO�� UÎ �«d� „d�� Íc�« ÆU�d�uD�Ë WO�dB*« w�œ pM� ‰UB�ô« …—«œ≈ fOz—® ©wM�u�«

…œU?? �“ w??� UÎ ??�U??� «Î —Ëœ W??O?�?M?'« V??F?K?� vv v�≈ W�U{ùU� qOLF�« s� W�uKD*« ‚«—Ë_« œb??� W�O�� u??� d??�_« «c??�Ë ‰u??�√ UÎ ?�?�Ë WK�UF*« c??�√ WK�UF0 wCI� Íe??�d??*« p??M?�?�« s??� U??O?u??�?� s� iF��« ÂUO� W�O��  UO�M'« iF�� WMOF� ‰UO��«Ë VB�  UOKLF�  UO�M'« pK� wK�U� °°‰«u�√ iOO��Ë ©ABN Amro pM� Ÿd� d�b�®

Íc??�«Ë pM��« l??� l??�u??*« bIF�« œu??�Ë l??� vv d��√ pM��« ‚uI� UÎ ��U�® 5�dD�« ‚uI� sLC� U�UD�Ë ÷ËdI�«  U�K� rEF� VKD�� ©U�dO� s� pOA�« «c� ÆÊUL{ pO� vK� lO�u��« ÊUL�zù« vK� ‰uB�K� pM��« UN�b���� jG{ W�—Ë u� œuF�Ë œ«b��« s� qOLF�« d�Q� ‰U� w� t�uI� oI���« œu�Ë Âb� v�≈ „uM��« iF� V�� p�– Æw�dB*« qOLF�« a�—U� s� w�UL�zù« pOA�« «c� lO�u� Ê√ qOLF�« t�dF� ô Íc�« sJ� lO�u�¢ vL��Ë  UDK��« dEM� W�«b��« cM� W�UM� u� pOA�« V�U «Î —u� s�b� WLJ;«Ë ¢WO� ¡u�� pO� WF&d*«  UJOA�« U�UC� WF�U�� r��® Æs���U� Ê√ ô≈ pK1 ô qOLF�« ÊS� w�U��U� ¨©w�œ W�d� w� °s��� Ë√ l�b�

39

2006 ô````jGÈa

±Ó``````````````¨dG ÆX�Ë Ÿd�Q� qOLF�« WKJA� q( UÎ O�U{≈ WO�UL�zù« U�UD��«  U�K� c�Q� «–U??* v —u�c*« X�u�« s� ‰u�√ UÎ ��Ë …Î œU� ÷ËdI�«Ë øÊö�ù« w�  U�K� c??�Q??� Êu�uI� U??� …œU??�  UFO�*« wH�u� Ê≈ W�uKD*« ‚«—Ë_«Ë ◊Ëd??A? �« X??�U??� u??�Ë v�� qOLF�« qOLFK� …œuF�« v??�≈ ÍœR??� U2 ¨q�UJ�U� …d�u�� dO� dOG�« —u??�_« s� t�«R�Ë WB�UM�« ‚«—Ë_U??� t���UD* VKD�« w� dEM�« r�� UN�ULJ��« bM�Ë ¨t�K� w� WKL�J� °b�b� s� ‰U??B??�ôU??� p??M??�??�« u??H??�u??� Âu??I??� ô r???� v w� QD� ·UA��« - ‰U� w� qOLF�U� …d�U�� —UE��ô« s� ôÎ b� ¨VKD�« w� …œu�u*«  U�uKF*« l{Ë s� ‰«R��«Ë ‰UB�ôU� qOLF�« ÂuI� v�� øVKD�« «c� ¨UÎ O�u� VK� WzUL�L)« s� b�e� U� v�u�� s�� UL� ¨qOL� q� l� WF�U�*«Ë ‰UB�ô« «Î b� VFB�« sL� ‚dG��� w�U��U�Ë ¨nK��� r�� t� ÂuI� qLF�« «c� Ê√ ‰UB�ôU� r�I�« p�– ÂuI� v�� X�u�« iF� d??�_« r� s??�Ë ¨qOLF�U� ‰UB�ôU� U�—Ëb� s�� ÂuI�Ë ¨UM� ÆVKD�« w� œu�u� QD� Í√ `O�B� ‚u��« w� ¢œd�—UA� œ—«b??�U??�?�¢ pM� VO�d� U� pM� w??�Q??� ø UFO�*« r??�?�Ë  U�KD�« œb??� YO� s??� ULNOK� ¢‚d??A?*«¢ pM� bF� UÎ O�U� œd�—UA� œ—«b�U�� ÆABN Amro ¢ÂUF�« «bM�u� pM�¢Ë ¢pM� w�O�¢ WOIOI(« WLOI�« UN�bI� w��«  U��MLK� WOIOI(« WLOI�« «Î –≈ w� U� W�U�� sL{ o�dD�« s�√Ë ødL���*« Ë√ qOLFK� pM��« øUOKF�«Ë UO�b�« œËb(«Ë bz«uH�« V��Ë ÂU�—_« dL���*« Ë√ qOLF�« vK� ‰«R��« «c� »«u� bL�F� s� rNML� WM�U��� ¡öLF�«  U�KD�� Ê√ YO� ¨t�H� rNM�Ë ¨r?? �_« WLOI�« U??N?�√ v??K?� W??�b??)« s??� Y��� WLOI�U� w�U��U�Ë nO�UJ��« w� dO�u��« s� Y��� s� ¡U??{—≈ vK� t�—b� Èb??� w� sLJ� Z�MLK� WOIOI(« s�Ë Æt�UF�u� “ËU&Ë t�U��— …U�ö�Ë qOLF�«  U�U� s� ôÎ b??� W??O?�ö??�ù«  ö??L? (« vK� V�u�� U??0— UM� U�«e*« vK� eO�d��« …dO�J�« œu??�u??�« pK� q??� ¡U??D?�≈ q�_« vK� Ë√ UN��d��� qOLF�« l�œË W�b�K� WOIOI(« tzUD�S� pM��« uH�u� Âu??I?� YO� pM��U� ‰U??B? �ô« »d�√ …dJ� qOLF�« wM�O� W�{«u�«Ë WIO�b�«  U�uKF*« tM� …œUH��ô« tMJ1 w��«  U�b)« Ÿu� s� WIOI�K� Æp�c� t�UO� WOHO�Ë

