Page 1

REFORMÁTUS HÍRADÓ PENTECOST - 2013 - PÜNKÖSD

REFORMED HERALD ­ HUNGARIAN UNITED CHURCH PÜNKÖSDI MEGHÍVÓ A MONTREÁLI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ hívogat mindenkit ünnepi istentiszteletre Pünkösd Vasárnapján, 2013. május 19.-én. Istentisztelet, Konfirmáció, Úrvacsora de. 11 órakor. PENTECOST INVITATION THE MONTREAL HUNGARIAN UNITED CHURCH cordially invites you and your family to join us on Pentecost Sunday, May 19, 2013 Bilingual Worship Service, Confirmation and Holy Communion will start at 11.00 AM. ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT, BLESSED PENTECOST!

Acts 2:1­4 : When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélroham-hoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.


Pünkösd ünneplés 2013­ban A tanítványok zárt ajtók mögött gyülekeztek, tíz napja várakozva a mennybe ment Krisztus által megígért Szent Lélek ajándékára. Amikor megérkezett, ahogy az Írásban van, tüzes lángnyelvek jelentek meg a fejük felett, a Lélek általi megvilágosodás szellemi és valóságos szimbólumaként, mely a szív transzformációja is egyben. A tanítványokat elkeserítette és letargiába ejtette a szeretett mester kereszthalála, mégis ugyanezen tanítványok a Szent Lélek érintésére az üldözés dacára, sarkig tárták az ajtókat, mert bizony az Evangéliumot nem tanácsos a véka alá rejteni, hanem a háztetőkről kell hirdetni. Még a mennybementelkor megértették, hogy az egyetlen dolog, amire szükségük van, az a hegyeket mozgató hit. Imádkoztak és buzgón könyörögtek a hitért, ami a Szent Lélek ajándéka, és Jézusért megkapták Istentől. Péter apostol, a piac tér nyilvános­ ságában, óriási tömegben hirdette a keresztrefeszített Jézus Krisztus feltámadását a halálból az ünnepre Jeruzsálembe felsereglett zarándo­ koknak. Az első Pünkösd alkalmával az apostolok megértették, hogy a csodák sorában a Krisztus feltámadása és mennybemenetele csak a kezdet, mert az egész világot át kell formálni, amint a mester azt rájuk bízta, mondván: " „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Pünkösd alkalmával különböző nyelveken kezdtek szólni a messziföldről, Egyiptomból, Babilonból, Perzsiából, Görögországból, Szíriából, stb., érkezett zarándokokhoz, s mindenki a saját nyelvén hallgatta az evangéliumot. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Krisztusban leomolnak az etnikai és nemzetiségi határok, mert az Isten országának hirdettetnie kell a Föld legvégső határáig is, amint Pál apostol maga írja, hogy : "Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. " Háromezer lélek csatlakozott az apostolokhoz ezen a napon, és megalakult a jeruzsálemi gyülekezet. Az üldözési hullám ugyan tovább nőtt, de az apostolok azt felelték a tiltó hatóságoknak, hogy inkább Jézusnak kell engedelmeskedniük, hogysem embereknek. Az első keresztény gyülekezetek tagjai a Lélektől nyert hit által megosztották mindenüket egymással, így nem volt közöttük szükséget szenvedő. Mindenben közösen adtak hálát Istennek mindenkor, az Úr imádsága szerint, hogy egyedül Istené az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Attila L. György


Pentecostal message 2013

The disciples were gathered, but hiding behind closed doors. They had been waiting for ten days in Jerusalem, as they were promised to recieve the gift of the Lord, which is the Holy Spirit. When it arrived, as the Scripture said, flames of fire appeared over their heads. Enlightenment. Literally and spiritually too. Transformation of the heart. Disciples, who became desperate and depressed after the death of the master, and were left without physical guidance of Jesus since the ascension, these same disciples, by the touch of the Spirit, opened the doors, not hiding anymore the Gospel of the Christ. They understood, in the time of not having Jesus in the physical reality, that they needed faith to have him by the Spirit. They prayed for faith and they received it in the Spirit. This event is the Pentecost. Apostel Peter, in the publicity of the market place, openely and publicly proclaimed the good news of the resurrection of the crucified Jesus, in whose name there is the only salvation and hope for the world. On the very day of the first Pentecost in Jerusalem the apostles understood that the miracle was just starting with the resurrection and the ascension, because the task was to change the whole world as it was told by the master: "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey

everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age." At Pentecost they was beginning to speak different tongues to the crowd of the pilgrims who came to Jerusalem from distant locations like Babylon, Egypt, Syria, Antiochia, Greece etc, and all of them heard the preaching of Peter in their own languages. The miracle made it clear that there were no boundaries among the nations anymore, the Gospel must be proclaimed to the final ends of the Earth. As Apostle Paul wrote to the Galatian congregation: "As many of you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female余 for all of you are one in Christ Jesus." Three thousand people joined them in the hour they opened the doors and left their fear and anxiety, doubts and apathy behind. The persecution just grew, but they did not retire anymore, as they told to the authorities that they have to obey Jesus rather than men (who crucified him). The first Christian churches shared everything within the congregation: food, money, land and resources, thus there were neither beggars nor needy among them, neither slaveholders nor slaves, neither landlords nor peasants. They gave thanks together to the Lord saying that only to GOD belongs the kingdom and the power and the glory, for ever. Amen. Attila L. Gyorgy


KÖSZÖNETMONDÁSOK ­ SAYING THANK YOU KÖSZÖNET LEGYEN MONDVA EGYLETEINK ÖNKÉNTESEINEK, EGYHÁZTAGJAINKNAK, ADAKOZÓINKNAK, BARÁTAINKNAK. GREAT THANK YOU AND BLESSINGS TO OUR CSIGA MAKERS, OUR SAUSAGE MAKERS, ALL VOLUNTEERS AND TO ALL OUR SUPPORTERS. MAY OUR LOVING GOD BLESS AND HELP US ALL! ................................................................

Köszönet és hála a Tavaszi Bál rendezőinek, a Csillagösvény egyesületnek, egyházunk összes egyleteinek, segítőinek, önkénteseinek, a tombola szponzorainak és a báli kedves vendégeknek a nagy sikerű estéért. ........................................................... Szeretettel és Isten iránti hálával szívből gratulálunk Nagy Barney és Nagy Helen testvéreinknek, 2013. április 19.-én, házasság kötésük 66. évfordulóján, kívánva sok örömet és sok boldogságot, kérve a drága Jó Isten gazdag Áldását ünneplő testvéreinkre és az egész ünneplő családra és keresztény gyülekezetre. ........................................................... HAPPY BIRTHDAY !!! As we celebrate it together with her family we wish Happy 90th Birthday to Elizabeth Zsiros Clementson. May the dear God keep her in health and hapiness always. ........................................................... Csiszér Ilonkával együtt imádságban kérjük a drága Jó Istent, hogy gondviselő szeretetében őrizze, segítse és kísérje a

dédunokák útját és minden lépését, akik rövidesen Európába költöznek, s akiket a dédimama és a család mindig visszavár. ........................................................... HAPPY BIRTHDAY !!! to Rev. Dr. J. Ralph Watson on May 5, 2013 having his 87th birthday. CONGRATULATIONS ! May happiness, joy, and health attend you with the rich Blessing of Lord Jesus Christ. ........................................................... Gyógyulásáért való hálaadásban

Maráz Mihály presbiter testvérünk szeretettel és hálával mond köszönetet a Jó Istennek és a közösségben is mindenkinek, akik imádságos bátorítással segítették betegségében, és akik ővele együtt örvendeznek felgyógyulásának, dicsérve a megtartó és gyógyító, örökké szent Istent. ........................................................... 60th WEDDING ANNIVERSARY

Szeretettel köszöntjük Nyisztor Gyula és Nyisztor Juliska presbiter testvéreinket 60. házassági évfordulójukon, hálákat adván a kegyelmes Istennek. Áldást, örömet, boldogságot, jó egészéget kívánunk nekik is és az egész családnak is.

