Page 1

MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ­ HUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREÁL

GYÜLEKEZETI JELENTÉS­2013­AGM REPORT 2014 / 1

http://montref.blogspot.ca

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk tagságunkat egyházunk éves rendes közgyűlésére, melyet 2014. február 23.­ án tartunk, Vasárnap a magyar istentisztelet keretében, 11 órától. A Közgyűlés után közgyűlési ebédre kerül sor. Az ebéd ára 15 $ a felnőtteknek, a gyermekeknek 12 év alatt 6 éves korig 7,50 $, hat éves kor alatt ingyenes. Az ebédrendeléseket legkésőbb 2014. február 16.­ig kérjük jelezni: Szép Franciska (514) 737­8457, or on the email of the Church Office: montreformed@gmail.com

Join us on Facebook too: pictures, videos, ads, news.

AGM INVITATION

We cordially invite our members to join our ANNUAL GENERAL MEETING on February 23, 2014, 11 AM, in the frame of the bilingual Sunday Service. A congregational lunch will follow. Reservations till February 16, 2014 . Ticket price for adults is $15 under 12y to 6y is $7.50. Under 6 is free of charge. EVERYONE IS WELCOME! Szép Franciska (514) 737­8457, Church Office: montreformed@gmail.com

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG ! SOLI DEO GLORIA


„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az ÚR, és legyen kegyelmes hozzád." Mózes IV. 24­25

Lelkészi jelentés a 2013. évről

Kedves Testvérek ! Az Egyházak Világtanácsa által az új esztendő első napjára ajánlott Igében az Ároni Áldással kérjük el a megáldatást az előttünk álló Új Esztendő feladataiban való közössségre, miközben hálát adunk az Óévért, a megtartatásért és a mennyei atya ajándékaiért, amellyel a Jó Isten elhalmozott bennünket, miközben egymás felelősségére és gondviselésére is bíz bennünket az Ő atyai gondviselésén túl. Mindazonáltal Egyedül Istené a Dicsőség. SOLI DEO GLORIA. A 2014. esztendő elején is Egyházunk Presbitériumával és elnökségével együtt tisztelettel és szeretettel köszöntjük gyülekezetünk tagjait és barátait városunkban, valamint az egész montreáli magyar közösséget a kanadai valóságban és Kárpát­ medencéhez való kötődésünkben. Címlistánkon mintegy 280 család van regisztálva. Anyakönyvünk szerint 2013­ban gyülekezetünkben egy esküvőre került sor. Öt testvérünk távozott el közülünk a Mennyei Hazába, ezzel szemben öt gyermeket kereszteltünk, és a 2013. esztendőben egy fiatal felnőtt konfirmadusunk volt vízkeresztkor, illetve két konfirmandu­ sunk vett először Úrvacsorát Pünkösd Vasárnapján, jelenleg pedig öt gyermek regisztrált konfirmációra. A 2013. esztendőben is a lelkész hívásra és heti rendszerességgel tett látogatást a családoknál, kórházakban, öreg otthonokban, új bevándorlóknál. A lelkész mind a templomban, mind a Magyar Házban az istentiszteleteket és egyéb alkalmakat magyar és angol nyelven rendben megtartotta, helyette­ sítésre nem került sor. Húsvétkor több, mint kétszázan, pünkösdkor mintegy százan,

karácsonykor mintegy százötvenen éltek a szent jegyekkel a magyar és az angol nyelvű istentiszteleteken együttesen. Vasárnapi iskolánk oktatási alkalmain mintegy 22 gyermek vett részt változó rendszerességgel. Gyülekezetünk gyermekei farsangi mulatságot, ősszel Helloween party­t tartottak, almát szedtek, kirándultak (Biodome, Omega Park), Anyák Napján és Karácsonykor is ünnepi műsorral szolgáltak gyülekezetünk örömére, anyák napján szeretet­ vendégség keretében, Karácsonykor pedig a templomban az ünnepi istentiszteleten. Vasárnapi iskolánk tanári és szülői csoportjában, Dr. Vicsai István vezetésével, a belső együttműködés szép testvéries rendben zajlik. Az idén újonnan érkezett tanár házaspárt, Rigó Árpádot és kedves feleségét köszönthettük, akik szeptembertől kapcsolódtak be az iskola életébe és az oktatásba, csatlakozva Kóréh Melinda és Toók Ágnes tanítókhoz. A Vasárnapi iskola emelkedő létszáma és korosztály igénye következtében az óvodáskorúak, és az iskolás korú gyermekek külön csoportba szerveződtek. Hála Istennek a képesített tanítók száma is kétszeresére nőtt, akik otthonról, Erdélyből, tanítói oklevéllel rendelkeznek. Köszönet a családoknak, szülőknek és gyermekeknek, tanárainknak, a vasárnapi iskola önkéntesi közös­ ségének, minden támogatójának, az iskola eredményes működéséért. A pogácsa vásárok, a támogatói ebédek, a garage sale bevétele az iskola működésének biztosítására, eszközök­ kel, tanszerekkel, bútorral való ellátására, gyermekeknek karácsonyi ajándék vásárlására, stb. lett fordítva. Az iskola köré tömörülő szülők, és a zömében Erdélyből és a Székelyföldről érkezett fiatalabb családok egy része, a Csillagösvény Református Egyesü­ letetben tevékenykedik Vasárnapi Iskolánk és egyházunk támogatására. A többi egyesület rendezvényein való besegítésen túl önálló rendezvényeket is tartottak, mint pl. a Tavaszi Bál, az Apák Napi Piknik, a Pataky Attila előadói est, a Bethlen Kata Nőszövetség tiszteletére rendezett ünnepi ebéd stb. A Csillagösvény Egyesület 2013. évi tevékenységéről az egylet önállóan is beszámol jelen éves jelentésben. Egyházunk már rendszeressé vált nagy társadalmi rendezvényein, úgy mint Bálint napi bálon, az éves nagy kerti pikniken és az Octoberfesten kellemes tömeg, nagyszerű hangulat, ízletes

ételek várták a vendégeket, dicsérve az önkéntesek szorgalmát és hozzáértését, akiknek ezúton is adassék hálás köszönet gyakran hetekbe menő munkájukért. Római katolikus testvéreinkkel való keresztény és magyar nemzeti együttműködés jegyében, 2013. március 10.­én az ünnepi istentisztelet után templomunk dísztermében tartottuk a Montreáli Magyar Nagybizottság által szervezett 1848­49­es forradalomról szóló emlék­ ünnepséget, melynek díszszónoka dr. Pordány László ottawai magyar nagykövet volt. Az ünnepség során a római katolikus és a református lelkész is megosztotta gondolait a hallgatósággal. Magyar, nemzeti együttműködésünk jegyében a Montreáli Magyar Nagybizottság szervezésében a két gyülekezet együtt ünnepelte május 26.­ án a Hősök Napját, ahol a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom kertjében a hősi emlékműnél Répás Zsuzsanna magyarországi államtitkár mondta a díszbeszédet Dr. Pordány László ottawai magyar nagykövet jelenlétében. Október 27.­én az 1956­os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén, a rendezvény vendégszónoka, Dr. Szabó Stefánia, torontói magyar főkonzul mellett a két lelkész is megosztotta az adott ünnepre vonatkozó gondolatait, a záróbeszédet a református lelkész mondta. Római katolikus, magyar testvéregyházunk lelkipásztorára, gyülekezetük egészére a Jó Isten megtartó áldását kérjük. November 3.­án köszöntöttük 85. születésnapján a Bethlen Kata Nőszövetséget, amint ünnepi istentiszteleten kértük Isten gazdag Áldását életükre, családjukra, szolgálatukra. A templomban Fehér White Mária, alapító lelkészünk Nt. Dr. Fehér Mihály és a Nőszövetség egykori elnökének, Bagossy Mária tiszteletes asszonynak a leánya mondott ünnepi megemlékező beszédet. Az istentiszteletet követő ünnepi ebéden pedig gyülekezetünk főgondnoka, Maráz István köszöntötte a nőszövetségi testvéreket. Kanadai, országos tekintetben a lelkész egyházunk képviseletében részt vett 2013. május 22­24­én, Niagara Falls­on tartott Észak­Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencián, melyre közel száz gyülekezetből, de még Ausztráliából és Erdélyből is érkeztek egyházi képviselők. Négy református püspök és más magasrangú egyházi személyiségek mellett, az óhazai magyar kormány is államtitkári és nagyköveti szintén képviseltette magát. folyt. >>>>


