Page 1

Gyülekező

2017. január 15. gyulekezo.blogspot.com

protestáns diaszporáma : " mert trombita fog szólni "

AZ IDŐ TITKAI

( Zsoltárok 90:12 )

Rev. Dr. Pungur József, Edmonton, AB, Canada

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90, 12) „Én vagyok a feltámadás és az élet!” (Jn.11:25) Mi nemcsak az élet, hanem az idő országútján is járunk. Ezt rendszerint nem vesszük észre, mert nincs különösebb jele. Ám vannak olyan pillanatok amikor ezt nagyon is közelről tapasztaljuk: születésnapon, gyermekünk, vagy unokánk megszületésekor és Szilveszter napján, amikor az óév egy éjszakán újévre vált, s mi rezignáltan állapítjuk meg, hogy már megint idősebbek lettünk egy évvel. Mindez arra késztet, hogy nézzünk bele az Idő titkaiba az Ige fényénél. Életünk a Tér három dimenziója – a hosszúság, a szélesség és a magasság/mélység mellett a negyedik, az Idő dimenziójában létezik. Az Idő különleges dimenzió, mert míg az első három a Térben materiális‐anyagi formában van jelen, az Idő nem, mert láthatatlan, megfoghatatlan, sőt bizonyos értelemben kifejezhetetlen is (tempus inefabilis). Ezen túl, míg a Térben

szabadon mozoghatunk bármely irányban, az Időben nem. Ugyanis az Idő irányított, s abban csak előre haladhatunk akár tetszik, akár nem. A jelenünk a múltba tűnik el és reméljük, hogy a jelenből a jövőbe léphetük, s ismételhetjük mindezt addig, míg tart az életünk, s akkor eltűnünk a földi dimenziók világából. Nincs módunk sem a múltba visszamenni, mert az faggyá merevült, mint a jég – csak emlékeink révén idézhetjük fel; a jövőbe sem szaladhatunk előre, mert ezt a homály köde fedi; csak az Idő jelene nyitott előttünk, mely folyékony, mint a víz, amely lecsapódik a jövő fellegéből, s mindjárt múlttá is fagy, amint kisiklik lábunk alól. A régi klasszikus görög‐római világ kétféle időt ismert. Az egyik a Kronosz volt, a mérhető idő, melyet percekben, órákban, napokban, hetekben, hónapokban és években mérünk. A másik idő a Kairosz volt, s jelentőséggel bíró, fontos, kiemelt idő. Ilyen volt a születés, halál, a nagy esemény, szerencse vagy tragédia ideje. Mi modern emberek csak a mérhető – Kronosz típusú időt ismerjük, ám nem tulajdonítunk akkora

jelentőséget a Kairosznak, mint a régiek. Az Idő tanítómester. Benne nemzedékek gyűjthetik össze tapasztalataikat, s felhal‐ mozhatják azokat a tudo‐ mányokban, melyek segítségével civilizációt alkothatnak. Az Idő jótevő: feledtet, gyógyít és igazságot tesz. Az Időt lehet felhasználni, elvesztegetni, megtakarítani, és elherdálni. A mai ember nagymestere az Idő üres elfecsérlésének. Az Idő felkarózhatatlan, megállít‐ hatatlan, visszafordíthatatlan és megismételhetetlen. Az Idő elfogy apránként vagy hirtelen, de meghosszabbítható, végül is betelik. Az Idő szubjektív is: érezhetjük lassúnak vagy gyorsnak. Milyen lassan cammog az idő amikor betegségből lábadozunk, s milyen gyorsan röppen el, amikor boldog óráink vannak. Az Időnek van egy izgató talánya – a Jelen. Mi a Jelen? Egy megfoghatatlan pont! Ami pillanatnyilag van, de már nincs is mert menten eltűnik! A Múlt már nincs a Jövő még nincs, csak a Jelen amely már el is tűnt. Olyan ez mint a Niagara vízesése. Jön a folyó a messzeségből és a meredek sziklafalon egyszerre menthetet‐ lenül a mélybe zuhan. >>>>>