WK�UF*«Ë qOLF�« ÆÆ UFO�� Â√ o�u�� ÂUOIK� …b�U��  U�d� vK� WO*UF�« „uM��« iF� bL�F� b�b���U�Ë ¨pM��«  U��M* d�U�*« Z�Ëd��«Ë  UFO�*U�  U�dA�« pK� Ê√ l??�Ë ÆÊU??L?�?zù«  U??�U??D?�Ë ÷Ëd??I? �« d�U�*« lO��« WF�U�0 ‰UL�_« r�U� w� ·dF� U0 ÂuI�  U�d� UN�H� wL��  U�dA�« pK� iF� ÊS� ¨qOLFK� ¨pM�K� WOI�u���« W�UO��U� q�b�� ô UN�√ r�— ¨o�u�� ÆpM��« w�  UFO�*« r�� d�b� UN�√d��Ë Èu��� Ê√ u�  U�dA�« pK� w� k�ö� U� ‰Ë√Ë Ê√ sJ1 w��« WK�UF*U� W�—UI� v??�œ√ qOLFK� WK�UF�  UFO�*« o�d� dO��« b�Ë ô nO� ¨pM��« w� U�UIK� s� UÎ �U9 WHK���  «œb�� vK� ¡UM� W�dA�« pK� w� Êu{UI�� r�Ë ¨pM��« wH�u� —UO��« Èb� …bL�F*« pK� V�—b� Í√ vK� ÊuKB�� ô UÎ ?�?�U??�Ë ¨v?? �œ√ «Î —u???�√ rNz«dEM� qOLF�« l� q�UF��« s� rNMJ1 qO�Q� Ë√  U�UD� fH� ÊuKL�� rN�√ l� ¨pM��« w� 5K�UF�« w�U��U�Ë ¨p??M?�?�« Ê«u??M? �Ë —U??F?� qL% w??�?�« qLF�« ÆpM��« w� 5K�UF�« s� r�dOG� r� qOLFK� W��M�U�� U�bM� WF�u�� dO� ZzU�M� ÍœR� b� d�_« «c� Ê≈ ¨pM��« s� UNF�u�� UL� WIzô WK�UF0 qOLF�« V�UD� s� »dC�U� tOK� ÍbF��« W�ËU�� v�≈ d�_« qB� b�Ë W�d� r�� w� wN�M� b�Ë ¨o�u���« W�d� ¡«—b� q�� …b�U�*« ¢o�u��K� b�ö�“¢ W�d� w� Àb� UL� w�œ ÆABN Amro ¢ÂUF�« «bM�u�¢ pM�¢?� wMF� ô rN�ULK�Ë  UFO�� ‰U??�— œd??�?� ¡ôR?? �¢ WO�dB*«  U�b)« r�� d�b� d�b� s� oOKF� ¨¢UÎ �O� W�ËU�� w� w�œ w� ¢w�dF�« pM��«¢ Ÿd� w� œ«d�ú� vK� WI�«u*« bF� qOLF�« l� qB� Íc�« QD)« d�d�� ÆWI�«u*« pK� V�� r� s�Ë wB�� ÷d� ’U��√ œd�� r??�  UFO�*« w�ËR�� ÊS??� «Î –≈ fO� d�¬ Z�M� Í√ s� nK��� ô ¢Z�M�¢ lO�� Êu�uI� ¨Z�M*« „«– rN��UM� ô b� s� v�≈ WO�U� W�«—œ t� rN�  UFO�*« n??�u??� UNHOC� ¢l??O?� WOKL�¢ u??� qOLF�«Ë °°ô Â√ qOLFK� UÎ ��UM� Z�M*« ÊU� «Î ¡«u� ÁbOd� w� d??�_« «c??� q�� Àb�� Ê√ qIF� q� v øWFL��« w*U� pM�� WD��d� W�d� ¢œd�—UA� œ—«b�U��¢ pM� w�  UFO�*« o�d� bzU� oKF� ‰ö�Ë t�√Ë ¨W�dA�« pK� …¡UH� Âb� vK� ‰b� «c� Ê√ q�UF� Ê√ «Î b�√ Àb�� r� ¨pM��« w� tKL� s�  «uM� q� ¨WO�«d��« dO� WI�dD� qOLF�« l� d�b� Ë√ n�u� d�F� Ë√ WKJA� qOLF�« t�«u� U�bMF� fJF�« vK� q�UF��U� ÂuI� W??�b??)« Èu��� s??� ÁU??{— Âb??� s??� «Î bN� ‰c��Ë ¨wB�� qJA�Ë …d�U�� Ÿu{u*« l�

