__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T S K T . K N U D S V E J 7 , 1 9 0 3F R BC

ME DL E MSBL ADF ORÃ…R201 9


FLOORBALL! Ti rsdagden2.apri lt agervit i l oorbal l st ĂŚvnepĂĽJohannesskol enkl .14. 3017. 00 Ti l mel ddi gibaren-detkost ergrat i sog bl i verhel tsi kkertsj ovt !


B A S K E T B A L L T i r s dag9. apr i l k l . 1 4 . 30 t agerv i t i l bas k et bal l t ur ner i ngpüJ ohannes s k ol en.Duk anv Ìr emed uans et al deroghøj de. T i l mel ddi gi bar en, det ergr at i s !


T O R S D A G S -T V H a r d u e n lille jo u r n a lis t, e n k o m ik e r , e n h a v e m a n d , e n to r s d a g s v Ì r t, e n tv -k o k , e n s tu n tr e p o r te r , e n s h o w m a n , e n p a u s e k lo v n e lle r e n lin s e lu s i m a v e n ,s ü s k a l d u H E L T s ik k e r t v Ì r e m e d til a t la v e T o r s d a g s -T v ! V i m ø d e s i s tu d ie t i k Ì ld e r e n to r s d a g e k l. 15 -17 !


ÅRHUSTUR-GENSYNETSGLÆDE!

F r edag5. apr i l t i l l ør dag6. apr i l dr agerv i t i l År husf orat bes øge v or esny ev ennerpåKl ubA4 5.T ur enerf or t r i ns v i sf orde 5. k l as s er , derdel t ogi v or esov er nat ni ngpåHus et , daj y der ne bes øgt eosi f ebr uar . E rderpl ads ert i l ov er s , gårdeef t erf ør s t t i l møl l epr i nc i ppet . T ur enk os t er1 50, k r , s omk anbet al espåmobi l pay93939327 ( s k r i vbar net snav n+“ År hus ” ) . Vi dr ageraf c a. k l . 1 5. 00ogerhj emmeet døgns ener e. T agen s eddel i bar en, s åv eddual t omt ur en!


BURGE ROGBOL D ONSDAG1 0. APRI LKL . 1 823ÅBNE RVI DØRE NEF ORE THE L T SÆRL I GTARRANGE ME NT . VI ST ART E RME DATSPI SEHJ E MME L AVE DEBURGE RS, OGKL . 20. 00GÅRVI E F T E RBOL DE N, NÅRVI VI SE RMANCHE ST E RUNI T E DMODF CBARCE L ONA. AL L EE RVE L KOMNEOGSÅF ORÆL DRE ! DE RE RT I L ME L DI NGI BARE N, HVORDUSKALANGI VE , HVORMANGEI KOMME R.


B O R D R O L L E S P I L O P E NG A ME HVE RF RE DAGKL . 1 4T I L1 7HARDUCHANCE NF ORATGE NNE MF ØRE E TF ANT AST I SKE VE NT Y RSAMME NME DDI NEVE NNE R, NÅR HE NRI KBY DE RPÅOPE NGAMEBORDROL L E SPI L . DE TE RAF SL UT T E DEHI ST ORI E RHVE RGANG, SÅMØDOPOGF ÅE NF ORT RY L L E NDE E F T E RMI DDAGOGE NSMAGPÅ, HVAD DE TVI LSI GEATSPI L L EROL L E SPI L .


PÅSKE 2 0 1 9 Deterbl evetbesl ut t et ,atviipåsken2019 skalhol del ukketihel ebørnenesf eri e,det bet yder,atHuseterl ukkethel euge16pl us mandag22.apri l(2.påskedag).Harman brugf orpasni ng15.t i l17.apri l ,hol der Kl ubCassi opei aåbenf oral l e Frederi ksbergbørnkl .917 di ssedage.


LIVE-ROLLESPILISØNDERMARKEN SÅSTARTENSÆSONENI GEN,OGDU SKALSELVFØLGELI GMEDPÅET EVENTYRMEDORKER,SORTELVER, TROLDE,GNOMEROGDVÆRGE. VITAGERTI LSØNDERMARKENOG MØDERBØRNFRADEANDRE KLUBBERPÅFREDERI KSBERG ONSDAGEKL.1520. SÆTXALLEREDENU: 24.APRI L 8.MAJ 29.MAJ 12.J UNI 26.J UNI


FORÆLDREMØDEANG.BERLIN T URE NE RUDSOL GT , ME NE RDI TBARNSÅHE L DI GATSKUL L E ME DT I LBE RL I NI DAGE NE1 6. T I L1 9. MAJ , SÅAF HOL DE RVI F ORÆL DRE MØDEF ORDI GT ORSDAG25. APRI LKL . 1 920.