Az idő titkai 2. Az Idő folyama jön a jövő felől, megtörik a jelenben és a mély múltba zuhan és tűnik el. A Jelen tehát elméletileg nincs – csak az örök törés eseménye, amit pillanatnak érzünk. Mégis gyakorlatilag csak a Jelen van! Nos, ez a paradoxon mutatja a jelen bizonytalan, tökéletlen, pengeélen táncoló valóságát, veszélyét és tragédiáját – és ez a mi örök jelenünk! Nem félelmetes? Aki erre rádöbben, az megkérdi: hát én erre akarom alapozni az életemet? És elkezdi keresni az örökkévalót – Istent! Lássuk meg: az ember bűn miatti büntetése a halál az Idő révén valósul meg. 1Mózes 3, 19: „Míglen visszatérsz a földbe...”. Miután Isten megbüntette a fellázadt ember élete befejeződik a halálban. Isten igazított valamit a vég nélküli időn, s az ember halandó lett. Bizonyára mindenki hallott a marosvásárhelyi zenélő kútról, melyet Bodor Dániel székely ezermester készített 1822‐ben. Ő a meglevő, bővizű folyóvízzel táplált kút rézburkolatú félgömb teteje alá szerelte be zenélő gépét, melyet víz hajtott s hatóránként szólalt meg – dallamait még a távoli falukban is hallották. A mester egyszer valami jogi ügybe keveredett, s elítélése után azt kérte, hogy búcsúzóul zenélő kútjához mehessen. Odaérve a szerkezetbe nyúlt és egy csavart kivett vagy elállított – s a zenélő kút örökre megnémult. A bűneset után Isten igazított valamit az Idő dimenzióján, s azután már nem lehetett az Időben tetszés szerint oda és vissza mozogni, mint a Tér dimenziójában. Isten egyirányúvá tette az Időt: s azóta az Idő korlátai között csak előre lehet menni! Illetve visz minket az Idő Isten elé! Az Idő tehát mindeneket visszavezet Istenhez – a Teremtőhöz, aki az alfa és az ómega – a kezdet és a vég. Miután ez így van, akkor kérdezzük meg, hogy mi az Időben folyó élet értelme? A mai ember felelete erre végül is az, hogy az életnek nincs végső értelme, mert sem önmaga sem munkája nem állandó. Az Idő homokja mindent beborít és eltemet – tehát az élet végső soron értelmetlen! De hát van‐e és hol örökélet amint azt az Egyház tanítja? A modern ember kategorikusan tagadja ezt! Azért, mert az emberi értelem csak ezt a való világot tudja tükrözni, ebben pedig nincs örökélet, tehát nem tudja tükrözi sem – innen van az örökélet lehetőségének tagadása. Az istentagadó ember szerint az örökélet csak egy elképzelés, kitaláció, a világ értelmetlen megkettőzése és fantáziakép. A mai ember elfelejti, hogy minden emberben van egy elpusztíthatatlan örök szikra. Az

Gyülekező ‐ 2017. január 15.

amit az ember a teremtéskor kapott és kap a Teremtőtől. Isten Ádámba az Ő lelkét lehelte (I Mózes 2:7). Ezáltal lett az ember több mint állat. Van lelkiismerete, mert Isten képének hordozója lett, a teremtettség őrzője, a jónak és rossznak tudója, önmagáért felelős lény. Az ember halálakor csak a földből való teste pusztul el visszatérve a földbe, melyből vétetett. Ám az Istentől kapott lelke nem pusztul el, mert ami Istentől származott az isteni természet és az nem pusztulhat el. Hanem visszatér Istenhez, aki azt adta volt (Prédikátor könyve 12:8). A nagy kérdés az, hogy mit visz a lélek magával Isten elé, aki megítéli? Nos ebben van elrejtve az emberi élet értelmének titka! Vajon talál‐e benne hitet, szeretetet, engedelmességet Isten iránt, vagy mindennek ellenkezőjét? Volt‐e benne megértés, jóindulat, irgalmasság mások felé, vagy mindennek az ellenkezője? Még egy gondolat. Jézus mondja: “Én vagyok a feltámadás és az Élet!” És tudja, hogy holnapután meg fog halni a golgotai kereszten! Tehát ő nem erről az életről beszél, hanem az örökéletről! Továbbá kitűnik ebből, hogy az örökélet nem valamihez, hanem Valakihez kötött! Örök törvény, hogy élet magasabb fokon csak élettől származhat. Mi nem valamiből lettünk, hanem valakikből – szüleinktől, apánktól és anyánktól. Éppen így az örökélet sem valamiből lehetséges hanem egy személytől: a Feltámadott Jézus Krisztustól akitől újjá lehet, születhet. Lehet és kell a „második Ádámtól” születni spirituális‐lelki úton, vagyis a Szentlélek által! Ezért fontos nekünk a megváltó Jézus Krisztusban való hit és a vele való lelki kapcsolat. Aki megtalálta Őt – megtalálta már ez életben az örökéltet! Az Ige felelete azonban még ennek idejét is megadja amikor azt mondja: „Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja!” (2Korinthus 6:2). Azt jelenti ez, hogy az Itt‐ben, a Most‐ban, a Jelen‐ben, e Pillanatban van itt az „üdvösség napja”. Más szóval a kegyelmes Isten felajánlja a tőle eltért embernek, hogy a gyorsan változó, de most még az ittlevő jelenben az ember megtalálhatja elvesztett örökkévalóságát Krisztusban való hite és a Lélek újjászülése által – azaz üdvösségre jusson itt és most! Vajon van‐e olyan bölcs szívünk, amely megérti, hogy élet és benne a futó Idő értelme az Istennél a megváltó Krisztus által elkészített üdvösséges örökélet megragadása? Aki ezt megtalálta, megtalálhatta, a való, és örök életet! Újesztendő 2017 Dr. Pungur József

2

TARTALOMJEGYZÉK: Rev. Dr. Pungur József : Az Idő titkai ................ 1‐2 Nt. Lizik Zoltán: Ki Ő neked ? ............3 ‐ 4 Demeter Zsolt : Versek ........................ 4 György L. Attila: Évkezdő Ige ..... 5‐6‐7 György L. Attila: Bible reading at the onset of the new year of2017 ......7‐8 ...................................... IMPRESSZUM :

2017 / 1

Gyülekező antológia jellegű protestáns szöveggyűjtemény a magyar diaszpórából az öt lakott kontinensen tördelő : György L. Attila Montreal, QC, Canada email:montreformed@gmail.com web: gyulekezo.blogspot.com

...................................... protestáns lelkészek írásait javítás és rövidítés nélkül adjuk közre * kézIratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza mint lingua franca, angol nyelvű írásokat is közlünk * beküldött írásért honoráriumot nem áll módunkban fizetni, sem bármilyen költségtérítést eszközölni, * a megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a GYÜLEKEZŐ hitvallási, filozófiai vagy társadalom‐ kritikai álláspontját, * a közlésre került írásokért a szerzők maguk vállalnak mindennémű felelősséget. * a képek a wikipediaról és a pixabayről származnak


3

Ki Ő neked? 1.

