Page 1

REFORMÁTUS BULLETIN M o n t r e á l i M a g y a r R e f o r m á t u s E g y h á z ­ 2018 MAY 20 http://montref.blogspot.ca email:montreformed@gmail.com Hungarian United Church of Montreal, phone: 514­731­5732

PÜNKÖSD 2018 PENTECOST

ÁLDOTT ÜNNEPEKET ­ BLESSED HOLIDAYS !


SERVICE ORDER LITURGIA ProcessionalBevonulás GREETINGS KÖSZÖNTÉS Initial Hymn Kezdõ Ének HUN 244. E Pünkösd Ünnepében Konfirmációra készülõ Ének: Confirmation Preparatory Hymn: HUN 251.1,2,3, Jövel Szent Lélek ................................................................ APOSTOLI HITVALLÁS THE APOSTLE'S CREED ................................................................ HYMN: Ének (ENG): 9.1,2,3, Praise to the Lord, the Almighty, ................................................................ BIBLE READING: Acts 2.14 When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. ................................................................ PRAYER ­ IMÁDSÁG ................................................................ INVOCATION TEXTUS: AP.CSEL. 2.14 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek elõttük kettõs tüzes lángnyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniuk.

Igehirdetés ­ Imádság ­ Úr Imádsága Hymn Ének : 452.1,2, (HUN) Mennyben lakó én Istenem ................................................................ ANNOUNCEMENTS ­ HIRDETÉSEK Presbitereinknek köszönjük az úrvacsorai szolgálatot, Maer Babos Judith presbiternek az úrvacsorai szolgálat megszervezését, Maráz Mária testvérünknek az úrvacsorai kenyér adományozását, a református férdi körnek az úrvacsorai bor adományozását. Isten gazdag áldását kérjük az úrvacsorázó közösségre. ................................................................ OFFERINGS ­ ADAKOZÁS HymnÉnek: 138.1. (HUN) Dicsér Téged Teljes Szívem Hálaadó Imádság ................................................................ HOLY COMMUNION ­ ÚRVACSORA ................................................................ Úrvacsorára készülõ ének HYMN: (ENG): 224. BREAD OF THE WORLD HUN: 262,1, Megterítve ... Word of God ­ Szereztetési Ige : 1 Cor. ­ 1 Kor. 11:23., etc. skk. Négy kérdés Holy Communion Úrvacsorai énekek: Kenyér vételekor: 258 6a, Szállj le most mennyből…, és 262.2, Áldott Jézus Te tanítád Bor vételekor: 258 6b, Életnek vize! és 262.3, Ó idvesség .... Closing Prayer ­ Záró Imádság Blessing ­ Áldás ­ Záróének – Closing Hymn (HUN): 174.1,2, Uram bocsásd el

C O M M E M O R AT I O N S

................................................ Megszomorodva hirdetjök, hogy Gazdag István örökös presbiterünknek az öccse, Gazdag Lajos, életének 80. eszten­ dejében Németországban elhunyt. Jézus Urunk szerető vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal, barátokkal, keresztény gyülekezetekkel. ............................................................... Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk meg Nagy Alexander testvérünkről, aki 2006. május 17.én távozott el közülünk életének 71. évében. Az Úr Jézus Krisztus szerető vigasztalását kérjük az egész családra. ................................................................ Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk Komlósi Frank testvérünkre, aki életének 71. esztendejében 2008. május 24.éneltávozott közülünk. Családjára és minden gyászolóra az Úr Jézus irgalmas vigasztalását kérjük. ................................................................ Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk meg Janicskó Emil testvérünkről, aki az erdélyi Bobotán, életének 81. évében, 2014. május 24.én hunyt el. Az egész gyászoló családdal, közeli és távoli rokonokkal, jó barátokkal és minden gyászolóval Jézus Urunk kegyelmes vigasztalása legyen. ................................................................

May They Rest in Peace Their Memory be blessed. .......................................................................

Announcements

.................................................................

PRESBITERI GYŰLÉS JUNE 03, 2018, SUNDAY 12.30 PM ELDERS’ MEETING as above. ..............................................................

On MAY 20, 2018 PENTECOST SUNDAY, there will be held a bilingual High Celebration & Holy Communion The Bilingual service starts at 11 AM. A festive dinner will follow on the occasion of BETHLEN KATA 90th Anniversary with a Sunday School stage performance. EVERYONE IS WELCOME . *** PÜNKÖSD VASÁRNAP 2018 május 20 án , 11 órától Ünnepi Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk. Mindenkit szerettettel hívunk, hogy éljenek a szent jegyekkel. Istentisztelet után ünnepi ebéd a Bethlen Kata Nőszüvetség 90. évfordulója alkalmábó a vasárnapi iskolás gyermekek szereplésével. Mindenkit szeretettel várunk. .......................................................................

Let us pray for our sick, Imádkozzunk betegeinkért ! Bandi Steve, Baka Károly, Calvin (Toronto, ON), Demendy Helen, Ilona Eberhardt, Feher Mária, Forbath Edit, Sr. Gyimothi Irene, Howe Mary, Jehodek József, Joó Klára, Leimetter Helen, Lencz Maria, Nagy Helen, Nagy Zemnickis Rose, Pásztor Zsuzsanna, Szép Franciska, Tenta György, Vincze Lajos,

2018 05 20  

REFORMÁTUS VASÁRNAPI HIRDETŐ 2018 05 20 SUNDAY BULLETIN OF THE CHURCH

2018 05 20  

REFORMÁTUS VASÁRNAPI HIRDETŐ 2018 05 20 SUNDAY BULLETIN OF THE CHURCH

Advertisement