Page 1

s u s k u r log kata

01H7D 6-2 1 0 2 tyrrelser – AD um fors

Autismespektr


Velkommen til Langagerskolens kursus­ katalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har ønske om et særligt sammensat kursus. God fornøjelse med læsningen.

2


Indhold Atlass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Syv til inspiration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 TRANSFER: Om at anvende det lærte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Autismens mange udtryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 Når ADHD spænder ben for os!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 Skriftlig dokumentation og anvendelsen af test i pædagogiske sammenhænge. . . . . .   11 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 Visuelle specialpædagogiske principper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 At blive en person og et køn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 Sex på skemaet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 Social læring og strategier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 Søvn og sundhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17 Bevægelse og sundhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18 Kursus i Mindfulness. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

3


Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen udbyder i samarbejde med Atlass UK Atlass kurser i Danmark. Atlass er et engelsk stressreduceringsprogram, der er skabt af de to psykologer Michael McCreadie og Andy McDonald. Atlass bygger på evidensbaseret viden fra sundhedspsykologi, neuropsykologi og udviklings­ psykologi.

Atlass har som fokus, at vi skal være sunde og forblive sunde såvel privat som i vores arbejdsliv. Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med, hvordan stress påvirker krop og psyke og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, ­hvordan vi trives. Måden vi forholder os til stress får en betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen.

Indhold i ATLASS Typisk udvikling

Anderledes udvikling

Viden om   hjernen

Mindset -­‐ Appraisal -­‐ reappraissal

Stress og   coping

Ways of coping

4

Sansning og   perception

Mindfulness

Stress reduktions   plan  

Arbejdsmiljø

Kontakt os gerne for yderligere information på www.atlass.dk


• Sundhedsperspektiv • Arbejdsmiljø • Personaletrivsel • At „være“

I et Atlass kursus kan der være forskellige fokusområder:

Atlass for professionelle:

Vi kan have fokus på arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser, deres familier og professionelle omkring dem. Omkring mennesker med udviklingsforstyrrelser ses ofte et højere stressniveau end hos andre mennesker. Vi arbejder med at forstå, hvilke årsager der kan være til stress, hvis man lever med en udviklingsforstyrrelse, eller hvis man er pårørende hertil. Eksempler herpå kan være: • En atypisk udvikling • En anderledes sansning og perception • En anderledes opmærksomhedsstil • Stress smitter fra person til person I forhold til at mindske stress hos de børn/ unge vi tager vare på, udarbejder vi stressprofiler på dem, og på baggrund heraf lægges en stressreduktionsplan.

• Specialpædagogik • Kerneopgave • Barnets trivsel • At „løse“

Atlass for familier:

Vi kan også arbejde specifikt med forældre til børn med udviklingsforstyrrelser. Her er fokus den stress, de enkelte medlemmer i en familie og hele familien kan rammes af. Med udgangspunkt i øget forståelse for barnets vanskeligheder samt for­ældrenes copingstrategier arbejdes med at reducere stress og forøge sundhed og trivsel.

Atlass og arbejdsmiljø:

Vi kan også have fokus på arbejdsmiljøet i personale­grupper der arbejder omkring børn med udviklingsforstyrrelser. Ud fra et arbejdsmiljø­ mæssigt perspektiv tænkes stress som en transaktion mellem systemer, hvori de professionelle omkring barnet indgår. Der arbejdes med stressreduktion, øget trivsel og dermed øget livskvalitet. For yderligere oplysninger se www.atlass.dk

5


emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket.

Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/ eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. Langagerskolen er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Langagerskolen fungerer primært som et helhedstilbud, hvor skolefaglig undervisning og socialfaglig læring er koblet hen over dagen. I samarbejde med forældrene har vi ligeledes til opgave at forberede eleverne på fremtiden og give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejds­ redskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I sammenhæng med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund. Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration – og vi kommer gerne til jer. Adfærd, der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som

6

Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, det kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestil-


lingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov. Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter. Spil og læring Hvert barn har sin helt egen læringsstil, men mange børn elsker at lære gennem spil på iPad, computer og konsoller. Nogle spil egner sig bedre til faglig læring end andre – eller gør de? Når vi som pædagoger og lærere anvender spil som digitale læremidler, ­bevæger vi os ind på barnets hjemmebane. Typisk vil vi opleve, at vi skal lade lære­ processen være mere udforskende og dermed bevæge os med på barnets præmisser. Ofte bliver resultatet, at barnets motivation og opmærksomhed skærpes, når vi spiller. Når vi anvender spil i en pædagogisk og faglig sammenhæng, kræver det nye roller af pædagoger og lærere. Ud over at være underviser i traditionel forstand, skal vi også være playmaker, udforsker, evaluator og vejleder. Hvis vi anvender spillet som et medie i sociale kontekster, vil vi ofte se børn, som kan meget mere end i mange andre sammenhænge. Spillet kan medvirke til at danne relationer mellem børn, som typisk ikke ville være interesserede i hinanden eller dele hinandens oplevelser. Praksisnære vejledningsforløb i forhold til elever med ASF og eller ADHD Står du med en undren vedrørende en elev i din klasse, som til tider gør eller siger ting, som er en anelse usædvanlig eller mærkværdig? Eller har du en elev, der udfordrer ved at stille meget præcise spørgsmål eller irettesætte dine udtalelser? Måske har du en elev, der kan samarbejde, når du er i klassen men i alle andre timer er en udfordring? Hvis du kan genkende dette eller har andre lignende problemstillinger at forholde dig til, tilbyder vi et vejledningsforløb der tager udgangspunkt i din hverdag og tilbyder ideer til indsatser, der bygger på forståelse for det enkelte barns forudsætninger. Vi tilbyder individuelle vejledningsforløb og vejledningsforløb til team / grupper. Langagerskolen ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på:www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke www.langager-education.dk for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Langagerskolen • Bøgeskov Høvej 10 • 8260 Viby J • Telefon: 86 28 73 55 Fax: 86 28 73 54 • E-mail: langagerskolen@mbu.aarhus.dk Web: www.langagerskolen.dk

7


TRANSFER: Om at anvende det lærte Når du skal deltage på et kursus, er det måske mere reglen end undtagelsen, at kursets formål først rigtig melder sig, når du møder frem på selve kursusdagen. Måske har du orienteret dig i et kursusprogram, der er blevet sendt ud – måske sammen med en deltagerliste inden kurset. Ved at tænke TRANSFER ind før, under og efter kurset, opnår du i højere grad, at det, der under­ vises i, også anvendes i praksis igen. Der er en række personlige elementer, som du som kursist med fordel kan være opmærksom på, bl.a. ved at forholde dig til nedenstående spørgsmål: • Hvad vil jeg lære/blive bedre til at gøre? • Hvad kræver det? • Hvordan vil jeg lære det? • Hvornår vil jeg lære det? • Hvordan kan jeg se at jeg har lært det? • Hvordan vil jeg anvende det jeg har lært? • Hvordan kan jeg fastholde nye færdigheder og kompetencer?

8

Under kurset kan egen praksis medinddrages som cases, praksisfortællinger og eksempler, der kan danne associationer til det, der skal læres på kurset. Samtidig er tydelige mål og forventningsafstemninger også med til, at kursister kan se sig selv og egen praksis i nye sammenhænge. Når kurset så er slut – hvad så? Alt tyder på, at der skal følges op på kurset. Nærmeste leder og kollegaer kan gøre en stor forskel her. Hvilke fordele er der ved at anvende det lærte? Bliver der givet plads til at anvende det lærte i praksis? Har fordelene ved at anvende det nye positive konsekvenser, og er de synlige? Ved at tænke TRANSFER ind i processen omkring et kursus opnår du, at en højere grad af det, du lærer, anvendes, når du kommer hjem. Læs evt. mere her: http://nck.au.dk/


Autismens mange udtryk Hvordan kan vi forstå dem?