2016.12.04. Lectio: Ésaiás 2,1‐5. 11,1‐9. Textus: János 15,5 Ki Ő neked? Nt. LIzik Zoltán Advent II. Kedves testvérek! Advent van, ilyenkor Isten csodáinak végtelen sorával találkozunk. Teljesednek a dolgok, de egyik sem magától érthető. Érthetetlenek, megoldhatatlanok, csak a hit talál rájuk magyarázatot. Fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától. Ma az egyik ilyen megoldhatatlan problémáról szeretnék beszélni. Miért született Jézus erre a világra? Azért, hogy eggyel többen legyünk? Vagy azért, hogy valamit megoldjon, amit nála nélkül meg nem oldhatott az emberiség? Ezért mondhatjuk: „Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért.” Megmagyarázhatatlan, érthetet‐ len, csodálatos ajándékáért. Mert Ő ajándéknak született. Titokzatos ajándéknak, s a testbe becsomagolt emberben van elrejtve a megoldás. Aki megkapja, az azt a lehetőséget kapta a kezébe, amivel megoldhatja életét. Isten tudja mire van szükségünk, milyen ajándékot szeretnénk. Isten azt adja, aki hiányzik nekünk, akire leginkább szükségünk van. Ő meggazdagít vele minket. Nézzük meg miért? Miért Jézus a megoldás? Az egyedüli megoldás? Nem nagyon szeretem a matematikát, mert nagyon nehéz és bonyolult tudomány az nekem. De az Isten matematikája mindig leköt és elcsodálkoztat. De a csodákat meg is kell keresni és csak az talál, aki keres, erősíti meg Jézus is. Aztán amikor keresni kezdtem, egyre büszkébb lettem, mert mi magyarok ebben is nagyon jók vagyunk, a tudás népe. Az őscivilizáció népe. Nemcsak a két Bólyai tudott nagyon számolni, akiknek a kézirata állítólag valahogy Einsteinhez is eljutott, s ő megalkotta a relativitás elméletét, aztán kiderült, hogy számításaiba hiba csúszott, amit szintén egy magyar fedezett fel és korrigált, de ki törődik ezzel? A „ma” élő magyarok is nagyon jók matematikából, hogy csak Neumann Jánost, Kemény János Györgyöt, Bay Zoltánt, Lax Pétert, vagy Lovász Lászlót említsem. De büszkék lehetünk a régebbiekre, az ősmagyarokra is. Nem azért állították az ókorban,

Gyülekező ‐

hogy a szkythák, vagyis a magyarok a legrégebbi nép a világon, hogy ez ne legyen igaz. Ez nagyon is igaz. A nagy szkytha bölcsekről már a görögök is írtak. Pl: Két magyar vezér, Bulcsú és Tormás Bizáncban olyan számolást mutatott be, amitől elképedtek a görögök. Bulcsú néhány kézmozdulat után pontosan megmondta az adó végeredményét, amit a császári udvar tudósai egész napos munkával tudtak csak kiszámolni estére. Erre azért büszkék lehetünk. Nagyon, nagyon büszkék. De nem csak emberekre, hanem bizonyos számokra is büszkék lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy azokat mi őriztük meg legjobban, felismertük ezeknek fontosságát és ragaszkodtunk azokhoz, vagyis hozzánk köthetők. A Biblia is igazol minket. Az özönvíz után Noé három fiától összesen 72 nemzetség származott. A bábeli zűrzavar után szintén 72 különböző nyelv keletkezett. Tudjuk, hogy Jézusnak nemcsak 12, hanem 72 tanítványa is volt. Ez idáig köztudott, de az már talán kevésbé, hogy a magyar szent koronán 108 gyöngy van, ebből véletlenséggel 72 fehér és 36 vörös gyöngy, ami egyben kiadja a magyar vármegyerendszer számát is, hiszen 64 magyar vármegye mellett 8 horvát vármegye létezett, ez összesen 72. Az emberi pulzus száma nyugodt helyzetben 72, az emberi ivarsejt termelődésének ideje 72 óra. A Képes Krónika szerint azért van 108 gyöngy a magyar koronán, mert az jelképezi a magyar nemzetségek számát. A magyaroknak 108 nemzetsége van és 108 tartomány tartozik hozzájuk. Ezeken Hunor és Magyar 108 fia osztozott, mert 108 nemzedék származott az ő ágyékukból. Hogy valami közünk még létezett egyéb dolgokhoz is, mutatja az is, hogy a rózsafűzér 54 gömböt tartalmaz, az 55. a váltógömb. 54+54=az 108. Azért elég okosnak kellett lenni őseinknek. Pedig ez nem így van. Roppant egyszerűek voltak. Tudták van 3 világ. Ez a világ amelyikben élünk, az Alvilág és a Felettünk lévő világ. Felnéztek az égre és ott 3x12 csillagképet láttak, ez 36, tudták azokban van megírva történetük. Mivel 3 világ van, ezért 3x36=108. Juthattak volna más következtetésre? Nem. Értették, élték, követték,

