Page 1

Gu-

ll

ftfbrq

Nw# m)f'm lrml fr-ar sw'R

qlwfl qq frfiTc{

sTFrfl qftr$eft erS or g-dfrffiur


gs TICII

eftdo

. di?T + ql d are+ . sfa aBera 6-l r{4

. . . .

frr$ ot kqio-d

4-5

fiq 6r ftffif'T (& or zda+)

6-7

ggff ({z or tiai)

8-9

or

o 'qrff

{w+an)

. .

2

3{r6-f,4

.'lfid

.

1

"ftrqf"T

dirT o1

(u-*tn)

ftEs or ftffif'T

frs

1

12-13

ot il6-fr.6 fiqE o.r Mq afld qiEe o1 a-6-#6 of ft-qtr or ftratur

dir{ fr

10-1

d-dTre

14-1 1

6-17

18

. ffi oI trditT

19

O

dT6{T qEffiH

1V

.

szs Td gd

d qr of srgarha aoro

5

21


zrt

ostr aorc qrd uo

r\

Eqeri

t

3n-{

d 31]qd attrqTfr Fsrcl)

qnt td

3ilqoT

q{ qq5

ds] ol ffi ot Trfd: BqqiT oq qroi d qenfr-q

ffiteT q{ d elqd qlq d qqq ${HT t

'tl! .

r ?-fP-

tZl3fi,l

N"*G'.L-;j

qqqd fl-s qldr d-fr qcff w qfl qq-{f, q{

3rqft d-s o1 q-i df,fro,

3rrqo1

ffi

qq$ q{

r m-"i of fu 6 ss#*€i

qtE

$ qltqs qa raq t

qrqrqtRct

o)

qqCfr

fdsET

riftri Q Fd q< d ft-qrii o)

4. qT6 d r+rq

rroortt

ffioqr

atqfr rrtln {qI

t

.Tff

t

I

t ff d d-s d 6r ".t" e)-c or gqis'rd oC't z. ffi d fuer rl EH d ftr dm-fic oT qq)-,r

qT

sTtr (Trn) a1 aed

o uo

t

qq

fri qd

uo d 3IIqF

I

2. q{ q{d q d{d BqqrRd d-q sT TqiT fuqf

: ffi

s.

a

of

ffi i

qlr

t

-fi-it

cq{ q)s at ilf,.fi-o d fac

an'n


qqfr ftHfu1 qam q-{ ft-S d enoaq cnJqTr ftq Frqtur of qR FFfrT {erFI q-q dc1 ft-S Bqdel c 6} 3N-i fuf,-d-q 3gqr q+ffo 3rftsdr

frT$

r

d

q q{qd of

w Fruls d oH 8-g dq t

t

3{lcFEFT

onro 5{qfq Yu gfrfr ordoq <l q6rq of +d do-ffi d ftuFq ot g"ro ia ti qs ndf,o-c cIFr.T-sTErrT qort of fuS 3rt{ ssd qowq d t cTr-flf,{ d sq-sr< orcr

oH

"TFgc

#o

ror r - fe qi ria+ fra (Brick Pedesal)

r.o wT dTFTT

ftS

TSIFI

z\€ ftS qFTI *qFI

qo rsl gsl ds fr'S d g-e ot Ki{

szs a,f qe d Sa.ra i tz een zrs o'f q-a d fa.ra i tr f,a d Kr,{ ffs fid qNn

frE r+n z

-

srsn

ffq

e-{

d

ffiq d

fuq snq ilfi-fio

tl

(Pile)

dwft$ qIdT {€IFI

q\ Tqr ft-S fr qlql frq qt d Fnfur d fuq snq ilrfto

tt

szs a.f

zts +,t

frq

Ee d S:q?

{z d

fid qr$

$arna

i rz dstT { tt qnn


fr ttjr6-c, qorq of fi+ qcTi

il',

Wr *r+q

d

d

fttS 3r-ild que$ qb-qT t

t

,tfr of qeqivt "-

ergvtt

d o)+ o) 3rfrtd oii t c{ oH d s)s o-q fui d frr {frfr

*h

r\ z E-e of gFtrq-d

RA

6i

t

Mi ddt

d-ft q,t qes € qtq i-ercr\ oi q qffin ott o1

,i fui

N

..-1..

\-

,.4

\''

_

2.'''/ 5

'f'

. t.

qt{ 5 oT Bm)!T q=il o1 gfitrdd of drfu fui so'

s, +

do).rw€t de '1.