Hvordan kan vi forstå autisme? Der bliver på dette 2 dages kursus sat fokus på ASF/gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Heri vil autismen blive belyst ud fra et historisk perspektiv. Der vil blive gennemgået autismekarakteristika og kernesymptomer, og der vil blive rig lejlighed til virkelig at komme i dybden med, hvad det vil sige at leve med autisme. Den særlige kognitive stil for børn og unge med autisme vil vi også behandle, hvor centrale begreber som Theory of Mind, Central Kohærens og

Eksekutive funktioner vil blive belyst og diskuteret. Ligeledes vil der være opmærksomhed på den autistiske triade, hvor aspekterne social interaktion, kommunikation og forestillingsevnen vil være i centrum. Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, gruppedrøftelser, refleksionsopgaver og hjemmearbejdsopgaver.

Kursusnummer:

LA-01-1 og LA-01-2

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent Tescha Maria Quist, Aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: Kurset afvikles to gange: Hold 1 (LA- 01-1) 13. september og 11. oktober 2016 kl. 9-15 Hold 2 (LA-01-2) 9. februar og 16. marts 2017 kl. 9-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

1.995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

9


Når ADHD spænder ben for os! Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi?

Dette 2 dages kursus sætter fokus på, hvordan vi kan forstå ADHD, og hvad der er vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal møde, samarbejde og tilrettelægge en hverdag med børn og unge med ADHD. Der tages udgangspunkt i teorierne omkring ADHD, kernesymptomerne gennemgås og sættes i perspektiv i forhold til kursisternes egne erfaringer. På kurset præsenteres og diskuteres: • Teorier omkring ADHD •H  vordan kan opmærksomhed, hyperaktivitet/ impulsivitet forstås og ses? •A  DHD som en spektrumforstyrrelse – når grænserne flyder sammen ml. ADHD og ASF, angst og andre tilgrænsende forstyrrelser – og ind i det typiske •H  vad er styrkesiderne, når der er tale om ADHD? •H  vilke interventioner kan anvendes, og hvad er erfaringerne og effekten af disse? •H  vad gør ADHD ved os som medarbejdere?

Undervisningen vil veksle mellem gruppedrøftelser, refleksionsopgaver, fakta viden, hjemme­ arbejdsopgave og små teoretiske oplæg.

10

Kursusnummer:

LA- 02-1 og LA- 02-2

Undervisere:

Thue Sommer, pædagogisk vejleder Birgit Isene, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: Kurset afvikles 2 gange: Hold 1 (LA- 02-1) 4. oktober og 8. november 2016 kl. 10-16 Hold 2 (LA- 02-2) 28. februar og 4. april 2017 kl. 10-16 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

1.995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Pædagogisk personale, der ønsker mere viden, er nys-gerrige på deres egen praksis, og som ønsker at fordybe sig i ADHD

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk


Skriftlig dokumentation og anvendelsen af test i pædagogiske sammenhænge På kurset vil vi gennemgå en række pædagogiske test, der kan anvendes af pædagogisk personale i arbejdet med børn og unge med ASF og /eller ADHD. Derudover vil vi se på en række af de mest almindelige psykologiske test og på hvordan resultatet kan læses og anvendes pædagogisk. Gennem hele kurset er fokus også på, hvordan vi arbejder skriftligt med en pædagogisk beskrivelse af et andet menneske.

Kursusnummer:

LA-03

Undervisere:

Christian Møller Nielsen, skolekonsulent.

Dato og tidsramme: 13. oktober 2016 kl. 9-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

11


Forældresamarbejde Kursusdagen vil have fokus på hhv. forældrenes og fagpersonalets forskellige positioner og perspektiver på samarbejdet omkring børn og unge med ASF og /eller ADHD. Dette illustreres ud fra en samarbejdsmodel, der bygges op over tid med afsæt i professionalisme, tillid og kontinuitet. Forældreperspektivet belyses ud fra forældre­ følelser og sorgprocesser, som de kan se ud hos forældre, hvis børn på et tidspunkt får en ASF og/ eller ADHD diagnose. Endvidere inddrages forskellige redskaber til forældresamarbejdet; forventningsafstemning, perspektivering, samt kursisternes egne succeser og udfordringer i deres kommende samarbejder. Formen er dialogbaseret, og der veksles mellem korte oplæg, selvrefleksion og fælles drøftelser. Som kursist bringer du egne erfaringer ind i kurset, ligesom du reflekterer over egne udviklingsområder.