2017. január 15.

alkalmazták, ragaszkodtak hozzá. Mi miért felejtettük el? Vagy csak elfeledtették velünk? Mint ahogy a többi dolgot is? És még ma sem a lényeget tanítják, továbbra is megy a vakítás. De térjünk vissza Jézushoz és a Bibliához. Miért fontos Ő nekünk személy szerint, egyen‐ egyenként és a világnak is? Értsük meg az alábbi kis történet kapcsán. Ez is összefügg a matematikával. Egy családapának 17 báránya volt. Halotti ágyán magához hívta 3 gyermekét, hogy meghallgassák végrendelkezését. A bárányok elosztásáról így rendelkezett: A legidősebb gyermeke a felét, a második a harmadát, a harmadik pedig a kilencedét kapja a juhoknak. Megtiltotta nekik azt, hogy levágják azokat és húsként osszák szét egymás között. A három gyermek sehogy sem tudta megoldani a feladványt, mivel az apjuk akaratának semmilyen matematikai megoldása nem volt. Már majdnem feladták tanácstalanul a dolgot, amikor a szomszédjuk meghallotta, hogy mi történt, akinek éppen csak egy báránykája volt, felajánlotta a három testvérnek a maga báránykáját, hogy könnyebben megbirkózzanak a problémával. Kiderült, nagy jót tett velük, mert így már 18 bárányuk volt, s fel tudták hát osztani az örökséget, úgy ahogy a halott apjuk akarta. A 18 fele 9, a harmada 6, a kilence 2. A végösszeg pedig csodák‐csodája 17 lett, mert 9+6+2= az 17, így a 18. bárányra nem volt többé szükségük. Nagy‐nagy köszönetmondás között adták vissza kedves szomszédjuknak. Itt látszik az egy fontossága a sok mellett. Igy gondoljunk ma Jézus Krisztusra, ezen az Adventen, akit a mi szomszédunk, jóakarónk, a Mennyei Atya, a Jó Isten, nekünk adott! Nem akárkit, az Ő egyetlenegyét, egyszülött Fiát! Ezzel itt e földön rendezhetővé váltak az addig rendezhetetlennek tűnő, megoldhatatlan problémák. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit! De nem csak azt, botrányait, cirkuszait, igazság‐ talanságait, hiábavalóságait, veszekedéseit, vitatkozásait, ellenkezéseit. Elveszi azzal, hogy hozzáadja magát a világhoz. Testté lett, >>>>>


Gyülekező ‐

2017. január 15.

Demeter Zsolt , Phoenix, AZ, USA

Ádventi hitet, Uram Bibliát olvasok, próféciákat, ott kutatok a csillagok között. Titkot keresek a fa levélben, ha az ősz az erdőbe költözött . Megállok a hervadt virág előtt, őszi fák árnyéka között , ‐ törvénye van minden kis levélnek, semmi sem véletlen. Semmiségeken tépelődöm, és nem értem egy kis virág titkát , sem a levél színét , zizegését, amit rá a titkok titka diktált . Csodákat látok, gyöngyöt fűzök, színeset napjaimból zajló lelkemben zúg a végtelen . Hitet adj Uram, hitet, abból majd kivirágzik az értelem.

A lélek éjszakája Az éjben, biblikusan mondva: a csendes éjben, minden évben, megszületett, a hó tiszta decemberben. Zsoltározzatok, örüljetek és örvendjetek, maradandó vagyok, a betlehemi istállóban. A gyermek, a szeretet, az igazság, a béke ‐ jó hogy jöttél. Zöld fenyőkön zúzmara szikrázik, Csillagos csendes este, decembervégi, kántálók körbe‐körbe, hóbundásan‐ száll, száll, szitál a hó, puhán, halkan, a hírmondók megszaporodtak, békés jó napot ! Csilingel karácsony, s a hó hull, a hó hull, a hó hull.

KI Ő NEKED ?

2.

