Page 9

4. Olyan pártformációktól elhatárolódik, melyeknek nincs határozott, vagy csak vacilláló nemzetpolitikája van. 5. Az Egyház történelme folyamán a tradicionális és következetes nemzetpolitikája révén az egzisztenciájában veszélyeztetett őshonos kisebbség Istentől küldött

védőbástyájává vált. Ezt a szerepét nem adja fel, s ezt a munkáját folytatni kívánja megalkuvás és elvtelen kompromisszumok nélkül. 6. Az Egyház a beolvadás veszélyét elkerülendő igyekszik megvédeni fiataljait idegenajkú, más kultúrkörhöz kötődő és

wikipédia:

A HABSBURG HÁZ TRÓNFOSZTÁSA

Kossuth Lajosnak az 1849. március 4‐i megalázó olmützi alkotmányra született meg válaszként a Függetlenségi nyilatkozat. Már április 12‐én előterjesztette tervét az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, de annak tagjai nem voltak elragadtatva az ötlettől. Kossuth azonban az országgyűléstől várt jelentős támogatást, így az április 13‐án tartott zárt országgyűlési ülésen indítványozta az ország függetlenségének kimondását és a Habsburg–Lotaringiai‐ház trónfosztását, ám ekkor még nem sikerült meggyőznie a képviselőket. Az országgyűlés másnap, április 14‐én nyílt ülést tartott, melynek kezdetén egy román képviselő azt javasolta: a nagy ünnepélyességre való tekintettel ne a református kollégium nagytermében, hanem a (Debreceni Református ) Nagytemplomban üljenek össze.

nemzetünket nem szerető fiatalokkal való házasságtól. 7. Az Egyház buzdítja népét temploma, iskolái és kultúr‐és‐ szeretetintézményei fenntartása érdekében. Jubileumi Év Dr. Pungur József Edmonton, AB, Canada

Miután a ház elfogadta az indítványt, Kossuth egy inkább népgyűlésre emlékeztető országgyűlésben terjesztette elő a Magyarország függetlenségének kimondásáról és a Habsburg–Lotaringiai‐ház trónfosztásáról szóló határozat tervezetét. A tömeg lelkesedése gyorsan elvette a határozat ellenzőinek bátorságát. A javaslatot végül a képviselők közfelkiáltással, s nem szavazással fogadták el. Az országgyűlés egyben kormányzóelnökké, egy ideiglenes államfővé választotta Kossuthot. A döntéseket megfogalmazó Függetlenségi nyilatkozatot, mely nagyrészt Kossuth munkája volt, április 19‐én A' magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata címmel tették végleges szövegezésben és nyomtatásban közzé, amelyet a magyar nemzet törvényesen egybegyűlt főrendei és képviselői nevében báró Perényi Zsigmond, a felsőház másod‐ elnöke, Almásy Pál, a képviselőház elnöke, és Szacsvay Imre, mint az országgyűlés jegyzője írtak alá.

„A Habsburg‐Lothringeni ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyvert fogása által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, Erdélynek és Horvátországnak Magyarországtól elszakítását, és az ország önálló statuséletének eltörlését fegyveres erőszakkal megkísérteni, evégett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodott, ezen hitszegő Habsburgi‐, s utóbb Habsburg‐Lothringeni ház Magyarország feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik […] s az ország területéről s minden polgári jogok élvezetéből számkivettetik.” – Részlet a Függetlenségi Nyilatkozat szövegéből – 1849. április 14. ­9­

Profile for Montreal Reformed

Gyulekezo 11 cor  

GYÜLEKEZŐ protestáns diaszpóra magazin 11. száma 2017. szeptember 29-re kissé korrektúrázva some grammar, typing, structure corrections wer...

Gyulekezo 11 cor  

GYÜLEKEZŐ protestáns diaszpóra magazin 11. száma 2017. szeptember 29-re kissé korrektúrázva some grammar, typing, structure corrections wer...

Profile for hunited
Advertisement