CAMPADVENTUREPARKGISSELFELD L ØRDAG 2 7 . APRI LKL . 1 0KØRERVITI LDEN S KØNNEPARK VED GI S S EL FEL D, HVORVI S KALKL ATRE, NYDES KOVEN OG OPIDET FL OTTETÅRN, HVORFRAVINÆS TEN KAN S EKØBENHAVN!

TUREN KOS TER1 5 0, -KR, S OM KAN BETAL ES PÅMOBI L PAY93 93 93 2 7( S KRI VBARNETSNAVN +GI S S EL FEL D) . TI L MEL DI NG IBAREN -S KYND DI G! ! !


FORÆLDREMØDE-VELKOMMENTILVORESNYEBØRN! D E N1 . MA J B Y D E RV I E NMA S S E N Y E B Ø R NV E L K O MN E T I L H U S E T , O GD E T G L ÆD E RV I O GR I G T I GME G E T T I L ! I D E NF O R B I N D E L S E I N D B Y D E RV I A L L E F O R ÆL D R E T I L D E T N Y E K U L DT I L F O R ÆL D R E MØ D E , H V O RI K A NF ÅS V A RP ÅA L L E D E S P Ø R G S MÅ L , I MÅ T T E H A V E O MK R I N GD E T A T G ÅI K L U B . V E L K O MME NT I R S D A G9 . A P R I L K L . 1 8 2 0 , H V O RI O G S ÅF Å R E NR U N D V I S N I N GI V O R E SD E J L I G E H U S .


NYEBØRN ONSDAGDEN1.MAJBYDERVIVELKOMMENTI L NÆSTEN120NYEBØRNPÅHUSET.VIHÅBER, IVI LVÆREMEDTI LATTAGEGODTI MODDEM, OGTI LATGI VEDEM DENBEDSTMULI GESTART PÅDETNYELI VSOM MEDLEM PÅVORESDEJ LI GE KLUB.


1 . maj erdet s l ut ! E f t ermangeĂĽr t i ermedr i dni ng, harv i v al gt at nedl ĂŚgger i dehol det pga. mangl endet i l s l ut ni ng. Sk ul l ei nt er es s engenops t ĂĽmas s i v t s ener e, s erv i nat ur l i gv i s pĂĽmul i gheder nei gen. . .


LOPPEMARKEDPÅSKT.KNUDSVEJ IGENIÅRAFHOLDESDERLOPPEMARKEDPÅHELESKT. KNUDSVEJFRAKL.9. 00TIL15. 00.DETERLØRDAGD.4.MAJ, OGHUSETHOLDERIDENFORBINDELSEÅBENCAFE. HVISIHARLYSTTILATHAVEENSTANDIVORESGÅRD,SÅ KONTAKTMARIA/LISBETHPÅHUSET. ALLEERVELKOMNETILENSJOVLOPPEDAG!


I N T R O F E S T Sæt s t o r t Xi k a l e n d e r e na l l e r e d en u ! To r s d a gd e n9. ma j k l . 1 8. 3021 . 00 h o l d e r v i i n t r o f e s t f o r a t f e j r ea l l ev o r e sn y eme d l e mme r , o ga l l eHu s e t s me d l e mme r e r v e l k o mn e ! De t b l i v e r d e t h e l t s t o r es u sme dc o n f e t t i , DJs, v o r e sg o d ep a r t y c r e w, me dl æk k e r i e r o gs j o v ed a n s e k o n k u r r e n c e r . Gåi k k eg l i pa t e t b r a ga f e nf e s t ! Ti l me l dd i gi b a r e n .


T U R T I L T I V O L I 1 4 . MAJSKALVI T RADI T I ONE NT ROE NT URI T I VOL I , NÅRUNGDOMSRI NGE NI NDBY DE RT I LKL UBBE RNE S DAGI DE NGAML EHAVE . ME DBRI NGMADPAKKE / L OMME PE NGEOGE NST ÆRK MAVE , F ORVI SKALPRØVESÅMANGET URE , SOM MUL I GT ! T I L ME L DI NGI BARE N. T URE NKOST E R1 20, I NKL . T URPAS,OGDE RKANBE T AL E SVI AMOBI L PAYPÅ 93939327( SKRI VBARNE T SNAVN+T I VOL I ) . VI T AGE RAF ST E DKL . 1 4 . 30OGE RHJ E MMEPÅ HUSE TKL . CA. 21 . 00

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Huset medlemsblad forår 2019  

Huset medlemsblad forår 2019  

Profile for huset
Advertisement