Úrhatnám polgár | Burghezul gentilom | The Bourgeois Gentleman

Page 1

1

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM V ÍGJÁT ÉK P R ÓZ Á BA N, BA LET T EL | C O M E D I E - BA L E T Î N P R OZ Ă

RENDEZŐ | REGIA: MIHAI MĂNIUȚIU

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

MOLIÈRE


VIOLA GÁBOR, FARKAS LORÁND, LACZKÓ VASS RÓBERT, SINKÓ FERENC


3 megengedhet magának. Mégis úgy érzi, valami

a hiszékeny polgárt, aki ebben a színjátékban irreális

hiányzik az életéből: kulturálttá és rafinálttá szeretne

vágyai beteljesülését látja. Van-e esélye a józan észnek

válni, olyanná, amilyennek ő a társadalom felsőbb

az elvakult nagyravágyással szemben? Az Úrhatnám

rétegeihez tartozókat, a high life tagjait elképzeli.

polgár mulatságos története 350 évvel a keletkezése

Ennek érdekében szolgálót tart, zene-, tánc- és

után is képes mosolyt csalni a nézők arcára.

filozófiatanárok hadával veszi körül magát, hogy pénztárcáját nem kímélve behozza vélt és valós lemaradásait. Az útjába kerülő botcsinálta mesterek és tanárok pedig ki is használják szánalmas igyekezetét, és jócskán megszedik magukat Jourdain úr vagyonából. Jourdain úr családját és környezetét az őrületbe kergeti, ezért azok összefognak ellene, hogy

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

megleckéztessék. Hajmeresztő ötletükkel el is vakítják

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

A szemtelenül gazdag Jourdain úr szinte bármit


4 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Domnul Jourdain, un burghez putred de bogat,

o ia drept realitate, văzând în ea împlinirea dorințelor

îşi poate permite aproape orice. Totuși, simte că

sale de mărire. Oare bunul simț și judecata sănătoasă

îi lipsește ceva: ar vrea să devină o persoană cultivată

au vreo șansă în fața ambiției oarbe și a dorinței

și rafinată, așa cum își închipuie el că sunt cei din

nemăsurate de parvenire? Burghezul gentilom este o

lumea bună, din high life. În acest scop, își pune punga

poveste hazlie care ne încântă și azi, după 350 ani de la

la bătaie și se înconjoară de profesori de muzică,

crearea sa.

de dans și de filozofie, ale căror lecții sunt menite să acopere lacunele – reale sau imaginare – de care crede el că suferă. Maeștrii săi sunt însă niște diletanți profitori care îi exploatează naivitatea și se înfruptă din banii săi. Exasperați de toanele lui, familia și toți cei din jurul său sfârșesc prin a-și uni forțele pentru a-i da o lecție. Pun la cale o farsă năstrușnică, pe care burghezul gentilom


5

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

VÁTA LORÁND


6 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

MOLIÈRE

JEAN-BAPTISTE POQUÈLIN (PÁRIZS, 1622. JANUÁR 15. – PÁRIZS, 1673. FEBRUÁR 17.)

BÁCS MIKLÓS, VÁTA LORÁND


7 úriembernek akarta nevelni korán értelmesnek

az igazgatónál, Béjart mesternél, aki azonnal

mutatkozó fiát, Jean-Baptiste-ot. Az iparosfiú, aki

felismerte a színészi tehetséget, és szerződtette

végig a legszorgalmasabbak és legokosabbak közé

a fiatalembert, aki hamarosan kitűnő komikusnak

tartozott, hamar felismerte, hogy a nagyúri ifjak

bizonyult.

megvetik, tüntetően lenézik a polgári ivadékokat, a módos polgárfiúk pedig alig akarnak szóba állni

Béjart direktor felesége, madame Béjart, aki a színház

a kárpitos fiával. Ráadásul ez az alulról jött fiú

primadonnája volt, beleszeretett a sokkal fiatalabb új

mindegyiküknél jobb tanuló volt. Ez a serdülőkori

színésztársba. Amint Béjart mester megtudta felesége

tapasztalat alakította ki tudatában a lenézést a

hűtlenségét, a már jó színésznek bizonyuló Poquèlin

nagyurak és a nagyon gazdagok iránt.

fiút azonnal elkergette a társulattól. Vele együtt

Párizsban végzett jogot – apja kívánsága szerint –

Béjart-né is elhagyta férjét és a színházat. Magával

de egy pillanatig sem akarta az urak és a gazdagok

vitte egész kicsi leányát is, akinek ettől fogva a leendő

érdekeit képviselni. Az is hamar kiderült, hogy jól

Molière volt a gyámja, nevelőapja.

