Page 29

29

Du skal sanke brænde - sank den ind? Har du brændeovn eller pejs, bør du overveje at bruge en af efterårets weekender på at sanke brænde. Det er en god, økonomisk fidus, og så er det en hyggelig familieaktivitet i det fri.

Vinduer••Døre Døre••Trapper Trapper Indvendige døre Vinduer ••Indvendige døre sankebrænde. For de familier, hvor

Det er igen tid til at fylde brændekurven op. Men lige så hyggeligt det er at nyde den2knitrende ild hjem2338866 me i stuen, lige så dyrt og besværligt kan det være at skaffe brænde til en hel vinter. Her kommer sankebrænde ind i billedet. Sankebrænde er nemlig alt det træ, der ligger løst i skovbunden, og som du nemt og billigt kan fodre brændeovnen med.

mor eller far har ekstra skovmandsblod i årene, er det også muligt at betale for selvskovning - altså et område, hvor man selv fælder træerne.

Gratisopmåling opmåling––ViVitilbyder tilbyderogså ogsåmontage montage Gratis

44110077

Fakta om sankebrænde

Det skal du bruge

• ”Sanke” er et gammeldags ord Klaus Brask-Nielsen har tidligere for at samle haft sin egen forretning med produkter fra STIHL og opfordrer til, 4112266 til at 44113311 • Man skal have 4tilladelse Klaus Brask-Nielsen, der er skovsanke brænde. Den tilladelse at man altid vælger kvalitetsproduk022 22338899 fortæller, at 22227733 22335522 22110af og landskabsingeniør, får du i form af et sankekort ter på grund deres bedre funktioHoveddøre med palæsprosser og pæne farver Hoveddøredøre udført i træ/alu eller plast Hoveddøre med palæsprosser og pæne farver Hoveddøredøre udført i træ/alu eller plast derVinduer er mange, gode grunde til at gå • Sankekort til private skove nalitet og længere levetid. døreudført udførtmed medforskellige forskelligefarver farveri ii fuge. i fuge.Når Nårglas glasogog Nemtatatvedligeholde vedligeholdeogogkan kanfåes fåesmed medhøjisolerende højisolerende3-lags 3-lagslavenerlavenerVinduer ogogdøre Nemt fyldninger skal monteres tilbyderviviatatudføre udføresilikonelimen silikonelimen i sort, giruder.Pæne Pæneafrundede afrundede profiler tilbyderi flere i flerevejrbestandige vejrbestandige skal monteres tilbyder i sort, giruder. ogogvivitilbyder udfyldninger i skoven efter sankebrænde: købes hos skovejeren, og i de fessionelle skovhuggere harprofiler taget hvid,grå, grå,brun bruneller ellerklar klarsilikone. silikone.Det Detvilvilfxfxsige sigeatathvide hvidefyldninger fyldninger farver.Mange Mangeforskellige forskelligemuligheder muligheder hvid, farver. offentlige skove er det NaDet rette udstyr er mindst lige så det fra stammerne, som skal bruges. kanvære værelimet limeti med i medhvid hvidsilikone. silikone.PåPåden denmåde mådeundgår undgår sorte forespørg vores udvidede indbrudssikring kan vivisorte – –forespørg påpåvores udvidede indbrudssikring kanterlangs langsglas glasogogfyldninger. fyldninger. kanter ”Udover at det er en billig måde at turstyrelsen eller kommunen, vigtigt som selve motorsaven. DerOg derefter er der rigtig meget godt få brænde på, så er det en hyggelig der udsteder tilladelsen for skal du anskaffe dig: Hjelm, siksankebrænde, der bare venter på at 05511 økse, 44112299 • Du må kun 440bruge familietradition, hvor man læner kerhedssko, skærebukser, handsker blive samlet op”. sig op ad det selvforsynende prinmotorsav med miljøvenlig og selvfølgelig en god motorsav – fx OGSÅSTORT STORTENERGIRIGTIGT ENERGIRIGTIGT OGSÅ cip. Det kræver lidt ekstra arbejde, alkylat-benzin eller en batteden stærke og kompakte STIHL Billigt brænde PROGRAM I PVC VINDUER OG DØRE PROGRAM I PVC VINDUER men det er en helt anden og meget ridrevet motorsav OG DØRE MS 251 med lavt brændstofforbrug. At sanke brænde er en meget prismere autentisk måde at få skaffet • Vær opmærksom på, at træet Din lokale forhandler af STIHL er venlig måde at fylde brændekurven brænde til vinteren; ” siger Klaus. helst skal ligge i to år, før det altid klar med gode råd og vejledop på. Prisen på færdigproduceret Han fortsætter: 2”Der efterlades ofte brænder optimalt ning om det rette udstyr til sankbrænde er i gennemsnit 3-4 gange 2 339977 22000055 22220044 22006611 store mængder løst træ, når de proning såvel som selvskovning. højere end den pris, man betaler for 44004400 Vinduerog ogdøre døremed meddiagonale diagonalesprosser sprosserog ogglasudskæringer glasudskæringer Vinduerog ogdøre døremed medbuer buerog ogudskæringer udskæringer Vinduer Vinduer Vinduerogogdøre døreudført udførtmed medbuet buetoverkam overkameller ellermed medudskæringer. udskæringer. Vinduer Sætterofte oftelige ligeprikken prikkenover overiétiétpåpåhuset husetogogkan kanudføres udføresi mange i mange Sætter forskelligeudgaver. udgaver.Vinduer Vinduerogogdøre døremed medbuet buetoverkarm overkarmanvendes anvendes forskellige bådei ældre i ældrehuse huseogogi nybyggeri. i nybyggeri. både