4

emberré lett, egy lett közülünk, de fontos, nagyon fontos, megkülönböztetett fontossága van! Nélküle nincs békesség, mert e világ népei nem tudnak igazságosan elosztozkodni a világ javain, értékein, kincsein. Csak háborúzni, bombázni, likvidálni tudnak. A szelíd Jézus nélkül, a Szeretet nélkül nincs megoldás! Megváltás! Isten Őt nélkülözhetetlenné, a legfontosabbá tette mindenki életében. Hiszed‐é ezt? A világ megváltatlannak tűnik még ma is. Miért? Mert még ma sem kell! Pedig a „szomszédunk” 2000 éve kínálja Fiát. Odaadom, vegyétek, segít rajtatok! 2000 év után is azt látjuk, ez az egy bárány nem felesleges a világ életében, hanem Ő kell ide, nagyon is kell nekünk. Ezért várjuk, ezért van második Advent. A visszajövetelét várjuk, a teljes megoldást várjuk. Eddig hitben éltünk, reménységben, ígéretünk volt, de most a valóságot is akarjuk. Ő tölti be annak az egy különleges báránynak a szerepét. S az utolsó időkben lesz egy szép új világ. Nép‐ népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Fegyvereikből kapákat, dárdáikból metszőkéseket csinálnak. Teljes leszerelés lesz. Akkor az Ő uralma idején együtt lakozik majd a bárány a farkassal, a párduc a kecskegidával, és a kisgyermek a vipera lyukánál játszik, de többé nem ártanak és nem pusztítanak még a vadállatok sem. Nemcsak az emberek élnek majd békében, hanem a vadállatok is, ez lesz a béke korszaka. Ő a megoldás mindenféle bajra. Mert felnő az a vesszőszál Isai törzséből! Eljön az Ő Országa! Ki Ő neked? A Megváltód? Emlékszel, Jób a nagy szenvedő mit mondott? Tudom az én Megváltóm él! Az én rendezőm, kiváltóm, megfizetőm, helyrehozóm! – Ez volt az egyetlen reménysége, vigasztalása, és az én porom, vagy sírom felett megáll! – de ma már nem ott akar megállni, hamarább, előbb, még életedben, melletted! Hogy segítsen neked az eddig megoldhatatlan életed megoldásában. Higgyed Ő a megoldás, segít, mert Ő a Megváltó! Ki Ő neked? Kit küldött neked az Isten? Nem a legfontosabbat? De igen! Ha elfogadod, akkor nem fogsz veszekedni testvéreiddel, örököseiddel, idegenekkel, mert kaptál segítséget benne. Szeresd hát Őt, s mondd el másnak is, megvan a megoldás. Csak Ővele sikerül minden. Kérd: Jövel Uram Jézus! Várd! Maran atha: Urunk jöjj! Ez volt talán az első imádsága az őskeresztyéneknek. Valószínűleg először ők tudták ennek a titkát: Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek! De Velem, igen! Nekik sok minden sikerült. Miatta, mert hitték, minden lehetséges a hívőnek! Advent van, jön a Karácsony, kezdjünk el jót tenni! De sok feladatunk van hirtelen, ugye, Vele? Ámen. Nt. Lizik Zoltán, Windsor, ON


5

ÉVKEZDŐ IGE

György Attila, Montreal, QC, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Jelenések Könyve 22:13‐14

“ Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. “ A Szent Jeromos és a Gergely naptár kalkulációja szerinti 2017. év kezdete a Jézus születése szerinti 2021‐2024‐nek felelhet meg úgy nagyjából, hiszen a történészek és a modern csillagászati eszközök szerint Heródes király meghalt i.e. 4‐ ben, azaz Jézusnak ez időpont előtt kellett születnie. Így a hagyományos, az Úrnak valahányadik esztendejében kitétel inkább tradíció tárgya, s nem igazán kronológiai dátum. Mégis ehhez képest Róma városát úgy 2770 évvel ezelőtt alapították, s a görögök is elkezdték az olimpiai játékokat vagy 2773 éve. A Hindu Kali Yuga időszakának végén járva, szerintük az 5117. évet írjuk, amint Vishnu főisten ötödik avatarjára azaz megtestesülésére, Kalki eljövetelére számítanak záros határidőn belül. Izraelita testvéreink a világ teremtése óta számolják az időt, s eszerint éppen az 5777. évben vagyunk. Bármely történelmi kalendáriumra pillantva láthatjuk, hogy amióta csak a különböző kultúrák el kezdték számon tartani a napok múlását, megszámlálhatatlan nemzedék született erre a földre, és aztán

1.

el is távozott minden élők útján egy másik világba. Időközben hatalmas birodalmak jöttek létre, virágzottak, elpusztultak, majd porrá lett talmi dicsőségüknek még az emléke is. Mint emberi nemzet, a népeknek nagy családjában, sok ezer évnyi küszködés és iszapbirkózás után, még mindig ott tartunk, mint a legelején, hogy a legfőbb problámákat nem tudtuk sem megoldani, de még felületileg sem kezelni. A régmúltban, csak úgy mint tegnap és ma, a kultúrák egymásutánjában, átfedéseiben és keveredéseiben is, még mindig ugyanazokkal a társadalmi betegségekkel küzdünk, amelyek rákként szövik át, lepraként rágják szét emberi létünket és együttélésünket. Éhség, nyomor, elnyomás, kizsákmányolás, rabszolgaság, öldöklő háborúk, hatalombitorlás és globális elidegenedés kútmérgezik a keserű valóságot.. Ahhoz, hogy ezekből a halálos beteségekből felgyógyuljunk, lelki iránytűre, isteni útmutatásra, bölcsességre és hitre van szükségünk. Ahhoz, hogy a tengeri hajók megtalálják a helyes utat az óceánon, iránytűre van szükségük. A régi időkben szinte bekötött szemmel hajóztak, a partok közelében, világítótornyok, tereptárgyak segítségével. S ha elmozdultak az ismerős vizekről, a tengeri asztroláb segítségével legalább a hosszúsági fokot meg tudták nagyjából állapítani, a csillagok

Gyülekező ‐2017.

január 15.

