__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T SKT . KNUDSVE J7 , 1 903F RBC

MEDLEMSBLADSOMMER2019


VELKOMMENTILVORESHERLIGENYEBØRN! SÅE RKL UBL I VE TPÅHUSE TST ART E TF ORCA. 1 20BØRN. VI GL ÆDE ROST I LATL ÆREJ E RATKE NDE , OGT I LATL AVE E NMASSESPÆNDE NDET I NGSAMME N. DEF ØRST E1 0DAGEKOMME RI I GE NNE ME NHE LRÆKKE AFAKT I VI T E T E R, SOMHJ ÆL PE RJ E RME DATL ÆREHUSE T ATKE NDE . SPØRGE NDE L I GE NVOKSE N, HVI SDE RE RNOGE T , DUVI L VI DEVI BI DE RI KKESÅME GE T . . .


I N T R O F E S T Sæt s t o r t Xi k a l e n d e r e na l l e r e d en u ! To r s d a gd e n9. ma j k l . 1 8. 3021 . 00 h o l d e r v i i n t r o f e s t f o r a t f e j r ea l l ev o r e sn y eme d l e mme r , o ga l l eHu s e t s me d l e mme r e r v e l k o mn e ! De t b l i v e r d e t h e l t s t o r es u sme dc o n f e t t i , DJs, v o r e sg o d ep a r t y c r e w, me dl æk k e r i e r o gs j o v ed a n s e k o n k u r r e n c e r . Gåi k k eg l i pa t e t b r a ga f e nf e s t ! Ti l me l dd i gi b a r e n .


MADORDNI NGEN PåHusetserverervimadmandageogonsdagesamtkageom f redagen.Desudenerderof temadti ldi versearrangementer, som viaf hol deril øbetafåret.Derbetal esti lmadordni ngento gangeårl i gt:1.j uniog1.december.

Vibestræberospåatserveresundmadimoderateporti oner, ogvibrugerøkol ogi skeråvarerivi dudstræni ng. I ndsæt300, -krti ldi tbarnsmadordni ngpåmobi l pay93939327 skri vbarnetsf ul denavnsamt“mad”.


BARNETSKONTO PÅHUSE THARDI TBARNE TPE RSONL I GTKORTI VORTKART OT E K. HE RF I NDE S KONT AKT OPL Y SNI NGE R, SKOL E ÅRGANGOGL I GN. I NF O. PÅBAGSI DE NAFKORT E T E RDE ROPRE T T E TE NKONT O, HVORDUKANI NDSÆT T EE TBE L ØBT I LBARNE T S AKT I VI T E T E R, T I LMAT E RI AL E RI F ORBI NDE L SEME DVOREVÆRKST E DE ROGT I L BE T AL I NGAFSMÅT URE . DE TGØRDE TL E T T E REF ORBARNE TATL AVET I NGSAMTATDE L T AGEI T UREUD ADHUSE TI DE TDAGL I GE . I NDSÆTE TKONT OBE L ØBPÅMOBI L PAY93939327 SKRI VBARNE T SF UL DENAVNSAMT “ KONT O” .


FI FATURNERI NG L ØRDAGD. 1 1 . MAJHOL DE RVI F I F AT URNE RI NGPÅ HUSE TKL . 1 021 . T I L ME L DDI GI BARE N, DE TKOST E R 20, KR, OGDUF ÅRT I L ME DE NST ADI ONPL AT T EME D I KØBE T !


T U R T I L T I V O L I 1 4 . MAJSKALVI T RADI T I ONE NT ROE NT URI T I VOL I , NÅRUNGDOMSRI NGE NI NDBY DE RT I LKL UBBE RNE S DAGI DE NGAML EHAVE . ME DBRI NGMADPAKKE / L OMME PE NGEOGE NST ÆRK MAVE , F ORVI SKALPRØVESÅMANGET URE , SOM MUL I GT ! T I L ME L DI NGI BARE N. T URE NKOST E R1 20, I NKL . T URPAS,OGDE RKANBE T AL E SVI AMOBI L PAYPÅ 93939327( SKRI VBARNE T SNAVN+T I VOL I ) . VI T AGE RAF ST E DKL . 1 4 . 30OGE RHJ E MMEPÅ HUSE TKL . CA. 21 . 00


B O R D R O L L E S P I L O P E NG A ME HVE RF RE DAGKL . 1 4T I L1 7HARDUCHANCE NF ORATGE NNE MF ØRE E TF ANT AST I SKE VE NT Y RSAMME NME DDI NEVE NNE R, NÅR HE NRI KBY DE RPÅOPE NGAMEBORDROL L E SPI L . DE TE RAF SL UT T E DEHI ST ORI E RHVE RGANG, SÅMØDOPOGF ÅE NF ORT RY L L E NDE E F T E RMI DDAGOGE NSMAGPÅ, HVAD DE TVI LSI GEATSPI L L EROL L E SPI L .


