Page 1

ODKRYJ at e r i ał yi nar z ę dz i a OSmT E O I N T E GRACJ Ę! dor e ge ne r ac j i t k ane kk os t ny c h

SYSTEM BI OMATERI AŁ ÓW BEGO Pr odukt yBEGOt oni ez awodnyis pr awdz ony s pos óbdor egener ac j it kanek.

Kont r ol a f or mowa ni a nowej t k a nk i k os t nej i z dr owej t k a nk i mi ęk k i ej


BEGO OSSSj es ti nnowac yj nym,w peł nibez pi ec z nym, s ynt et yc z nym mat er i ał em doodbudowykoś c i . Homogeni c z nys kł ad–60% Hydr oks yapat yti40% f os f or ant r ój wapni owy( βTCP)wpł ywanadwi emi ner al ne f az yakt ywnoś c i :pobudz awyt war z ani enowejkoś c i , at akż ews pi er aj ejmec hani c z nąs t abi l noś ć . Wy s ok aos t eok onduk c y j noś ćBE GO OS SSj es tos i ą ga na pr z ezwewnęt r z nąs t r uk t ur ępor ówws k a l i na no, mi k r o i ma k r o. Wy s ok ama k r opor owa t oś ćBE GO OS SSwpł y wana z wi ęk s z eni er oz woj uk omór ekk os t ny c hi pobudz a wopt y ma l nys pos óbr egener a c j ęż y wej k oś c i .

Dos t ępnat a k ż e wer s j aw STRZYKAWCE: BEGOSOSSS I NJ ECT

WSKAZANI A •podnos z eni ednaz a t ok i •a ugment a c j awy r os t k az ębodoł owego •us z k odz eni aper i oi mpl a nt ol ogi c z ne •obs z a r ypoek s t r a k c y j ne •wa dyś r ódk os t ne

BEGOOSSS nrk at . 57217 57218 57219

Roz mi ar y : gr anul ac j a0. 5do1. 0mm; 1x0. 5ml gr anul ac j a0. 5do1. 0mm; 1x1. 0ml gr anul ac j a0. 8do1. 5mm; 1x2. 0ml

POWI ĘKSZENI E250xBEGO OSSS

•s y nt et y c z ny , r es or bowa l ny , bi ok ompa t y bi l ny •obj ęt oś c i owai mec ha ni c z nas t a bi l noś ć •dowy bor udwar odz a j egr a nul a c j i : 0, 5-1, 0mm or a z0, 8-1, 5mm •homogeni c z nys k ł a d: 60% HAor a z40% β–TCP •ma k r opor y : 200800μm •mi k r opor y : 110μm •ul t r a wy s ok awewnęt r z nas t r uk t ur apor ów

POWI ĘKSZENI E1200xBEGO OSSS

WŁ AŚCI WOŚCI

POWI ĘKSZENI E30xBEGO OSSS

Wy s ok ana no-i mi k r opor owa t oś ćma t er i a ł uBE GO OS SS wpł y wanapol eps z eni epr z epł y wupł y nówus t r oj owy c h.


BEGOOSS

Nat ur al nymat er i ałkoś c i oz as t ępc z ypoc hodz eni az wi er z ęc ego BEGO OSSj es tni ez awodnym,s t abi l nym koś c i oz as t ępc z ym mat er i ał em poc hodz eni awoł owego.Skł admi ner al ny, t r ój wymi ar owes t r ukt ur yor azwł aś c i woś c if i z ykoc hemi c z nei bi ol ogi c z nes ąbar dz opodobnedoanal ogi c z nyc hc ec hkoś c i l udz ki c h. Uni k a l nypr oc espr oduk c j i zwy k or z y s t a ni em wy s ok i ej t emper a t ur y( powy ż ej 1200oC)el i mi nuj ews z y s t k i eel ement yor ga ni c z ne or a zws z y s t k i epot enc j a l ner ea k c j ei mmunol ogi c z ne. Por owa t oś ćpr epa r a t uz na j duj es i ewobs z a r z e6580%, as z er ok oś cpor ówwz a k r es i e100-1500μm. BE GO OS Sni ez a wi er apr i onówBS Eor a zpr ot ei n. S peł ni aws z y s t k i ewy ma ga ni az a wa r t ewZa ł ą c z ni k uI I . 4Dy r ek t y wy93/ 42/ E WG or a zDy r ek t y wy2003/ 32/ E C.

