Page 1

Längs stigarna Hans Lidman Sällskapets medlemsblad

Hälsingland - porten till Norrland I Tintomaras spår Vårträff vid Idsjöströmmen nummer 3 verksamhetsåret 2012/2013


Hans Lidman Sällskapet grundat 1987 www.hanslidman.se Styrelsen Ordförande Leif Sörenssen Vice Ordförande Mikael Marklund Kassör Carl Modigh Sekreterare Stefan Olofsson Ledamot Esbjörn Käll Ledamot William Moberg Faulds Ledamot Dick Fransson Suppleant Anders Forsman Suppleant Henrik Malmland Suppleant Margareta Sörensen Fritz Suppleant Maths Östberg

Redaktör: Mikael Marklund Tel. 0910-777795 mikael@byskealven.se Omslagsbild, Vaket av Hans Lidman

Ordföranden har ordet När Du läser detta har sannolikt våren kommit till dig för länge sedan. Tussilago i dikena och kanske blåsippor vid husknuten, vitsippor i skogen och kanske har Du rentav redan försökt att dra årets första vårgädda i någon isfri vassvik. Men i skrivande stund, den 12 april, befinner jag mig fortfarande i väntans tider. Vintern tycks aldrig vilja ta slut. Trots att vi nu är en bra bit in i april så är nätterna fortfarande mycket kalla, dagstemperaturen når sällan över fem plusgrader och isarna är så tjocka att man nästan behöver förlängare för att ta sig igenom. Våren 2013 lär gå till historien som en av de allra segaste. Men återigen ligger den bästa av årstider framför oss. Våren och sommaren med alla sina förhoppningar och löften. Som pensionär känns det som om det nu är dags att försöka hinna med allt det som man tidigare inte fick tid till, samtidigt som man märker att man inte orkar med lika mycket som förr. Närmast på dagordningen för Sällskapet står att besluta om årets stipendiat, planera och organisera Hans Lidmanträffen vid Gimån i början av juni samt försöka få till ett trevligt årsmöte i oktober. Om detta kan Du läsa mer längre fram. Som vanligt vill gärna styrelsen få in synpunkter och idéer från våra medlemmar. Det kan vara förslag på kandidater till nästa stipendiat (om två år), synpunkter på nuvarande medlemsavgifter eller tips om annat som Sällskapet borde ta tag i och självklart är vi intresserade av era bidrag till ”Längs stigarna”. Vill ni

annonsera för att sälja eller införskaffa Hans Lidmanböcker så går det också utmärkt. Kontakta bara vår redaktör Mikael Marklund. Hans Malmsten och Göran Eriksson fortsätter enträget sitt arbete med ”Boken om Hans Lidman” och det skall bli väldigt spännande att se det färdiga resultatet i sinom tid. Vi vill passa på att tacka några av våra medlemmar i Stockholmstrakten som hjälpte oss att bemanna vår lilla monter på Vildmarksmässan i Älvsjö fyra dagar i början av mars månad. Tack till Rune Oskarsson, Bill Sund, Berndt Wallin, Lars Erik Alvén, Carl Axel Fall och Göran Stachewsky. Styrelsen önskar er och alla andra medlemmar i Hans Lidman Sällskapet en fin vår och sommar med fina naturupplevelser och underbara napp i Hans Lidmans anda. Älvdalen i mitten av april 2013 / Leif

Höstens årsmöte I år blir årsmötet förlagt till Kursgården Gläntan, knappt ett stenkast från Svartån. Syftet är bl. a. att få till ett något billigare boende (och förtäring) utan att behöva ge avkall på bekvämlighet och komfort. För övrigt blir det förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, presentation av årets Hans Lidmanstipendiat, spännande föredrag, bokauktion, bokbord och det klassiska lotteriet vid aftonens middag. Vi återkommer i nästa medlemsblad med mer information om årsmötet. Glöm inte att redan nu boka in den 4-5 oktober!