2. 34"

:

d qFfq{fd w'q q'n d t*t- d qrd afldt tuq turr< sqoq dt tqraq d qqq qrc {d # ffi ; "+ tff"t"" d I

tsirr d or,rsr< fr fiq d-A'l ot (fi qc ste't #a ci-fir$"l +tu € .-u Ee

I


arq& wz mI w{wfr

E]

-,a

tt-1-

/ ,/ \ \

t0'

.."1

\

\

\

\ ..

szs o.f gie

.fc

,

enril grEiq cq FFfqf'r ordm"q C sqs ftE rrc lqftr-{ qtl gnts ift i ae{r 16 gkor {S {qio-c d srdflr< efs d q{ d ffTr o1 T{Ffi 6I fffi{ur ttt.€ t vcq ou q< or t-qioc ffi fr erton qI qon € 3TTfr gftqr d ergvn oq soi d

oH

t

I

qt**'M+* szs

e'f ge

t

d


{nfti.r d q€s n odc crdi d li! u-gl se flT! 3r'! se q{ qrff ffirffie sra d ligdl +.d{ or d fuq aqri -S ft"rn"sdrrd

\"2

I

5"L fiq s qc

*q

+fr afBr

oen rirRi.r 6d + q{a

,1ca of giq€

$qfld

dS

@it I

i

<erot

rifirq z' x z'

€ir 2A

$e

Q<r of s-s t qrii mq z s" d fip6 drrti dpn rs" x rs" o1 gqr{ drfu fid ii s" x 5' +'I q.r6

6t

qe wtt on € oq s\ frfl ait ore grr{ of t fra

l6t LI]]

r

0 9.75

ir\usdqii

Ee

nqq

6fre uil

-Ei

fil -.i

gii ore {rq f,cdrrnr o\ qft-r d l]lld no d qrd

I

10"

x

10"

fe or r.iq q{i d ian {e d}

g-fl$ oi dIfu ffE t Eg qr$ q're q{ 4' x q" E q'r€ E-c qri t sq ift{ teil +qrd d sre I sf ie , Ls flq,g {d d

rttt6 n tls o anr asq q.'af3 36

I


ftffif"T

of qbeT

{e d wq ord ffq d qorq d ft{d qfr FrefuMo }rfu-qr e qqrd 1 qrff ot dqd anqa {drd d erFfi qt6 d erfg-roq cle{ Kt d ur1sq e}'fi ilFsc t

r-- o ft.r -l'lq d fla i d'l4r +1 4qd tr ftTc q+q 1r e' flit ei'il s" qFt .nT? Ft lll. qi .' i'ls d {a"T ..i*i.Rr.R drc Enr! -!n Trrj 1tJ-rJ ie {fl{ iTo d en{ ortr qn qrxl .l c{f- q {<?J ro"ot .l'lti

it

.

drfu A€ .i;

liqreRqcor.r qt

t,

i,

rrci qr dq dr di.rn effi i, od w a" qler nrr ro'-jier'us d{|{f dFn is ii tis fiflT{Ia o,rr! fu 4r( B Tq, qq. or fivsT qrr:r I te o r.rq fiq i qrflc rl 'rad 'r" ol qr{q or giF.€T idi Gl ld 4;!ffd d qre qc "ni qrrr i q;n i ro !q" \q" cF} Xr \J|r -Id rJ -rei li+w d limrd e'i]] or rqon qr:ri fr Grq

i

.fli o

il#:,P+HE"H** , r iltJ tdl :.-,' .,,

:.

.'11

tilp

:'


tuffi

6mm

o liq ue

10,,

{edwufrswde of A{r{ d fuc Eg o1 frq gs non qqrQ

r

..ai' -

'-.V ' 1'2'

'rr.

s gq o1 dffl( 10 gq 6r rEEr Eg 96I{

Eq 9tFrr

c'fi de d

o*te

r+t nerr

ssdsdqiqd

fuili d fac ds

I o+rE I q{ d<} qogu- â&#x201A;Ź :t *=T'{ ;jD;'Tjra*'5s" "d


Tda{T

+d + furfq of qbqr il{"r

<i ssr fuS q +d d Fmf'r d fuc vf,q gtqt

qr1

o{ d s-s-+l ilrd otr ,ilrS

2

ilfi-fi-oo

qft rffr or

qaw< dqT E) dr 9a (ftmor aar us Rer wr rl) or gdqro oEcr ztfrc t trr+ +t wsd Fqffto *effi !-{ Tfr ii .Tr$ 3n-i

ot tu oS of eM s-tr gfrfr-dd

esEQsdfu

swdd-str'o'

oo r)-S qr qrdt

F


frffii4 61 qbqT v++ qrd ffs d {or{ d fus qtr oilrd {f,rd t srrfr erE d 3Tfuf,ilq

ffifuo

ufi,q1q qcd'r q{ff at dqrs uTcT rkn d .r1sq EH

"rRci

dt q"l frq d dlq n q14r{ ot Trr{ d ftTt sfrc s" frA eis s" dA ffil{ o1

t

.

