__MAIN_TEXT__

Page 1

HUSET

MEDLEMSBLAD

S KT. KNUDS VEJ7 , 1 9 0 3F RB. C

FEB/MARTS2018


Bj a r neAwa r d

2 0 1 8 Værmedt i låret smestf ant ast i ske pri suddel i ng,nårviaf hol derBj arneAward 2018f redagd.2.f ebruar.Ti l mel ddi gibaren ogkom i f ørtdi tskønnest eskrud-deter grat i s,ogdetbl i verhel tsi kkertsj ovt !


T O R S D A G S T U R E Hv ert or dagi dek ommendemånedert agerv i på t or s dags t urk l . c a. 1 4 . 301 7 . 00. Det k anv ær een t uri s v ømmehal l en, pås k øj t ebanen, i ens por t s hal el l ernoget hel t andet . Duk ans el vk ommemed f or s l agt i l ent ur . Hol døj emedpl ak at erogi nf o omt or s dags t ur eneog t i l mel ddi gi bar en.


3 . M A R T S K A ND UD E L T A G E I D E T S T O R E P O S T A P O K A L Y P T I S K E L I V E R O L L E S P I L D E A DC I T Y . D UB L I V E RE ND E L A F H U S E T S G U I L DR E D S H I F T 7 , O GD UK O M M E RT I L A T K ÆM P E M O DM O N S T R E F R AD E A N D R E K L U B B E RP ÅF R E D E R I K S B E R G . V I S M O D , R E DV E R D E N , T A L M E DH E N R I K O GT I L M E L DD I GI B A R E NL I G E N U ! ! !


SKITUR

I VI NT E RF E RI E N9. T I L1 7 . F E BRUARGÅRDE TL ØSI ØST RI G! VI HARST ADI GL E DI GEP L ADSE RP ÅT URE N, SOMKOST E R4 2 00, KR. AL TI NKL : T RANSP ORT , OP HOL D, MAD, SKI UNDE RVI SNI NG, L I F T KORT , ST ØVL E ROGSKI ( HVI SDUI KKESE L VHARDE T ) . DE TE RE TT I L BUD, SOME RF ORGODTT I LATSI GENE JT I L ! T I L ME L DI NGI BARE N, BE T ALVI AMOBI L P AYP Å9393932 7OG T ALME DBJ ARNEOMT URE N. . .


F A S T E L A V N

F R E D A G F Ø RV I N T E R F E R I E N , D E N 9 . F E B R U A R , H O L D E RV I T R A D I T I O N E N T R O F A S T E L A V N P Å H U S E T . K O MU D K L ÆD TO G S L ÅK A T T E NT I L P L U K F I S K . D E R E RO G S Å P R ÆMI E R T I L D E B E D S TU D K L ÆD T E .


VINTERFERIEUGE7

HUSETHOLDERÅBEN KL.9. 00TI L17. 00MAN. TORS. OGKL.9. 00TI L16. 00FREDAG.

HOLDØJEMEDUGENSSJOVE AKTI VI TETERVI APLAKATER, FACEBOOKOGGOOGLEKALENDER.


FLENSBURG

9. -11.MARTSGÅR TUREN MOD SYD TI LFLENSBURG. DU SKALVÆRE FYLDT12ÅR FOR ATDELTAGE,OG TUREN KOSTER 250, -KR.TI LMELD DI G IBAREN OG HØR MERE OM TUREN HOSCLAUS.


SLEEPI NIHUSET 16.-17.MARTSERDEROVERNATNI NGPÃ…HUSET FORALLEMEDLEMMER.VISPI SERMADSAMMEN, SERNOGLEGODEFI LM OGFYLDEROSMED POPCORN. EFTERATHAVESOVETALTFORLI DT,SPI SERVI MORGENMADOGTAGERHJ EM KL.9. 00DEN17.MARTS. TI LMELDDI GIBAREN!


21.FEBRUAR2018 GÅAMOKI DE NVI L DE ST ENE RF GUNKAMP, NÅRVI SKRUE RBI SSE NPÅME DHE NRI KI SPI DSE N. SPØRGHAMOMAL T , F ØRDE TGÅR L ØSF ORAL VOR! T I L ME L DI NGI BARE N!


P ĂĽ sk eferie

H u s e t h o ld e r ĂĽ b e n m a n d a g d e n 2 6 . m a r ts til o g m e d o n d a g 2 8 . m a r ts k l. 9 .0 0 -17 .0 0 T o r d a g 2 9 . m a r ts til o g m e d m a n d a g 2 . a p r il h o ld e r v i p ĂĽ s k e lu k k e t.


RI DNI NG

Vihardes v ær r ef orf åt i l mel dt et i lr i dni ngt i l , atdet k anl ades i ggør eatf or t s æt t ehol det . Ri dni ngv i l der f orbl i v enedl agtt i ls ommer , medmi ndr eder pl uds el i gv i s ers i gs t ør r ei nt er es s e.

Gårdumedenc owboyel l erdr es s ur r y t t erimav en, erders t adi gc hanc ef oratf åengr at i spr øv et i mepå r i des k ol en. Af gangons dagek l . c a. 14. 00f r aHus et .


LIVE-ROLLESPIL

SÆSONSTART 11.APRILISØNDERMARKEN. SÆT X ALLEREDE NU,OG TALMED HENRIK OM ALLE DETALJERNE.

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Klubblad febmar2018  

husets klubblad feb/marts 2018

Klubblad febmar2018  

husets klubblad feb/marts 2018

Profile for huset
Advertisement