Kontakt med sällskapet: Frågor om sällskapet, medlemsbladet, träffar etc. sker genom ordföranden: Leif Sörensen, Gåstjärnsvägen 2, 796 30 Älvdalen, Tel. 0251-418 25, E-post leifsorensen47@gmail.com Medlemsregistrering: För medlemsskap, adressändring, betalnings­frågor etc. vänder du dig till vår kassör: Carl Modigh, Liljegatan 18, 733 37 Sala, Tel. 070-2781009, E-post carl.modigh@gmail.com. Medlemskap kostar 200 kr per fullbetalande medlem och verksam­hetsår. Familjemedlem betalar 100 kr, har rätt att delta i sällskapets träffar och aktiviteter men får inga trycksaker. Ungdomar under 25 år och studerande betalar 100 kr per verksamhetsår som sträcker sig från 1 juli till 30 juni följande kalenderår. Försäljning: Dick Fransson Lagerlöfsgatan 2, 754 26 Uppsala, Tel. 018-323709, E-post dick.fransson@telia.com. Sällskapets Plusgirokonto: 920211-0 2

nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna


Hälsingland - porten till Norrland Av Hans Lidman (Tidskriften FIB -1955)

Hälsingland är tröskeln till Norrland. Redan vid gränsen i söder och sydväst möter de första branta bergen och de första egentliga skogsvidderna - namn som Ödmården och Hälsingskogen talar här sitt eget tysta språk. Hälsingland är dock inte bara Norrland. Visst finns här djupa skogar och vida sugande myrmarker, där skogskolare och timmerhuggare ligger insnöade veckor i sträck, där lon stryker mellan bergknallarna. sädgåsen häckar i högmossen och tjärnens spillning står ångande varm över blåbärsriset. Men Hälsingland är också de öppna dalstråkens land, där människor bott i minst 7000 år, där en rik kultur satt djupa spår hos en mottaglig allmoge, där ett välstånd möter, som är grundat på idoghet och frihetskänsla. I dessa dalar bor ett rakryggat och gästfritt folk. Vårdare av stolta traditioner. Här fann Artur Engberg inspiration till att skriva den vemodigt lyriska Hälsingesången, här danades Nathan Söderbloms ekumeniska tanke, här hämtade Delsbostintan stoffet till sina mustiga historier. byggda på en kärv verklighet. Och i dessa dalar har en högst förnämlig folkkonst blommat - se bara på böndernas pampiga träslott, de som reser sig i djärv och måttfull stil, de som har en utsmyckning, som i praktfullhet och konstnärlig balans söker sin like.

Trots stark industriell utveckling är Hälsingland alltjämt ett bondland. Jorden är bördig. missväxt är sällsynt. Hälsingelinet var en gång riksbekant, de hälsingska hästkarlarna har vunnit respekt på marknader och travbanor.

Bollnäs är Hälsinglands yngsta stad men ett urgammalt tingsställe och dito marknadsplats. Bollnäs marknad är än idag ett evenemang av väldig omfattning där de hälsingska hästkarlarna får utlopp för sina färdigheter. Foto: Hans Lidman

Men det är skogen som ger styrka. Både bondskogen och bolagsskogen. Hälsingen har skog i ryggen, skogsförsäljning och skogsförädling är hans förnämsta levebröd. Det är också skogen som ger trygghet åt vår tids kreaturslösa bondhemman, de som blir flera år från år. Och på älvarna rinner timret, Hälsinglands guld, i en aldrig sinande ström ner mot kustens industriella jätteanläggningar.

Hälsingelinet var en gång riksbekant, och fortfarande lyser många fält i linblått när den årsens tid är inne. Hälsingestintorna kan än idag ta linet från åkern och göra vacker dräll av det. Foto: Hans Lidman

nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna

Hälsingen har skog i ryggen, skogsförsäljning och skogsförädling är hans förnämsta levebröd. Och på älvarna rinner timret, Hälsinglands guld, i en aldrig sinande ström ner mot kustens industriella jätteanläggningar. Foto: Hans Lidman

3


En flygbild från skogens och timrets förlovade land. Timmerflottar på “Östersjön” (nära Rengsjö) i väntan på att förvandlas till plank i sågverket vid sjöstranden. Foto: Hans Lidman

Mitt i skogar och bördiga fält står de toppiga bergen utkastade, ibland så tätt, att horisonten blir taggig av dem. De hälsingska låtarna är pärlor i vår folkmusik, och det sägs att deras starka växling mellan dur och moll och rent konstnärliga utformning är betingad av det starkt kuperade landskapet. Har man hört Jon Erik Öst, hälsingen som nu är landels mest uppburna riksspelman, vill man gärna tro att detta är sant.

