__MAIN_TEXT__

Page 1

H U S E T S K T . K N U D S V E J 7 , 1 9 0 3F R BC

MEDLEMSBLADEFTERÃ…R2019


SHELTER-TUR Iweekenden13.til15.septembertagervipĂĽsheltertur medHuset.Viskalnydenaturenoglegeiskoven,lave madoverbĂĽlogsoveishelter. Turenkoster200,-ogdukantilmeldedigibaren senest11.sept.2019


MOUNTAI NBI KE S Å S T A R T E RV I O P I G E N . O N S D A G EK L . 1 4 . 1 5 T A G E RV I I H A R E S K O V E N O G R ÆS E RR U N D T P Å H U S E T S MO U N T A I N B I K E S . D U L ÆR E RE N MA S S E O M B A L A N C E , G E A R , T E R R ÆN K Ø R S E L O G S A MA R B E J D E , O G S Å F Å RD U E N S K Ø N N A T U R O P L E V E L S E ME D I P O S E N . V I K Ø R E R1 8 . S E P T , 2 . O K T S A MT 2 3 O K T . H U S K H J L E M, F O R N U F T I G T T Ø J O G E V T . E K S T R A B E S K Y T T E L S E S U D S T Y R . T I L ME L D D I G I B A R E N D E T E RG R A T I S .


OVERNATNING FOR 7.-8.KLASSER Fredag20.sept .t i ll ørd.21.sept .kl .9. 00 Vispi sernogetl ækkermadsammen, hargangiqui z, l m,popcorn, hygge,snak osv. Ti l mel ddi gi baren,detkost er kun20, -kr


LIVEROLLESPILISØNDERMARKEN S å s t a r t e r s æs o n e ni g e n , o g v i s k a l a f s t e dp å t o g t me do r k e r , e l v e r , s o r t t r o l d e o g d v ær g e . D us k a l s e l v f ø l g e l i g me d ! S æt Xi k a l e n d e r e n : O n s d a g1 1 . s e p t . O n s d a g2 5 . s e p t . O n s d a g9 . o k t . A l l e d a g e k l . 1 5 . 0 0 2 0 . 0 0 T i l me l dd i g i b a r e nd e t e r g r a t i s !


MATERIALEKONTOPÅHUSET J er esbør nl av err i gt i gmangef l ot t eogk r eat i v et i ngi v ær k s t eder nepåHus et . Dererenegenbet al i ngpå mat er i al erpå50%af omk os t ni nger ne. Hus kat i ndbet al eet bel øbt i l J er esbar nsk r eat i oner påmobi l epay93939327 . Sk r i vbar net sf ul denav ns amt “ k ont o”.


Dr ømmerduom atpr øveatopt r æde medsangogmusi kf oretpubl i kum? Ij a n u a rs k a l v i t i l Ål b o r gMu s i k f e s t i v a l f o rb ø r no g u n g e , o gd uk a nk o mmeme do go p t r æd e ! Ko mo v e ri mu s i k k e n , h v i sd uv i l s p i l l ei b a n d , ø v e i n s t r u me n t e r , l ær ea ts y n g e , o gs k r i v ed i n ee g n e s a n g e . Vi s k a l i g a n gn u , h v i sv i s k a l n åa tv ær ek l a rt i l k o n c e r ti Ål b o r g .


JULEKALENDERPÅHUSET I geniårgårdetamok,nårviskali ndspi l l eår et s j ul ekal ender !Harduenskuespi l l erimaven,er dugodt i lati mpr ovi ser e,kandust yr eetkamer a el l erhardubar eenmassei deer ,såværmed! Vi l mert or sdag 12.19.& 26sept . pl us10.okt . TalmedHenr i k,hanvedal tom Huset sj ul ekal ender !


F RE DAG27 . SE PT E MBE RHOL DE RVI ST ORF I F A20T URNE RI NG PÅHUSE T . VI SPI L L E RF RAF RE DAGE F T E RMI DDAGT I LL ANGTUDPÅ AF T E NE N. VI OVE RNAT T E RPÅHUSE TOGSPI SE RST ADI ONPL AT T E R. NÅRMANI KKESPI L L E RAKT I VT , E RDE RBOL DSPI L I BOL DRUMME TSAMTBORDF ODBOL D. AL L EKANVÆREME D! T I L ME L DDI GI BARE N-DE TE RGRAT I S! ! !