12

Kursusnummer:

LA-04

Undervisere:

Christian Møller Nielsen, skolekonsulent Birgit Drasbæk Søgaard Isene, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: 15. november 2016 kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk


Visuelle specialpædagogiske principper anvendt i tilrettelæggelsen af et læringsmiljø

• Hvordan lærer elever med ASF/ADHD? • Hvad er visualisering? • Hvordan tilpasser vi den målrettet mod den enkeltes læringsstil og kognitive niveau? • Hvordan stilladserer vi læreprocessen, så eleverne udnytter deres potentiale fuldt ud? • Hvilken visualisering er bedst for den enkelte?

På dette kursus vil vi dykke ned i, hvordan vi designer og indretter et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, og som samtidig støtter der, hvor eleven har vanskelig­ heder. Vi vil arbejde med indretning, strukturer, traditionelle som digitale læremidler, visuelle forlæg og støttesystemer. Alt sammen med udgangspunkt i den enkelte elev.

Kursusnummer:

LA-05-1 og LA-05-2

Undervisere:

Christian Møller Nielsen, skolekonsulent. Tina Tønnesen, skolekonsulent. Birgit W, pædagogisk vejleder

Dato og tidsramme: Kurset afvikles to gange: Hold 1 (LA-05-1) 17. november og 15. december 2016 kl. 9-15 Hold 2 (LA-05-2) 25. april og 23. maj 2017 kl. 9-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

1.995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

13


At blive en person og et køn Seksualundervisning for yngre børn (0.-6. klasse)

På kurset sættes fokus på udviklingen af seksualitet og (køns-)identitet, samt hvad der er vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal tilrettelægge seksualundervisningen for yngre børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom ASF og ADHD.

Kursusnummer:

LA-06

Undervisere:

På kurset præsenteres og diskuteres: •H  vordan kan seksualitet forstås hos yngre børn? •H  vad er vigtigt som fagperson at have viden om i forhold til børns seksuelle udvikling? •H  vordan kan undervisningen foregå for yngre børn?

Thue Sommer, seksualvejleder, pædagogisk vejleder og Master i Sexologi Tescha Maria Quist, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: 24. november 2016 kl. 10-15

Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister.

14

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

895,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker oa.

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk


Sex på skemaet Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD

På kurset sættes fokus på udviklingen af seksualitet og på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal tilrettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen med børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom ASF og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop samt at forstå, hvordan de skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. Adfærden kan måske tolkes som seksuel, selvom den slet ikke har en sådan baggrund, hvilket af og til kan føre til en forkert vurdering og indgriben. På kurset præsenteres og diskuteres: • Hvordan forstår vi seksualitet? • Hvordan forholder vi os som fagpersoner til børn og unges seksuelle udvikling? • Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? • Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? • Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? – og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge?

Kursusnummer:

LA-07

Undervisere:

Thue Sommer, seksual­ vejleder, pædagogisk vejleder og Master i Sexologi, Tescha Maria Quist, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: 12. januar 2017 kl. 10-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

895.- inkl. forplejning

Målgruppe

Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker oa.

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister.

15


Social læring og strategier Kurset vil give os viden om, hvorfor det er af betydning, at vi arbejder med selvforståelse, selvforvaltning og sociale historier i forhold til ASF og ADHD. Ved socialkognitive vanskeligheder har man svært ved at aflæse sociale situationer og forstå, hvorfor andre mennesker handler, tænker og føler som de gør. På kurset vil vi tage tematikker som stigmatisering, kategorisering og forståelse af eget handicap op. Vi vil dykke ned i hvad der påvirker vores selvforståelse. Sociale historier er et redskab, der gør det muligt at videregive viden om begreber, som kan være abstrakte og svære at forstå. Kursisterne vil bl.a. arbejde med og få viden om, hvordan en social historie designes og selv udarbejde sociale historier i forskellige former. Kurset handler om at kunne tilrettelægge forløb, der udvikler selvstændighed.