CONGRATULATIONS !

2013. április 28.án a vasárnapi istentisztelet után a társadalmi teremben a házasági évforduló alkalmából szeretettel hívogatjuk egyházunk tagjait ünneplésre és szeretetvendégségre.


MAY THEY REST IN PEACE !

............................................................................... We announced with sadness that Koncz Lajos, 1927 - 2012, passed away in Kirkland on Tuesday, March 27 at the age of 84. The Lord's graceful comfort be with the griveng family, friends, neighbors and community in Canada and in Hungary. ....................................................................... Megszomorodva hirdetjük, hogy Maráz Mária testvérünk bátyja, Szebenyi György, életének 81. esztendejében, 2013. március 29.én, Nagy Pénteken, Feketicsen, Szerbiában elhunyt. Szerető húgára és sógorára, Mihályra, valamint az egész gyászoló családra Canadában, Szerbiában és mindenütt a barátokra, keresztény gyülekezetekre Jézus Urunk kegyelmes vigasztalását kérjük. .................................................................. Kegyelettel emlékezünk Kovács Sarolta testvérünk édesanyjára, Széll Károlyné Lukács Lídia testvérünkre, aki 1978. március 31 .én, életének 85. esztendejében távozott el közülünk. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal, úgymint Kovács Ildikó, a Széll, a Vincze, a Bácsfalusi, Gucsik és Pucsera családok.

..................................................................

Kegyelettel megemlékezünk, Kára Gyula testvérünkről, aki 2007. április 8.án távozott el közülünk. Jézus Urunk szerető vigasztalását kérjük az egész gyászoló családra és minden gyászolóra. ............................................................................... With piety and respect we commemorate late Julianna Toth, who passed away on April 6, 1989, as a beloved wife of the late Stephen Toth, and as a loving mother of Julianna Pavelka. Our Lord's graceful comfort be also with her sisters and the whole grieving family. ................................................................................. With piety we commemorate late Anna Sarik (1909- 1985), who passed away twenty-four years ago April 10, 1985, as a beloved mother, grandmother and loving wife of late Paul Sarik. "No longer in our life to share, but in our

hearts you are always there. Lovingly remembered by your family in Canada and Slovakia." .............................................................................. Tisztelettel és kegyelettel megemlékezünk id. Gere András testvérünkről, mint szeretett férj, apa és nagyapa eltávozott közülünk 2009. április 10.-én, életének 85. esztendejében. Szerető családjára Jézus Urunk kegyelmes vigasztalását kérjük. ............................................................................... In loving memory of my beloved mother, Maria Kallo, who passed away April 18, 2002 and husband Stephan Kallo who left us January 11, 2000. The tears in my eyes I can wipe away, but the ache in my heart will always stay. Your loving daughter, Elvira Towey & Family. .............................................................................. With piety and respect we commemorate the father and mother of our beloved sister Dianna Lubovics O'Donoughue, as late Joseph Lubovics passed away on April 3, 1996, and as Violet Lubovics passed away on April 20, 1983. The Lord's loving comfort be with the whole grieving family and friends. ............................................................................... With piety and respect we commemorate, that Eva Sarkozy passed away on April 15, 2008. A celebration of her life was held on June 13, 2008 at the Mount Royal Cemetery. May the Lord comfort with the grieving! ................................................................... With piety and respect we commemorate our beloved brother James Felix Sebe, Navy Lieutenant, Captain of the Sky Hawk Team, as on April 21, 2010, at the age of 41 passed away peacefully in his sleep. He will be greatly missed by his all family members and friends. Our God’s graceful comfort be with the grieving family

.................................................................

Elizabeth Kara testvérünk fivéréről, Regan Józsefről, amint eltávozott közülünk 2009 április 23.- án életének 78. évében. Az egész gyászoló családra Jézus Urunk vigasztalását kérjük.


MAY THEY REST IN PEACE !