énekel, kitűnően táncol. Elment tehát – még jogász

Jean-Baptiste a Molière nevet is Béjart-nétől kapta:

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

korában – a legjobb hírű párizsi színházba, jelentkezett

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Poquèlin mester, a királyi udvar tekintélyes kárpitosa


8 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

a szerelmes asszony lágy hangocskának, franciául

című egyfelvonásos komédia, a drámatörténet

Molière-nek nevezte. Ezt a találónak érzett becenevet

egyik legjobb egyfelvonásosa. Molière néhány nap

hamar átvette az egész társulat, majd a nézők is, így

alatt megírta, a színészek betanulták, és előadásuk

amikor már írónak számított, Molière lett az írói neve is. a legteljesebb siker volt. A nézők közt, az első sorban ült maga Lajos király, körötte-mögötte a A szerelmes színészpár új művészi életet

legelőkelőbbek és legkulturáltabbak koszorúja. Az

akart kezdeni. Társulatot alapítottak, hogy

előadás sikerét követően XIV. Lajos nemcsak kegyeibe,

vándorszínészekként járják az országot.

de barátságába fogadta Molière-t. A király, aki

A vándortársulat olyan népszerű volt, hogy híre

másoktól különvéleményeket is alig viselt el, Molière-

eljutott a királyi udvarba is. A szerző-rendező-

től nemcsak eltűrte, de el is várta a nyílt véleményt,

komikus társulatigazgató azonnal felismerte,

a szabadszájúságot is. Ő a magasságban ugyanúgy

hogy itt az alkalom a felemelkedésre. Régóta

lenézte az urakat is és a gazdag polgárokat, mint a

hordozta azt a komédiát, amely egyszerre gúnyolja

mélységből szóló író. Mikor Molière legkritikusabb

ki a felületes arisztokratákat és az őket majmoló

vígjátékát, a hivatali és a vallási képmutatást

polgárokat. Ezek kicsúfolása volt a Kényeskedők

pellengérre állító Tartuffe-öt a hatóságok is, az egyház


9

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

KATÓ EMŐKE, ALBERT CSILLA


10 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

is letiltotta a színpadról, a király saját hivatalai és saját hitének egyháza ellenében kierőszakolta a nagy komédia játszhatóságát. Egy évtizednél hosszabb ideig Molière volt a francia színpadok királya. Komédiáit urak és gazdagok átkozódása, de a nézők zajos ünneplése kísérte. Azok a művei, amelyeket maga is vállalt és sajtó alá rendezett, 36 vígjáték. Ő ugyanis következetesen a komikumra helyezte a hangsúlyt, és komédiának nevezte a tragikus témákat is. A Mizantróp (Embergyűlölő) kiábrándult hőse, aki kritizál, de ezt senki se hallgatja meg, igen tragikus téma (Goethe is egyértelműen tragédiának fogta ALBERT CSILLA, KATÓ EMŐKE


11 végül elvisz az ördög – igazi tragikus hős. A Férjek

És nagyon tragikusak azok a vígjátékok, amelyekben

iskolája és A nők iskolája a csalódások mulatságosan

Molière saját magánéletbeli tragédiáját tárja a nézők-

előadott tragédiája. A Képzelt beteg nevetve ábrázolja

olvasók elé. Ilyen a végső Képzelt beteg. Ennek hőse

szerzőjének gyötrelmes hipochondriáját. Vannak

ugyanúgy fél a haláltól, mint szerzője. Ez is lesz a

persze egyértelműen bohózatos, mulattató darabok.

végzete. A képzelt beteg képzelt halálos rohama a

A túl szabadszájú Scapin furfangjai, a Tolakodók,

címszerepet eljátszó Molière halálos összeesésének

még a Botcsinálta doktor is mindenekelőtt nevettetni

előképe. Úgy tesz, mint aki meghal... és valóban meg

kíván. Ezeknél komolyabb – olykor komorabb – az

is halt.

a jellemvígjáték-típus, amely egy-egy emberi hibát, lélektorzulást tesz egyszerre nevetségessé és elgondolkoztatóvá. A botrányos remekmű, a Tartuffe, a pénzimádat lélekgyötrő komédiája, a Fösvény, a tekintélyért sóvárgó Úrhatnám polgár, a nem kevésbé nagyratörő és szüntelenül csalódó George Dandin a

Forrás: Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok, Trezor Kiadó, Budapest, 1994.