Förmodligen har också hälsingens karaktär påverkats av dalar och skogshav, berg och vatten. Visst kan hälsingen vara karsk och stolt och medveten, ibland halsstarrig. Men han är ansvarskännande, stundom till den grad, att han tar rättvisan i egen hand. Och så formade han en gång den stränga hälsingelagen, den som säger: - Den som agalös och lagalös lever, han hederlös dör! Nån gång händer det likväl att hälsingen glömmer sitt hårda lagbud. Då är det inte alltid klokt att gå bröstgänges till väga, då är list och finurlighet tillrådlig. Detta visste Lars Landgren, härnösandsbispen, som i många år var prost i Delsbo. En natt stal man hjulen till Landgrens bästa arbetsvagn. Prosten bad sin dräng att i tysthet söka utforska, var hjulen fanns. Efter ett par dagar kunde drängen berätta att de var sänkta i en brunn på en gård inte långt från kyrkan. På söndagen satt bonden i den gården, sin vana trogen, på en av de främsta kyrkbänkarna. När predikan började, slog Landgren upp den stora psalmboken och läste med sin mäktiga predikostämma följande verser: Du arma syndaträl som hjul av vagnar stjäl att uti brunnar sänkas, bär mina hjul hem till mitt skjul skall synden efterskänkas! I annat fall dig följa skall ont samvet, kval och fasa, och du till sist en gång förvisst bli slängd på satans brasa! Morgonen efter var hjulen åter på sin plats.

Kustfisket har spelat en viktig roll för kusthälsingen, men även laxfisket i älvarna och kanske främst i Ljusnan - har varit och är ett värdefullt näringstillskott. Här fångar man lax med nät vid Ljusne. Foto: Hans Lidman

4

Hälsingland har gott om vatten. Kustbandet är leende med en söndersprängd skärgård, där avfolkade fiskelägen minner om, en gången storhetstid och där våra dagars fiskare för en maktlös kamp mot strömmingens nyckfulla vandringar och laxens försvinnande, och Dellens skönhet är ofta omvittnad - vid dess strand var det som Nathan Söderblom upplevde sin soliga barndom, den som blev bestämmande för hans livsinställning. Men det vatten som framför allt ger karaktär åt landskapet, är den mäktiga Ljusnan. lovprisad av en lång rad utländska resenärer, besjungen av Johan Olov Wallin. Vid dess strand var det som Bertil Damm, konstprofessorn, planerade sitt nordiska tempel, här var det som Olaus Rudbeck förlade de elyseiska fälten, det fjärran paradis där de saligas andar dvaldes. nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna


Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner genom Hälsingland. Under sina 19 mil bildar den många forsar. Här södra norrlands största, Hylströmmen. Foto: Hans Lidman

Och hit var det som Olof Broman, 17oo-talets lärde hudiksvallsprost, trodde att självaste Adam en gång for på semester “häldre än hos the wänartige Caniter”! Visst har oår farit fram över Hälsingland, då skatter och soldatutskrivningar knäckt mången gård eller då sågverksdöd och arbetslöshet gjort tillvaron bekymmersam. Och visst har hälsingen stundom ställt sig frågande inför framtiden. Men just nu snurrar träindustrins hjul som kanske aldrig förr, just nu är välstånd och livsbejakelse som störst i det vackraste och mest storvulna land, som någonsin finns.