WI�«u*« ¡UD�≈ - w��« WLOI�« nB� s� q�_ t�LO� øUNOK� WOzb�*« pM� Ÿd??� d??�b??� l??� dB��*« —«u?? (« «c??� rJO�≈ ∫¢HSBC¢ «c� q�� ‰uB� v�≈ œ√ w��« »U��_« U� v ød�_« w��«Ë pM��« W�UO� ŸU��« r�� ÷ËdI�«  ö�UF� w� · ÆtOK� ‰uB(« sJ1 Íc�« mK�*« W�«d UNO� d�– w� WU�Ë pM��« w� 5K�UF�« lOL� q�Ë v  U�U�(« …—«œ≈Ë Credit Dept ÊUL�zù« r�� øW�UO��« Ác� vK� 5FKD� ÆpM��« W�UO� Êu�dF� UMOH�u� lOL�� ÆbO�Q��U� · WI�«u� vK� ‰uB(« sJL*« s� nO� «Î –≈ v W�U�*« pK� s� dO�J� vK�√ WLOI� ÷dI� WOzb�� øpM��« W�UO� V�� ÆoOKF� ô · W�UO� vK� Ÿö??�ô« qOLF�« lOD��� q� v øpM��« ÆtOH�u�Ë pM��U� ’U�Ë wK�«œ d�√ pM��« W�UO� ·

WO�U� ‰uK� .bI�� bF� …dO�_« WO�ö�ù« t�öL� w�Ë vK� ‰uB(« qON��� W�U{ùU� ¨…eO2 W�—UL���«Ë Ë√ WK�— Ë√ XO� ¡«dA� …d�_« Âö�√ oOI��� ÷Ëd� ÷dI� WDO�� WÎ K�UF� Ê√ «Î –≈ V�dG�« s� fO�√ Æ…—UO� Ì YO� °ø5�u��√ X�dG��« ‚«—Ë_« qL�J� wB�� X�e�Ë ¨ «d??� W�ö� ÷dI�« WLO� dOOG� ULN�ö� -

WM�U��� ¡öLF�« U�KD��~ W�b)« s� Y��� s� rNML� ¨r�_« WLOI�« UN�√ vK� dO�u��« s� Y��� s� rNM�Ë w�U��U�Ë nO�UJ��« w� sLJ� Z�MLK� WOIOI(« WLOI�U� ¡U{—≈ vK� t�—b� Èb� w� t�U��— …U�ö�Ë qOLF�«  U�U� }t�UF�u� “ËU&Ë