Egyházközségi, nyomtatott, vasárnapi bulletinunk hétről ­ hétre szolgálta az istentiszteletek látogatóit a liturgiális rend, a megemlékezések és a köz­ érdekű hirdetmények közlésével. Egyházi hírlevelünk, az 1928­ban, Nt. Dr. Fehér Mihály gyülekezet szervező lelkészünk által alapított Református Híradó, 2013­ban hat alkalommal jelent meg a nagy egyházi ünnepekhez kötődően, melyek átfogó anyaga az interneten is megtalálható, színes változatban, hírek, online bibliák, írott és video igehirdetések, egyéb beszédek és közlemények társaságában. Most már ötödik éve nyomtatunk saját kiadású nagyalakú, színes, gyülekezeti falinaptárt, mely nagy népszerűségnek örvend. Egyházunk mindig megújuló weboldala, http://montref.blogspot.ca a 2013. esztendőben, az előző esztendei 4700­hoz képest összesen 9065 látogatást fogadott, tehát az érdeklődés folytonos. Külön magyar és külön angol nyelvű internetes szolgáltatásunk naponta gazdagodik, és a rendszer folyamatosan karban van tartva. A 2013. esztendőben egyházunk Facebook oldalala kezdett alapvető szerepet játszani helybéli, országos és nemzetközi kapcsolattartásunkban, hírek, képek, videók közlésében, mely hivatalos Facebook oldalunkat is folyamatosan fejlesztjük, mely heti rendszerességgel karban van tartva, amint krónikás figyelemmel követjük egyházunkban zajló eseményeket, rendezvényeket és ünnepeket. A magyarországi mediában az év elején jelentünk meg, mikor a lelkész­ szel egyházunkról készült interjút a Duna TV a "Térkép" című program­ jában 2013. január 03.­án sugározta, mely videó klipp megtalálható a Duna TV archívumában. Egyetemleg pedig Isten iránti hálával mondunk köszönetet egyház­ tagjainknak és barátainknak, munkálkodó, imádkozó és adakozó testvéreinknek, a Kanadai Egyesült Egyház Montreáli Egyházmegyéjének, Rev. Dr. J. Ralph Watson angol felügyelő lelkészünknek, Lynda Ecott egyházmegyei hivatal vezetőnek, Rev. Douglas Stewart egyházkerületi lelkésznek, egyházunk főgondnoká­ nak, Maráz Istvánnak, Ronald Tombs helyettes főgondnoknak, Fekete Ernie helyettesítő főgondnoknak, az egész presbitériumnak, benne Pisimisis Carol pénztárosnak, Maráz Mihály és Nyisztor Gyula társ­pénztárosoknak, Tenta György és Radics Gyula auditoroknak, valamint Fekete Terry, Pataki Valéria, Balázs Ildikó presbitériumi jegyzőknek, Alex Sebe presbiterünknek, mint építési koordi­

nátornak, Nyisztor Imre rendezvény koordinátor presbiterünknek, Csarnay Éva orgonista testvérünknek, Szép Franciska épület felügyelőnknek, valamint egyle­teinknek (úgymint Bethlen Kata Nőszövetség ­ elnöke Tombs Irén, Református Férfi Kör ­ elnöke Ron Tombs, a "Fellowship Circle” ­ vezetője Végh Balogh Linda, a Csillagösvény egyesület ­ vezetője Bodoglári Paula, a Bethlen Gábor Irodalmi és Baráti Körnek ­ elnöke Joó Klára,) és külön ­ külön is a csigatésztakészítőknek, a hurka­ kolbászkészítőknek, önkénteseinknek, református iskolánk közösségének. Egyleteink önállóan és részletesen is beszámolnak tevékenységükről az éves gyülekezeti jelentés rendjén a gyülekezeti ünnepi bazárokról, Bálint napi vacsoráról, sütemény vásárokról, kolbásztöltésről, gyülekezeti ebédekről csigatészta készítésről, piknikekről, Tavaszi Bálról, Octoberfestről, a felvállalt társadalmi és közösségi eseményekről. Generális köszönet pedig mindeneknek, akik adakozással, kétkezi munkával, imádsággal, jó szóval segítettek bennünket, és az elmúlt évben is hűségesen támogattak minket legfőbb feladatunk teljesítésében: az Úr Jézus Krisztus evangéliumának szóval és még inkább tettekkel való hirdetésében a magyar református hit tradiciója szerint. Istennek adunk hálát a 2013. esztendő minden áldásáért, a hit ajándékáért és a közöttünk lévő testvéri szeretetért. Kívánunk mindenkinek Istentől Megáldott Szép, Új Esztendőt, hitben, reménységben és szeretetben való naponkénti megújulást a 2014. esztendőben is. György L. Attila

2013 AGM REPORT

of the minister ­ "24 The Lord bless you and keep you; 25 the Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you; 26 the Lord lift up his countenance upon you, and give you peace." IV Moses 6: Dear Brothers and Sisters,

From the Holy Scripture we ask the Aronic Blessing upon the New Year in our congregation and community. We need our Heavenly Father's divine blessing in order to fulfill our duties and responsibilities in the new year, meanwhile with grateful hearts we give also thanks to the Father, our God for the passed year, to whom be all gratitude and glory for ever. SOLI DEO GLORIA. On the onset of the new year with respect and best wishes we greet our members and friends in Montreal and elsewhere, as well as the entire Hungarian Community in Canada.

As a congregation we have about 280 households on our mailing list. During 2013 according to our registry book, we had one wedding and five funerals. Five children were baptized, one young adult was confirmed on the day of Epiphany and two students of the confirmation class took the Holy Communion for the first time on Pentecost Sunday. Weekly and by call, the minister visited families and newcomers, members and adherents in their homes and senior residences, hospitals and nursing homes. Throughout the year the minister conducted worship services and other religious celebrations in the church and the Foyer Hongrois in Hungarian and in English without any substitution. For the Easter worship service we had about 200 attendants and for Pentecost Sunday about 100. More than 150 came to celebrate Christmas and take Holy Communion in the sanctuary, English and Hungarian speakers together. Our Sunday School operated well during the year, having a general but always changing attendance of the 22 registered children. The Sunday School held Hungarian Children Farshang party in February, they went for apple picking in September, had Halloween party in October, also they went to two fieldtrips to the Biodome and the Omega Park. The children also performed on the stage on Mother's Day and gave presentation in the Sanctuary on Christmas Day, greeting the congregation with festive programs, usually celebrating in the frame of church potlucks or Mini Lunches. Thank You to the children, to the parents, to the teachers, to all supporters and volunteers for the successful operation of our Sunday School. In 2013 the Sunday School received two new teachers, Arpad Rigo and his wife, who have their teaching diplomas from Transylvania, Romania, joining to Melinda Koreh and Agnes Took teachers. With the increase of the number of the students and even the teachers, the school was to split up into two major age groups, the kindergarten and the elementary age. By the help of the church elders, a newly created and furnished room serves the growing school. Thank You to the children and the parents, to the teachers and all the helpers. The income of the frequent "Pogacsa Fair" and other Sunday School fundraising events, like mini lunches, garage sale etc. served the operations and the maintanance of the School, bought Christmas presents. etc.


Slowly two years ago the Sunday School parents and other young families, mostly new or "semi­new" arrivals from Transylvania and Szeklerland, established a new church association by the help and generous support of our elders, choosing the name of Csillagösveny, (Star Path in English), which is an ancient Transylvanian symbol. Their immediate goal is to support the School and to support our beloved church through organizing events in 2013 like the Spring Bal, the Junial Picnic, the Pataky Attila concert, the Festive Lunch of the 85th Anniversary of the Bethlen Kata Women's Associ­ ation, etc. and as well as the helping out other church groups. The Csillagosveny group has its own annual report among the other groups about their activity during the year. On the main social events of our church, like the Valentine's Day Dinner and Dance, the Annual Garden Picnic, the famous Octoberfest, we had great crowds on each of them, good cheers and devoted volunteers, to whom be thanks and gratitude. In 2013 we continued to cooperate with our Roman Catholic brothers and sisters in the Hungarian community on several events. On March 10, in our church we hosted the celebration of the Hungarian National Holiday, when after the festive worship service a celebration was to follow at our Social Hall, where the Embassador Dr. Laszlo Pordany commemorated the 1848/49 revolation and freedomfighting war in Hungary. Also the present ministers of the churches shared their festive thoughts with the celebrating audience. On May 26 we were the guests of our Roman Catholic brothers and sisters commemorating the Hungarian Veteran's Day, organized by the Hungarian Committee of Montreal when the festive guest­speaker was Zsuzsanna Repas, a department secretary of the state of Hungary accompanied by the Hungarian Embassador from Ottawa. On October 27, on the anniversary of the Hungarian Revolution in 1956, a festive commemoration was organized by the Hungarian Committee of Montreal, when the guest speaker was the Hungarian High­General Consul from Toronto, Dr. Stefania Szabo. The­ event­closing­speech was said by our minister. During the year, the members of the Protestant and Roman Catholic Hungarian congregations regularly attended each other's events. We ask the

Almighty God's rich blessing upon the minister, the congregation and the Christian service of our Roman Catholic brothers and sisters. On November 3, we celebrated the 85th anniversay of the Bethlen Kata Women's Society. In the festive worship service Mary Wite Feher, ( the daughter of our founding minister, the Rev. Dr. Michael Feher and his wife Maria Bagossy, for long time a president of the Bethlen Kata Association) commemorated the past. A festive lunch was to follow at the Social all of the church, where our Chief Elder, Steve Maraz shared his greeting thoughts with the celebrating people. On a national or even North American occasion, the minister represented our church in Niagara Falls, ON, where the representatives of more than 100 North AMrican Hungarian Reformed congregations were gathered and engaged in a three day conversation about the future directions of the North American Hungarian Reformed Church Diaspora. Among the attendants there were four bishops and other church authorities accompanied by high rank representatives of the Republic of Hungary and as well as many guests from Australia and Transylvania. Our Sunday Bulletin served our church goers weekly with service order, commemorations, announcements and other news. Our periodical Church newsletter, the “Református Hiradó” was published six times this year, mostly tied to the great Christian Holidays and events. The full and colourful, archive and recent content of the "Hirado" can be found on our web site accompanied by other news and announcements, online Bibles, written and video sermons. This is the fifth year in a row that we have printed large, colourful Church Calendars, which are also downloadable from the internet. The web site of our church has been time to time redesigned, (http://montref.blogspot.com), and visited by now about a total of 9065 clicks, which means from the last year 4700, it was around 4365 visit this year. Our web content has been growing since its restructure, and its maintenance is weekly. In this year our official Facebook page took over the leading role in contact keeping with our congregants, adherents, friends and sympatisants in Montreal, in Canada and all over the world, as the Facebook access to the ads, pictures and videos of our church is so easy on every electronic gadgets like smart phones, tablets, computers,