WSKAZANI A •podn os z e n i edn az a t ok i •a u gme n t a c j apoz i oma •a u gme n t a c j api on owa •u s z k odz e n i ape r i oi mpl a n t ol ogi c z n e •obs z a r ypoe k s t r a k c y j n e •u s z k odz e n i awe wn ą t r z k os t n e

BEGOOSS Nrk at . 57212 57213 57214 57215 57216

Roz mi ar y : 0. 5-1. 0mm; 1x0. 5ml 0. 5-1. 0mm; 1x1. 0ml 0. 5-1. 0mm; 1x3. 0ml 1. 0-2. 0mm; 1x2. 0ml 1. 0-2. 0mm; 1x5. 0ml

POWI ĘKSZENI E500xBEGO OSS

•n a t u r a l n yma t e r i a ł k oś c i oz a s t ę pc z ypoc h odz e n i awoł owe go •w1 0 0 %k oś ćmi n e r a l n a •wol n ar e s or pc j ai k i e r u n k owai n t e gr a c j apr z e zf or mowa n i en owe j k oś c i •os t e ok on du k c y j n y •be zc i a ł obc y c h , n i ewy woł u j er e a k c j i z a pa l n y c h •powi e r z c h n i ah y r dof i l n a , opt y ma l n aa dh e z j ak omór e ki a bs or pc j ak r wi •we wn ę t r z n a , wz a j e mn i epowi ą z a n as i e ćpor ów •ł a t wez a s t os owa n i e

POWI ĘKSZENI E1000xBEGO OSS

WŁ AŚCI WOŚCI

POWI ĘKSZENI E50x BEGO OSS

Pos i adac e r t y f i k atCEor azCe r t y f i k atbe z pi e c z e ńs t waHe s s e nMi ni s t r yofWor k , F ami l yandHe al t h. S pe ł ni awy mogibe z pi e c z e ńs t waŚ wi at owe jOr gani z ac j iZdr owi a-WHO.


BEGOCol l agenMembr ane

Nat ur al namembr anakol agenowaowys oki ejef ekt ywnoś c i Membr anaBEGO t ow peł nir es or bowal nabł onakol agenowa ( kol agenTypuI )wyt war z anazos i er dz i awi epr z owego ws t andar yz owanym,kont r ol owanym pr oc es i eoc z ys z c z ani a. Dos k ona ł ewł a ś c i woś c i os i er dz i az a c howa nes ądz i ęk i uni k a l nemupr oc es owi pr oduk c j i . Membr a namapos t a ć gęs t ej i wy t r z y ma ł ej ma t r y c yk ol a genowej , owy j ą t k owej z dol noś c i dopa s owy wa ni adoś c i a nk oś c i . S z c z el nawa r s t wawł ók i enopóź ni awr a s t a ni ef i br obl a s t ów dz i ą s ł owy c hi wpł y wat y ms a my mk or z y s t ni enapr ol i f er a c j ę k omór ekk oś c i ot wór c z y c h. BEGO Col l a genMembr a nec ha r a k t er y z uj es i ę dwuwa r s t wowąbudową-gł a dk ąs t r onądodz i ą s ł ową or a zpor owa t ąs k i er owa nądok oś c i .

•gr uboś ć0, 3-0, 4mm •dł ugot r wa ł af unk c j aoc hr onna : z a bez pi ec z eni er a ni s t a bi l i z a c j as k r z epu •bi ok ompa t y bi l nai r es or bowa l na( 34mi es i ą c e) •3pr a k t y c z ner oz mi a r ymembr a nydos wobodnego k s z t a ł t owa ni a

WSKAZANI A •z a s t os owa ni epr z ys t er owa nej odbudowi ek oś c i ( GBR) •a ugment a c j awok ółi mpl a nt ówos a dz ony c hmet odą na t y c hmi a s t ową , obs z a r ypoek s t r a k c y j ne •a ugment a c j awy r os t k az ębodoł owegodopr z y s z ł ej i mpl a nt a c j i •r ek ons t r uk c j awy r os t k az ębodoł owegodol ec z eni a pr ot et y c z nego •z a bez pi ec z eni emembr a nyS c hnei der ’ a •pok r y c i edr obny c hper f or a c j i membr a nS c hnei der ’ a BEGOCOL AGENMEMBRANE Nrk at . 57221 57222 57223

Roz mi ar y : 15x20mm 20x30mm 30x40mm

POWI ĘKSZENI E500xMEMBRANA

WŁ AŚCI WOŚCI

POWI ĘKSZENI E50xMEMBRANA

Pos i adac e r t y f i k atCE


BEGOCOL L AGENF L EECE Nat ur al nymat er i ałhemos t at yc z ny

BEGO Col l agenFl eec et or es or bowal ny,mi ej s c owy ś r odekhemos t at yc z nyoneut r al nym PH,wykonanyz nat ur al negokol agenu.Dz i ękis woi m wł aś c i woś c i om dos konal es t abi l i z uj ekr z epni ęc i ekr wi-bar dz owydaj nami ej s c owahomeos t az a. BE GO Col l a genF l eec et oma t er i a ł , k t ór yuł a t wi as t er owa ne goj eni et k a nekmi ęk k i c hor a zws poma gar egener a c j ęk oś c i . Za bez pi ec z awy r os t ekz ębodoł owyi z mni ej s z ar y z y k o z a k a ż eni a . Pos i a das i l newł a ś c i woś c i a dhez y j newwi l got ny m ś r odowi s k u. Ut r z y muj ei nt egr a l noś ćwt r a k c i ea pl i k a c j i or a z wz et k ni ęc i uzk r wi ą . Dz i ęk i r ea k c j i enz y ma t y c z nej BE GO Col l a genF l eec e ul egas z y bk i ej r es or bc j i ( od2do4t y godni ) .