!∫óL π ∫GõJ Ée á«æµ°ùdG äGóMƒdG AGô°T πjƒªàd ∑ƒæÑdG øe ¢Vhô≤dG ¢VhôY

dO� WO�ö�ù« öL(« pK� q�� d��F�Ë ¨ UFO�*«Ë Î KC� UÎ �ö�≈ WN�u*« w��« ≠ „uM��« bLF� ô «–ULK� ¨ö «b���« v�≈ ≠ …dO��  UFO�� r�«u� UNCF� pK1 ¨WO�UF� d��√Ë ¨W�œUB��«Ë ¨WN�u� WOI�u�� VO�U�√ Æ¢UÎ A�uA�¢ q�√Ë WO�dF�« œu�u�« WLK�¢Ë ¨¢s�œ d(« b�Ë¢ ÊU� ¨»dF�« ÊU�“ .b� w� w� d�Q�*« b�u�« d��FO� Êü« U�√ ¨¢‚u�u� bN� q�d�« ÊUO�_« s� b�bF�« w� UM� VKD�Ë ¨UÎ O�d� «Î b�Ë ¡U�u�« ¢ÊUJ�d�_U�¢ ÂöJ�«Ë X�u�U� Âe�K�Ë U�œu�u� wH� Ê√ d�_« œuF� b�Ë ¨©°°»dFK� r�œu�Ë lOL�� «u�Ë s�c�«® UNIKD� w��« Èu�;« W�—U�Ë W�U�d�« œu�u�« …œU� v�≈ X����« qN� ÆUN� Êu�—UA� W��UM� q� w� »dF�« œu??�u??�« …œU??� WO�dF�« WIDM*« w??� U??�œu??�u??� „u??M?�?�« øÈu�;« W�—U� sJ� W�U�d�« WO�ö�≈ WKL�� ¢w??�ö??�ù« w??�?� u??�√ p??M?�¢ ÂU??� qN��« w�U�*« q(« t�√ vK� ¢dO)« q�u9¢ ?� WL�{ WO�U*«  U��R*« ÁU& W�œU*«  U�«e��ö� l�d��«Ë d�� ¡öLF�« W�b� ‰«R??� bM�Ë Æ©W�u�d�«® Èd??�_«  ö�UF*« “U??$≈ W�d� vK� bO�Q��« r�O� n�UN�«  UFO�*« n??�u??� ¡U??I? � b??M? �Ë Æ¢Ÿu??�? �√ v??�≈ 5??�u??�¢ W�d�� „bF� Á—Ëb??�Ë W�uKD*« ‚«—Ë_« pM� c�QO� ÆWK�UF*« “U$≈ nB�Ë «Î dN� VKD�� b� WIOI(« w� d�_« sJ� WOH�UN�«  ôU??B?�ô«Ë WO�—u�«  ö�UF*« s� dNA�« «c??� v??K? � ‰u??B?�?K?� q??�R??� d??O? � p?? �√ p??M? �? �« b??�?O?� U�bM�≠ p�H� b& b� p�√ v�≈ W�U{ùU� °q�uL��« ‰œU��� WO�ö� …œUA� rC� w� ≠ÈuJ� .bI� —dI� ‰UL�ùU� rN��«  UFO�*« d??�b??�Ë Ÿd??H?�« d??�b??� UNO� W�UI��ôU�  UFO�*« d�b� ŸdH�« d�b� UNO� V�UD�Ë bN'«Ë X�u�« s� p{uF� Ë√ p� —c�F� b�√ ô sJ�Ë øpO�≈ tI�d� ·dF� r� Íc�« ¢dO)«¢Ë lzUC�« p??M? �? �« Êu?? J? ?� Ê√ V??�? � ô√ ∫U?? M? ?� ‰«R?? ?�? ? �«Ë w� „u??M? �? �« w??�U??� s??� UÎ ??d??� d??�? �√ w?? �ö?? �ù« Áœu�u� ¡U??�u??�« vK� t??�—b??�Ë WOI�u���« t�U�UO� ‰ö� s� œu�u�« Ác� oO�D� w�  «c�U�Ë ¨WO�ö�ù« øqOLF�« l� d�U�*« q�UF��« w�ö�ù« w�� u�√ pM�� WO�U*« W�UO��« ÊuJ� b� qOLF�« l� tK�UF� sJ� WO�ö�ù« WF�dA�« vK� WOM�� ÆbF��« q� UNM� bOF� ©W�U(« Ác� w� q�_« vK�® eOL�*« »U??�? (« »U??�? √ b??F?� ¢HSBC¢ p??M?� ¨W�—UL���« `zUBM� W�U{ùU� ¨…eO2 WK�UF0 Status

2006 ô````jGÈa

38


±Ó``````````````¨dG

᫵æH ≥FÉ≤M

a??�—U??� s??� oI���U� vL�� U??� b??�u??� ô vv Credit w�UL�zù« oI���« Ë√ w�dB*« q�UF��« d??�_« tOK� ·d??A?� WKI��� WN� Ë√ Bureau WOKLF�« rOEM� ‰U�� w� «Î dO�� UÎ �«d� „d�� Íc�« ÆU�d�uD�Ë WO�dB*« w�œ pM� ‰UB�ô« …—«œ≈ fOz—® ©wM�u�«