intelligent TVs,that it is incomparable. In the Hungarian media, a national channel, the Duna TV transmitted the recorded material of our church in their so called "Térkép" program on January 03, 2013. It can be found among the archived videos of the Duna TV. It is always joyful to say a general Thank You to all our church members and friends, our volunteering, praying, donating supporters, to the Montreal Presbytery of the United Church of Canada, to our supervising minister, Rev. Dr. J.Ralph Watson, to Lynda Ecott, Office Manager of the Montreal Presbytery, to Rev. Douglas Stewart conference minister of the Montreal­ Ottawa Conference, to our chief elder, Istvan Maraz, to our vice chief elder, Ronald Tombs, to our acting chief elder Ernie Fekete, to our session and the body of our elders, to our treasurer Carol Pisimisis, and her co­treasurers, Michael Maraz and Julius Nyisztor, to George Pisimisis for his devoted, multilateral help, to our auditors Gyorgy Tenta and Julius Radics, to our clerks of the session, Terry Fekete, Valeria Pataki and Ildiko Balazs, to our building coordinator elder, Alex Sebe, to our general program manager elder, Emery Nyisztor, to our organist, Eva Csarnay, to our building superintendent Franciska Szep, and to our associations, (namely the Bethlen Kata Women’s Society ­ president Irene Tombs, Reformed Men’s Brotherhood– president Ron Tombs, the Fellowship Circle ­ coordinator Vegh Balogh Linda, the Csillagosveny Association ­ president Paula Bodoglari, the Csigamaking Team, the Bethlen Gabor Literary and Friendship Circle ­ president Joo Klara, ) and to our all volunteers, to the parents and children of our Reformed Sunday School, and to every giver and supporter who helped us by their work, time, energy, prayers and kindness, donations and contributions, so that we can continue to proclaim the True Gospel of Jesus Christ according to the traditions of the Hungarian Reformed Faith in the Canadian national frame of the United Church of Canada. May thanks, praise and gratitude be given to God for all the blessings we received by his grace in the year of 2013. We also wish everyone a Happy and Prosperous New Year blessed by God with an always renewing and continual growth in HOPE, FAITH and CHARITY, aiming the always greater glory of God, who is Father, Son and Holy Spirit for ever, he will be the same in the year of 2014. Rev. Attila L. Gyorgy


Fiatal felnőtt Konfirmáció: Young Adult Confirmation: on January 6th, 2013 BALASSY ZSOMBOR CONFIRMATION CLASS

of 2013

on May 19, 2013 Pentecost Sunday

SÁNDOR DIANA SÁRDI DÁNIEL

2013. ÉVI ANYAKÖNYV 2013. REGISTRY BOOKS .............................................................

2013 BURIAL REGISTER: 5

AMBRUS, JÓZSEF TOMBS, RONALD JR. KULCSÁR, MIHÁLY, FETICO, ILONA EVA KASZÁS DÓRA ................................................................ May They All Rest In Peace. May Their Memory Be Blessed. May Our Lord's Comfort with the grieving families and friends. .............................................................

2013 BAPTISM REGISTER: 5

VARGA, ERIK TOBIAS OPRIS, LUKAS FERENCZ OTTÓ PUCSER, MAYA LYDIA MORI JOSEPH­MICHELE,AMILIYAH ROSA ............................................................. 2013 MARRIAGE REGISTER: 1 KELEMEN, LÁSZLÓ and CODRIANU, GEORGIANA IREN .............................................................

2013. május 19.­én, Pünkösd Szent Vasárnapján ünnepeltük a keresztény egyház születésnapját. Néhány fiatal testvérünk e jeles ünnepen tette le konfirmációs fogadalmát, és részesült először az Úrvacsora közösségében. On May 19, 2013, our Confirmation Class professed its faith in the High Celebration of Pentecost with their first Communion, commemorating the Birthday of the Universal Christian Church. God bless them all ! A kegyelmes Jó Isten áldását kérjük ifjú testvéreinkre !

JÁNOS EVANGÉLIUMA 3: 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. GOSPEL OF JOHN 3: 16 ‘For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life. 17 ‘Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.


Főgondnoki Jelentés a 2013. évről

Mint egy elfáradt vándor, aki egy határkőhöz érkezve a hűvösben egy kis pihenőt akar tartani, miközben visszanéz a megtett útra és a MÚLTRA, a JELENT analizálja, de közben a megmaradt útra gondol és a JÖVŐBE szeretne belelátni. ... Mindennek van kezdete, és mindennek van vége. Kanadába érkezésünk óta életünk tele volt Áldással. Sorsunk úgy rendeződött, hogy első utunk ide vezetett bennünket ehhez az Egyházhoz, amit évek folyamán lelki otthonná fogadtunk.Szeretet és megbecsülés vett körül bennünket. Azóta is szolgáljuk templomunkat tehetségünkhöz képest. 1974 óta Presbitere vagyok Egyházunknak. A megalakulása óta a férfikör elnöke 1986­tól 1995­ig, majd 1995 óta a jelen pillanatig mint főgondnoka szolgálom egyházamat. Téves az, aki azt gondolja magáról, hogy eleget tettem Egyházamért. Isten országa építéséért mindég többet tehetünk. Csak úgy tudunk létezni, megmaradni, ha vállat vetve tovább dolgozunk, és a nehezet megosszuk egymással. Ha az erőnk alábbhagy is … lássuk be, és adjuk át a stafétát másnak, a fiatalabb generációnak. Isteni gondviselés már az is, hogy fiatal, erdélyi emigráns csoport csatlakozott templomunkhoz, és megalakult egy új egyletünk, melynek tagjai a Csillagösvény nevet választották maguknak. Adjunk nekik alkalmat, és támogassuk őket abban, hogy a vezetésben is részt vegyenek. Mint ahogy mi is megtanultuk, hogy milyen nehéz harcot, erőfeszitést kell megvívnunk az idegenben azért, hogy

saját templomunk legyen, ahol megtarthatjuk magyarságunkat, vallásunkat, Ősi szokásainkat. Toborozzanak még több fiatalt az újonnan érkezettek közül. Építőkre van szükségünk ahhoz, hogy megmaradjunk mint ELSŐ MONTREÁLI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Többször írtam már erről, én Optimista vagyok, és mélyen hiszek a Jó Isten megtartó kegyelmében. Íme a kereszténység megérte a 2o14. évét és még MINDIG LÉTEZÜNK. Egy pillanatra sem szabad úgy gondolkozni, ha félre állok vége a templomunknak (mindenki helyettesíthető). Ha neked is választanod kellene, hogy itt a vég ? vagy míg erőnk engedélyezi ( még hosszú ideig) inkább tovább szolgálom egyházamat. Isten engem úgy segéljen. Vegyünk csak példát Rev. Watson kitartásábol !!!!!!!!! Minden elismerésem, köszönetem a lelkész házaspárhoz irányul. Attila tiszteletes úr, mondhatom, heti hírszolgálattal látja el egyházunkról az egész világot. Paula frissen sült pogácsájáért viszont sorba kell állni... sokan templomba csak azért jönnek vasárnaponként. Alkalmazottainknak, Presbitériu­ munknak, támogatóinknak, minden egyháztagunknak, Családom, Egyházam nevében : KÍVÁNUNK ERŐTELJES, BOLDOG ÚJ ÉVET: Maráz István, Főgondnok.

Chief Elder's Report of 2013

As a tired traveller who reaches a milestone pauses to rest and looking back, sees the road travelled, contemplates the present, but would like to look into the future….there am I. To everything there is a beginning and an end. Since our arrival in Canada our life has been truly blessed. Fate led us to this Congregation, which through the years became our spiritual home. We have been surrounded by love and respect and to show our gratitude we have tried to serve our church to the best of our ability. Since 1974 I have been an Elder, President of the Men!s Club 1986­ 1995 , and since 1995 until the present day I have been the Chief

Elder. The person who believes that he has done enough for his church is mistaken as there is always more to be done to build God’s Kingdom. The only way this Congregation can exist and survive is if we work together in harmony surmounting all difficulties. If our strength is dwindling let us share the mantle with the younger generation. It is through God’s Providence that newly arrived Transylvanians have joined our church, formed a new association selecting words from the Szekely Anthem and naming the group “Csillagösvény”, that is “Milky Way”.. Let us welcome them and support them in their endeavours so that they, too, may learn, as we did, how to overcome the difficulties to insure that we remain HUNGARIAN with our religion and our ancient customs amidst a foreign sea. You…all you young people come, join us…we need young blood…workers….builders…so that we can continue to be THE FIRST HUNGARIAN UNITED CHURCH –MONTREAL. I have often proclaimed that I am an optimist—and deeply believe in God’s Grace..It is year 2014 and Christianity survives…not even for a second should we allow ourselves to believe that should we step aside all would be lost and that it would be the end of our Church—no one is irreplaceable…and even if our strength is failing…we must choose to further serve..as do I, so help me God. Let us look at the wonderful example of Rev. Dr. Ralph Watson and in so doing express our personal and heartfelt thanks for all that he has done and is still doing for his Lord and our Church. Our thanks to Rev. Attila Gyorgy and his family…Reverend, you give news of our Congregation to the world. Paula, your crackling biscuits are legendary and there is always a long lineup….there is even a rumour that some come to church for the pogacsa. To Franciska Szep, Eva Csarnay, the Presbyterium, all the tireless workers, our Members and our staunch supporters we wish God’s rich blessing and a Happy, Healthy New Year! Steve Maraz ­ Chief Elder Translation ­Julie Nyisztor