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

vígjáték magasabb rendű drámai formáját jelentik.

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

fel). A Don Juan gőgös, lelkiismeretlen nagyura, akit


12 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

MOLIÈRE

(15 IANUARIE 1622, PARIS – 17 FEBRUARIE 1673, PARIS)

ALBERT CSIILLA, IMRE ÉVA, KATÓ EMŐKE


13 își dorește cu ardoare ca fiul său, Jean-Baptiste, să

mai renumit teatru parizian. Acesta îi recunoaște

ajungă domn. Cu atât mai mult cu cât acesta, încă de

talentul actoricesc şi îl angajează. Devine în scurt timp

mic, părea să aibă o inteligenţă peste medie. Fiind

un excelent actor de comedie.

unul dintre cei mai harnici şi deştepţi tineri de vârsta

Soția directorului Béjart, doamna Béjart, primadonna

lui, Jean-Baptiste îşi dă repede seama că tinerii

teatrului, se îndrăgostește de foarte tânărul său

aristocraţi îi tratează cu dispreţ pe fiii burghezilor, iar

coleg. În momentul în care maestrul Béjart află de

copiii burghezilor mai înstăriţi de-abia catadicseau

infidelitatea soției sale, îl alungă pe Jean-Baptiste

să le vorbească. Aceste experiențe din adolescenţă îl

din trupă. Doamna Béjart pleacă împreună cu el şi

fac să-i dispreţuiască pe aristocraţi şi pe cei înstăriţi.

își părăsește atât soţul cât şi teatrul. Își ia şi fetiţa,

Respectând dorinţa tatălui său, Jean-Baptiste studiază

Molière devenind astfel tutorele şi tatăl vitreg al

dreptul la Paris, dar nu are intenţia de a reprezenta

acesteia.

interesele nobililor şi ale celor bogaţi. În același timp,

Doamna Béjart este cea care îi dă numele de Molière.

talentul său pentru dans şi cântec se arată destul de

Ea îl striga sunet moale, adică Molière în franceză.

timpuriu. Ca atare, încă de pe vremea când studiază

Această poreclă este preluată curând atât de către

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

dreptul, se prezintă maestrului Béjart, directorul celui

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Maestrul Poquèlin, respectatul tapițer al curții regale,


14 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

membrii trupei, cât şi de spectatori. Mai târziu, atunci când are nevoie de un pseudonim, autorul se folosește de acelaşi Molière. Cuplul de îndrăgostiţi își dorește să înceapă o nouă viață artistică. Astfel, fondează o trupă ambulantă de teatru cu care călătoresc în toată ţara. Trupa devine atât de populară încât vestea ajunge până la curtea regală. Directorul trupei, care este autor, regizor și actor de comedie, realizează că acesta este momentul când s-ar putea face remarcat. Are de ceva timp în tolbă o comedie care îi ironiza atât pe aristocrații superficiali, cât și pe burghezii care-i imitau pe aceştia. Este vorba de comedia într-un act Les Précieuses ridicules, una dintre cele mai bune piese de teatru


15

textul, iar spectacolul are un succes fulminant. Primul rând este ocupat de către regele Ludovic al XIV-lea împreună cu cei mai de seamă nobili și cei mai cultivați oameni din regat. După succesul spectacolului, Molière se bucură nu doar de generozitatea, ci şi de prietenia lui Ludovic al XIV-lea. Deşi în general nu acceptă să fie contrazis, regele îi tolerează lui Molière nu doar părerile, ba chiar pretinde ca ele să fie exprimate deschis, liber. Regele îi dispreţuia pe nobili şi pe burghezii înstăriţi, la fel ca Molière. Atunci când comedia cea mai acidă la adresa ipocriziei religioase, Tartuffe, este interzisă atât de BODOLAI BALÁZS, VÁTA LORÁND

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

scrisese piesa în câteva zile. Actorii învață repede

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

într-un act din întreaga literatură dramatică. Molière


16 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

autorităţi, cât şi de biserică, regele intervine împotriva

o dramă (Goethe a tratat-o ca atare). Figura lipsită de

propriilor instituţii şi a propriei biserici pentru ca

conştiinţă al îngâmfatului Don Juan, care sfârşeşte

spectacolul să se poată juca în continuare.

