Page 1

HIRDETÉSEK-ANNOUNCEMENTS ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK HIGH CELEBRATIONS 201 3. március 29.-én, Nagy Pénteken 11

órakor Nagypénteki Ünnepi Úrvacsorás, kétnyelvű Istentiszteletet tartunk, mindenkit szerettel hívogatunk. Úrvacsorai kenyérrel Maráz Mária testvérünk szolgál. Köszönjük ! On Good Friday, March 29, 201 3, will be held a bilingual High Celebration of Good Friday with Holy Communion. The Bilingual service starts at 11 AM................................................... HUNGARIAN UNITED CHURCH OF 201 3. március 31 .-én, Húsvét Vasárnap MONTREAL, QC, CANADA 11 órakor Húsvét Ünnepi Úrvacsorás MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR Istentiszteletet tartunk, mindenkit szerettettel hívogatunk. Úrvacsorai kenyérrel REFORMÁTUS EGYHÁZ szolgál. ....................................................................... Maráz Mária testvérünk Köszönjük ! On EASTER SUNDAY, ADDRESS : 50 Graham Boulevard, March 31 , 201 3 will be held a High Mont-Royal, QC, CANADA, H3P 2C1 Celebration of the Easter Sunday with Direction: Jean Talon W. - L'Acadie corner Holy Communion. The English speaking L'Acadie Metro Station service starts at 1 0 AM.

HIVATALI ÓRÁK: Tel: 51 4-731 -5732 OFFICE: Hétfőtől - Csütörtökig 1 0.00 - 1 4.00 -Pénteken zárva - Mo-Thu 1 0.00 -1 4.00 Friday closed email: montreformed@gmail.com, http://montref.blogspot.com ENGLISH SERVICE: Sunday 1 0 AM MAGYAR ISTENTISZTELET : Vasárnap délelőtt 11 óra REFORMÁTUS ISKOLA : Vasárnap 1 0.30.-1 2.00. SUNDAY SCHOOL: Sunday 1 0.30-1 2.00 Registration at the office, jelentkezés a lelkészi hivatalban KONFIRMÁCIÓ-CONFIRMATION CLASSES Vasárnap - Sunday: 1 2.40 - 1 4.00. Registration and information at the office, jelentkezés a lelkészi hivatalban. Minister / Lelkész: Rev. Attila L. György

REFORMÁTUS HÍRADÓ 2013 /2

VIRÁGVASÁRNAP ­ NAGYCSÜTÖRTÖK ­NAGYPÉNTEK ­ HÚSVÉT

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ? ­ If God is for us, who can be against us? (Romans 8:31)

Please visit our website: http://montref.blogspot.com " A sírt üresen találták. "

"They have found the tomb empty."

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ! HAPPY EASTER TO EVERYONE !

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaisingofLazarusBloch.jpg

ACTS 10:39­41 We are witnesses to all that he did both in Judea and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree; but God raised him on the third day and allowed him to appear, not to all the people but to us who were chosen by God as witnesses, and who ate and drank with him after he rose from the dead. APOSTOLOK CSEL.10: 39. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték; 40.de az Isten harmadnapon feltá­ masztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; 41. de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.

EASTER NEWSLETTER OF THE HUNGARIAN UNITED CHURCH REFORMED HERALD 2013 / 2 ­ Town of Mount Royal, QC,


EASTER MESSAGE 2013 ( 1 ) Easter Theology:

Good Friday and Easter Sunday belong to each other and bound tightly as the Apostle Paul says that he does not recognize any Savior except our Lord Jesus Christ, who died for us on the cross, and who also must have been resurrected from death, exactly in the way as he was resurrected, otherwise, Paul says, for humans there is no salvation and freeing from sins. The Christ's total submission to the will of the Father culminated on the cross, as he was giving up everything for the sake of God. However this final submission was one of the most important pre-condition of the resurrection, as he was proven to be the Son of God in and by his ultimate obedience and divine devotion. Thus the teaching about the resurrection is a central piece of the Christian Gospel, which means, if there had not been factual resurrection, then factually there would not exist the forgiveness of sins, and the faith in the Christ would be futile. Despite of the simplicity and certainty of this message written by the Apostle Paul in full confidence, we have some problems with the very notion of the resurrection. As XXIst century Christians, a lot of people from our ranks, they do not believe it at all, that the resurrection really and physically happened, which actually did happen. What may be even more strange that if some of us do believe in the resurrection, some think according to the Apostle's Creed, that at the end of the human history we will be resurrected in our old earthly bodies. Nonetheless the same Apostle Paul offers the explanation in his first letter to the Corinthians that although to die is like falling asleep, as the soul leaves behind the body, but at the time of the resurrection we will finally lose all connection to our earthly body, because we all will be transformed into a heavenly form. The Apostle announced: " Just as we have borne the image of the earthy, we will also bear the image of the heavenly." This is according to the book of Revelations which says that they washed their clothes and made them white in the blood of the lamb

which means that the Christ's self-sacrificing love saves us from our self-destroying sins, and we will be clothed in new attires made by God. All who believes will get new and immortal clothes by grace, as the Lord says:

I am the resurrection and the life.Those who believe in me, even though they die, will live, and everyone who lives and believes in me will never die.