PLANNED EVENTS OF THE YEAR 2014

2014. évi rendezvények

February 08 ­ Valentine’s Day Dinner & Dance Bálint napi vacsora és bál February 23 ­ Közgyűlés és gyülekezeti ebéd­ Annual General Meeting, Congregation Lunch March 1 SUNDAY SCHOOL FARSANG March 16. Nemzeti Ünnep ­ National Holiday (HU) ­ MINI LUNCH April 05 ­ Húsvéti Hurka­Kolbasz rendelési határidő ­ Hurka ­ Kolbász order deadline April 12 ­ Húsvéti Hurka ­ Kolbász vásár Easter Hurka and Kolbasz Fair ­ by the Men’s Br. April 12 ­ Húsvéti Nagy Sütemény és Bejgli Vásár ­ Saturday EASTER # AKE SALE April 20 ­ Húsvéti Tojásvásár ­ Református Iskola EASTER PAINTED EGG SALE ­ Sunday School May 3 Bowling Banquette for the players May 11 Anyák napi ünnepség ­ Mother's Day, June 8 Confirmation, Pentecost Congregational Dinner, Pünkösdi gyülekezeti ebéd June 15 Fathers' Day August 3 ­ Sunday, Éves Nagy Kerti Piknik­ Annual Church Picnic garden party, October 25 ­ Saturday ­ Octoberfest Gala Dance and Dinner ­ Men’s Brotherhood November 2 ­ Reformáció Ünnepe ­ REFORMATION SUNDAY ­ November 15­16 CHRISTMAS FAIR ­ Karácsonyi Vásár ­ Fellowship Circle November 27 ­ Karácsonyi Hurka­Kolbász Christmas Hurka ­ Kolbász order deadline December 6 ­ Karácsonyi Hurka ­ Kolbász vásár Christmas Hurka and Kolbasz Fair December 6 ­ Karácsonyi Bazár ­ CHRISTMAS BAZAAR and BAKE SALE by Bethlen Kata December 14 – Karácsonyi Ünnepség CHRISTMAS PAGEANT – by Sunday School

EGYHÁZUNK PRESBITÉRIUMA THE ELDERS OF THE CHURCH

Egyházunk azon presbiterei, akik mandátumuk 2011­2014­ben való lejártával tisztelettel kérhetik egyházunk közgyűlésétől mandátumuk megújítását. Our elders of the 2011­2014 term can respectfully apply for the renewal of their mandates.

Presbiterek ­ Elders of 2011­ 2014 : Balogh Chuck Janto Mara Maráz István Maráz Mihály Radics Gyula Szabó Gyula Szabó József Tombs Irene Végh­Balogh Linda

Presbiterek ­ Elders of 2012 ­ 2015 Fehér White Mary Fekete Terry Honorary Elders Pisimisis Carol ­Tiszteletbeli Tenta György Presbiterek: Balázs Ildikó Sárik John Kóréh Csaba Kósa Hajnalka Örökös Presbiterek ­ Maer Judit Elders Emeritus: Nagy Enikő Burgoyne Elizabeth, Pataki Valéria Fábián Bertalan, Weisz József Fábián Géza,

Presbiterek ­ Elders of 2013 ­ 2016 Ernie http://montref.blogspot.ca Fekete Nagy János In the plan above all subjects could be changed, Nyisztor Emery please check our web site regularly or call the Tombs Ronald church for updated informations: 514­731­5732 ­ Sebe Alex email: montreformed@gmail.com http:/montref.blogspot.ca A fenti esemény lista a 2014. év tervezett rendezvényeit tartalmazza. Egyházunk fenti web oldalán az esetleges változások is nyomon követhetők.

Gazdag István, Nagy Barna, Nyisztor Julie, Töly Mihály

Nyisztor Gyula (active elder)

Aktív örökös presbiter active elder emeritus : Nyisztor Gyula


"Bethlen Kata" Women's Society Annual Report 2013

Dear Friends, Once again it’s time for our year end of 2013 report. Apart from our congregation lunch, we had the March 15th celebration lunch, which was served by the husbands of the Csillagosveny who did a remarkable job, and they seemed to enjoy doing it. Speaking of the Csillagosveny, they have been doing a great job with a lot of the meals that we used to be able to do. Under Paula Gyorgy’s capable hands, everything is running smoothly. They also hosted the Bethlen Katas 85th anniversary lunch this past year, which we greatly appreciated. The Bethlen Kata still helps when

needed at times for the Fellowship Group and always the Ferfi Kor at the Kolbasz and Hurka making, and the picnic. They also help with the preparation of the meals. We lost Irma Benyak this year. We had a remembrance for her birthday with coffee and cake. We also lost Elizabeth Kovacs, and in July we lost our son and Angie’s brother, Ron Jr. The ladies did a great job at setting up his reception, for that our family is ever grateful. Thank you. We still make csiga every second Monday, and we thank Francesca Szep for taking care of the orders and selling them. She is an amazing woman, and we would also like to thank all the men and the women that come to help us. We have to

Financial Statement of "Bethlen Kata" Ladies Auxiliary for the year of 2013 INCOME: Brought forward to 2013: Events Reception Csiga Petty Cash Total

2,649.83 5,783.77 300.00 1,200.00 185.00 10,118.60

thank Manci Maraz for the amazing meals she makes for us and for all who bring baked goods for dessert occasionally. We usually have birthdays that we celebrate and we are thankful for the everyone that helps. So please join us. We ended the year with our Christmas bazaar and would like to thank each and everyone for their baked donations, monetary donations and their help. Thank you. We wish each and everyone a happy, healthy and prosperous New Year. May God bless you all. Irene Tombs President Elizabeth Deak Vice­ President Elizabeth Burgoyne Treasurer Julius Nyisztor Auditor

EXPENSES : Donations to the Church 9,421.90 Reception 44.99 Flowers(Easter and Christmas) 46.00 In memoriam to the Church 75.00 Gifts and Misc. 300.00 Total 9,887.89 Receipts Disbursements Forward to 2014 Bank Balance

10,118.60 9,887.89 230.71 230.71


BETHLEN KATA WOMEN'S SOCIETY 85th ANNIVERSARY 1928足2013 1928

1948


BETHLEN KATA MEGEMLÉKEZÉS 2013 November 3. ­ 85th Anniversary

téren is munkálkodott. Számtalan műkedvelő előadást rendezett, melyeket mindig nagy örömmel várt a Montreáli Magyar kolónia. Ezek nagy jelentőségűek voltak, mert ez adott alkalmat a Református Magyar Iskola mellett a gyermekeknek és ifjaknak a magyar nyelv tanulására és gyakorlására." Most folytatom angolul :

85th Anniversary of the Bethlen Kata Women's Society

Tiszteletes Úr, Tiszteletes Asszony, Bethlen Kata Nőegyesület, Kedves Egyháztagok, Kedves Magyar Testvérek. Isten csodálatos kegyelméből ismét együtt vagyunk, ünnepelünk, hálát adunk nyolcvanöt éves munkáért a Bethlen Kata Nőegyesület nyolcvanötödik évfordulóján. Gondoltam, hogy ez egy jó alkalom felolvasni Édesanyám, egy alapító tag, beszédének egy kis részét, ami elhangzott 1978. május 14­én az ötvenedik évforduló ünnepén. Kérem hallgassák meg üzenetét a múltból a múltról. "Mikor ötven évvel ezelőtt elindultunk, szükségét éreztük, hogy a nagy idegenben kell egy kis Magyar otthont teremtenünk, ahol honfitársak, barátok, ismerősök között, kibeszélgetve magunkat, egy baráti szóval, egy meleg kézszorítással, esetleg jó tanáccsal, bátorítással, gazdagabban térünk haza új otthonunkba a mindennapi munkához. Alapítsunk egy nőegyesületet. Tervezzünk alapszabályt, melynek alapján dolgozzunk. Az alapszabály röviden igy szól: Egy testvéri közösségben összehozni a Montreálban élő Magyar nőket; összejöveteleken egymást megismerni és egymás segítségére lenni; az istenfélő, vallásos élet ápolása úgy a családban, mint azon kivül; a keresztyén jótékonyság gyakorlása betegekkel és szűkölködőkkel szemben; a beteg tagok meglátogatása, segítése és vigasztalása; az önnevelés, önképzés segítése előadások rendezésével stb.; tiszta és nemes szórakozások nyújtása. Későbben iktatódott be a fő cél: Egyházunk segítése és a magyar templom építése. Bethlen Katát választottuk mintaképül, aki szerette egyházát, magyar népét, segítette az elesetteket, templomot és iskolát építtetett, s egész életében hű maradt hitéhez. A kis csoport lelkesen dolgozott. Tagjainak száma növekedett. Katolikus nőtestvéreink is jöttek, hogy résztvegyenek a munkában. De pár hónap múlva ők is kaptak pásztort, aki egyházba tömörítette őket, de azért kölcsönös megértéssel támogattuk egymás munkáját, hiszen egy hazából származtunk, egy az Istenünk és magyarságunkban testvérek vagyunk. Hosszú volna elmondani a küzdelmes évek eseményeit, de annyit mondhatok, hogy örömmel munkálkodtunk, ha néha sírtunk is, de ha a magyar dal felhangzott a munkaidő alatt, felszáradtak a könnyek s a munka ment tovább. Számtalan esetben nyújtott segélyt a nőegyesület az arra rászorult családoknak, egyéneknek felekezeti különbség nélkül. A beteglátogatók szorgalmasan látogatták a betegeket a kórházakban vagy az otthonukban. Az egyesület kulturális

Rev Gyorgy, Bethlen Kata Women, fellow members of this congregation and friends. On this 85th anniversary of the ethlen Kata Women's Society I have been asked to say a few words in English too. The group was formally organized on the 19th of February, 1928 in order to gather Hungarian women in Montreal into a Christian fellowship, to provide opportunities for constructive activities within the church, to visit the sick and help the poor and needy in the community. The devoted Bethlen Kata women served as hostesses of this congregation for 85 years. The founding members are no longer with us but their spirit and devotion lives on. In 1988, their 60th anniversary, the Bethlen Kata merged with the younger women's groups. Ever since, their successors, the New Bethlen Kata, continue to work diligently for the church so that the Hungarian United Church can continue to be a haven for Hungarians and friends in Montreal and beyond. Through the years, the Bethlen Katas raised and donated considerable sums for the construction of this building and the purchase of its furnishings such as this lovely carpet in the sanctuary and the organ. Their efforts spurred the congregation to completely clear the mortgage on the building in 1973, their 45th anniversary, approximately only 20 years after the construction began. Eventually, the kitchen was renovated several times, the organ was replaced as well as the roof. Today, together with The Reformed Brotherhood (i.e. "The Men's Group"), The Fellowship Circle and the recently organized Csillag­ösvény, the women of the Bethlen Kata continue to work hard to raise funds for the maintenance and renewal of our building and congregation as well as our Hungarian heritage. God grant that they continue their fine work of supporting the church, preserving and promoting the faith, language and tradition of our Hungarian Reformed Forerunners through worship, hospitality, fellowship and good works. This we ask as we give thanks to God for their wonderful achievements. Mary Feher


Mélyen tisztelt Bethlen Kata Nőegylet !