és a nap mozgásával kombinált sebesség és távolságméréssel próbáltak a navigátorok egyik helyről a másikra jutni. Ehhez képest az iránytű felfedezése egyszerű, de forradalmi újításnak bizonyult, amely napos és viharos időben egyaránt működött. Amikor a portugál herceg, Henri, a hajózás egyik globális úttörője, felismerte a mágneses iránytű jelentőségét, kötelezővé tette annak használatát a portugál hajókon jó néhány évtizeddel már Kolombusz Kristóf előtt. Ha lelki iránytűre szeretnénk szert tenni, átolvashatjuk a British Museum, a Smithsonian Intézet vagy a Japán birodalmi könyvtár katalogizált könyveit. A világ minden filozófiai bölcsességét egy kalapba tölthetjük, a végén mégis csak egy konklúzióra lehet és érdemes jutni, még a birodalmi könyvtárak szénakazlaiban is fellelhető módon, hogy igenis van lelki iránytű, van isteni útmutatás és ebből fakadó morális bölcsesség, mely régibb, mint az özönvíz. A Noé féle tömör változat a Hétparancsolat, melyet Mózes tízre bővített, s amelyeket Jézus Krisztus kettős parancsolatával megerősített és summázott. Akárhonnan is nézzük, a világ összes kultúrája, polgári és kriminális törvénykönyve bünteti a lopást, a csalást, a gyilkosságot, az önkényeskedést, s amint az özönvíz az egész földre küldetett, úgy az erkölcsi parancsolatok is mindenkire vonatkoznak, minden emberre, minden országban. >>>>>


Gyülekező ‐

2017. január 15.

Egy: Ne tagadd Istent. Minden rossznak a gyökere az Istentagadás, hiszen ebből fakad az Istent félretoló önzés, az önistenítés, a kapzsiság, a szerzési ‐és hatalomvágy, amely meg akarja tagadni nem csak Istennek a tulajdonosi jogát, hanem magát Istent is. Kettő: Ne imádj bálványokat. Az élő Isten helyettesítése az emberi képzelettel vagy ember által készített tárgyakkal nem csak hiábavalóság, hanem életet pusztító önámítás is. Isten nélkül nem lehetünk boldogok, de még a földi boldogulás sem lehetséges áldás nélkül, ahogyan azt a magyar nyelv közmondja, mikor valamely munka nem sikerült, hogy ezen nem volt Isten áldása. Három: A család az emberiség szerves alapköve. Az első szűkebb kör, ahol meg kell tanulnunk a szeretetet, a testvériséget, a munka és felelősség, a kenyér és a szőlő megosztását. A család a teremtési rend része, megszentelendő templom, melyet nem szabad megrontanunk sem lerombolnunk. Sőt. E szűkebb kört ki kell terjeszteni az egész emberiségre, hogy mindenki beleférjen, hiszen mind Isten gyermekei vagyunk, amint azt Dsida Jenő írta egy téli éjjelen, hogy: “ Mindnyájan biztosan meghalunk. Esik a hó, itt pattog a tűz és mindnyájan testvérek volnánk és nyájas, jó apánk az Isten. ” Négy: Ne lopj. Semmit ne vegyél el, ami nem a tiéd. Ez a parancsolat magában foglalja mindennémű kizsákmányolás, a modern rabszolgaság, a minimál béren alapuló korporációs ültetvények, a tőzsdei harácsolás és a kamatszedés globális tilalmát is. Öt: Ne ölj. Minden élet a Teremtő tulajdona, beleértve az állatokat és a növényeket is. Még a saját testünk sem a miénk. A test a Lélek templomául van szánva, melynek épségére úgy kell vigyáznunk , mint a szemünk fényére, s nem szabad azt romba döntenünk. Az Élet tisztelete és az élet Teremtőjének a tisztelete kell vezesse földi törekvéseinket. A vérontás és a háború esztelenség, gonoszság és végső soron istentagadás. Hat: Az emberi társadalmat szilárd erkölcsi pillérekre kell építeni, azaz a Tízparancsolatra, vagy legalábbis a hétre, vagy

ÉVKEZDŐ IGE

2.

legalább a kettőre. A vitás ügyek eldöntésére két ember között, két fél között, két ország között, két nemzetközi szövetségi rendszer között, helyileg és globálisan is, megfelelő és igazságos bíróságokat kell felállítani, hogy a döntéseket ne fegyverrel csikarják ki, hanem konszenzussal értsenek egyet, hogy a békét közös akarattal tartsák fent. Hét: Ne kívánd. E parancsolat megemlíti a tiltás tárgyaként a felebarát házát, feleségét és minden tulajdonát, de hozzá kell tegyük az egyetlent, amire viszont mindennél jobban kell vágynunk, ez pedig az Egy élő Istennek szeretete, és az hogy kedvesek legyünk Őelőtte. Minél erősebb bennünk az Isten és az Isten ismerete utáni vágyakozás, annál kevesebb hely marad szívünkben a hiábavalóságokra. Amint az Pál apostol írja a Filippi levélben 3:7‐8: “ … ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és hiábavalóságnak ítélek mindent, hogy a Krisztust megnyerjem.” A parancsolatok világosak, egyértelműek és teljesek legalábbis az özönvíz és a kőtáblák óta. Jó Isten és az ő angyalai látták az emberek fiait alant a Földön, hogy hallgatják ugyan a parancsolatokat, olvassák és tanulják azokat, de nem tartják meg őket, egyik generáció a másik után századokon, ezredeken keresztül, sötétben tévelyegnek. Kolombusz Kristóf elmerülten nézte a naplementét a Palos‐i mólón az indulás előtti estén, 1492. augusztus 2‐án. Kezében tartva az iránytűt, merengve latolgatta az esélyeket.

