__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T S K T . K N U D S V E J 7 , 1 9 0 3 F R B

MEDLEMSBLADFEBRUARMARTS2019


T i l mel di ngt i l Bor nhol m

Hus k , at derert i l mel di ngt i l år et sBor nhol mt ur f r edagd. 1 . f ebr uark l . 1 2. 00pr . mobi l pay . Ov er f ør500, k rdepos i t umpånr . 93939327 s k r i vbar net sf ul denav ns amt “ Bor nhol m” . T ur enf or egår28. j uni t i l 5. j ul i 201 9og k os t eri al t 1 600, k r . T agens eddel i bar en, ogl æsmer eomt ur en!


B E R L I N Erdu12årel l erover ,kandukommemedHusett i l Ber l i nidagene16.t i l19.maj2019.Dereretbegr ænset ant alpl adser ,ogdukant i l mel dedi gpr .mobi l pay al l er edenupå93939327.Skr i vf ul dtnavnog“Ber l i n”. Tur enkost er1200, -kr ,ogdeti nkl uder erbl . a.bi l l et t er t i lenf odbol dkampmedHer t haBer l i n. Ibar enf årduenseddel ,hvorderst åral tom t ur en.


VINTERFERIEUGE7

HUSETHOLDER ÅBEN MANDAGTILTORDAGKL.9-17OGFREDAG KL.9-16.VIHAR SOM ALTID EN RÆKKESPÆNDENDEAKTIVITETER TILDIGIDENNEUGE:

MANDAG: SURPRISETUR MED CLAUS& HENRIK TIRSDAG: CHRISTIANSBORGMED CHARLES& HANNE ONSDAG: MUSEUMSDAGMED LISBETH & CLAUS TORSDAG: TUR TILX-JUMP.TILMELD DIGIBAREN.70,-KR FREDAG: LEGIADEMED LENESAMTHJEMLIGHYGGEMED BAGVÆRK OGBRÆTSPIL


F IF A T U R N E R IN G L ø rd a g d . 2 3 . fe b ru a r h o ld e r v i F ifa -tu rn e rin g p å H u se t fra k l. 10 .0 0 til ca . 2 1.0 0 .

T ilm e ld d ig i B a re n , d e t k o ste r 2 0 ,-k r o g in k lu d e re r e n sta d io n p la tte ! K o m o g slå C la u s a f b a n e n ...


SLEEP-IN PÅ HUSET Fredagd.1.martsholdervisleep-inpåHusetfor5.klasse. VifårbesøgafnoglebørnfravoresvenskabsklubiÅrhus, ogsammenskalvispiseoglavenoglesjoveaktiviteter.Der bliverselvfølgeligagsåtidtilathyggeogsnakke, sei soveposenogtilatspisepopcorn.

Gårdui5.klasse,ogkunnedutænkedigatmødenoglenye venner,såtilmelddigibarentildenneovernatning. Detkoster20,-kr.atværemed.


BJARNEGALLAFEST Fredagden15.martsskaldusætteetstortXikal enderen,forder hol dervigal l afestpåHuset,ogDUeri nvi teret!Kom idi t otteste festtøjti lenaftenmedpi ndemad,ferni seri ng,modeopvi sni ng, underhol dni ng,børnechampagne,dansogDJ,rødl øber,chi psogparty. Detbl i r’i kkefedere!!! Merei nfoføl ger...


FREDERIKSBERGMESTERSKABIFODBOLD 24.MARTSAFHOLDERUNGDOMSSKOLENPÅFRB.DENÅRLIGE MESTERSKABS-TURNERING IFODBOLD,SÅNUSKALVIKRIDTE STØVLERNE!

ALLEIFKKANVÆREMED,SÅSKYNDDIG ATTILMELDEDIG I BAREN,HVISDUVILREPRÆSENTEREHUSETTILSTÆVNET. DETKOSTERGRATIS!


OVERNATNINGPÅHUSET Fredagden29.martskanduovernattepåHusetsammenmeddine venner.DererpladstilalleiFKogJK,ogviskalspisesammenog se lm oghyggetilvifalderisøvn. Tilmelddigibaren,detkoster20,-kr.Vistarterkl.17.00fredag oggårhjem lørdagformiddagkl.10.00.

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

klubblad Huset feb/marts 2019  

klubblad Huset feb/marts 2019  

Profile for huset
Advertisement