OVERNATNING FOR NYEBØRN FREDAG 24.MAJHOLDER VIOVERNATNI NG FOR ALLE NYE BØRN PÅ HUSET.MEDBRI NG SOVEDYR OG SOVEPOSE,SÅ HAR DU CHANCEN FOR AT LÆ RE DI NE NYE KAMMERATER AT KENDE.VISPI SER TI L AFTEN OG MORGENMAD SAMMEN.VISER FI LM,LEGER OG SPI SER POPCORN. TI LMELDI NG IBAREN. START FREDAG KL.17. 00 OG HJEM LØRDAG KL.9. 00


FODBOLD PÅ FB’SBANER Tirsdag4.junidragervitilFB ogspiller enturneringmoddeandreklubberpå Frederiksberg.Erdugladforbold,så tilmelddigibaren.Detkostergratis! Dererafgangkl.14. 30,ogviertilbage kl.17. 00


CAMPADVENTUREPARKGISSELFELD L ØRDAG 8 . J UNIKL . 1 0KØRERVITI LDEN S KØNNEPARK VED GI S S EL FEL D, HVORVI S KALKL ATRE, NYDES KOVEN OG OPIDET FL OTTETÅRN, HVORFRAVINÆS TEN KAN S EKØBENHAVN!

TUREN KOS TER1 5 0, -KR, S OM KAN BETAL ES PÅMOBI L PAY93 93 93 2 7( S KRI VBARNETSNAVN +GI S S EL FEL D) . TI L MEL DI NG IBAREN -S KYND DI G! ! !


Tureisommerferien Ti rs.2.j ul i :Nat i onal museet /vi ki ngernekl . 1116.25, -kr Ti rs.6.aug:Turt i lLej rekl .1017 20, -kr Ons7.aug:Sommerl andSj æl l andkl .1017.150, -kr -Husk badet øjogsol creme! Desudenvi lvil øbendel avesmåt uret i lf . eks.st randen, skovt urel l erl i gn.Vil averakt i vi t et erpåHuset ,ogvi hyggermedkageog l m om f redagen. Hol døj emedpl akat er! Ti l mel ddi gibaren,bet al i ngkanskevi amobi l paypå 93939327.Skri vbarnet snavnsamtdent ur,manvi l mel desi gpå.


ÅBNINGSTIDER ISOMMERFERIEN Iuge27og32hol derviekst raåben idagt i merne.Beggeugerkandu kommekl .9. 00t i l17. 00påHuset . Hol døj emedpl akat er om t ureogarrangement er isommerf eri en.


L UKKEDAGESOMMER201 9 HUSETHOL DERL UKKET1 7 . MAJ( ST. BEDEDAG) ,30. 31 . MAJ ( KR. HI MMEL F ART) ,5. J UNI( GRUNDL OVSDAG)SAMT 1 0. J UNI( 2. PI NSEDAG) .

DESUDENSKALVIHOL DEL UKKETIHEL EF I REUGERIBØRNENES SOMMERF ERI E-IÅRF AL DERDETPÅUGE28, 29, 30OG31 .


S HE L T E R T U R

I week enden9. t i l 1 1 . augus t t agerv i udi den gr ønnenat urogs ov eri s hel t er . Vi l av ermad ov erbål ogl egeri s k ov en. T ur enk os t er200, k r , s omk ani ndbet al esv i amobi l paypå93939327 Sk r i vbar t et snav nog“ s hel t er ” . T i l mel ddi gi bar en.


Hey?Gårdui7.kl asse?Såerduautomati sk bl evetudmel dtafHuset1.maj2019! Skynddi gatmel dedi gi ndiungdomskl ubbenpåHuset,sådukanværemedti l voresfedeaftenarrangementer,tureti l Berl i n,Lemvi gogPol ensamtdi verse overnatni ngerogsj ovesmåture. . .

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Huset medlemsblad 2019  

Huset medlemsblad 2019  

Profile for huset
Advertisement