…œU?? �“ w??� UÎ ??�U??� «Î —Ëœ W??O?�?M?'« V??F?K?� vv v�≈ W�U{ùU� qOLF�« s� W�uKD*« ‚«—Ë_« œb??� W�O�� u??� d??�_« «c??�Ë ‰u??�√ UÎ ?�?�Ë WK�UF*« c??�√ WK�UF0 wCI� Íe??�d??*« p??M?�?�« s??� U??O?u??�?� s� iF��« ÂUO� W�O��  UO�M'« iF�� WMOF� ‰UO��«Ë VB�  UOKLF�  UO�M'« pK� wK�U� °°‰«u�√ iOO��Ë ©ABN Amro pM� Ÿd� d�b�®

Íc??�«Ë pM��« l??� l??�u??*« bIF�« œu??�Ë l??� vv d��√ pM��« ‚uI� UÎ ��U�® 5�dD�« ‚uI� sLC� U�UD�Ë ÷ËdI�«  U�K� rEF� VKD�� ©U�dO� s� pOA�« «c� ÆÊUL{ pO� vK� lO�u��« ÊUL�zù« vK� ‰uB�K� pM��« UN�b���� jG{ W�—Ë u� œuF�Ë œ«b��« s� qOLF�« d�Q� ‰U� w� t�uI� oI���« œu�Ë Âb� v�≈ „uM��« iF� V�� p�– Æw�dB*« qOLF�« a�—U� s� w�UL�zù« pOA�« «c� lO�u� Ê√ qOLF�« t�dF� ô Íc�« sJ� lO�u�¢ vL��Ë  UDK��« dEM� W�«b��« cM� W�UM� u� pOA�« V�U «Î —u� s�b� WLJ;«Ë ¢WO� ¡u�� pO� WF&d*«  UJOA�« U�UC� WF�U�� r��® Æs���U� Ê√ ô≈ pK1 ô qOLF�« ÊS� w�U��U� ¨©w�œ W�d� w� °s��� Ë√ l�b�

39

2006 ô````jGÈa

±Ó``````````````¨dG ÆX�Ë Ÿd�Q� qOLF�« WKJA� q( UÎ O�U{≈ WO�UL�zù« U�UD��«  U�K� c�Q� «–U??* v —u�c*« X�u�« s� ‰u�√ UÎ ��Ë …Î œU� ÷ËdI�«Ë øÊö�ù« w�  U�K� c??�Q??� Êu�uI� U??� …œU??�  UFO�*« wH�u� Ê≈ W�uKD*« ‚«—Ë_«Ë ◊Ëd??A? �« X??�U??� u??�Ë v�� qOLF�« qOLFK� …œuF�« v??�≈ ÍœR??� U2 ¨q�UJ�U� …d�u�� dO� dOG�« —u??�_« s� t�«R�Ë WB�UM�« ‚«—Ë_U??� t���UD* VKD�« w� dEM�« r�� UN�ULJ��« bM�Ë ¨t�K� w� WKL�J� °b�b� s� ‰U??B??�ôU??� p??M??�??�« u??H??�u??� Âu??I??� ô r???� v w� QD� ·UA��« - ‰U� w� qOLF�U� …d�U�� —UE��ô« s� ôÎ b� ¨VKD�« w� …œu�u*«  U�uKF*« l{Ë s� ‰«R��«Ë ‰UB�ôU� qOLF�« ÂuI� v�� øVKD�« «c� ¨UÎ O�u� VK� WzUL�L)« s� b�e� U� v�u�� s�� UL� ¨qOL� q� l� WF�U�*«Ë ‰UB�ô« «Î b� VFB�« sL� ‚dG��� w�U��U�Ë ¨nK��� r�� t� ÂuI� qLF�« «c� Ê√ ‰UB�ôU� r�I�« p�– ÂuI� v�� X�u�« iF� d??�_« r� s??�Ë ¨qOLF�U� ‰UB�ôU� U�—Ëb� s�� ÂuI�Ë ¨UM� ÆVKD�« w� œu�u� QD� Í√ `O�B� ‚u��« w� ¢œd�—UA� œ—«b??�U??�?�¢ pM� VO�d� U� pM� w??�Q??� ø UFO�*« r??�?�Ë  U�KD�« œb??� YO� s??� ULNOK� ¢‚d??A?*«¢ pM� bF� UÎ O�U� œd�—UA� œ—«b�U�� ÆABN Amro ¢ÂUF�« «bM�u� pM�¢Ë ¢pM� w�O�¢ WOIOI(« WLOI�« UN�bI� w��«  U��MLK� WOIOI(« WLOI�« «Î –≈ w� U� W�U�� sL{ o�dD�« s�√Ë ødL���*« Ë√ qOLFK� pM��« øUOKF�«Ë UO�b�« œËb(«Ë bz«uH�« V��Ë ÂU�—_« dL���*« Ë√ qOLF�« vK� ‰«R��« «c� »«u� bL�F� s� rNML� WM�U��� ¡öLF�«  U�KD�� Ê√ YO� ¨t�H� rNM�Ë ¨r?? �_« WLOI�« U??N?�√ v??K?� W??�b??)« s??� Y��� WLOI�U� w�U��U�Ë nO�UJ��« w� dO�u��« s� Y��� s� ¡U??{—≈ vK� t�—b� Èb??� w� sLJ� Z�MLK� WOIOI(« s�Ë Æt�UF�u� “ËU&Ë t�U��— …U�ö�Ë qOLF�«  U�U� s� ôÎ b??� W??O?�ö??�ù«  ö??L? (« vK� V�u�� U??0— UM� U�«e*« vK� eO�d��« …dO�J�« œu??�u??�« pK� q??� ¡U??D?�≈ q�_« vK� Ë√ UN��d��� qOLF�« l�œË W�b�K� WOIOI(« tzUD�S� pM��« uH�u� Âu??I?� YO� pM��U� ‰U??B? �ô« »d�√ …dJ� qOLF�« wM�O� W�{«u�«Ë WIO�b�«  U�uKF*« tM� …œUH��ô« tMJ1 w��«  U�b)« Ÿu� s� WIOI�K� Æp�c� t�UO� WOHO�Ë