Meleg szeretetemet tolmácsolom Magam és egyházunk nevében, fennállásotok 85. évfordulóján. Kiérdemelten viseltétek 85 éven át a Fejedelmi asszonyotok nevét, mert ma nektek köszönheti a templom, hogy itt, ezen a helyen felépült. Minden egyes tégla elismeréssel említheti meg neveteket, Fehér Tiszteletes asszony vezetésével, mert megszámlálhatatlan rendezvényeiteken, amint a Montreáli Első Magyar Református Egyház megalakulása óta Ti és elődeitek fáradságot nem ismerve főztetek, sütöttetek, kolbász­hurka­ csigatészta vásárokat, bazárokat tartottatok, hímeztetek, kiállításokat rendeztetek, … és sorolhatnám tovább, aminek bevételéből itt láthatjátok és élvezhetjük közösen ezt a templomunkat. Mindemellett támogattátok­befogadtátok az újonnan érkezett emigráns családokat, beleértve magunkat is. Montreáli érkezésünk óta, 1970­ben érkeztünk, azóta, mondhatnám közeli kapcsolat kötött Bennünket össze, mert innen a templomtól kezdtük pályafutásunkat, és alkalmunk volt látni erős kitartásotokat. Pár név, akikre visszaemlékezem, Nagy Jánosné, Nyisztor Gyuláné, Varga Sándorné, Kosik néni, Nagy Sándorné, Graca néni, Bódi Kálmánné, Ehrlinger Ilonka, Kalló néni, a Fábián asszonyok (sokan vannak), Balázsi Ilonka, Benyák Irma, Bíró néni, Demendi néni, Király Margit, Kovács Lídia, Simon néni, Gergely Istvánné, Bazsó Helen, és még sokan mások. Biztos vagyok benne, hogy mindezek a Bethlen Katások, akik már ott vannak fent a Mennyei Hazában, tovább építik Isten Országát. Emlékezetük legyen Áldott! Béke Poraikra. Ti, akik még idelent vagytok, Irene Tombs, Burgoyne Erzsike, Deák Erzsike, Bazsó Olga, Nyisztor Juliska, Nyisztor Irén, Lencz Marika, Maráz Manci, Maráz Gizi, Janto Mara, Nagy Suzie, Tölyné, Bárányné, Kara Betty, Fekete Terry, Dicső Ilonka, Pintér Zoltánné, Demendy Vali, Györfi Antalné, Szép Franciska és még sokan mások, adjon a Jó Isten további szolgálatotokra erőt­ kitartást, nekünk férjeknek türelmet és megértést feleségünkkel szemben. És Ti újonnan alakult Csillagösvény egyesület, akik még bemelegítésen­kiképzésen vagytok, köszönjük, hogy a stafétát átvettétek. Isten Áldását kérjük további szolgálatotokra és gratulálunk a jubileumi ebéd elkészítéséhez, amin éreztük Tiszteletes asszonyunk recept ízeit. Maráz István, főgondnok

Bethlen Kata 85th Anniversary Address

Dear Bethlen Kata Ladies! On behalf of myself and the Congregation I bring you greetings on the occasion of your 85th Anniversary. Over the years you have devotedly served under the name of Countess Bethlen Kata and it is because of your efforts that this church was built and still stands. Every brick could echo your names…with the leadership of Mrs, Michael Feher (Reverend Feher’s wife) you have organized countless affairs. You and those before you have tirelessly cooked, baked, made kolbasz , hurka and pasta, organized sales and bazaars, embroidered and exhibited these wares…we could go on and on­­ from those proceeds we can see the results and enjoy this church. In addition you supported and welcomed into your midst new immigrant families, including us, the Maraz family. Since our arrival in 1976 we have had a very close relationship, because it is from this church that we started our journey and we witnessed your strong devotion. There are some names that I remember…Mrs. Janos Nagy, Mrs. Gyula Nyisztor, Mrs. Sandor Varga, Kosik neni, Mrs. Sandor Nagy, Gracza neni, Mrs. Kalman Bodi, Echlinger Ilonka, Kallo neni, the Fabian ladies (there were many), Helen Balazsi, Irma Benyak, Biro neni, Demendi neni, Margit Kiraly, Lydia Kovacs, Simon neni, Mrs.Istvan Gergely, Helen Bazso and so many others. You can be assured that these dearly departed Bethlen Katas are still building God’s Kingdom in heaven. May their memory be blessed, their rest peaceful. You, who are still here….Irene Tombs, Elizabeth Burgoyne, Erzsike Deak, Olga Bazso, Julie Nyisztor, Irene Nyisztor, Marika Lencz, Manci Maraz, Gizi Maraz, Mara Janto, Sue Nagy, Elizabeth Toly, Sarika Barany, Betty Kara, Terry Fekete, Helen Dicso, Mrs. Zoltan Pinter, Vali Demendi, Mrs. Antal Gyorfi, Szep Frranciska and many others…may the Lord grant you strength and steadfastness to continue…….and for your husbands grant patience and understnding towards their wives …..and to the newly formed Csillagosveny (Milky Way) group who are learning as they go, we thank you for joining us so that we can continue with the task. We ask for God’s blessing in your future endeavours and we congratulate you for the delicious feast which we have just enjoyed­­­ tasting some of our Minister’s wife, Paula’s recipes. Steve Maraz ­ Chief Elder , Translation ­Julie Nyisztor


A Református Férfi Kör Jelentése 2013 Mens' Reformed Brotherhood Association Report 2013 FINANCIAL STATEMENT 2013 Bank Balance to 2013 25,125.61 Bank egyenleg Jan. 1, 2013 Income ­ Bevétel Interest ­ Kamat Total :

Church Donations Templomnak Adomány Kedves Tagok, Barátok, Munkatársak es Támogatók, A Református Férfi Kör nevében kívánok mindenkinek egy nagyon boldog Új Esztendőt, Erőt, Egészséget és Boldogságot. Együttműködés útján, a Bethlen Kata Nőegylettel, a Fellowship Circle és Csillagösvény csoportokkal összetartva, egymást segítve a 2014. év is sikeres lehet ISTEN segítségével. Hálás Köszönet Mindenkinek. *

Dear Members, Friends, Workmates and Supporters.On behalf of The Reformed Brotherhood Association, I want to wish you all a very Happy New Year, Strength, Health and Happiness. Working together with The Bethlen Kata Ladies, The Fellowship Circle and The Csillagosveny, we can succeed in this 2014th year. GOD willing we will. thank you for your Hard work and dedication in 2013. Julius Nyisztor, Michael Toly, Emery Nyisztor, Ronald Tombs

Expenses ­ Kiadások

Bank Balance To 2014 2014 Bank egyleg Jan. 1

35,643.54 37.07 60,806.22 __________ 25,974.40 __________ 34,831.82

15,675.00 __________ 19,156.82


SAUSAGE MAKING ­ 2013 ­ KOLBÁSZKÉSZÍTÉS

Grateful Thanks to all volunteers. Hálás Köszönet minden önkéntesnek.


The Fellowship Circle Annual Report of 2013 Picture 2

Picture 1

CHRISTMAS FAIR 2013

Dear Members, Families and Friends: On behalf of the Fellowship Circle, I sincerely wish everyone a healthy, happy and peaceful New Year. I would like to take this opportunity to thank the members and volunteers of the Fellowship Circle for devoting their precious time and hard work to make our Christmas Fair once again, such a success. A special thank you as well, for those who participated and helped out with the Valentine's Dance and our Annual Summer Picnic, which was a combined effort of the four groups of our Church. Blessings and good wishes to all! Linda Vegh­Balogh

FINANCIAL STATEMENT 2013 _________________________

Brought forward from 2012: Total Income ­ 2013: ­ $5000.00 Christmas Fair ­ $ 435.00 Valentine's Dance ­ $ 541.90 Picnic Total Sum: Expenses ­ 2013 Donation to Church ­ 2013 Balance for 2013

Respectfully submitted by: Linda Vegh­Balogh President ­ Fellowship Circle

$ 448.56 $ 6,134.65 _____________

$ 6,583.21

$ 600.01 $ 5,976.90

_____________

$

6.30


HUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREAL ­ MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Milyen nagy áldás részünkre, hogy van nekünk templomunk. Szeretném mindenkinek itt és messze távol megköszönni az adományt, amivel támogatják egyházunkat, mert támogatás nélkül, nem tudnánk létezni. Kívánok mindenkinek áldott, boldog új évet 2014­ben.