16

Kursusnummer:

LA-08

Undervisere:

Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder Christian Møller Nielsen, skolekonsulent Tina Tønnesen, skolekonsulent

Dato og tidsramme: 24. januar 2017 kl. 9-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk


Søvn og sundhed Hjernen og kroppen har behov for en god nattesøvn, for at kunne fungere optimalt. For mange børn og unge med ASF og/eller ADHD er søvnvanskeligheder/forstyrrelser en realitet, hvorfor deres potentiale for indlæring og koncentration svækkes. Under kurset stiller vi skarpt på forudsætninger for god søvn og medvirkende årsager til forringet søvnkvalitet hos de unge. Der vil være fokus på, hvilke tiltag der kan gøres i netværket, for at rette opmærksomhed på problematikken. Der vil være mulighed for at dele erfaringer med hinanden og drøfte tiltag, der kan iværksættes.

Kursusnummer:

LA-09

Undervisere:

Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder Tescha Maria Quist, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: 21. marts 2017 kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

17


Bevægelse og sundhed Hvordan hænger det sammen?

Fysisk aktivitet har stor indflydelse for sundhed og velvære? For mennesker med ASF og ADHD er der særlige udfordringer i forhold til fysisk aktivitet. Mange mennesker med AFS/og eller ADHD har sensoriske udfordringer. Hvordan indvirker det på deres muligheder og lyst til at bevæge sig, og hvilken indflydelse kan det have på deres sundhed og velvære? Hvilke udfordringer giver det os som personale? Hvordan kan vi hjælpe eleverne?

Kursusnummer:

LA-10

Undervisere:

Lissen Tønnies, aut. Cand. Psych. Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent

Indhold på kurset: •  Viden om nyere forskning om sundhed og velvære og konkrete forslag til omsætning til din daglige praksis. • Introduktion til sansemotorik og sansemotoriske vanskeligheder hos børn med ASF eller ADHD. Omsætning af denne viden til din daglige praksis. • Præsentation og afprøvning af forskellige fysiske aktiviteter, hvor du også selv skal være fysisk aktiv. Det anbefales at tage behageligt tøj på til at være ude og inde i.

18

Dato og tidsramme: 16. majw 2017 kl. 10-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

895,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk


Kursus i Mindfulness Mindfulness er synligt i tidsbilledet i dag, også inden for det specialpædagogiske område. Forskning viser bl.a., at mindfulness kan reducere stress, samt at intensiv træning i mindfulness kan understøtte emotionsregulering hos børn og unge med ADHD og ASF. Langagerskolen indgår i et forskningsprojekt, MYmind, der er udviklet i Holland af Susan Bögels, professor i psykologi, på universitetet i Amsterdam. I samarbejde med lektor i psykologi på Syddansk universitet, Mette Elmose, afprøver vi træningsforløb i mindfulness, hvor unge med autisme og deres forældre, deltager. På dette en dags kursus får du som kursist indblik i teori, forskning og praksis både ud fra klassiske mindfulness øvelser til kursisterne selv, samt ud fra øvelser til børn og unge med ASF og/eller ADHD. Vi afprøver øvelserne, og drøfter deres relevans for det specialpædagogiske felt.

Kursusnummer:

LA-11

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent Birgit Drasbæk Søgaard Isene, aut. Cand. Psych.

Dato og tidsramme: 20. april 2017 kl. 9-15 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person:

995,- inkl. forplejning

Målgruppe:

Pædagogisk personale, der er nysgerrig i at implementere mindfulness i deres special­ pædagogiske praksis

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

For yderligere oplysninger

Send en mail på langager-education@ aarhus.dk

Det anbefales at tage behageligt tøj på til at være ude og inde i .

19


Langagerskolen Bøgeskov Høvej 10 8260 Viby J Telefon: 86 28 73 55 Fax: 86 28 73 54 E-mail: langagerskolen@mbu.aarhus.dk Web: www.langagerskolen.dk

Kursusavis 2016 17  
Kursusavis 2016 17  
Advertisement