Page 1

  |

   346XP ® 

   ,-

 *+ 


:<%50"!'!$50:/0%$5=.:0%0%&. 9!'0"92:!".0) #$%#&'( )(*%'+&' ,+'&-#&#&#( ./0$1'( 2+' ()$)+'( '3 #$+#3( -'+4'3( '1#$#5 '# 1'4'# .'.+'('5 &( $#$%#&6 %'+66/6 .6+#$#'# ($#+#'(# '7#') -'),1#( ('%24#8 +#$'1#&,6( $#$%#&'3 6$#6( $'#. 9 1&,%'( ):%-#3'(5 3':'( %#4+';#/6( 12,#( #+ )&#$'1#6/# +#6!+'$" ,+'&-#&<( ('4-:#6 (#(3' 6-<1 =(#,#/> 4 $)+= ,+'&-#&#&= ./0$1? ,'1<(# -:#'),#( -'),1#) .+6@(#6&'1)# ($#+8 -'+4? .'1&,%#&'&7#8 ('%24#8 )(*%'+&' .+$246( '(6%'# 4)( 1'#3#&,# ,'1<-'3# .'-<# /)3( #A(#+#&$# #&$'3#')(#?

XP ÂŽ0;0!50!5"!&$!5) Husqvarna XPÂŽ      # #  ! '18ÂŽ  0 0# # 0 8  0# 018ÂŽ gamos varikliai yra - sparti akceleracija ir 9 0#     0## 0

0 %/ 5 7%$10"!5

 !"#!$% 09 :! " 0" %5

 ÂŽ

  

  ! "

      X-TorqÂŽÂŽ  !

 " "# "$%  & ' ()*+# , .// 

    

  0#12ÂŽ varikliu,  , #00  , # ,  '    " " ' )(*+# , .56 

      0#12ÂŽ  , # , 7&  # '    "  " ' )6*+# , .56 

Rekomenduojama kaina

  

 !"#!$% 8! .%'2

  Sena kaina 1649 Lt.

 

Rekomenduojama kaina

 


:0:!.% ?5!90!)   ! " 9  #I # Husqvarna privalumais, tokiais kaip ergonomiĹĄkas ?   !#" =  ir X-TorqÂŽ 0 !    ÂŽ,  , #, #7& ' 65*+# , . 4.7 kg.

 ! "#! $% &! '$(

Rekomenduojama kaina

 !"#!$% 10 :& /0" %5

 

E5@ !:"!:0:!.%)!00;0'05;0"95"05 21:0%.29:!"0"0D1#F.'D5!9$5:0/A#%) 87&  #, 0 #+  = ?.

 #  # 

>?:@ÂŽ?1!5!'A#%10:$!#!"/0 0/!.70 !:0.'0 /%BC"'90#!;/0.:0"!!:!90!9!'05=.!0#5 0&/0%5D:%0.0!) %):;  <5;   0  ! =  #  #

0: "#%B/0"505/%$!:%/%5"0!$<0'/: !'A$0) $%  &  0 >2    

  "

 G ÂŽ ! " Tai profesionalams skirtas, XPÂŽ Labai geras svorio ir galios santykis, greita aksele #  00# ,  0 7&  #  #   ' )<*+# , . 5.1 kg.

â&#x20AC;ş

Rekomenduojama kaina

 

%:!.!0"!

D E

! !

Ĺ almas komplektuojams kartu su  0    E  reikalavimus.

Talpa - 6 l benzinui ir 2,5 l alyvai. D   0   , # 0 # !

  

  

D !

 E E F

 

 G %  # I #>2 

     dizainas ir X-TorqÂŽ variklis. ' 6(*+# , .(/ 

 

  sena kaina 799 Lt.

F # # 

 8        "G 

8" 0 

  

 

 

8 # 

 '    - atsparus ir nelaidaus vandeniui poliestero audinys.

  

G 


!90!9!'05?$!;0%5"H5.: 5!"!5) %5/!0#$5"!0"9!) )(*%'+' (#016 4%#$ $)+#'(-A#3 ($#+#&,8 $+03'./6%#8 36-1#8 '7#') $#$%#&'( #A /8 .'(#:23# ($#+#&,63#( ('%24<3#( 6$#63#( $'#. 634# '.('),'5 1#-:#'&# &')-6# ($#+#&,? ./6%#36 =+'&,? '7#') (%'+4#')(#6( ;C&616,#&<( &')/6%<( 2+' &')-6/'36( -'),12/ 30(8 ,'3#&#8 $'#. ('&-'+#&< =+'&,' 9 96+*ÂŽ5 6B #4ÂŽ5 3'+ '+ÂŽ

>?:@ÂŽ?!90!9!'05=$!;%5"H5.:5!"!5 ' "12ÂŽ = 0):;  #  ! 0 ,   U" " !# Y  !# X-TorqÂŽ    

$%'05 

%:!.!0"!  G 9

 H

  #0 D   

 # 8 #0  !     Variklio galia 1.5 kW, svoris (be pjovimo ,  .</ 

I       0 0# ÂŽ lengvo OOQ>ÂŽ%% Parduodama kartu su dvigubais laikymo  !     Variklio galia 0.8 kW, svoris (be pjovimo ,  .5: 

Rekomenduojama kaina

  

 

 

Sena kaina 1149 Lt. 