DEAR BROTHERS AND SISTERS, THE NEW MEMORIAL TABLET IS READY. YOU CAN SEE IT ON THE BACK WALL OF THE SANCTUARY. ELDER MICHAEL MARAZ CREATED AND DONATED IT TO OUR CHURCH. TO COMMEMORATE YOUR LOVED ONES YOU CAN HAVE A NAME PLATE ENGRAVED AND MOUNTED FOR THEM ON THE TABLET. ­ Thank You to Mike Maraz for his donation. ­ PLEASE CONTACT THE CHURCH OFFFICE FOR DETAILS. KEDVES TESTVÉREK, tel: 514­731­5731 SZERETETTEL HIRDETJÜK, HOGY MARÁZ MIHÁLY PRESBITER TESTVÉRÜNK FELAJÁNLÁSÁBÓL EGY ÚJ EMLÉK­ TÁBLA KÉSZÜLT. HA VALAKI SZERETNÉ MEGÖRÖKÍTENI GYÜLEKEZETÜNKBŐL ELTÁVOZOTT CSALÁDTAGJAINAK AZ EMLÉKÉT, KÉRJÜK JELEZZE A LELKÉSZI HIVATALBAN. Köszönjük szépen Maráz Mihály testvérünk nagylelkű adományát.

HOUSE COMMITTEE REPORT 2013

During the year 2013 there were no major projects. * Projects for the year 2014 as follows: As requested by the city of Town of Mount Royal: ­ a plumber has to evaluate our back flow valves to prevent further flooding. Church: ­ clean and paint the eves around the building. ­ finish pointing (cement work) of the front steps. Manse: ­sand and finish hardwood floors ­ replace worn carpets ­ replace old kitchen cupboards ­ paint where necessary. Improvement for the Manse : ­ install a ventilator in the kitchen ­ install a central air conditioner Respectfully submitted, Alex Sebe House committee chair


K Ö S Z Ö N E T M O N D Á S O K ­ S AY I N G T H A N K Y O U

...................................................... Köszönet és hála a Bálint­napi Bál rendezőinek, segítőinek, önkénteseinek és kedves vendégeinek a nagy sikerű estéért. ...................................................... Hálás szeretettel köszönjük az éves nagy közgyűlési jelentés közreműködőinek munkáját, éves közgyűlésünk segítőinek közre­ működését, résztvevőinek jelen­ létét, melyben egyházunk egy esztendővel ismét tovább lépett a montreáli magyar református jövő építésében. Ugyancsak nagy köszönet a közgyűlési ebéd önkéntes munkásáinak, Isten Áldása legyen mindnyájunkon. ...................................................... Egyházunk Presbitériuma minden kedves egyháztagunknak és támogatónknak tisztelettel és hálával köszöni egyházunkat segítő imádságát, önkéntes munkáját és nagylelkű adományát. * The Session of our Church gratefully says thank You to our supporters for their devotion, contributions, donations, volun­ teer works and prayers. May God bless our church and all ! ...................................................... GREAT THANK YOU AND BLESSINGS TO OUR CSIGA MAKERS, OUR SAUSAGE MAKERS, OUR BAZAAR MAKERS, SUNDAY SCHOOL VOLUNTEERS AND TO ALL OUR SUPPORTERS. MAY OUR LOVING GOD BLESS AND HELP US ALL! ...................................................... Köszönet és hála a nyárköszöntő JUNIÁLIS és az AUGUSZTUSI garden piknikek önkéntes munkásainak és kedves vendégeinknek. ...................................................... HAPPY BIRTHDAY !!! As we celebrated it together with her family we wished Happy 90th Birthday to ELIZABETH ZSIROS CLEMENTSON. May the dear God keep her in health and hapiness always.

HAPPY BIRTHDAY !!! to Rev. Dr. J.RALPH WATSON on May 5, 2013, having his 87th birthday. CONGRATULATIONS ! May happiness, joy, and health attend you with the rich Blessing of Lord Jesus Christ. ...................................................... HAPPY BIRTHDAY !!! to ESTHER VEGH on May 7, 2013 having her 92nd birthday. CONGRATULATIONS ! May happiness, joy, and health attend you with the rich Blessing of Lord Jesus Christ. ...................................................... HAPPY BIRTHDAY to BARNA NAGY, on the occasion of his 90th birthday on November 3, 2013! May our God's rich blessings be You and Your family. CONGRATULATIONS ! May happiness, joy, and health attend you with the rich Blessing of Lord Jesus Christ. ................................................................

Szeretettel köszöntjük Nyisztor Gyula és Nyisztor Juliska presbiter testvéreinket 60. házassági évfordulójukon, hálákat adván a kegyelmes Istennek. Áldást, örömet, boldogságot, jó egészéget kívánunk nekik is és az egész családnak is. CONGRATULATIONS ! ...................................................... Julie and Julius Nyisztor express their heartfelt thanks to all for the good wishes, donations and gifts and for coming to celebrate their 60th wedding anniversary last Sunday. Thank you ... thank you ... thank you... Nyisztor Gyula és Juliska hálás köszönetet mond mindenkinek a jókívánságokért, adományokért és ajándékokért, és hogy eljöttek velünk együtt ünnepelni 60. házassági évfordulónkat. Köszönet ... köszönet ... köszönet ... ..................................................... Joan and Joe Csizmazia from Niagara Falls, Ontario celebrated their 60th Wedding Anniversary on September 19th. Your family and friends wish you many more

years of love, health and happiness. May God bless you both. Congratulations. ...................................................... ANNOUNCEMENTS ...................................................... Szomorúan búcsuztunk a Szentner családtagjaitól, akik Calgaryba költöztek. Kívánunk az egész családnak odaát Albertában is jó egészséget, örömet, boldogságot és sikkerekkel teljes boldogulást. ...................................................... We are saying congratulations and Thank You to the Bowling League of our church. Congratulions to the winners and players, thank you to the volunteers and the helpers of the year end banquett. ...................................................... WE WOULD LIKE TO SAY THANK YOU and express our appreciation to the Fellowship Circle and to all of the volunteering people for their 2 day Christmas Bazaar on November 16­17, 2013. God Bless the Circle and all of the volunteers in their lives, in their families and friends. .................................................... WE WOULD LIKE TO SAY THANK YOU and express our appreciation to the Bethlen Kata and the Reformed Brotherhood and to all of the volunteering people for their CHRISTMAS FAIR from Nov 28 to Dec 7, 2013. God Bless all of the volunteers of our congregation in their lives, in their families and friends, now and always. ...................................................... Maráz Mihály presbiter testvérünk szeretettel és hálával mond köszönetet a Jó Istennek, és a közösségben is mindenkinek, akik imádságos bátorítással segítették beteg­ ségében és akik ővele együtt örvendeznek fel gyógyulásának, dicsérve a megtartó és gyógyító, örökké szent Istent. ......................................................


Foyer Hongrois ­ Montreáli Magyar Otthon

Hungarian Retirement Home ­ Magyar Idősek Otthona. ­ A hivatal / office number : (514) 934 ­ 1777 Address / Cím : 2580 St.Jacques Montreal, QC, H3J 2M8, Canada

archive picture

archive picture

Gyülekezetünkből számosan beköltöztek a Magyar Otthonba, akik egy kicsiny, de rendkívül hűséges istentiszteleti közösség tagjai. A Magyar Otthonban havonta kétszer tartunk istentiszteletet az ottani hirdetőtáblákon és a református bulletinban közzéadott rend szerint kedden du. két órakor. Ezen Magyar Otthon­i istentiszteletek nyilvánosak, tehát szeretettel invitálunk mindenkit, hogy csatlakozzon az Igei alkalmakhoz. Magyar Otthonban lakó testvéreinknek, és az otthon minden lakójának tisztelettel kívánunk békességben, egészségben gazdag, Boldog Új Esztendőt. Ezen a helyen is hálásan köszönjük tesvéreink adományait, és hűségüket egyházunkhoz, melyre nézvést az Úr Jézus Krisztus Áldása legyen mindnyájukon és mindnyájunkon a 2014. esztendőben is.


CSILLAGÖSVÉNY EGYESÜLET ­ ASSOCIATION ANNUAL REPORT 2013

Ismét eltelt egy év, amelyet ki­ki lehetőségei szerint búcsúztatott. Vajon mit hoz a 2014 es ev, természetesen a jövőt homály fedi, maradnak tehát a reményeink, jókívánságaink és terveink. Fontos meghatároznunk az előttünk álló év céljait, hogy honnan indultunk és mit akarunk elérni.A tervezgetés mellett jelen van az értékelés is, az elmúlt év értékelése : sikerek és kudarcok, nyereség és veszteség, esélylatolgatás, új célok, takarékosság körül forognak gondolataink, s hisszük, hogy az új évben is majd lesz elég erőnk, kitartásunk, szerencsénk. Az egyesület vezetősége nevében kivánok minden kedves tagnak egy nagyon Boldog Új Évet erőben egészségben........................... A 2013­as év folyamán több rendezvényen aktívan részt vettünk úgy önállóan mint közös együttműködéssel a többi egyletekkel. Mint egyedülálló rendezvényt említem meg a tavaszi bált, a júniális pikniket, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségével együtt megszervezett Pataki Attila koncertet, a Bethlen Kata nőegyesület ünnepi ebédjét. A többi egyletekkel segítettünk a Bálint­napi mulatságon, a nagy éves református kerti pikniken és az Oktoberfesten. Az idén is, mint tavaly, a legnagyobb rendezvényünk a tavaszi bál volt, amit április 20­án tartottunk, amelynek összbevétele 5206 $ volt, a kiadások pedig 2,234.36 $ , nyeresség ezután a rendezvény után 2971.64 $. Közös döntéssel az egyesület elhatározta, hogy ezután a rendezvény után, egy 5,000 $­os adománnyal támogatjuk református egyházunkat, amit a június 2­i presbiteri gyűlésen át is adtunk az egyház pénztárosának. Második nagyobb méretű rendezvényünk az október 10­én tartott Pataki Attila koncert volt, melynek összbevétele 4,709 $ , kiadások pedig 3,129.74 $, a nyeresség 1,579.26 $ . Külön köszönet jár Koréh Csaba alelnöknek a rendezvény sikeres kiviteléhez. Harmadikkent említeném a november elején tartandó Bethlen Kata nőegyesület 85­ik jubileumi ebédjét amelynek összbevétele 1,621 $ , kiadások 654.88 $ ,tiszta nyeresség pedig 966.12 $. Június elsején tartott Apák Napi piknikünk összbevétele 1538 $, kiadások 739.10 $ nyeresség pedig 798.90 $. A vasárnapi iskolás szülők rendezésében a farsangi bált ,a virág­vasárnapi miniebédet, az anyáknapi ebédet és a nagysikerű garázs­vásárt említem meg .

