__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T SKT. KNUDSVE J7 , 1 903F RB. C

MEDLEMSBLADJANUAR-MARTS2020


TK STÆVNE

Iweekenden24.t i l26.j anuar2020 erderf odbol dst ævneiTK,ogdu kanværemedt i latvi ndef orHuset !

Ti l mel ddi gibarensenest10.j an. -detergrat i satværemed. Føl gendeårgangekanopst i l l e: 0405 0607 samt 0809


Ma d o r d n i n gp åHu s e t Huskatst øt t edi tbar nsmador dni ngpå Huset .Vif årmadmandagogonsdag,og f r edagf årvikage. 350, -krf ordetkommendehal veårkan i ndbet al espåmobi l pay463615 Skr .“mad”samtbar net snavn.


HARRY POTTER OVERNATNING Fredagd.31.j anuar hol derHusetmarat on medHarryPot t er l m, HarryPot t erl egeogHarry Pot t ermad.VisoverpåHuset ogt agerhj em l ørdagmorgen kl .9. 00. Ti l mel ddi gibaren.20, -kr


BORNHOL M2 02 0 Søndag28. j uni t i l f r edag3. j ul i erv i at t erpå s ol s k i ns øenBor nhol m. T ur enk os t er1 500, k r , ogderåbnesf ort i l mel di ngmandag3. f eb. k l . pr æc i s1 2. 00.

T i l mel di ngs k erv i amobi l paypå: 4 6361 5 Depos i t umv edt i l mel di nger500, k r . hus kat s k r i v e“ Bor nhol m”&bar net sf ul denav n. Dereret begr æns et ant al pl ads er .


VINTERFERIE2020

Iskol er nesvi nt er f er i eden10.t i l16.f eb. ( uge7) ,hol derHusetekst r aåbenf or di g: Mandt or skl .9. 0017. 00 Fr edagkl .9. 0016. 00

Dervi lvær et ur eudadhuset ,ekst r a hyggehj emmeognat ur l i gvi svar m kakao. Hol døj emedt ur pl akat enpåHuset .


BARNETSKONTO PÅHUSE THARDI TBARNE TPE RSONL I GTKORTI VORTKART OT E K. HE RF I NDE S KONT AKT OPL Y SNI NGE R, SKOL E ÅRGANGOGL I GN. I NF O. PÅBAGSI DE NAFKORT E T E RDE ROPRE T T E TE NKONT O, HVORDUKANI NDSÆT T EE TBE L ØBT I LBARNE T S AKT I VI T E T E R, T I LMAT E RI AL E RI F ORBI NDE L SEME DVOREVÆRKST E DE ROGT I L BE T AL I NGAFSMÅT URE . DE TGØRDE TL E T T E REF ORBARNE TATL AVET I NGSAMTATDE L T AGEI T UREUD ADHUSE TI DE TDAGL I GE . I NDSÆTE TKONT OBE L ØBPÅMOBI L PAY4 6361 5 SKRI VBARNE T SF UL DENAVNSAMT “ KONT O” .


F ASTE L AVN hol derv i påHus et mandagd. 24 . f ebr uar k l . 1 4 . 00t i l 1 7 . 00. Derv i l v ær et øndes l agni ng, s j ov el egeog l i dt godt t i l ganens amt pr æmi erf orde beds t eudk l ædni nger , s åk omi di t beds t e k os t umeogv ærmed!


FIFA-OVERNATNING F r edagd. 20. mar t shol derv i s t ort ur ner i ngi F i f a20!

Vi s pi s ers t adi onpl at t eogs pi l l er t i l s ent påaf t enen, s åt agdi n s ov epos emed. T i l mel ddi gi bar en, det k os t er20, k r


GAL L AF E ST 27 . MART SSKRUE R VI OPF ORÅRE T SST OREBRAGAFE NGAL L AF E ST ! SÆTXI KAL E NDE RE NAL L E RE DENU, MØDOPI DI TF I NE ST ESKRUD,

DANS, F E STOGVÆRGL ADME DAL L EGAML EOGNY EVE NNE R. T I L ME L DI NGI BARE N, AL L EME DL E MME RE RVE L KOMNET I LE N AF T E NME DGL AMOUR, L E GE , DJ s, SNACKSOGBØRNE CHAMPAGNE .


JUNIORKLUB Nårduf yl der12år,hardumul i ghedenf or atkommepåHusetom af t enenivores j uni orkl ub.Vihol deråbenf ordi gmandag, onsdagogt orsdagkl .17. 00t i l21. 30,ogdu kanf ordybedi giværkst ederne,spi l l emusi k, bræt spi logrol l espi lel l erf . eks.dyrkedi n l mi nt eresse. Oghusk:Vieral t i dåbnef orf orsl agog ønskert i lakt i vi t et er!

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Klubblad Huset jan-mar 2020  

Klubblad Huset jan-mar 2020  

Profile for huset
Advertisement