înghiţit de flăcările iadului, este cea a unui erou cu un destin nefericit. Școala bărbaţilor şi Şcoala nevestelor

Timp de peste un deceniu, Molière este regele

este drama dezamăgirilor tratate cu umor. Bolnavul

scenei franceze. Comediile sale sunt urmărite de

închipuit vorbește cu ironie despre ipohondria

blestemele nobililor şi ale celor înstăriţi, dar aclamate

agonizantă a autorului său. Printre ele, există şi

de spectatori. Lucrările asumate şi pregătite de el

piese amuzante şi distractive menite să înveselească

însuşi pentru tipar sunt în număr de 36, toate comedii.

audienţa. Vicleniile lui Scapin – cel prea slobod la

Comedii, pentru că pune accentul întotdeauna pe

gură, Pisălogii, respectiv Doctor fără voie, au rolul de

partea comică, chiar și atunci când tema este una

a binedispune. Comedia care ironizează un anumit

tragică.

defect uman sau o trăsătură sufletească face parte dintr-o categorie mai serioasă – uneori mai sumbră – a

Mizantropul care critică și își expune punctul de

pieselor sale. Astfel, capodopera iscătoare de scandal

vedere, dar nu este ascultat, are ca punct de pornire

– Tartuffe, comedia sfâşietoare despre dragostea de


17 Burghezul gentilom și cea a ambițiosului George Dandin reprezintă forme superioare ale comediei dramatice. De asemenea, sunt sfâșietoare acele comedii prin intermediul cărora Molière prezintă în faţa cititorilor și a privitorilor drama propriei vieți. O astfel de piesă este Bolnavul închipuit. Eroul său se teme de moarte, la fel ca autorul piesei. Și acesta îi va fi sfârșitul. Criza bolnavului închipuit spune povestea prăbuşirii lui Molière însuşi. Se preface că moare… şi moare deadevăratelea.

Sursa: Géza Hegedüs: Világirodalmi arcképcsarnok, Editura Trezor, Budapesta, 1994. BÁCS MIKLÓS, VÁTA LORÁND

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

bani – Avarul, povestea bărbatului însetat de glorie –


18

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

K I V E T Ü L É S E

VÁTA LORÁND

V Á G Y A I N K – L I F E H I G H


19

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

VILLÁMINTERJÚ AZ ELŐADÁS ALKOTÓIVAL


20 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Az Úrhatnám polgár Molière meghatározása szerint

Hogyan tükrözi Jourdain úr high life-ról alkotott

vígjáték prózában, balettel. Hogyan járul hozzá ez a

elképzelését az előadás tere? Milyen jelentősége van

műfaj Jourdain úr, a főszereplő nagyratörő vágyainak

a fitneszteremnek Jourdain úr életében?

a megjelenítéséhez? Adrian Damian: A high life vágyaink kivetülése, Mihai Măniuțiu: A mamamusi-avatási szertartás,

mindannak a megjelenítése, amiben hiányt

melynek során Jourdain urat a képzeletbeli

szenvedünk, a társadalmi pozíció, a hatalom

mamamusi rangra emelik, egyben az előadás tető-

és a kontroll szimbóluma.

és középpontja, melynek hatása az összes komikus jeleneten érezhető.

Az előadás terét egyfajta szimulákrumként képzeltem el, ahol a valós vágyak csupán

A mamamusi-avatás egyrészt az előadás zenei

virtuális képekként jelennek meg. A reklámok,

és mozgásbeli kulcsát szolgáltatja, másrészt a

a teleshopping világa inspirált ebben, amelyben

főszereplő high life-ról alkotott nevetségesen

egy teljesen felszínes idillt próbálnak meg a

képtelen elképzelését is megjeleníti.

nézőknek eladni, akik eközben úgy érzik, a termék


21

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

ORBÁN ATTILA, BÁCS MIKLÓS, DMÉNY ÁRON


22 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

megvásárlásával más emberré válhatnak. Ezt az

librettóként működik az előadás zenéje mellett,

érzést próbáltam egy impozáns térbe sűríteni,

ekkor a mozgás plasztikussá, vagy akár abszurddá

amely azonban csupán hamis konstrukció.

is válhat. Jourdain úr története nagyon szomorú is lehetne, ha nem prócában és balettel mesélnénk el

Hogyan egészíti ki a zene és a koreográfia az

ezt a vígjátékot.

