__MAIN_TEXT__

Page 1

HUSE T

Sk t . Knudv ej 7 , 1 903F r b. Medl ems bl adnov / dec201 7


Ma s k e r n e sNa t

F r eda gden1 7 . nov embers pr ederuhy ggens i ga t t eri Hus et , nå rv i i nv i t er ert i l enr æds el s v æk k endea f t en medgr uoggy s . Ti l mel ddi gi ba r endetergr a t i sa tv ær emed! Hus ka tk ommeudk l ædts om di tv ær s t ema r er i dt . . .


Turt i l

ForJ K/UK1.3.dec ember .Mar i a ogHannegent agersuc c esenf r a def or egĂĽendeĂĽr . pr i s250, -kr .Ti l mel ddi gibar en.


Ri dni ng

Dererl edi gepl adserpåvor es r i dehol d,såt agengr at i spr øvet i me,hvi sduhareni ndr ecowboy el l erbar eel skerhest e. Vikør erhveronsdagkl . 14. 00 ogert i l bagekl .ca.17. 00. Dererr i del ær er epår i deskol en,som sør gerf orengod under vi sni ng. Pr i sf orf astdel t agel seer 475, -kr .pr .måned.


J ULEBASARPÅHUSET FREDAGD.24.NOVEMBERFRAKL. 15. 00GÅRVI TRADI TI ONENTROAMOKMEDRI SENGRØD, ÆBLESKI VER,GLØGG,J ULEDEKORATI ONER, KONFEKT,J ULEPYNT,M. V. KOM OGVÆRMED!

HELEFAMI LENERVELKOMMEN-OGSÅBEDSTEMOR, LI LLEBROROGONKELLUDVI G.


J ul ebi ngo! Onsdagden20.dec . kl .14. 0017. 00kan duvi ndef ant ast i ske pr æmi er ,hvi sdu kommert i lår et s j ul ebi ngopåHuset . Vihyggermedpeber nøddert i ll øj er ne. . .


MADORDNI NGEN

VISERVERERMADMANDAG,ONSDAG OGKAGEFREDAG.HARDUHUSKETAT BETALEFORDI TBARNSMAD? DETKOSTER300, -KR.PR.HALVEÅR I NDBETALGERNEVI AMOBI LPAYPÅ:

93939327

HUSKATSKRI VEBARNETSNAVNOG“MAD”


Mat er i al ek ont o

PåHus et l av erv i mas s eraf l æk r et i ngi v ær k s t eder ne. Derk an ar bej desmedpapi r , s t of , per l er , f i l t , gar no. s . v .I s æropt i l j ul erdergangi pr oduk t i onen. Hus kat i nds æt t epengepådi t bar nsmat er i al ek ont ov i a mobi l pay :93939327 s k r i vbar net sf ul denav nog“ k ont o”


Postti lBob

husk,atdu kan kommemed forslag ti lakti vi teter, ture,spi l,madordni ngen,arrangementer og alt muli gtandet.lĂŚg di tforslag ivorespostkasse Bob,som bor pĂĽ trappen ti l1. sal!


Ål bor gMusi kf est i val2018 Iweekenden19. 21.j anuar2018 t agerviat t eraf st edt i lNor deur opas st ør st ef est i valf orbør nogunge.

Hvi sdukunnet ænkedi gatopt r æde, åsmutoveriMusi kkent i lLeneogf åhj æl p t i latf ådetopatkør eal l er edenu. Hvi sdubar eel skermusi kogatmøde enmassebør npådi nal der ,såt ag medpådennef edet ur !


Ski t urivi nt er f er i en Ti l mel ddi gal l er edenuvor es f ant ast i skeski t urt i lØst r i g.

Tur envar erf r a9. 17.f eb.2018 ogdul ær ermedgar ant iatst å påski ,hvi sdui kkekanif or vej en.

St øvl erogskieri nkl uder et ,sådet erbar eom atspr i ngeudidet !

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Klubblad nov dec 17  

klubblad nov dec 2017

Klubblad nov dec 17  

klubblad nov dec 2017

Profile for huset
Advertisement