Hans Lidman Sällskapet på Vildmarksmässan i Älvsjö 7-10mars Förra våren 2012 hade Sällskapet en monter på Sportfiskemässan i Kista utanför Stockholm. I år valde vi att närvara på Vildmarksmässan i Älvsjö. Den del av Vildmarksmässan som tidigare hette Flugfiskemässan hade nu upphört och fiskedelen av mässan bestod nu endast av ett halvdussin utställare. Vi försöker årligen få tag på funktionärer till vår lilla monter och det är inte alltid så lätt då det är ganska många timmar det handlar om (4 X 8 timmar) och tid är som bekant en bristvara i våra dagar. Vi fick träffa en hel del medlemmar och fick dessutom flera nya samt sålde bra av våra publikationer och affischer. Återigen tack till dem som ställde upp. Nästa år blir det sannolikt Sportfiskemässan i Stockholm som gäller – och vi återkommer om tid och plats i kommande medlemsblad.

Foto: Hans Lidman

nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna

5


I Tintomaras spår Hans Lidmans bok kom ut 1967. Den handlar om vandringar i Kolmården där både naturens mysterier och kulturhistoria behandlas i jakten på den undflyende Tintomara, huvudpersonen i Carl Jonas Love Almqvists bok, Drottningens juvelsmycke.

kvadratmeter stor. Djupet är en knapp fot.Vattnet är kristallklart och sinar inte ens den torraste sommar. I källans mitt finns en uppskjutande sten, stor som ett manshuvud, glattslipad och rund. En ljusstråle ovanifrån lyser upp stenen.

Man tror att Jungfrukällan varit en offerkälla, att man där offrat till dunkla makter. Ej långt från källan ligger de ökända Rövarbergen. Foto: Hans Lidman

Boken kom att följas av ytterligarer en bok om Kolmården, Dansen kring järnet, som kom ut 1977. Den skrev Hans Lidman klar just före sin död. I Tintomaras spår skriver Lidman om Jungfrukällan som antas vara förlaga till Ingmar bergmans film med samma namn. “Inte långt från Rövarbergen ligger Jungfrukällan Som så mycket annat i Kolmården är den gäckande undflyende, svår att första gången hitta i sitt nakna bullerstensberg. Men också svår att få fast grepp om, sen saga och sägen sjunkit långt ner i glömskans djup. Så är det på många håll i dagens Kolmård. När de gamla torparna faller bort, flyttar traditionslösa främlingar in. Det är blott i få fall som sommargästerna har anknytning till den ursprungliga ortsbefolkningen och kan föra de gamlas berättelser vidare. Ändå - eller kanske just därför - skapas just nu nya traditioner på skilda håll i kolmårdsskogen. Sålunda är Jungfrukällan invid Skogstorps gamla skogsvaktarboställe på god väg att bli förebilden till filmen “Jungfrukällan”, Ingmar Bergmans skakande epos om grovt våld, primitiva känslor och heta passioner i långt förgången tid. Källan är belägen under ett flera meter högt stenblock i Huvbergets norra kant. Blocket vilar på tre punkter. Mitt under blänker en vattensamling, någon 6

Man tror att källan varit en offerkälla att man på den huvudstora stenen offrat till dunkla makter. Närheten till Rövarbergen gör, att man lätt lockas att binda ihop ramberättelsen i Ingmar Bergmans film med just denna Jungfrukälla.”

Vårvandringen Varje vår under 45 år har det genomförts en vårvandring “I Tintomaras spår”. Så också i år. När du läser detta, käre läsare, har den redan genomförts. Som annonserades på hemsidan så genomfördes den under tiden lördag 20/4 - söndag 21/4. Jag har varit i kontakt med en av eldsjälarna, Sven Jonsson, och hade hoppats kunna göra bättre reklam för vandringen genom vårt medlemsblad. Sven skriver i ett vykort följande om vandringen. “Kolmården, den gamla vilda gränstrakten mellan Sörmland och Östergötland, en gång fruktad bland resenärer för sina stigmän och rövare, är en plats där dikt och verklighet, myter och naturskönhet vävs samman. I den mytomspunna kolmårdsnaturen, bland urskog och vattenblänk, älg och rådjur, tranor och stavsjölom, väntar äventyret på dem som vill följa med i den gåtfulla Tintomaras spår. Den som är rätt utrustad för en vistelse nära naturen garanteras en upplevelserik vandring med övernattning i skärmskydd som man själv får hjälpa till att bygga. nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna


På vandringen “ I Tintomaras spår” lär vi oss för varje år att känna en ny del av vårt lands vilda natur, som Hans Lidman så fint skildrat i sin bok “I Tintomaras spår”. Årets vandring startar vid den idylliska skogssjön “Strupen”, som omnämns i kapitlet “Över skogen”. Där

Skiren, sjön med det källklara vattnet och de rena stränderna, ligger mitt i Tintomaras skog. Foto: Hans Lidman

sker också övernattningen, så deltagarna behöver bara bära på vad dom kan behöva under dagsetappen. På doftande granrisbädd, vid värmande stockeld, omgiven av vildmarkens tystnad, somnar man tryggt i vårnattens skymning. Lördagens etapp går österut förbi sjöarna Strålen, Kopporna och Lilla Älgsjön. Söndagens etapp går västerut efter Strupens södra strand till sjöns utlopp, där Hans Lidman såg en ålkista. Därifrån via St. Måstorp och Betlehemssjön till Jungfrukällan (se kap. Kolmårdsstänk). Sedan till trakten av Stubbetorp (se kap. Över skogen). Upplev äventyret i Kolmården! Med vänlig hälsning Sven Jonsson.” Undras hur vandringen gick denna sena vår? Det måste undersökas! Kanske var du med? Skicka gärna bilder och några rader om hur allt fortlöpte i så fall. Det var synd att Svens uppmaning inte hann ut i tid före vandringen men förhoppningsvis kan det inspirera till ett framtida deltagande. Jag tycker i alla fall att det låter spännande! /Mikael

nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna

Inbjudan till Hans Lidmanträff i klassiska Gimdalen den 7-9 juni Gimdalen och inte minst Idsjöströmmen är båda kända för sitt fina flugfiske efter harr. Ett stort antal av Sällskapets stipendiater har starka band till denna del av Jämtland. Leif Milling och Lars Åke Olsson hamnade båda tidigt i Gimdalen och Rolf Smedman ”Mister Torrfluga” får väl anses vara den som först upptäckte och beskrev harrfisket med torrfluga i Gimån i otaliga tidningsartiklar under årens lopp. Men även Gunnar Westrin hittade tidigt till trakten. En del av deras historier får vi förhoppningsvis ta del av denna helg. Efter den första blänkaren i förra medlemsbladet om vår träff har vi fått in en hel del anmälningar, men det finns ännu ett fåtal fiskekort och platser till övernattning i stugor kvar. Här lite mer information om träffen. Tid: fredag till söndag den 7-9 juni. Fredag: Vi anländer på eftermiddagen / kvällen och tar in på Kullagården eller i stugor och äter middag tillsammans och umgås på kvällen under trivsamma former. Lördag: Frukost på Kullagården (för den som vill). Valfria aktiviteter under dagen t ex fiske i Idsjöströmmen, eller vandring runt i omgivningarna. Lunch vid gapskjulet vid strömmen (medhavda mackor och dryck) samt möjlighet att grilla. Möjlighet att besöka Galleri Smedman (med Leif Milling som ciceron). Middag på kvällen på Kullagården med prat om Hans Lidman, litteratur, fiske och annat som gör livet värt att leva. Bild- o. filmvisning? Söndag: Som på lördagen – fiske eller vandring i området, besök på Galleri Smedman samt lunch vid strömmen (grillning och medhavd smörgås).Hemfärd på eftermiddag eller kväll. Fiskekort: Idsjöströmmen 500:- / dag (billigare kort för andra delar av Gimån finns också). Mat: Middag (varmrätt, bröd, smör, sallad o. dryck) 100:- (vin finns att köpa). Frukost och lunch 100:- (50:- + 50:-). Boende: Kullagården 200:-/ natt (4-bäddsrum, Obs! ta med egna lakan). Stugboende 300 - 350 :-/natt (lakan ingår , 2-4 bäddsrum). Anmälningar och frågor: ring mig på 0251-418 25 el. 0702 77 83 16 Naturligtvis går det också bra att bara vara med under en dag om man så vill. VÄLKOMMEN TILL NÅGRA TREVLIGA DAGAR I GIMDALEN! /Leif