Úrhatnám polgár történetét? Mihai Dobre: A zenének nem kell előtérbe Andrea Gavriliu: A koreográfia szerepe az Úrhatnám

kerülnie, csupán az előadás hangulatát egészíti ki.

polgárban az, hogy a nézőt az egész történet

Megnyomtam a PLAY-gombot, és megpróbáltam

hamisságára emlékeztesse, hangsúlyozva a

elképzelni, milyen zenét hallanék szívesen egy XVII.

leginkább szóbeli baletthez hasonlítható replikák

századi klasszikus komédia kortárs adaptációja

iróniáját. A mozgás konvenció is egyben, a

alatt. Nem egy hivalkodó zene ez, a viori pizzicato

szereplők színpadra be- és kilépései például csak

összhangjai, a mariachi vagy a kubai zene és

tánclépésben történhetnek. A szöveg helyenként

a modern elektronikus zene elemei keverednek


23

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

VINDIS ANDREA, CSUTAK RÉKA


24

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

VÁTA LORÁND, BÁCS MIKLÓS


25 így kiáltanának fel: milyen nagyszerűen válogatták a

giccs pedig a teljes ruhatárban megjelenik: előbb

zenét ehhez az előadáshoz!

a sportöltözet, majd a híres tornaruha, melyet később a nagy büszkeséggel viselt birkózómez vált

Hogyan tükröződik a Jourdain úr által elképzelt világ

fel – bár Jourdain úr egyáltalán nem rendelkezik

az előadás jelmezeiben?

az ehhez szükséges fizikai adottságokkal –, végül a legmagasabb tisztség jegyeként Mao vezéri

Luiza Enescu: A high life-ot minden szereplő a saját vágyainak és elképzeléseinek függvényében értelmezi. Ezek a vágyak később a mások fölött való uralkodás vágyává válnak. Jourdain úr szeretné bebizonyítani, hogy a felsőbb osztályhoz tartozik, a pénz hatalma azonban zsarnokká teszi. Ezt a folyamatot a jelmezváltásokban is fokozatosan

jelmezében csúcsosodik ki.

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

végigkövettem, nem hiányzik az arany tónus, a

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

benne. Azt szeretném, ha az előadás végén a nézők


26

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

S U B I E C T I V Ă

BÁCS MIKLÓS

P R O I E C Ț I E O – L I F E H I G H


27

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

INTERVIURI-FULGER CU CREATORII SPECTACOLULUI


28 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Burghezul gentilom este în definiția lui Molière

Cum se reflectă concepția domnul Jourdain despre

comedie-balet în proză. Cum contribuie genul

high life în spațiul de joc? Ce semnificație are sala de

spectacolului la prezentarea mediului la care aspiră dl. sport în viața domnului Jourdain? Jourdain, protagonistul spectacolului? Adrian Damian: High life este o proiecție subiectivă a Mihai Măniuțiu: Spectacolul Mamamușirii – al

fiecăruia, o vizualizare a dorințelor, o întruchipare a

transformării în mamamușiu a domnului Jourdain

ceea ce îi lipsește. E mai mult decât un statut social,

– este climaxul și centru piesei, din care iradiază

e o reprezentare a puterii și a controlului.

toate celelalte scene comice. Am construit spațiul scenic ca un simulacru, unde Mamamușirea dă, pe de o parte, cheia de mișcare

dorințele reale sunt doar imagini virtuale. M-a

și muzică a piesei și, pe de altă parte, reprezintă

inspirat mult modul în care reclamele, mai ales cele

viziunea ridicol-nebunească pe care o are

din teleshopping îți vând o idilă atât de superficială,

burghezul despre high life.

făcându-te să crezi că un produs cumpărat te poate face un alt om. Și asta am încercat să esențializez,


29

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

BÁCS MIKLÓS


30

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

BODOLAI BALÁZS


31 un construct artificial.

unei comedii-balet în proță.

Cum completează muzica și coregrafia povestea

Mihai Dobre: Muzica nu trebuie să iasă în evidență,

burghezului parvenit în spectacol?

doar să completeze tabloul piesei. Am apăsat butonul PLAY și mi-am imaginat cam ce muzică

Andrea Gavriliu: Funcția coregrafiei în spectacolul

mi-aș dori eu să aud într-o comedie clasică de

Burghezul gentilom este de a aminti publicului că

secol XVII adaptat în mileniul nostru. O muzică

totul este o farsă, o ironie a replicilor care sunt

deloc pretențioasă în care pe lângă armoniile de

precum un balet verbal. Are rol de convenție,

viori pizzicato să se strecoare și elemente moderne

personajele neputând intra și ieși din scenă decât în

electronice alături de soundul mariachi sau accente

pași de dans. Uneori, textul devine asemenea unui

de muzică cubaneză. Mi-aș dori ca la terminarea

libret pe muzica originală a spectacolului și atunci

spectacolului lumea să exclame: ce bine a fost

mișcarea aferentă capătă dimensiuni plastice, ba

aleasă muzica pentru acest spectacol!