6 Bámulta a hullámok érkező tömegeit, az ismeretlen távolba hívogató látóhatárt. Vajon a három dióhéjnyi hajóból álló karaván meddig lesz képes ellenállni a kavargó viharoknak, a legénység az éhségnek, szomjú‐ ságnak, skorbutnak, betegsé‐ geknek, esetleges ellenséges támadásnak, a kapitány a zendülő indulatoknak, a pszichikai nyomásnak? Igaz, hogy a gyarmatosítás számlájára sok szörnyűség írható, mégis az Atlanti óceánon való kolumbuszi átkelés, az egyik legfontosabb hajóútnak bizonyult a hajózás és az emberiség történetében. Az indulás előtt azonban a túlparti megérkezés a lehetetlenséggel határosnak tűnt. A nyugatra tartás irányelve alapvetően helyes volt, az iránytartás eszköze is megvolt, mégis az iránytű birtoklása nem volt elég a vitorlabontáshoz. Kolumbusznak hinnie kellett, hogy érdemes megkísérelni a lehetetlent, és ezt a hitet bele kellett ültetnie emberei szívébe is, és folyamatosan táplálni az úton, hogy igenis képesek lesznek elérni az igéret földjét, az Új Világot. Jó Isten és angyalai alátekintettek a Földre, és látták hogy az emberek gyermekeinek kezébe hiába adatott a lelki iránytű, sőt, az írott isteni útmutatás is, mert amint az özönvíz előtt, úgy az özönvíz után is, a féltékeny gyűlölet, kapzsiság, vérontás és gyilkos háborúk uralkodnak rajtuk. A mennyei tanács megértette, hogy a parancsolatok betűjének ismeretete nem elég, mert ahhoz, hogy a parancsolatokat az emberek valóban megtartsák, ahhoz bizony hitre, eleven hitre van szükség. A mennyei tanácsban az idők közepén a Jó Isten úgy határozott, hogy elküldi a Fiút, hogy az embereket az élő Isten ismeretére és a cselekvő hitre eljuttassa. Amint az írva van, hogy : “Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. ‐ János 3: 16. ‐ Egyszer egy gazdag ifjú ment Hozzá, s monda néki: " Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. >>>>>


7

ÉVKEZDŐ IGE 3.

Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. " Aztán egy írástudó is ment hozzá: " Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig azt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Az írástudó így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és felebarátodat, mint magadat. Jézus pedig azt mondta neki: Helyesen feleltél. Ezt cselekedd, és élsz.” A tanítványok megszégyenülve fogadták a mester tanítását. Elszomorodva mondták egymásnak, hogy úgy látszik, hogy az embernek lehetetlen az összes parancsolat maradéktalan megtartása. Jézus erre azt felelte, hogy az embernek ez valóban lehetetlen, de Istennek minden lehetséges, és minden lehetséges annak, aki hisz. Eleitől fogva és emberemlékezet óta megkaptuk az életre vivő parancsolatokat, de hit nélkül nem tudtunk velük mihez kezdeni. Jézus Krisztus azonban hitre és életre hív bennünket, hogy kövessük őt, akárhová is megy. Imádkozzunk hát, hogy hit adassék nekünk is kegyelemből, Jézusért, hogy minden gonosz széllel szembeszegülve a Szent Lélek iránytűjének vezetésével elérhessük a túlsó partot, a béke kikötőjét, az örök életet. Legyen áldott az Úr neve, a 2017. évben és mindörökké. György Attila, Montreal, 2017. január 1.

CC.3.0. wikipedia . astrolabe

Gyülekező ‐

2017. január 15.

( The "Hunglish" version of the New Year message )

Bible reading at the onset of 2017 “Revelation 22:13‐14 I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. ” The beginning of the year of 2017, according to the calculations of the monk (St.) Jerome and the Gregorian calendar, is the assumed 2021‐24th year of Iesus Nazarenus (Rex Iudeorum), as most scientists agree that King Herod died in 4 BC, thus Jesus must have been born before that. It is also the 2770th year since the foundation of the city of Rome, the 2773rd year since the first Olympic games in Greece, the 5117th year of the slowly ending Kali Yuga (era) when the Hindu Kalki, the upcoming fifth Avatar (incarnation) of Vishnu is awaited to appear within a few decades. It is also the 5777th year since the creation of this world according to the Jewish calendar. All calendars show that since they started to count the minutes of the ticking clock , innumerable generations came by and passed away. Empires were born, had triumphed for a while and then they faded away, and their glory vanished. As humanity, after long thousands of years of the so called waves of civilizations, we are stuck with mostly unsolved issues on Earth, like poverty, class society, slavery, wars, usurpation of the power by the few and the alienation of all. We have to realize that these conditions act like cancer or leprosy eating the life away from the humanity, stretching and spreading the cult of death on Earth. Anything or anybody that help maintain these bitter conditions, are evil in their actions. To heal these devastating diseases we need a moral compass, divine guidance, wisdom and faith. In order to navigate on sea or in the space we need compass. In the dark ages before the inventing of the navigational tools, ships were almost blindfolded, sailing in the dark, especially in stormy weather. The crown prince Henry of Portugal had realized a few decades before Christopher Columbus set sail, that the magnetic compass will become a breakthrough in navigation and in mapping the continents. Thus the prince advised the shipping professionals to keep a compass on board, as an indispensable tool of finding the way on the sea. Before the compass they used the mariners’ astrolabe and the movement of the Sun and the stars, but the compass was a revolutionary though simple solution and it worked in shiny and stormy weather as well. Looking for moral compass, we may study tons of books in the Library of the British Museum or in the Smithsonian Institute or in the Imperial Library of Japan. After finishing the research we will conclude that the ten commandments, or it's shorter version the Noahide seven laws and the golden rule are the ultimate moral compass of all times and all places. Every civil code or criminal code on Earth sanctioned and sanctions murder and theft, lying or high‐handing actions, nonetheless we need a global moral code which applies to everyone in every country. >>>>>