7


Köp från medlemsbutiken Billigast möjligt för dig och enklast att administrera för oss om du beställer dina varor på följande sätt: 1. Välj dina varor enligt förteckning nedan. Priser inom parentes gäller dig som ännu inte blivit medlem. 2. Skicka beställning till: dick.fransson@telia.com Försäljningsansvarig kontaktar dig med besked om varorna finns tillgängliga samt den totala kostnaden för din beställning, inklusive porto. 3. Sätt in angiven summa på plusgiro 920211-0 och skicka även e-mail till försäljningsansvarig att betalning skett. Varorna skickas med B-post när bekräftelse på betalning skett från kassören. Böcker Sommarnatt, Vandringar och möten Årsskrift 2010, Urval ur Lidmans breda berättarregister 220 kr + porto 44 kr Nattens Drottning Årsskrift 2008, Urval av Lidmans bästa fiskeberättelser Sänkt pris! 120 kr + porto 44 kr Den nya vägen HLS 2007, Roman av Hans Lidman. Sänkt pris! 120 (190) kr + porto 44 kr Min bäck, min å Årsskrift 2004, Setterns förlag Sänkt pris! 70 kr + porto 44 kr Gamla ovanåkersknektar (faksimil) Ekeströms förlag. HLS 1994. 80 kr + porto 33 kr Konstplansch Plansch med Hans Lidmans favoritflugor Mått 42 x 60 cm. Konsttryck i färg Sänkt pris! 90 kr m. papptub och porto Diverse Tygmärke 30 kr + porto 6 kr Sällskapets nål 25 kr + porto 6 kr

www.hanslidman.se Skrifter (c:a 60 - 80 sidor, häftade)

Skrifter (c:a 60 - 80 sidor, häftade)

Hans Lidman och jakten Årsskrift 1992. 40 (55) kr + porto 22 kr

Liten dagbok - av Clary Lidman om åren 1938 - 1976 Årsskrift 2005 60 (80) kr + porto 22 kr

Den tidiga Hans Lidman Årsskrift 1993. 40 (55) kr + porto 22 kr Hans Lidman och Hälsingerunor Årsskrift 1995. 40 (55) kr + porto 22 kr Ur Sportfiskaren 1937 -1953 Årsskrift 1996. 40 (55) kr + porto 22 kr Ur Sportfiskaren och Fiskefrämjandets årsböcker Årsskrift 1997 40 (55) kr + porto 22 kr Ur Skogvaktaren/Skogsmannen och Från skog och sjö 1938-1943 Årsskrift 1998. 40 (55) kr + porto 22 kr Kultur och naturvandringar i Hälsingland och Härjedalen Årsskrift 2000. 40 (55) kr + porto 22 kr Från allmogefiske till sportfiske Årsskrift 2003. 60 (80) kr + porto 22 kr

Jubileumsskrift, Hans Lidman Sällskapet 20 år Årsskrift 2007 60 (80) kr + porto 22 kr Hans Lidmans Svartå, Myt och verklighet Årsskrift 2009 (Limmad rygg, 80 sid.) 70 (90) kr + porto 22 kr CD-skivor CD: Så minns vi Hans Lidman Clary och döttrarna läser, plus radiointerviev 100 kr + porto 11 kr Dubbel-CD Sture Nordin läser Hans Lidman 140 kr + porto 22 kr CD: När storöringen vakar Fiskekamraterna Stig och Bengt berättar om Hans Lidman som fiskare 100 kr + porto 11 kr

NYHET! Hans Lidman på film DVD med Napp i norr, Fällor och giller, Surmört 150 kr + porto 11 kr

Om du bor i utlandet måste du ange följande nummer och adress vid förskottsbetalning: IBAN-nummer: SE32 9500 0099 6042 0920 2110, BIC är NDEASESS. Plusgirokonto i Sverige är 920211-0 HANS LIDMAN SÄLLSKAPET c/o Carl Modigh Bergsmansgatan 27 S733 31 Sala, Sverige

8

ISSN 1103-3002

nummer 3 år 2012/2013 - Längs stigarna

Längs stigarna - April 2013  

Hans Lidman Sällskapets medlemsblad