chiar absurde. Asta pentru că povestea domnului

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

Jourdain ar fi tristă dacă n-ar fi spusă sub forma

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

un spațiu aparent impunător care în esență e doar


32 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

Cum se reflectă lumea imaginată de domnul Jourdain

wrestling, pe care îl poartă cu mândrie, fără a

în costumele spectacolului?

deține nici un fel de aptitudine fizică, și ajungând la costumul de conducător Mao, semn al încoronării

Luiza Enescu: Conceptul de high life se traduce diferit în funcție de aspirațiile și dorințele fiecărui individ în parte, aspirații care se traduc apoi prin nevoia de a demonstra puterea asupra celorlalți. Domnul Jourdain își dorește să demonstreze apartenența din această clasă socială, în care puterea banilor îl transformă într-un tiran. În costum toate aceste treceri le-am realizat treptat prin multiple schimbări, în care accentele de aur nu au lipsit, kitsch-ul fiind prezent în toată garderoba. Începând cu costumul de sport, faimosul trening pe care îl schimbă foarte repede cu body-ul de

supreme.


33 STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

VIOLA GÁBOR, FARKAS LORÁND, BÁCS MIKLÓS, SINKÓ FERENC, LACZKÓ VASS RÓBERT


MOLIÈRE

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM V Í G J ÁT É K P R Ó Z Á B A N , B A L E T T E L | C O M E D I E - B A L E T Î N P R O Z Ă SZÖVEGADAPTÁCIÓ | ADAPTAREA SCENICĂ: ANCA MĂNIUȚIU, MIHAI MĂNIUȚIU MÉSZÖLY DEZSŐ FORDÍTÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Jourdain úr | Domnul Jourdain Jourdainné | Doamna Jourdain Lucie, a leányuk | fiica lor Cléonte, Lucie szerelmese | iubitul lui Lucie Nicole, szolgáló | servitoare Covielle, Cléonte inasa | valetul lui Cléonte Első zenetanár | Primul profesor de muzică Második zenetanár | Al doilea profesor de muzică Harmadik zenetanár | Al treilea profesor de muzică Tánctanár | Profesorul de dans Harcművész | Maestrul de lupte Első filozófiatanár | Primul maestru de filozofie Második filozófiatanár | Al doilea maestru de filozofie

Bemutató időpontja | Data premierei:

BÁCS MIKLÓS Szerelemmester | Profesorul de amor KATÓ EMŐKE A szerelemmester asszisztense | Asistenta profesorului de amor IMRE ÉVA BODOLAI BALÁZS Rendező | Regia: ALBERT CSILLA VÁTA LORÁND Koreográfia | Coregrafia: VIOLA GÁBOR Díszlettervező | Decorul: FARKAS LORÁND Jelmeztervező | Costumele: LACZKÓ VASS RÓBERT Zene | Muzica: SINKÓ FERENC Video design: BALLA SZABOLCS Dramaturg | Dramaturgia: ORBÁN ATTILA Rendezőasszisztens | Asistent de regie: DIMÉNY ÁRON Ügyelő | Regia tehnică:

2018. JÚNIUS 10 IUNIE 2018

Stroboszkóp használata miatt az előadás megtekintését terhes anyáknak, epilepsziásoknak valamint pacemakerrel rendelkezőknek nem javasoljuk! Datorită folosirii stroboscopului vizionarea spectacolului nu este recomandată femeilor gravide, bolnavilor de epilepsie și spectatorilor cu stimulatoare cardiace!

VINDIS ANDREA CSUTAK RÉKA MIHAI MĂNIUȚIU ANDREA GAVRILIU ADRIAN DAMIAN LUIZA ENESCU MIHAI DOBRE CRISTIAN PASCARIU, DIMA DIMOV DEMETER KATA VERES EMŐKE ZONGOR RÉKA


35

Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Szerkesztők | Redactori: BALÁZS NÓRA, BIRÓ RÉKA, KOVÁCS KINGA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KÖPECZI JULIÁNNA Foto: BIRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

BALLA SZABOLCS, BÁCS MIKLÓS

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA:


36

STAGIUNEA 2017/2018 | 225. ÉVAD

ÚRHATNÁM POLGÁR | BURGHEZUL GENTILOM