Vinduerogogdøre dørekan kanudføres udføresmed meddiagonale diagonalekrydssprosser, krydssprosser,ovale ovale Vinduer vinduesudskæringerogogdiamantfyldninger. diamantfyldninger.ViVitilbyder tilbyderflere flereforskelliforskellivinduesudskæringer sprossetyper,fyldninger fyldningerogogkombinationer kombinationerheraf. heraf.Det Deterervigtigt vigtigtatat gegesprossetyper, vinduerogogdøre dørepasser passertiltilhusets husetsudseende. udseende. vinduer

VINDUER OG DØRE

INDVENDIGEDØRE DØRE INDVENDIGE

kanbygge byggeindvendige indvendigedøre døre ViVikan efterdine dineønsker ønsker efter tilbyderalle alletyper typerindvendige indvendige ViVitilbyder døreefter efterspecialmål. specialmål.Lige Ligefrafra døre heltglatte, glatte,hvidmalede hvidmalededøre døretiltil helt fyldningsdøre,glasdøre, glasdøre,glasglasfyldningsdøre, døresom somfoldedøre, foldedøre,skydedøre, skydedøre, døre fasteglaspartier glaspartierogogbranddøre. branddøre. faste Beregnpris prisogogbestil bestilenenindvendig indvendig Beregn dørpladei 40 i 40mm mmeller eller3535mm mm dørplade tykkelsemed medeller elleruden udenkarm karm tykkelse hjemmesiden 4351 påpåhjemmesiden ogsåi specialmål. i specialmål. – –også

4067

224433

fabriktilsluttet: tilsluttet: FraFrafabrik DANSKVINDUES VINDUESVERIFIKATION VERIFIKATION DANSK

Få hjælp til hele din udskiftning af vinduer og døre.

4056

4019 224411

00221177

4123

2244554383

Bestil gratis opmåling på www.vinduespladsen.dk

FRA FABRIK TILSLUTTET

TRAPPER TRAPPER

TRAPPE TRAPPE "GØR·DET·SELV" "GØR·DET·SELV"

tilbyderalle alletrappetrappeViVitilbyder typerfremstillet fremstilletafaf typer træ,glas glaseller ellerstål. stål. træ, VIDSTEDU: DU: VIDSTE - Atskridtlængden skridtlængdenpåpådin din - At trappeererafgørende afgørendefor forhvor hvor trappe goddin dintrappe trappeereratatgågåpå. på. god At de fleste har fødder som - At de fleste har fødder som krævermindst mindst2020cm cmbrede brede kræver trinnår nårman mangår gårpåpåtrappen trappen trin - Athvis hvisman manændre ændre en trappe - At en trappe 2384 væreenenlige ligetrappe trappetiltilatat frafraatatvære drejeetetkvart kvartsving sving- så - såskal skal dreje trappenvære værelængere. længere. trappen At der bl.a. kan monteres - At der bl.a. kan monteres lyslysi i trin,børnesikringslister, børnesikringslister, trin, skridsikkerhedslister,trinnæser trinnæser skridsikkerhedslister, brandsikringpåpåenentrappe trappe ogogbrandsikring - Attrapper trapperkan kanudføres udføresmed med - At pladsbesparende trin hvis det pladsbesparende trin hvis det kniberatattrappen trappenkan kanvære væreder. der. kniber - Atdin dintrappe trappebl.a. bl.a.kan kanudføres udføres - At medbambus-, bambus-,nødde-, nødde-,elmeelmemed ellerbirketrin. birketrin. eller

HHH - 2-19

Defleste flestevælger vælgeratatvivibåde bådeskal skal De 2362 opmåle,levere levere monteretraptrapopmåle, ogogmontere penfor foratatfåfåenensamlet samletløsning. løsning. pen

4047 224466

3033 2074 3 0 3 3

2347

3676

33662222 2083

3676 2354

2337

334499112385

2194

STÅSELV SELVFOR FOR STÅ OPMÅLINGOG OG OPMÅLING MONTAGE MONTAGE

Trappe i fyrretræ, ubehandlet eller lakeret. Trappe i fyrretræ, ubehandlet eller lakeret.

2345

332305 666688

2034 33664499 2740 SKOVLUNDE

2092

336611424394 8230 ÅBYHØJ

100 336612368

KR.14.998,· 14.998,· 2396 KR.

4676 9100 9100 4676

6100 HADERSLEV

6100HADERSLEV HADERSLEVByvej 2740 SKOVLUNDE 8230 ÅBYHØJNIels Bohrs Vej 5 Skovlunde 94 SKOVLUNDE Klamsagervej8230 27-29 6100 2740 ÅBYHØJ NielsBohrs BohrsVej Vej5 5 SkovlundeByvej Byvej9494 Klamsagervej Klamsagervej27-29 27-29 Niels Skovlunde

TELEFON 4676 9100

Profile for Hus & Have avisen

Hus & Have bladet oktober 2019  

Tilbud, tips og gode råd til huset og have. Efterår oktober 2019

Hus & Have bladet oktober 2019  

Tilbud, tips og gode råd til huset og have. Efterår oktober 2019