Trri sf t q'rn ff-q d tttE €T6T q<r+{ u)s dqrE de,'r grd furrr n-s rtr ao d qQ I orer +!i Trrf n

eiltq seet ro" or d.TR irfu grdfur

lir

qgl

qr d-tr o1 +dl{ 3ilfr t .rd w a" drer aqr ro" ?isr iie a.nqr dr.n r te i us furr$il{ aryt r ts i qn I \.q. gq. or ft'wr errt s"l frq i efre t qcd +" ot q{q or gogr wi dr l?i ffic d W qq qri rl qrd trorm d ffir qitr 6T qqr rqd O:1 q.r6 qc qrt t 11tgT ti

sd

t

oli il

ro gq" gq" o1 ss oT gosT Tdt ca,.ff qc qd d

gro ftom d alfu d$ t fiii a-n{ rn rrd o+te or sTqrd €lite , i.s qrq, : Ni gd

d

or<

E+

tP

t

1 t

'":A-

ts d c d{fl


€{ff d

s,q-{ a{6}q-grft

s}td

Eht

*s Grdrd

I

"l@ffi3HH - lo" E{ 6"qr

6pq1

d-sr{

fiq w

fc

ot

d lac EE a1

ds gv n-ox qrrt'I

I

s Eq qff +{n ro ga or vqer srT JFilr a=mQ-t

e-fr ds d obte qt oedr

vsisqeiqd

fuf,{

d fuc d-(

E$5q-.t

irtFo q

El

t


.t.

dn

o1 4-rg o1

+qR C irEnr +i Tsrd dr+ d . ecn o)

{#d".'.* ,dtq

t1,t

TrcqT

-efi-q{ dr

7V*9+po. ql{] dI Terg q-dlt oen sql q{+1 nrd

t"frqdr

6(a) g.q{ drr

erfr s|fi

r\l

6(or) ffir o1ffiq-fi tq

d fd\

3rft-R-ff Etr-{T d E{q} oT Bqq)rr 3rq{qirdr ergwn of r


3 d qlrTi o1 qO+yetoTfuo "tr-q

c

drr

d,Tri d sq{r< 5y+.ei tr-t{{ dtqq drfF{ v{f6l

-b*"+

qqor

.;8r'

ot

t

1T

a

t,

gfttrqd @i 16 qâ&#x201A;Źi !r Grtqd

qs-qr$

ffi

t

cd w EftT

$i

errfr * erfrR-m

d e*i dn

dir

,|# ilo

'l: $.

,/t

',,,

I

6

gfld BcslR &tlfuqr G rn

d erq qq a-rd

t

6 (m) iti-d ils d F+d qis'oT E)-s gs.

orat+fl{6i-T fiq r\ ffiqr or

qRT gN fi-a-s w teTl{TRR-o d qrqt

.,::l J:,t.ti,'

tt 't

'.iti

6(eer)

filfr--{

Rr

{) 3rfuo {fr d RT +r fr'q d s Tft ore .rd E\ Etd qis or tiw

q=rlqf

fri'

qril

i!-q

sTFg 3TaRr <i qy{{

erelsr

pti

t

s)s o{

d cq{

ft

6rq '


ffiflT d oli mr frs

BsfflT d s-g d-s or q)-s

ffiqT or'tc di-q or q)-s

a

b i

atc) oT c)-s

qq o1 uo or frq "il fi-q w oqc t.n

tc


Ge-fuqr 6T

fra sra di€ sT Els

qq

d Od 3i{ erTn

d o-Ii qrd qi{T

d

u-o o-r ql-s

e.Tdd eiil

ot q)s


I

AIE Er€r] +t \

qg-*.q rfrg

t

\o.fr-u W si-r nqTw E}.fi "ry-{olI FcoT Td s{+qrd orlr qGr TTT qdr qrcr o eroq ili o1 rrqrq+ o-q

d

r(_i4-s-€T rtr-d

ccoqcTsd gsiqra o.v+ iltrs qd qrsr d eie.r di al qqrrfl, urD-o *r

ql{qq em6-T.tr-d

+fi

of c6,qr t

fu-rd.fi-d ciq E)