­ A farsangi gyermek­bál és a virágvasárnapi miniebéd potluck jellegű volt. Az anyáknapi ebédet együtt a Bethlen Kata nőegylettel rendeztük, a 890 $­os nyerességet átadtuk az egyháznak . ­ A garázs­vásár tiszta nyeressége 807.40 $ volt. A rendezvényekből bejött nyereséget tanfelszerelésekre, a régi Komjáthy terem bebútorozására meg a vasárnapi iskolások húsvéti, évzáró és karácsonyi ajándékaira használtuk fel. Az iskolások is aktívan résztvettek minden rendezvényen. Az egyéb események közül megemlítem a Pillangó kiállitás meglátogatását a Biodome­ban és az Omega parki kirándulást . Köszönetet szeretnék mondani minden kedves tanitónak, az óvónéniknek, akiknek szorgos munkájukkal sikerült gyarapítani az iskolások számát, ugyanis az idén iskolánkban 22 gyerek jár magyar nyelvet tanulni. Köszönet mindenkinek, aki támogatja és segíti iskolánkat, és külön köszönet azoknak a családoknak, cégeknek, akik adománnyal támogatják rendezvényeinket . A többi egyletekkel együttműködve, a Bálint­napi mulatságból egyletünkre eső jövedelem 435 $ , az anyáknapi ebéd bevétele 445 $, a nagy éves piknik bevételáből pedig 541.90 $ jött be. Egyletünk összesen, a már említett ötezer dolláros külön adománnyal együtt, a 2013­as évben 6,421.90 $ adományozott az egyháznak .

Csillagösvény Református Egyesület 2013­es évi pénztári jelentés

2012­ről áthozat ­ brought forward to 2013 4,164.49 $ Bevétel ­ Income ­ 2013 16,057.00 $ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Összbevétel ­ 2013 ­ Total Income : 20,221.49 $ Kiadások ­ Expenses: Rendezvények ­ Expenses of the events: 10,982.18 $ Adomány ­ Donation to the church 5,000.00 $ Bankköltség ­ Bank fee: 111.16 $ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Összkiadasok ­ 2013 ­ Total expenses: 16,093.34 $ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Total Income: Total Expenses: Forward to 2014: Készpénz ­ Petty Cash: Bank Balance 2014, Jan.1.: Total:

20,221.49 $ 16,093.34 $

4,128.15 $ 520.83 $ 3,607.32 $ ___________ 4,128.15 $

Nagy Enikő Csillagösvény Egyesület pénztárosa Bodoglári Paula Csillagösvény Egyesület elnöke


TAVASZI BÁL ­ 2013 ­ SPRING BAL

Köszönet és hála a Tavaszi Bál rendezőinek, a Csillagösvény egyesületnek, egyházunk összes egyleteinek, segítőinek, önkénteseinek, a báli kedves vendégeknek a nagy sikerű estéért. *

Thanks and gratitude be to the organizers of the Spring Bal, to the Csillagosveny Association, to all volunteering circles of our church for the beautiful and succesful night, gala dinner and dance.


S U N D AY S C H O O L R E P O R T ­ 2 0 1 3

Az óvodai foglalkozások vázlata

1. Farsangi szokások, hagyományok Névcsúfolók, fiúcsúfolók, lánycsúfolók Vers: Vidor Miklós­ Bolond bál Énekek: Jó napot, fakanál Elszaladt a kemence Mondókázás: Fut, robog a kicsi kocsi ­ 2 arcú bohóc készítése (vágás, ragasztás) ­ farsangi műsor 16.02.13 (vetélkedők, tánc) Mese: A rátóti csikótojás 2. Tavasz ­ Beszélgetés: Madaraink, vándor madarak Ének: Hosszú lábú gólyabácsi Eresz alól fecske fia, Süss fel, nap Találós kérdések, Nyelvi játék: Kismadárka adj egy hangot! Nyelvtörők: Mondd utánam! Mese: Télapó haragja 3. Húsvét Beszélgetés: húsvéti népszokások, hagyományaink Locsoló versek fiúknak Vers lányoknak: Bars Sári­ Húsvéti mondóka, Tojás diszítése magvakkal Húsvéti képeslapFATHER'S készítése DAY Csibék tojáshéjból, Tojástartó készítése, Ének: Tavaszi 2012 szél

A Montreáli Magyar Református Egyház Nt. Dr. Fehér Mihály nevét viselő Vasárnapi Iskolája a 2013­2014­es tanévben, Dr. Vicsai István vezetésével, két tanítóval és két óvónővel fogadja a magyar nyelv iránt érdeklődő gyerekeket. Örvendetes, hogy szép számban – ebben a tanévben 22 gyerek iratkozott be a vasárnapi iskolába ­ jelennek meg gyermekeink az oktatási alkalmakon, melyeket rendszerint kéthetente tartunk az erre alkalmas tantermekben. Az óvodai foglalkozásokon lehetőség nyílik a különböző gyerekdalok, mondókák, versek, mesék hallgatása, visszamondása során a magyar nyelv gyakorlására. A változatos, színes foglalkozások alkalmat nyújtanak a játékos tanulásra. Az iskolás csoport 12 gyereket számlál. Párhuzamosan folyik oktatás egy első osztályos csoporttal és egy haladó csoporttal. A kisiskolások a magyar ábécé betűi felismerését, írását és olvasását gyakorolják, a haladó csoportban lévő gyerekek a magyar mese­ és mondavilágba nyernek betekintést. Az ehhez kapcsolódó gyakorlatok a szövegértést, mondatalkotást, beszédkészséget hivatottak fejleszteni, a magyar helyesírás gyakorlását teszik lehetővé. Külön figyelem irányul Kóréh Csaba “garabonciásunk“ által felolvasott bibliai történetekre, melyek a gyerekek református hitbéli ismereteit gazdagítják. A foglalkozások vasárnap de. 10 órától 12 óráig tartanak és részt veszünk a 11 órától kezdődő magyar nyelvű istentisztelet első felében is. Nagyra értékelendő a szülők odaadó hozzáállása az iskolai tevékenységekhez, hogy gyermekeink szellemi identitástudata a mi saját, magyar református erkölcsi és kulturális értékrendünk alapján alakuljon az egyre nagyobb globalizáció forgatagában. Az iskola keretében résztveszünk egyházunk közösségi életében is, pl. a karácsonyi ünnepség, a farsangi mulatság, az anyák napi ünnepély alkalmával. Időnként almaszedés és családi, közös kirándulások gazdagítják a programot. Itt tevékenykedő pedagógusokként anyanyelvünk és hivatásunk iránt érzett mély elkötelezettségből igyekszünk a magyar ajkú gyerekek szívébe és elméjébe elültetni a magyar nyelv, a magyar kultúra szépségeit, értékeit. Rigó Árpád, Tanító

Csigabiga gyere ki Pille, pille szállj le Körjáték: Kecske ment a kiskertbe Mese: Móra Ferenc­ A húsvéti tojások Március. 15, Párta, kokárda, mozgatható huszár készítése A magyar huszári öltözék: csákó, dolmány, nadrág, mente A magyar zászló színei Énekek: Gábor Áron rézágyúja Kossuth Lajos azt üzente Aki nem lép egyszerre Vers: Huszárgyerek 5. Anyák napja Műsor előkészítése, összeállítása Énekek: Ültem ringó kis ladikon Mondóka: Töröm, töröm a mákot Ajándék készítése: virág (tenyérnyomat) 6. Ősz Kirándulás: Omega park Körjáték: Lipem,lopom a szőlőt Énekek: Alma, alma, piros alma Ettem szőlőt most érik, Ősz szele zümmög, Vers: Csóóri Sándor: Dióbél bácsi Katicabogár, egér készítése dióhéjból Kirándulás: Almaszedés Mondóka: Ess, eső, ess Így törik a diót, kop,kop.kop! Őszi gyümölcsök, zöldségek Szenzoriális játék: Mit kóstoltál?

