Page 28

E

C

A

viss

relativt god

god

Uttrycken används bland annat för att ange vilken grad av stilkänsla eller språklig ­variation eleven visar i olika sammanhang, som i frasen eleven kan skriva olika slags ­texter med viss språklig variation … De används också för att beskriva hur förtrogen eleven är med något, som i satsen dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer … Uttrycken kan också användas för att beskriva kvaliteten i elevens användning av ämnesspecifika be­ grepp, som i formuleringen eleven kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar … I det sammanhanget innebär god användning att eleven använder ämnesspecifika begrepp frekvent och med precision i relevanta sammanhang.

KOMMENTARMATERIAL TILL TEKNIK

27

kommentarmaterial i teknik LGR11  
kommentarmaterial i teknik LGR11  

kommentarmaterialet i teknik LGR11

Advertisement