q-o-s

d sdr

Tfr6

o€.d

t


q{

+1

ud

E}

ew

R\

oT Gt{ {r+qT sqt-d

drfr

il{ri qr rrofi t t go ofror qfr" fro

or

t

t qc

fr

fr qo-n of udi

i

qn

en{o eftd (d-rT) fdeTrcil o1 Era

I

"TRc d-s d fd-d d o.rs d-{T or qFFe{ drrt ftilftl {fr rfro fro 3il{" aft-e (drfl) at vo d fif 2 Ee t 3rDo eik si{d o1 uo d fir i gre t erBm E

dr

eqio of oo d 1-r r ge o1 g{t fro en$o rfte €Fl) at oo d ftr J dt-ee or qqtq of I g{ft1 onqql i {fr r tlw-{ q{ ia ge r) o-i*o rg rfro

elt

eiliq q+{d al

drg{dtd -

dfrqnqqd

tfr" afr" Gilg. afre (dllt) d oo d fil 2 Ec o:i Sfr


X"tow +.rnft

gFl1?d m

;r

- -Ii F?

:-E-.

--

ft \ -.:

q;-T

q.l{-a --gq

31qq

+

r{i i\r

rl]rrq

fr

f+g]

nqq

?nT

Ird{fli drTd

diii di qdt q{ !End{

o€ g qs6

qrr{r qdad{ ol dln {qrft qR slr q{ {{q-lil q{d 4dri t d qawr 7 Ee .fl qR

rdE r IJI d---TT n J TrE FL .f ? llzni d {fld ow qiqr dt qrd aqr {{qti t

;lunner $ti6

^aa.t--tt''U; 1"", il- r r, !a-

ilF

..;w!**rt;.r-.


qfu{ o1 ftdR

d zneT ffifl (-. gd

T{

6I TdlI

(Bricit Pe<iestal)

;l'"-:l'i .:ri.l

,'i

.., -::

-,1i:i

-,

:

..;'

.

1q9 lrr

i,

d

ildd .rff e{ff

r;:

lf

-. {a{d*

:.ll,1r

.iii.J:

+,7

;i;al i!n:l '' (i.,)

'].':r .

,11{ii

1

{riid

15

2

61-*d

Crl

ETE.

4

Fg

10 mm 5

6 7 B

Bmm 6mm

{c dqi qd nr

90

!=I EZ

26 36

fu"qr"

19

Jd"nl.

fu.nr"

1600 1

rm Fmit q{errr Ftr*

fu"qr"

10 14

32s 45 30

447 5

40 40 40 5.5 60 775 L20

1040 7440 760 8800 60 77 50 1680

32s 30 45

2600 3300 4950

320 275 70

6400 2475 630 2000 82s

2745 270A

+.{ll 1 r,,{ ,lI II 1

€f+c

2 3

qlq. qT{I

4

fr,

"rTg.

8 110 110 "re< 7',

6' ftq 5

Idd

6

(.i!Ii q|ff {{1fi) sq41id d{r E€I-

7 8 9 10

oo€l or orq

72

9

qr<r 3lt{ Frt aT{rl lnTF-d dq o rrd uo o ltq q.tg

ori

10 1i.rn

150

l2

1

2

1600 400

1600 800

Mr

5

t75

875

4idT

25 20

720 150 1500 40

T{{r

fi€t

9

110

@

qe+.n<

11

20

200 5.5

q'fdT

fi

lHt

1

10

I320

'

rii 3000

. .,...1500 4OO 1

gd ql'l erSnF-a

xe

yli

ono 4Ee

61525 62000 191

,.-:.:.\.

i

.


d

ODR COLLABOMTIVE

{6 qFfqRfor

o}ddtfuq dl{r f{6f{ sson d vrdq q dqx ot .r{ q-d qr{ERfEr qrq 6_offi qs 3nqrfud e I

efi-S.arr<.

f{6R

i

t

A. e@{d cffii'r q,ffit{r{ f{fu}s, cr€-5F{ !{{{, {q cr{, q.ir-soo oo1 ERr sntfrrd rl n. f+w* uFrt-a td a q6r<qF, q.rrr-8oo 016-gm 1,ooo cfi'{ {kdr

Nirman Margdarshika Bhaag 2  

Bihar Disaster Rehabilitation & Reconstruction Society Construction Guidelines Part 2 Bamboo Walls with Twin Roofs Reconstruction of Multi-H...

Advertisement