__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T SktKnudsvej7,1903Frb

ME DL E MSBL ADVI NT E R201 8


GENKOMSTEN TI LMELD DI G VORESHALLOWEENNATLØBOG FESTIBAREN.DETERGRATI S,UHYGGELI GTOG SAMTI DI G UTROLI G SJ OVT! FREDAG D.16.NOVEMBERKL.18. 30 KOM IDI N FEDESTEOG MESTSKRÆMMENDE UDKLÆDNI NG,SÅ SØRGERVIFOREN VI LD OPLEVELSE. . .


B O L C H E R K O G N I N GME DMA R I A

Ti r sdagogt or sdag ei novemberkandukog ebol chermedMar i a. Vi skal l aveci t r ondr ops, l akr i dsbol cher , hi ndbær hol dkæf t , sal mi akmonst r eogmeg etmer e. Komogværmed-deterg r at i s!


ERDUERHAJTILFIFA19?

SÅE RDE TDI G, VI HARBRUGF OR! T ORSDAGD. 22. NOVE MBE RT AGE RVI T I L F I F AT URNE RI NGPÅKL UBF ORT E T , HVOR VI SPI L L E RMODDEANDREKL UBBE R PÅF RE DE RI KSBE RG.

T I L ME L DDI GI BARE NDE TE RGRAT I S! DE RSKALST I L L E ST OHOL DPÅHVE R4 5 PE RSONE RF RAHUSE T , OGDE RE RPØL SE R OGBRØDT I LAL L E , DE RT AGE RME D. MAT T HI ASE RCOACHOGST ÅRF ORT RANSPORTOGMORAL SK ST ØT T EPÅSE L VEDAGE N.


GÅR DU I7.KLASSE?

-SÅ HAR VIER SÆRLI GI NVI TATI ON TI LDI G! FREDAG D.23.NOVEMBER HOLDER VISLEEPI N FOR ALLE 7.KLASSEELEVER PÅ HUSET.VISPI SER SAMMEN,SER FI LM,VÆLTER OSIPOPCORN OG FI SER ISOVEPOSEN. TI LMELD DI G IBAREN,DET KOSTER 20, -KR. TAG DI N SOVEPOSE, NATTØJOG EN TANDBØRSTE MED.VISTARTER KL.17. 00 FREDAG,OG GÅR HJEM KL. 10. 00LØRDAG FORMI DDAG.


J ULEBASARPÅHUSET Fr edagd.30novemberkl .16. 00sl årvit r adi t i onent r o dør eneopf orår et sj ul ebasar .Taghel ef ami l i enmed t i lenhyggel i gef t er mi ddagmedj ul ekl i p,j ul ekonf ekt , j ul edekor at i oner ,j ul egl ögg,j ul eæbl eski ver , j ul emusi kogsom nogetnyt : J ul epul l edpor ksandwi c hes! Vigl æderost i latseJ er ! -J ul ehusni sser ne


T u r t i l Ă… r h u s T agmedt i l s mi l et sbyi week enden7 . t i l 9. dec ember201 8. Dus k al v ĂŚr eJ Kel l erUKmedl em, t ur enk os t er300, k r , og derert i l mel di ngi bar en. Sk y nddi gdererk un1 6pl ads er ! Mar i aogHanneers omv anl i gt di negui dert i l denj y s k e hov eds t ad.


SLÅGAMLEOLEAFPLADEN -ONSDAGD.19.DEC.KL.15. 00,NÅR VIHOLDERJ ULEBI NGOPÅHUSET! FEDEPRÆMI ER,FLÆSKESTEGSSANDWI CHESOGFJ OLLETMUSI K. ALLEKANVÆREMED,SÅKOM TI L ENSJ OVEFTERMI DDAGI RI GTI GGODTSELSKAB!


Husethol derl ukketmel l em j ulognyt år, detvi lsi ge:Fredagd.21.dec.2018 kl17. 00t i lonsdagd.2.j anuar2019 kl .12. 00. ViønskerJeral l eengl ædel i g j ulogetgodtnyt år!


Overnatningfor6.klasser Fredagd.11.j anuar2019erdusærl i gti nvi t erett i lenhyggel i g overnat ni ngpåHuset ,hvi sdugåri6.kl asse.

Viskalspi segodmad,se l m,smovsesl i kogsovesål i dtsom mul i gt . . . Ti l mel ddi gibaren,detkost er20, -kr Vist art erkl .17. 00f redagoggårhj em kl .10. 00l ørdag Medbri ngsovepose,sovedyr,nat t øjogt andbørst e!


ÅL BORGMUSI KF ESTI VAL201 9 1 8. T I L20. J ANUART AGE RVI I GE NAF ST E DT I L NORDE UROPASST ØRST EBØRNE OGUNGDOMSF E ST I VAL . VI LDUOPT RÆDE , SÅT ALME DL E NEI MUSI KKE N. DE TBL I VE RDI NVI L DE ST EOPL E VE L SE ! T I L ME L DI NGI BARE N4 50, KRF ORHE L E WE E KE NDE N.


TKF O DB O L DSTÆVNE2 0 1 9 I WE E K E N D E N2 5 . T I L2 7 . J A N U A R2 0 1 9 S K A LV I A T T E RT I LD E TS T O REI N D E N D Ø RS F O D B O L D S T ÆV N EI T KO GD US K A LME D ! T I L ME L DD I GI B A RE N , D E TE R G RA T I S , O GD E TB L I V E RRI G T I GF E D T !

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Huset Medlemsblad vinter 2018  

Huset Medlemsblad vinter 2018  

Profile for huset
Advertisement