WK�UF*«Ë qOLF�« ÆÆ UFO�� Â√ o�u�� ÂUOIK� …b�U��  U�d� vK� WO*UF�« „uM��« iF� bL�F� b�b���U�Ë ¨pM��«  U��M* d�U�*« Z�Ëd��«Ë  UFO�*U�  U�dA�« pK� Ê√ l??�Ë ÆÊU??L?�?zù«  U??�U??D?�Ë ÷Ëd??I? �« d�U�*« lO��« WF�U�0 ‰UL�_« r�U� w� ·dF� U0 ÂuI�  U�d� UN�H� wL��  U�dA�« pK� iF� ÊS� ¨qOLFK� ¨pM�K� WOI�u���« W�UO��U� q�b�� ô UN�√ r�— ¨o�u�� ÆpM��« w�  UFO�*« r�� d�b� UN�√d��Ë Èu��� Ê√ u�  U�dA�« pK� w� k�ö� U� ‰Ë√Ë Ê√ sJ1 w��« WK�UF*U� W�—UI� v??�œ√ qOLFK� WK�UF�  UFO�*« o�d� dO��« b�Ë ô nO� ¨pM��« w� U�UIK� s� UÎ �U9 WHK���  «œb�� vK� ¡UM� W�dA�« pK� w� Êu{UI�� r�Ë ¨pM��« wH�u� —UO��« Èb� …bL�F*« pK� V�—b� Í√ vK� ÊuKB�� ô UÎ ?�?�U??�Ë ¨v?? �œ√ «Î —u???�√ rNz«dEM� qOLF�« l� q�UF��« s� rNMJ1 qO�Q� Ë√  U�UD� fH� ÊuKL�� rN�√ l� ¨pM��« w� 5K�UF�« w�U��U�Ë ¨p??M?�?�« Ê«u??M? �Ë —U??F?� qL% w??�?�« qLF�« ÆpM��« w� 5K�UF�« s� r�dOG� r� qOLFK� W��M�U�� U�bM� WF�u�� dO� ZzU�M� ÍœR� b� d�_« «c� Ê≈ ¨pM��« s� UNF�u�� UL� WIzô WK�UF0 qOLF�« V�UD� s� »dC�U� tOK� ÍbF��« W�ËU�� v�≈ d�_« qB� b�Ë W�d� r�� w� wN�M� b�Ë ¨o�u���« W�d� ¡«—b� q�� …b�U�*« ¢o�u��K� b�ö�“¢ W�d� w� Àb� UL� w�œ ÆABN Amro ¢ÂUF�« «bM�u�¢ pM�¢?� wMF� ô rN�ULK�Ë  UFO�� ‰U??�— œd??�?� ¡ôR?? �¢ WO�dB*«  U�b)« r�� d�b� d�b� s� oOKF� ¨¢UÎ �O� W�ËU�� w� w�œ w� ¢w�dF�« pM��«¢ Ÿd� w� œ«d�ú� vK� WI�«u*« bF� qOLF�« l� qB� Íc�« QD)« d�d�� ÆWI�«u*« pK� V�� r� s�Ë wB�� ÷d� ’U��√ œd�� r??�  UFO�*« w�ËR�� ÊS??� «Î –≈ fO� d�¬ Z�M� Í√ s� nK��� ô ¢Z�M�¢ lO�� Êu�uI� ¨Z�M*« „«– rN��UM� ô b� s� v�≈ WO�U� W�«—œ t� rN�  UFO�*« n??�u??� UNHOC� ¢l??O?� WOKL�¢ u??� qOLF�«Ë °°ô Â√ qOLFK� UÎ ��UM� Z�M*« ÊU� «Î ¡«u� ÁbOd� w� d??�_« «c??� q�� Àb�� Ê√ qIF� q� v øWFL��« w*U� pM�� WD��d� W�d� ¢œd�—UA� œ—«b�U��¢ pM� w�  UFO�*« o�d� bzU� oKF� ‰ö�Ë t�√Ë ¨W�dA�« pK� …¡UH� Âb� vK� ‰b� «c� Ê√ q�UF� Ê√ «Î b�√ Àb�� r� ¨pM��« w� tKL� s�  «uM� q� ¨WO�«d��« dO� WI�dD� qOLF�« l� d�b� Ë√ n�u� d�F� Ë√ WKJA� qOLF�« t�«u� U�bMF� fJF�« vK� q�UF��U� ÂuI� W??�b??)« Èu��� s??� ÁU??{— Âb??� s??� «Î bN� ‰c��Ë ¨wB�� qJA�Ë …d�U�� Ÿu{u*« l�

WI�«u*« ¡UD�≈ - w��« WLOI�« nB� s� q�_ t�LO� øUNOK� WOzb�*« pM� Ÿd??� d??�b??� l??� dB��*« —«u?? (« «c??� rJO�≈ ∫¢HSBC¢ «c� q�� ‰uB� v�≈ œ√ w��« »U��_« U� v ød�_« w��«Ë pM��« W�UO� ŸU��« r�� ÷ËdI�«  ö�UF� w� · ÆtOK� ‰uB(« sJ1 Íc�« mK�*« W�«d UNO� d�– w� WU�Ë pM��« w� 5K�UF�« lOL� q�Ë v  U�U�(« …—«œ≈Ë Credit Dept ÊUL�zù« r�� øW�UO��« Ác� vK� 5FKD� ÆpM��« W�UO� Êu�dF� UMOH�u� lOL�� ÆbO�Q��U� · WI�«u� vK� ‰uB(« sJL*« s� nO� «Î –≈ v W�U�*« pK� s� dO�J� vK�√ WLOI� ÷dI� WOzb�� øpM��« W�UO� V�� ÆoOKF� ô · W�UO� vK� Ÿö??�ô« qOLF�« lOD��� q� v øpM��« ÆtOH�u�Ë pM��U� ’U�Ë wK�«œ d�√ pM��« W�UO� ·

WO�U� ‰uK� .bI�� bF� …dO�_« WO�ö�ù« t�öL� w�Ë vK� ‰uB(« qON��� W�U{ùU� ¨…eO2 W�—UL���«Ë Ë√ WK�— Ë√ XO� ¡«dA� …d�_« Âö�√ oOI��� ÷Ëd� ÷dI� WDO�� WÎ K�UF� Ê√ «Î –≈ V�dG�« s� fO�√ Æ…—UO� Ì YO� °ø5�u��√ X�dG��« ‚«—Ë_« qL�J� wB�� X�e�Ë ¨ «d??� W�ö� ÷dI�« WLO� dOOG� ULN�ö� -

WM�U��� ¡öLF�« U�KD��~ W�b)« s� Y��� s� rNML� ¨r�_« WLOI�« UN�√ vK� dO�u��« s� Y��� s� rNM�Ë w�U��U�Ë nO�UJ��« w� sLJ� Z�MLK� WOIOI(« WLOI�U� ¡U{—≈ vK� t�—b� Èb� w� t�U��— …U�ö�Ë qOLF�«  U�U� }t�UF�u� “ËU&Ë