8

Gyülekező ‐

2017. január 15.

BIBLE READING ON THE ONSET OF THE NEW YEAR OF 2017 2. With some uniting and simplifying procedures we can summarize the Ten Commandments in the Noahide style too: Number one: Do not deny G‐d. The root of all evil is the greed and selfishness. If people acknowledge that we all, one by one, and together as a crowd, and our everything as well belong to the Creator, who is the only owner and Supreme King, then there will be no place left for greed or for usurping the power. Number two : Do not commit idolatry. Nothing is more joyful and worthy in our lives than the presence of G‐d. The divine presence, we can call it blessing, is indispensable in order to be happy and to be satisfied with life. Do not substitute the Creator with man made ideas and products or anything in the world. Number three: You have to make family a sacred place, which is the first circle and example of community of caring and sharing. Do not commit immorality which corrupts and destroys family. Restraint and modesty in everything is the royal middle that nurtures the soul. The final social goal is to extend the family circle ultimately in order to include each and everyone. We are all members of one family, we are the children of G‐d. Number four: Do not steal. Do not take anything which does not belong to you. This commandment goes also against exploitation and slavery, including the modern day industrialized minimum wage slavery. It has a ban on corporate plantations and interest taking on loans where people's lives are stolen and robbed. Number five: You shall not kill. All lives belong to the Creator. Including our own, thus do not take it. The body is a temple for the Spirit, including the bodies of all living creatures, animals and plants too. We have to sanctify the temple, we must not corrupt or destroy it. We shall not draw blood. All wars are immoral. Number six: Society must be organized by the moral principles driven from the moral compass. Disputes between people, disputes between clans, disputes between countries and international alliances must be settled by established and just courts. Violence and bloodshed must be banned and prevented. Number seven: You shall not covet. This commandment particularly mentions the wife of the neighnour, the house of the neighbour, all possessions of the neighbour. But we have to also mention the only one that we have to desire over everything, and this is the presence of G‐D in our lives and in our hearts. We have to do good for the goodness sake, and not expecting any reward. Do not desire anything, but the closeness of G‐d. The commandments were clear from the beginning or at least since the flood. The Good Lord saw the people reading it, hearing and not keeping it through centuries and centuries after generations of generations. Christopher Columbus was standing on the pier of the Spanish town of Palos, an evening before the embarkation on August 3, 1492. He had the compass in his hand, able to keep the direction to the west. Still facing with the unknown, the vast masses of the waves of the infinite ocean,

the compass felt nothing against the possibility of sea storms, hurricanes, hunger, mutiny, scurvy and other plagues. A warfare filled settling process followed by his crossing, nonetheless the other side of the coin of the painful colonization of the “New World” is that, that his journey has been one of the most important sea travel ever happened in the human history. However the compass was not enough to be able to succeed and set sail for the promised and desired land. The odds were close to the impossible and to the certain death and failure. The compass on board was not enough, he needed faith to succeed. The Good Lord gave the moral compass to humans’ children and even the written divine guide was sent to , but it was still not enough. Bloodshed, slavery, hatred and greed continued to rule among them. Finally in the middle of the ages G_d sent his Son to invoke faith in the human hearts, calling on them to use the moral compass well on the sea of life in order to reach the safe Haven on the other side, as it is written: “God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life.” John 3:16 Once a rich young man came to Jesus asking : “Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?” So Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and your mother.” Jesus told the scribe who had the same question, that: “What is written in the law? What is your reading of it?” So the scribe answered and said, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’and‘ your neighbor as yourself.’”And Jesus said to him, “You have answered rightly; do this and you will live.” The disciples overheard him and were disheartened and said that for man it is impossible to keep the commandments flawlessly. The Master answered that, yes, it looks impossible to man, but it is possible to God, and it is possible to the one who believes. We have the moral compass since time immemorial, and the Master calls on us to follow Him faithfully wherever he leads us. Thus, let us pray for faith to be given us by grace, in order to set sail against all odds to reach the other coast where the Heaven Haven is, and where the life eternal awaits us. May the Lord’s name be blessed in the year of 2017 and for ever. Attila Gyorgy Montreal, January 1, 2017

GYÜLEKEZŐ 7. száma  

2017. január 15. protestáns diszpóra újság

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you