2:%"90$!5?!/'0./0!:8!0G  !I

 ! "#! $% 1 0: &/ 0" % 5= !1 5!90"0 5 ! .0"0 50: ! 50 " % 5

O0  0 ! 8 !   8 0 savybemis: Â&#x201E;  #  manevruojamas. Â&#x201E;ÂŽ  " " Â&#x201E; !  Â&#x201E; komplektuojamas kartu su siurblio priedu. Â&#x201E; variklis 28 cmÂł, oro srautas 12,03 mÂł/min, oro srauto greitis 76 m/s, svoris 4,35 kg. Rekomenduojama kaina

 

0:8'01:0%!51F5/ 0E5@ !:"!,+I) 9, " #    G 64 litrai.

+!$J;0D:0".0"A5 0I# ,    % ]  

 

Sena kaina 139 Lt.

â&#x20AC;ş

!#0%"!  G

  

`   paslaugas teikiantiems profesionalams. I#0,# " h 6/w  besisukantys kultivavimo diskai gerai #   ` lima nustatyti septynis skirtingus darbinius 0`     #  Reguliuojamas rankenos aukĹĄtis.

8   0 !  $#  ,  , " " # "D   ! U reikliems naudotojams, kuriuos domina

    0## 0

Rekomenduojama kaina

Rekomenduojama kaina

G 

 


:!./:0.!05.:/02 !0:0%$5!:8!$5 !/'0./00&/055$%/5)!70!;'H5 1# 0$!5#0%$51!/0".!'!80!50!0) '6,)5 1#&$(3' #+ @$2%) 9 A#'#( :6-:#'#( 408 ,'1#3' '.#-0-#&# -'+4? () )(*%'+&' (6-6 +'$6+#)$'#( '7#') &%+<8 ):3#+A# #+ )&#%+('1)36 E# J.+6#&,#K =+&,#3'# ,'1# :23#'# -'),#') &# %/6( ./6%#3'( # '#. .' .'-<(L &)%'12# (&#,?5 +')$# .+#$'4?5 A1)6# &)$+#)(#)( 1'.)( #+ '1#$# -'+ -'), =%'#+#8 -'+48 )#$)( 3'&%+#&,)3'(5 1&,%'( %'1-23'( #+ .'%'+)3'( 9 '# 6( ('%24<(5 $)+#6( /)3( .'#$( 1'4#')(#'#

  U       0# D      7 ,"  8=   0 ! #" 7 { /(*} #<<  ! agregatu.

  Veiksmingas sodo traktoriukas su integruota surinkimo  8   0#  # U=>  !0 07Q ÂŽ! ~~*}#_< 

!  

  

  

Sena kaina 5999 Lt.

Sena kaina 12299 Lt.

 

%:!.!0"!

 

%:!.!0"!


*%1%/A5?"%$.!$!0)  M s NM I# ,  >2 FD )  UÂ&#x20AC;>'~]*} #   $*D # '  +$*D., " !"#!$%

 "  0  &%1%/2 danga. Galima tvirtinti 103-112 cm. Combi

 "  

  # iĹĄtisus metus. 8F65$*D  ,  0 /~__I Rekomenduojama kaina

 

(Kaina be pjovimo agregato)

E5@ !:"!0%:) Rider - neabejotinai idealus sprendimas bet kuriam sodui. D 0   

   Â&#x20AC;  = ? , "  " " "

 ! "#! $% 1:0%.! 8(

E5@ !:"!5/:!./:0.!0) G  0#     #    U

 0#h h #Y !+7Q ÂŽ) nuolatiniam vejos treĹĄimui, surinkti ar  " h "! 

!#0%"!

:0%!0:%"5!:8!$5)

:0%!0;0%$5!:8!$5)

5 PEQ ! R5 Q D F!R  S 

 D 5 D D M F  

Priedai rudens darbams atlikti iĹĄ gausaus Husqvarna

  Â&#x201E;'%(/:Â&#x2021;_/:6~) (pripildyto). Â&#x201E;" #0]]/ #0 75 kg talpos. Â&#x201E; #0D# 6:) )( 

8 # >2 

  Â&#x201E;  D# 6:<6)5 Â&#x201E;   ` #  " Â&#x201E;Antrsvoriai. 18 kg. Geresniam sukibimui ir saugesniam vairavimui.

  

!#0%"!

  H O 

`   

 0  + Â&#x201E; .   =   # ir X-Trac pagangomis giliu protektoriumi. Atskiromis valdymo svirtimis reguliuojamas ? '# )5: Â&#x2026; (~*} darbinis plotis 61 cm.

G      + Â&#x201E; .   !   =   # X-Trac pagangomis giliu protektoriumi. )/~O8Y'# ]:5 Â&#x2026; /5*} darbinis plotis 68 cm. )</O8Y'# ]() Â&#x2026; //*} darbinis plotis 76 cm.

Rekomenduojama kaina

Rekomenduojama kaina H

 

Rekomenduojama kaina  

  

Husqvarna Fall DM 2010 - LT  

Husqvarna fall DM 2010 - Lithuania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you