Page 1

Døgnophold Akutanbringelser Udslusning og Bo-selv Forebyggelse


Opholdsstedet Vangkærsvej Med fokus på anbringelsesmål, opfølgning og resultatorien­ tering vil opholdsstedet Vangkærsvej arbejde målrettet efter at kunne forkorte anbringelserne ved os. Opholdsstedet Vangkærsvej arbejder efter ICS standarden hvor der udarbejdes fokuspunkter med mål. Dette er en aktiv måde at måle indsatsen og kvaliteten i socialt arbejde. Meto­ den kan anvendes på flere forskellige områder, hvor der er tale om at støtte og udvikle børn, unge og voksne til et v­ idere forløb.

Vores unikke tilbud Vores mål for det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge er at skabe personlig, social og faglig udvikling for den enkelte. Vi har en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor børnene og de unge mødes med forståelse og tydelige voksne, og her udvikles en gensidig tillid, så de unges evne til at indgå i for­ pligtende sociale relationer bliver klart forbedret. Vi har de bedste rammer, har hjertet med, og vi giver de unge mulig­ hed for en ny tilværelse, efter de har været her hos os.

2


Vangkærsvej værdier bygger på gensidig respekt mellem voksen og barn og de voksne imellem og op­ mærksomhed på det enkelte barns udtryk og behov. Grundtesen er, at medarbejderne kan skabe rammer­ ne, tilbyde sig som åbne og tillidsskabende relationer med faglige og menneskelige erfaringer og en fyldt og opkvalificeret værktøjskasse. Kun med barnets til­ lid og vilje til at tage imod og i samarbejde opnår vi resultater. Inddragelse af barn og forældre i barnets forløb på

opholdsstedet og lydhørhed overfor barnets behov og ønsker, samt faglige overvejelser er medvirkende til at respekten fastholdes i samarbejdet.

3

Opholdsstedet Vangkærsvej / Værdigrundlag

Værdigrundlag:


Målgruppe De unge kan være : • Udadreagerende • Unge, som i udpræget grad bruger vold og trusler som udtryksform og reaktionsmønster • Sårbare og skrøbelige unge med stort behov for om­ sorg og støtte. • Indadvendte og ”usynlige” • Misbrugende (Unge i aktivt misbrug indskrives dog ikke i afdeling, men starter i særforanstaltning) • Unge i Ungdomssanktioner og kriminelle

Målgruppe Vangkærsvej målgruppe befinder sig i aldersgruppen 11 år og opefter og kan anbringes inden for Servicelovens § 142 og § 76. Vangkærsvej modtager unge med mange forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte van­ skeligheder omkring den sociale, følelsesmæssige og faglige udvikling. Mange ligger i deres behandlings­ behov i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri, og kan have personlighedsforstyrrelser, neurologiske forstyrrelser, ADHD, gennemgribende udviklingsforstyr­ relser eller andre psykiatriske tilstande. Andre kan være massivt omsorgssvigtede, have tilknytningsforstyrrelser og mangelfuld/forsinket udvikling på væsentlige ud­ viklingsområder

4


Pædagogik Faglig målsætning for vores arbejde Målsætningen er at skabe en ramme for barnets op­ vækst, der kan blive et fast fundament for barnet og den unges udvikling hen imod en selvvalgt tilværelse, med mulighed for at kunne vælge uddannelse og udfol­ delse og en positiv livsførelse.

Omsorg Omsorg og tryghed er en altafgørende faktor, når der arbejder med følelsesmæssigt sårbare unge. Omsorg kan være yderst vanskeligt for de unge at modtage i en stor del af deres anbringelsestid, hvorfor den skal kom­ me i form af de voksnes tilstedeværelse og vedholden­ hed i deres samværsform, og i de signaler de sender til de unge. Omsorg er en vigtig ingrediens i alt pædagogisk arbejde. Omsorgs- og relations arbejde er starten på at vise de unge nye måder, nye tilgange til andre mennesker, for at de på sigt kan ændre deres syn på og opfattelse af sig selv i relation til andre mennesker.