WSKAZANI A •dr obner anyj amyus t nej •wpr z y padk uper f or ac j ibł onySc hnei der ’ a •obs z ar ypoek s t r ak c y j ne •powi k ł ani az wi ąz anezk r wawi eni em •obs z ar ypopr z epr owadz onejbi ops j i •uby t k ik oś c i

BEGO COL L AGEN FL EECE nrkat . Roz mi ar : 57220 20x20mm

POWI ĘKSZENI E200xFLEECE

•gr uboś ć : 34mm •neut r al nepH •100% nat ur al nyk ol agent y puI •pr os t yws t os owani uiwr az i epot r z ebył at wydous uni ęc i a •z apewni ai nt egr al noś ćwś r odowi s k uk r wiipodc z asapl i k ac j i •uz y s k i wanyz es k ór ywł aś c i wejś wi ni

POWI ĘKSZENI E1000x FLEECE

WŁAŚCI WOŚCI

POWI ĘKSZENI E30xFLEECE

Pos i adac er t y f i k atCE


BEGOOSSEOPLUSTRANSF ER

Zes t aw dopr z es z c z epów koś c iwgR. St r ec kbei n’ aiP. St r ec kbei n’ a

Nowyz es t aw nar z ędz idopr z es z c z epów umoż l i wi a doś wi adc z onym l ekar z om i mpl ant ol ogom ic hi r ur gom s z c z ękowym wykonywani ewys t andar yz owanyc hpr z es z c z epów w t r udnyc hwar unkac h,t aki c hj akos t r ygr z bi etwyr os t kaz ębodoł owegoc z ypi onoweubyt ki koś c i .Zes t aw moż ebyćuż yt yni ez al eż ni eods t os owanegos ys t emui mpl ant ol ogi c z nego. Na r z ędz i awz es t a wi eOS S E OPlusTr a ns f erz os t a ł yz a pr oj ek t owa ne wt a k i s pos ób, a bys peł ni a ćwy ma ga ni al ek a r z y i mpl a nt ol ogów. I mponuj ą c ywa c hl a r zz a l ett a k i c hj a k dos k ona ł apł y nnoś ćuż y t k owa ni a , wy s ok aodpor noś ćna z ł a ma ni ac z ywi doc z neoz na c z eni az wi ęk s z a j ąk omf or ti er gonomi ępr a c y .

Zopt y ma l i z owa nydor ut y nowej pr a c yk l i ni c z nej , dobr z e pr z emy ś l a nyz es t a wi ns t r ument ów, umi es z c z onyw c z y t el nej , nowoc z es nej k a s ec i ec hi r ur gi c z nej .Umoż l i wi a wy k ony wa ni epi onowy c hi poz i omy c hz a bi egów pl a s t y c z ny c hzwy k or z y s t a ni em c y l i ndr y c z ny c hpr z es z c z epówk os t ny c h. W of er c i ez na j duj ąs i ęs z k ol eni awAk a demi i I mpl a nt ol ogi i BE GO wL i mbur guzz a k r es uwy k ony wa ni apr z es z c z epów zwy k or z y s t a ni em OS S E OPl usTr a ns f er . Pr z eds t awi c i elf i r myBEGOwPol s c e:

DENON DENTALSp.zo. o. ul . Kol ej owa49 05520Kons t anc i nJ ez i or na t el . 0227175870/75/80 emai l : i nf o@dent al . pl www. dent al . pl

W poł ą c z eni uzna r z ędz i a mi dok ondens a c j i k oś c i or a z bones pr ea di ng, of er owa ny mi pr z ezBE GO I mpl a ntS y s t ems ( Mi ni /Os s eoPl us Tr a y ) , z es t a wOS S E OPl usTr a ns f er umoż l i wi apr z epr owa dz a ni emi ni ma l ni ei nwa z y j ny c hr ek ons t r uk c j i wy r os t k ówz ębodoł owy c h, at y ms a my m uł a t wi as t wor z eni ewa r unk ówni ez będny c hdl a da l s z ego, s k ut ec z negol ec z eni ai mpl a nt ol ogi c z nego. ZAL ETY •kompat ybi l nyz ews z ys t ki mis ys t emamii mpl ant ów •j edenz es t aw dows z ys t ki c hz as t os owań •moż l i woś ćwykonywani apr z es z c z epów poz i omyc hipi onowyc h •ś r ubydoos t eos ynt ez yw z es t awi e •naj nowoc z eś ni ej s z ei ns t r ument y •kas et anaj nows z ejgener ac j i •s t andar yz owanepr z es z c z epykos t ne

System Biomateriałów BEGO Implant Systems  

System Biomateriałów do sterowanej regeneracji tkanek miękkich i twardych.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you