!∫óL π ∫GõJ Ée á«æµ°ùdG äGóMƒdG AGô°T πjƒªàd ∑ƒæÑdG øe ¢Vhô≤dG ¢VhôY

dO� WO�ö�ù« öL(« pK� q�� d��F�Ë ¨ UFO�*«Ë Î KC� UÎ �ö�≈ WN�u*« w��« ≠ „uM��« bLF� ô «–ULK� ¨ö «b���« v�≈ ≠ …dO��  UFO�� r�«u� UNCF� pK1 ¨WO�UF� d��√Ë ¨W�œUB��«Ë ¨WN�u� WOI�u�� VO�U�√ Æ¢UÎ A�uA�¢ q�√Ë WO�dF�« œu�u�« WLK�¢Ë ¨¢s�œ d(« b�Ë¢ ÊU� ¨»dF�« ÊU�“ .b� w� w� d�Q�*« b�u�« d��FO� Êü« U�√ ¨¢‚u�u� bN� q�d�« ÊUO�_« s� b�bF�« w� UM� VKD�Ë ¨UÎ O�d� «Î b�Ë ¡U�u�« ¢ÊUJ�d�_U�¢ ÂöJ�«Ë X�u�U� Âe�K�Ë U�œu�u� wH� Ê√ d�_« œuF� b�Ë ¨©°°»dFK� r�œu�Ë lOL�� «u�Ë s�c�«® UNIKD� w��« Èu�;« W�—U�Ë W�U�d�« œu�u�« …œU� v�≈ X����« qN� ÆUN� Êu�—UA� W��UM� q� w� »dF�« œu??�u??�« …œU??� WO�dF�« WIDM*« w??� U??�œu??�u??� „u??M?�?�« øÈu�;« W�—U� sJ� W�U�d�« WO�ö�≈ WKL�� ¢w??�ö??�ù« w??�?� u??�√ p??M?�¢ ÂU??� qN��« w�U�*« q(« t�√ vK� ¢dO)« q�u9¢ ?� WL�{ WO�U*«  U��R*« ÁU& W�œU*«  U�«e��ö� l�d��«Ë d�� ¡öLF�« W�b� ‰«R??� bM�Ë Æ©W�u�d�«® Èd??�_«  ö�UF*« “U??$≈ W�d� vK� bO�Q��« r�O� n�UN�«  UFO�*« n??�u??� ¡U??I? � b??M? �Ë Æ¢Ÿu??�? �√ v??�≈ 5??�u??�¢ W�d�� „bF� Á—Ëb??�Ë W�uKD*« ‚«—Ë_« pM� c�QO� ÆWK�UF*« “U$≈ nB�Ë «Î dN� VKD�� b� WIOI(« w� d�_« sJ� WOH�UN�«  ôU??B?�ô«Ë WO�—u�«  ö�UF*« s� dNA�« «c??� v??K? � ‰u??B?�?K?� q??�R??� d??O? � p?? �√ p??M? �? �« b??�?O?� U�bM�≠ p�H� b& b� p�√ v�≈ W�U{ùU� °q�uL��« ‰œU��� WO�ö� …œUA� rC� w� ≠ÈuJ� .bI� —dI� ‰UL�ùU� rN��«  UFO�*« d??�b??�Ë Ÿd??H?�« d??�b??� UNO� W�UI��ôU�  UFO�*« d�b� ŸdH�« d�b� UNO� V�UD�Ë bN'«Ë X�u�« s� p{uF� Ë√ p� —c�F� b�√ ô sJ�Ë øpO�≈ tI�d� ·dF� r� Íc�« ¢dO)«¢Ë lzUC�« p??M? �? �« Êu?? J? ?� Ê√ V??�? � ô√ ∫U?? M? ?� ‰«R?? ?�? ? �«Ë w� „u??M? �? �« w??�U??� s??� UÎ ??d??� d??�? �√ w?? �ö?? �ù« Áœu�u� ¡U??�u??�« vK� t??�—b??�Ë WOI�u���« t�U�UO� ‰ö� s� œu�u�« Ác� oO�D� w�  «c�U�Ë ¨WO�ö�ù« øqOLF�« l� d�U�*« q�UF��« w�ö�ù« w�� u�√ pM�� WO�U*« W�UO��« ÊuJ� b� qOLF�« l� tK�UF� sJ� WO�ö�ù« WF�dA�« vK� WOM�� ÆbF��« q� UNM� bOF� ©W�U(« Ác� w� q�_« vK�® eOL�*« »U??�? (« »U??�? √ b??F?� ¢HSBC¢ p??M?� ¨W�—UL���« `zUBM� W�U{ùU� ¨…eO2 WK�UF0 Status

2006 ô````jGÈa

38

Banks - Marketing or Misleading  
Banks - Marketing or Misleading  

Banks - Marketing or Misleading An Article in the Al Tasweek Al Arabi (Arabic Marketing)

Advertisement