Metoder, der anvendes i vores socialfaglige indsats Der arbejdes fra dag et i at tilbyde barnet et tillidsbase­ ret forhold til en voksen, der på sigt kan udvikle sig til en relation, hvorfra udvikling kan foregå. Relationer Relationer opstår over tid, i barnets samvær med en el­ ler meget få voksne der foruden at være tilstede i sam­ været også viser barnet omsorg. Samvær er, forskellige aktiviteter, hverdagens gøremål og samtaler, hvor den voksne er opmærksom på barnets ressourcer og motiva­ tion. Når barnets ressourcer rækker til at klare hver­ dagens opgaver, og der er opmærksomhed på ikke at stille større krav end at barnet lykkes med tingene (hverdagsopgaver, skole, fritid, samvær med forældrene og kammerater etc.) begynder barnet at tro på det de voksne siger og gør, og på sigt på sig selv og på, at det også kan lykkes, og grundlaget for relationen kan være lagt. Kognition Kognition bruges, når relationen er opnået og barnet er i stand til at tro på sig selv og lytte til den voksne – så kan der arbejdes med den måde barnet tænker om sig selv, om ting der sker og om samværet med kammera­ ter, forældre, søskende og så videre. Miljøet Miljøet med hverdagens gøremål, konflikter om og spørgsmål – diskussioner og skænderier med andre børn på opholdsstedet og glædelige og positive oplevelser, giver brændstof til at arbejde med adfærd og reaktions­

5

Målgruppe / Pædagogik

mønstre og konsekvenser af de udtryk som barnet væl­ ger i de forskellige situationer – positive som negative.


Skole Opholdsstedet Vangkærsvej har et tæt samarbejde med VRC’s heldagsskole, hvor flere af vores elever går. Under­ visningstilbuddet inkluderer almindelig undervisning, special­ undervisning og vidtgående specialundervisning. Undervisningen lever op til de gældende regler jfr. Folke­ skoleloven. Skolen har en god normering, gode undervis­ ningsressourcer, gode resultater og en høj grad af handle­ frihed. Tilsammen giver dette optimale muligheder for at skabe en indholdsrig skoledag for de unge.

Skolen er en heldagsskole og skolens lærergruppe er et dyna­misk team, som dækker en bred vifte af muligheder for elevernes personlige og alsidige udvikling. Lærerne har stor empati og tolerance, mens de samtidigt er i stand til at holde det professionelle overblik i samværet samt evnen til at regulere de unges adfærd efter behov.

6


Udslusning og Bo-selv

Indsatsområder Disse hovedområder skal omsættes i direkte træning i de manglende færdigheder, den enkelte måtte have, i følgen­ de underområder: • Praktiske/ daglige gøremål • Personlig pleje/hygiejne • Egen økonomi • Kontakt til myndigheder/det offentlige • Omgangsformer og socialt netværk • Medansvar i samfundet/arbejdslivet • Etik og moral • Samfundsviden • Fritid

Formål Målet er, at de unge bliver i stand til at klare sig i egen bolig, herunder at forestå daglige gøremål, at etablere bæredygtig kontakt til sine omgivelser og blive afklaret i.f.t. egne fremtidsmuligheder m.h.t. arbejde og uddan­ nelse. De unge skal lære at træffe valg, som er afpasset deres ressourcer og muligheder og derefter handle ud fra disse valg. Målgruppe Unge voksne der har brug for voksenstøtte til at udvikle personlig og social stabilitet, og til afklaring af egne frem­ tidsmuligheder. Bo-tilbud Tilbuddet kan placeres i en selvstændig lejlighed, hvor den unge bor alene og modtager støtte fra en fast tilknyttet medarbejder fra Vangkærsvej. Støtten afpasses den enkel­ tes behov og udformes i samarbejde med den unge, den anbringende kommune og en kontaktperson fra Vangkærs­ vej. En anden mulighed er, at den unge deler bolig med en fastboende medarbejder/studerende, som varetager den daglige støtte. Efter behov tilknyttes en fra Vangkærsvej, som fungerer som kontaktperson for den unge og som ­giver råd og vejledning til den daglige støtteperson.

7

Skole / Udslusning og Bo-selv

Bo-træning Bo-træningsprogrammet udformes individuelt og kan om­ handle følgende hovedområder: • Selvforvaltning • Sociale færdigheder • Praktiske færdigheder

Udslusning – efterværn og bo-selv At blive udskrevet fra en et opholdssted opleves ofte af den unge som en kritisk situation, hvis kontakten mellem den unge og netværket hermed afbrydes. Vangkærsvej tilbyder via støtte- og kontaktperson at fungere som net­ værk f.eks. i form af et individuelt udarbejdet bo-selv til­ bud , når den unge skal i gang med at etablere et selv­ stændigt arbejds-, fritids-, og familieliv. I samarbejde med den unge, forældrene og anbringende kommune forbereder vi i god tid et forslag til efterværn/bo-selv ­tilbud.


Kontaktoplysninger Socialpædagogisk opholdssted Vangkærsvej Vangkærsvej 54
· 9740 Jerslev Telefon: +45 98 88 77 72 Mobil: +45 40 14 56 11 eller +45 40 85 79 19 E-mail: info@vangkaersvej.dk Hjemmeside: www.vangkaersvej.dk

Scan og læs mere på hjemmesiden om livet på Vangkærsvej

8 sider brochure ok