................................................................... Daezli Eva testvérünk és családja: kegyelettel megemlékezünk szeretett édesanyánkról, nagymamánkról, Vankus (Bíró) Margit­ról, 1999. április 21.­én távozoott el közülünk életének 87. esztendejében, Montreálban. Szívünkben örökké őrizzük drága emlékét. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. .................................................................... Kegyelettel emlékezünk meg néhai Ákos István presbiter testvérünkről, aki 1975 április 24.-én hunyt el. Emlékét örökké őrzi az egész család. He is always remembered by his whole close and extended family. ........................................................................ Kegyelettel megemlékeztünk néhai Kára Lajos testvérünkről , aki 2003 április 26.án távozott el közülünk, életének 81. esztendejében. Hátramaradott szerető feleségével, Kára Elizabeth és az egész gyászoló család vigasztalása legyen az Úr Jézus Krisztus kegyelme. ............................................................................. Megszomorodott szívvel hirdettük, hogy László Blanka testvérünk 2009 április 21. én, életének 51. esztendejében eltávozott közülünk. Temetésére Lavalban került sor 2009. április 24.-én. Jézus Urunk vigasztalása legyen minden gyászolón, a László, a Szabó és Móricz családokon, közeli és távoli rokonokkal, jóbarátokkal........................................................ Kegyelettel emlékezünk meg Pintér Zoltánról, egyházunk jegyzőjéről, aki 1990 május 7- én, 60 éves korában távozott el közülünk. Szívünkben örökké élő emlékével: szerető felesége és családja. ............................................................................ Kegyelettel emlékezünk meg anyák napján Tóth Ferencnéről, Benyák Irma presbiter testvérünk édesanyjáról. Urunk irgalmas vigasztalása legyen a gyászoló családdal. ............................................................................. 2004. május 16.-án megszomorodott szívvel hirdettük, hogy Fábián Béla

testvérünk életének 81. esztendejében, 2004. május 14. én eltávozott közülünk A Mennyei Édesatya kegyelmes vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal és minden gyászolóval. ............................................................................. With piety and respect we commemorated her birthday on May the 5th, Maria Kallo, as she is always remembered by her loving daughter Elvira Towey and the whole family. ................................................................... Kegyelettel emlékezünk meg Nagy, Alexander testvérünkről, aki 2006. május 17.-én távozott el közülünk életének 71. évében. Az Úr Jézus Krisztus szerető vigasztalását kérjük az egész gyászoló családra. ........................................................................... With piety and respect we commemorate our late brother Julius Molnar, who passed away in his 78th year, on May 26, 2006. May our Lord's graceful comfort be with the whole grieving family. .............................................................................. Kegyelettel megemlékezünk néhai id. Nagy Lajos testvérünkről, aki életének 77. évében 1991. május 27.-én eltávozott közülünk. A hátramaradott gyászoló családra, és a barátokra, az Úr Jézus irgalmas vigasztalását kérjük. ............................................................................ Szeretettel megemlékezünk néhai Wenczler János testvérünk 1926. május 28-i születésnapjáról. 71 évet élt, amint eltávozott közülünk 1997. szeptember 13.-án. Emlékét szerető családja örökké őrzi. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. .............................................................................. Fábián Berti kérésére kegyelettel megemlékezünk közülünk eltávozott testvéreinkrol. Úgy mint Fábián Juliska, néhai id. Fábián Ferenc és Erzsébet, id. Hubay Imre és Zsuzsanna, Fábián Ferenc és Mariska, Fábián Béla és Margitka, Fábián Julika, Fábián Nagy Anna, Balázsi Antal és Helen. A gyászolókra Jézus Urunk irgalmas vigasztalását kérjük.


MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREAL - Tel: 514­731­5732

ADDRESS : 50 Graham Boulevard, Mont­Royal, QC, CANADA, H3P 2C1 Direction: Jean Talon W. ­ L'Acadie corner L'Acadie Metro Station HIVATAL: Hétfőtől ­ Csütörtökig 10.00 ­ 14.00 ­ Pénteken zárva OFFICE: ­ Mo­ Thu 10.00 ­14.00 ­ Friday closed http://montref.blogspot.ca

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK !

Pentecost Newsletter 2013  
Pentecost Newsletter 2013  

Pentecost Newsletter 2013

Advertisement