BORDROLLESPILOPEN GAME

HVERTI RSDAG KL.14. 30TI L17. 00KAN DU PRØVEKRÆFTERMED DUNGEONS& DRAGONSROLLESPI LISELSKABMED HENRI K. VISPI LLEROPEN GAME,SÅ DU KAN PRØVE SPI LLETEN ELLERFLEREGANGE,UDEN AT BI NDEDI G TI LETFASTHOLD. KOM NED OG LAV DI N KARAKTERHOS HENRI K,SÅ ERDU KLARTI LKAMP.


PARTYFORFRI TI DSKLUBBEN T ORSDAGDE N3. OKT OBE RHOL DE RVI ST ORTPART YF OR AL L EME DL E MME RAFF RI T I DSKL UBBE N.

VI BY DE RPÅSNACKS, KOL DEDRI NKS, DANSE KONKURRE NCE R, DJ sOGF UL DF ARTOVE RF E L T E T . F E ST E NVARE RF RAKL . 1 8. 30T I L21 . 00, OGDUKANT I L ME L DE DI GI BARE NPÅ1 . SAL .


E F T E R Å R S F E R I E 2 0 1 9 I UGE4 2, NÅRSKOL E RNEHOL DE RE F T E RÅRSF E RI E , HOL DE RHUSE TUDVI DE TÅBE NTF ORAL L EME DL E MME R. HUSE TE RÅBE NF RAKL . 9. 00T I L1 7 . 00MANDAGT I L T ORSDAG, OGKL . 9. 00T I L1 6. 00F RE DAG. HOL DØJ EME DVORE SSÆRL I GEE F T E RÅSF E RI E PROGRAM, SOMBL I VE RSL ÅE TOPSNARE ST . VI T AGE RPÅT URE , L AVE RAKT I VI T E T E RPÅHUSE TOGHY GGE RME DF RE DAGSKAGE .


FODBOLDTURNERINGMEDKLUBBERNEPÅFREDERIKSBERG KØRE RHE L EE F T E RÅRE T , SÅDUKANSAGT E NSVÆREME D T I LE NE L L E RF L E REKAMPE . VI SPI L L E RE RF T E RMI DDAGSKAMPEPÅF ORSKE L L I GEUGE DAGE , OGAL L EE RVE L KOMNET I LATDE L T AGEPÅHOL DE T . T I L ME L DDI GI BARE N, OGT ALME DMARI A. DE TE RGRAT I SAT DE L T AGE .


L E MVI GCUP201 9 I week enden1 . t i l 3. nov ember t agerv i at t ert i l Danmar k s s t ør s t ek l ubt ur ner i ngi f odbol d i L emv i g. Sk al v i hj emmedgul d?Sås k al DUv ær emed! Derert i l mel di ngi ba r enf orf øl gendehol d:Å r ga ng0506, å r ga ng07 08+å r ga ng091 0. P r i s ener500, k rf orhel eweek enden, ogf r i s t f ort i l mel di ng er2 0. s ept ember .


Pa s t a v a l 2019 Past avalernavnetpådetår l i gest or ebor dr ol l espi l seventpåFr eder i ksber g.Herdel t agerenl angr ække kl ubberietkæmpear r angement ,hvormankanspi l l e enmassef or skel l i gesc enar i er . Husetdel t agernat ur l i gvi s,ogdukanmel dedi gpå ibar en.Detkost er20, -kratvær emedhel edagen. Past avalf or egår16.november ,ogpr øvatgæt t e, hvadIf åratspi se. . .


BOLCHER-KOGERIMEDMARIA Tirsdageogtorsdageinovemberkogervi bolcherpåHuset.kom ogværmedtilat lavedineyndlingsbolcher.


BORDROLLESPIL-FASTHOLD CHARLESHARÃ…BENFORETNYTHOLD BORDROLLESPI LLERE,SOM VI LSPI LLEENGANGOM UGEN. EVENTYRETEREN FORTSATHI STORI E,SOM BRI NGERDI GVI DTOMKRI NG IFANTASI ENSRI GE. TALMEDCHARLESOM, HVI LKENDAG,SOM PASSERJ ERBEDST!


HusetsJul ebasar2019 Tr adi t i onent r ohol dervij ul ebasarpå Huset ,iårerdetf r edag29.november f r akl .15. 00 Vibyderpåspi seogdr i kket i lmeget r i mel i gepr i ser ,papi r kl i ppebor d, j ul edekor at i onsbor d,konf ekt , under hol dni ngogmegetmer e. Hel ef ami l i enervel kommen! SætXikal ender enal l er edenu.

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Husets klubblad efterår 2019  

Husets klubblad efterår 2019  

Profile for huset
Advertisement