Nyelvi játék: Gondoltam valamire...(zöldségek, gyümölcsök jellegzetes tulajdonságai) Találós kérdések Kártyajáték: Találd meg a párját! Nyomdázás: Almanyomat: Gyümölcsfák, Falevelek nyomdázása Levél ragasztás: Sün Állatok készülődése a télre: Képolvasás, kép kiegészítése, Állatok és kicsinyeik Mondóka: mackó, mackó ugorjál Mese: Zelk Zoltán: Őszi mese Mese a kicsi királylányról, aki almákat mosolygott 7. Halloween, Beöltözés Kreatív szendvics készítése 8. Advent, karácsony Adventi koszorú készítése, eredete, jelentése, Ének: Ég a gyertya, ég Mennyből az angyal Karácsonynak éjszakáján Pásztorok, pásztorok Karácsonyi képeslap készítése Vágás, ragasztás: Angyalkák Játék: Jóságszalma Figyelemfejlesztő játék: Add tovább! Bibliai történet: Jézus születése ­beszélgetés kifestő lapok alapján Kóréh Melinda és Toók Ágnes tanítók


HELLOWEEN, FARSANG, MOTHER'S DAY, APPLE PICKING AND CHRISTMAS PICTURES OF THE SUNDAY SCHOOL IN 2013


K Ö S Z Ö N E T M O N D Á S ­. S A Y I N G T H A N K Y O U

Köszönet és hála az Apák Napi Juniális Piknik önkéntes munkásainak, a Csillagösvény egyesületnek, egyházunk összes egyleteinek, segítőknek, és a pikniken résztvevő kedves vendégeknek. ­ JUNE PICNIC


ANNUAL CHURCH GARDEN PICNIC 2013

thank you to our dear guests and to our devoted volunteeers

Köszönet és hála adassék 2013. augusztus 4.­i éves nagy kerti piknikünk önkénteseinek odaadó munkájáért, ami a piknik előkészítésével, lebonyolításával és utómunkálataival mindig együttjár.


2013 OCTOBERFEST ­

Events like this with over 200 guests and with live music and cooked traditional food need a lot of preparations. Weeks of work before the night and days of cleaning up everything again, creating the neat order. Thus saying thank you is not only an option but a dutiful obligation where we really mean it. Thank You to all our volunteers and our dear guests.

HÁLÁS KÖSZÖNET az Octoberfest 2013 közösségi önkénteseinek állhatatos munkájáért és odaadásukért. Köszönjük kedves vendégeinknek is, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, jövőre ugyanitt visszavárunk mindenkit.


A Konferencia Zárónyilatkozata Niagara Falls – 2013. május 24­én Zsoltárok133:1 és Zsoltárok könyve 100:4­5 (...)

"Mi az Észak­Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia szervezői és résztvevői: Istennek adunk hálát, hogy a kanadai és amerikai határon, a Niagara­vízesésnél megrendezett Konferencián egymás lelki épülésére lehettünk együtt istentiszteletek, közös imádságok, éneklés, előadások testvéri együttlétének alkalmain és „közös dolgainkról” beszélgethettünk. Hálát adunk, hogy a konferencia elérhette kitűzött célját, mert szorosabbra fűzte összetartozásunk szálait. Rámutatott közös terheinkre és feladatainkra, amelyek megoldására együtt kereshettük Isten Lelkének vezetését, útmutatását. Hálát adunk azért, hogy örömmel ünnepelhettük magyar református jelenlétünket a tengerentúlon, megjelenítve a múlt értékeit a jövendő számára, általuk megerősödve református identitásunkban. Különleges jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy konferenciánkat a Magyar Református Egység napjának 4. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja közötti áldott időben tarthattuk meg. Köszönet a konferencia szervezését vállaló kanadai testvérek odaadó munkájáért, amellyel lehetővé tették együttlétünket. Az ausztráliai magyar református testvérek jelenléte még teljesebbé tette magyar református egységünket. Háladással magasztaljuk Istent, hogy a két amerikai egyháztest, az Amerikai Magyar Református Egyház és a Krisztus Egyesült Egyházának – Kálvin Egyházkerülete, a folyamatban levő egységtárgyalásaik jelentős gyűlését itt, ezen a konferencián tűzte napirendre. Jó reménységgel tekintünk a jövendő célja felé, amikor a két egyháztest, előbb egymást támogatva, majdan reménység szerint egyesülve szolgálhat Isten dicsőségére és az Amerikában élő gyülekezetek javára. Ennek jeleként fogadjuk a bejelentést, hogy jövőre a két egyháztest egy időben és közösen tartja gyűlését Ligonier, Pennsylvániában. Hálát adunk Istennek a Magyar Diaszpóra Tanács támogatásáért, mely előzetes nyilatkozataival a magyar diaszpóra szervezeteit és egyházait számon tartva elkötelezetten munkálkodik a nemzet javára. A Magyar Kormány tisztviselőinek jelenléte ezen az egyházi

diaszpóra konferencián nagy megtiszteltetés volt mindannyiunk számára. Ugyancsak örömmel fogadtuk az ökumené jegyében katolikus testvéreinket. Ezen elkötelezettségünk alapján síkra szállunk a Romániában újonnan megszavazott restitúciós törvény szellemisége ellen, mely – Lelassította a restitúció folyamatát, – Ellehetetlenítette a restitúció konkrét megvalósítását, – És beláthatatlan időre kitolta a restitúció folyamatának befejezését. E rosszul született törvény előzménye a romániai sepsiszent­ györgyi református Székely Mikó Kollégium esete, amely az Egyháznak ősi és amúgyan tíz éve már egyszer visszaszolgáltatott ingatlanát vissza államosítani akarja; egy folyamat, amely ártatlan emberek szabadságvesztéséhez is vezetett. A Konferencia felkéri Kanada, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália kormányzati szerveit, hogy a tőlük megszokott bátorsággal, a demokráciát elkötelezett módon védelmező szellemiség jegyében tegyenek meg mindent azért, hogy a Romániában élő és szolgáló egyházak kapják vissza ősi jussukat. A Reformáció 500. évfordulóján, 2017­ ben kívánatosnak tartjuk a Magyar Református Diaszpóra Konfe­ renciának folytatását a Kárpát­ Medencében, az ott élő és szolgáló magyar református egyházak részvételével." (..) (1 Péter 3:15) " Ft. Szabó Sándor, Püspök, Amerikai Magyar Református Egyház Király Frank, Főgondnok, Amerikai Magyar Református Egyház Ft. Poznán Béla, Püspök, Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület, Ballas James, Főgondnok, Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület Ft. Csűry István, Püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nt. Szegedi László, Generális Direktor, Erdélyi Református Egyházkerület, Markó Gábor, Főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület Nt. Vass Zoltán, Elnök, Kanadai Magyar Református Egyházak Uniója Ft. Koloman K. Ludwig, Elnök, Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület, A Bethlen Otthon igazgatósági tagja Nt. Dézsi Csaba, ausztráliai magyar egyházak képviselője"


http://montref.blogspot.ca

HUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREAL

MONTRÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ADDRESS : 50 Graham Boulevard, Town of Mount Royal, QC, CANADA, H3P 2C1 Direction: Jean Talon W. ­ L'Acadie corner L'Acadie Metro Station, Tel: 514­731­5732

HIVATALI ÓRÁK ­ OFFICE HOURS

Hétfőtől ­ Csütörtökig 10.00 ­ 14.00 Mo­Thu ­Pénteken zárva ­ Friday closed személyes találkozó a lelkésszel kérhető telefonon, emailen, vagy a vasárnapi istentisztelet után személyesen personal appointments by phone or email or after the sunday services in person, ­­­ > email: montreformed@gmail.com, web address: http://montref.blogspot.ca

ENGLISH SERVICE: Sunday 10 AM,

in the case of a bilingual Sunday worship service it starts at 11 AM

MAGYAR ISTENTISZTELET : Vasárnap 11 óra REFORMÁTUS ISKOLA : Vasárnap 10.00.­12.00. Szeretettel várjuk évközben is az újonnan érkező gyermekeket. Regisztráció a lelkészi hivatalban személyesen vagy telefonon, emailben vagy személyesen az iskolai foglalkozáson. SUNDAY SCHOOL: Sunday 10.00­12.00 Registration at the office, admission is available throughout the whole school year. KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS: Vasárnap 12.30 ­ 14.00. Jelentkezés a lelkészi hivatalban. CONFIRMATION CLASSES: Sunday 12.30 ­ 14.00. Registration at the office

HIRDETÉSEK ­ ANNOUNCEMENTS

2014. március 9­én, Vasárnap, 11 órakor Böjtfő Ünnepi Úrvacsorás istentiszteletet tartunk, mindenkit szeretettel hívogatunk. On March 09, 2014, the English Lenten Sunday Service starts at 10AM, as a worship with High Celebration and Holy Communion. Everyone is welcome! * Maráz Mária testvérünknek hálás szeretettel köszönjük az úrvacsorai kenyér adományozását az elmúlt évben is. Megemlékező szeretettel köszönjük Maráz Mihály testvérünknek az úrvacsorai presbiteri szolgálatok megszervezését és az Úr Asztala körüli rendszeres fáradozását. A Jó Isten áldása legyen életükön és szolgálatukon. * Egyházunk Presbitériuma minden kedves egyháztagunknak es támogatónknak tisztelettel és hálával köszöni egyházunkat segítő imádságát, önkéntes munkáját és nagylelkű adományát. The Session of our Church gratefully says thank You to our supporters for their devotion, contributions, donations, volunteer works and prayers. May God bless our church and all ! Szeretettel hirdetjük, hogy az adományok céljára szolgáló 2014. évi borítékok az egyház pénztárosától átvehetők. The numbered Offering Envelopes of 2014 can be found at the treasurer of the church.

Köszönetmondás az éves közgyűlési jelentés elkészítésében való hathatós közreműködésért:

Thank You for your contribution in creating the Annual Report of 2013: Maráz István, Maráz Mihály, Nyisztor Gyula, Tombs Irén, Nagy Enikő Elizabeth Burgoyne, Végh­Balogh Linda, George Pisimisis, Carol Pisimsis, Nyisztor Irén, Nyisztor Juliska, Fehér White Mary, Tenta György, Radics Gyula, Paula Bodoglári, Kóréh Melinda, Rigó Árpád, Toók Ágnes the mailing team, és még sokan mások, and all the others as well. THANK YOU TO ALL !

2014 january agm report  
2014 january agm report  

Church Annual Report of 2013

Advertisement