( 2 ) Easter Practicality:

When we grow up, gradually we learn that we are mortals, and moreover our bodies are very fragile too. As we have plans and projections to build houses, communities, empires on Earth so should we have perspectives and plans for afterlife, which in comparison last forever unlike the temporary life on Earth. When we make plans, we usually try to consider all important aspects in order to successfully execute our plans. The first important thing about afterlife is that afterlife does exist. Not because someone else says so, but because Jesus Christ says so, and the many hundreds of thousands of years old human, spiritual experience states it. Secondly, it is worthwhile to know that everything is recorded in the Universe. Every heartbeat, every thought, conversation, deed as they happened, they became a part of the past, and they can not be altered. As the universal law of cause and consequence there is a judgment day at the and of the history, and at the end of the earthly life. Thirdly, there is a divine condemnation of sins, and one by one we are not good enough to stand before the face of God without embarrassment, kneeling and repentance. Fourthly, we can not ever enter Heaven counting on our merits, but we may be accepted by pure grace of God. This grace is given by the merit of the Lord Jesus Christ, to those who believe in him. This is the Math of divinity, the rational of Heaven, the simple, but spiritual logic of the Gospel, where the most radical, but reasonable and logical conclusion is to believe in Christ, and to trust in God. This is our plan and projection for Earth and Eternity: to have the Easter faith. Amen. Attila L. Gyorgy

Húsvéti elmélet és gyakorlat - 201 3 (1) Húsvéti Elmélet:

A Nagy Péntek és a Húsvét összetartozik, amint azt Pál apostol mondja, hogy nem akarok tudni más megváltókról, csak az Úr Jézus Krisztusról, s őróla is úgy, mint aki értünk megfeszíttetett a keresztfán. Azonban a kínhalál után szükség volt neki feltámadnia, mint ahogyan fel is támadott a halálból a harmadik napon. Ha pedig fel nem támadott volna, írja ugyancsak Pál, akkor hiába az evangélium prédikálása és hiába a hit is, mert akkor nincsen bűnöknek bocsánata és nincs örökélet. A Krisztus azonban feltámadott, mégpedig az ő halálának erejével, mert éppen a kereszten bizonyíttatott meg Isten hatalmas Fiának, az ő Atyjának való feltételek nélküli, mindhalálig sőt azon túl is való engedelmességében, melyben a halált és a gonosznak minden hatalmát legyőzte. Ez a győzelem a Húsvét Vasárnap szent ünnepében hirdettetik és jelenik meg, mint a Krisztus egyházának oly alapvető élménye, hogy kezdetben minden egyes Vasárnap megemlékeztek az első keresztények az Isten Fiának győzelmes feltámadásáról. Annak ellenére, hogy ez a Pál-i igehirdetés igen világos, egyszerű és érthető, a XXI. szd.ban sokan elutasítják a halálból való feltámadás lehetőségét, mondván hogy sem mással, sem Jézussal ez sosem történt meg, és még sosem jött senki vissza halálból, legfeljebb a legendák birodalmában. Amikor pedig valaki a modernitás ostromának kellős közepén mégis hisz, akkor meg sokan közülünk úgy vélik, hogy az Apostoli Hitvallás a földi test újraépítéséről beszél a feltámadás említésekor, jóllehet Pál apostol igyekszik a Korinthos-i gyülekezetnek elmondani, hogy "amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, (folytatja Pál) hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, (sem) a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni."

A Jelenések Könyve mindezzel egybehangzóan biztat bennünket, hogy Isten új, hófehér, vagyis mennyei ruhába fogja öltöztetni

a Krisztus megváltottjait, melyről Jézus maga így tanít: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

(2) Húsvéti gyakorlat:

Miközben felnőtté válunk, bizony megismerjük halandóságunkat és törékeny voltunkat, s ahogy a költő mondja: hogy gyorsan eliramlik az egész élet. Ennek ellenére terveink többnyire erre a rövidke földi életre szólnak, és építünk is házakat, közösségeket, birodalmakat. Mindazonáltal gondolnunk kellene jó előre az örökkévalóságra is, hiszen az valóban örökké tart, ellentétben ezzel a néhány röpke évtizeddel, amit idelent töltünk. Ha megpróbálunk az örökkévalósággal is számolni, akkor érdemes tudomásul vennünk, hogy van feltámadás és van örök élet. Nem azért, mert azt valaki más mondja, hanem azért mert ezt Jézus Krisztus mondja, s ráadásképpen az egész emberiség százezer évekre visszamenő prófétai és spirituális tapasztalata is nyilván állítja a Lélek valóságát. Azt is jó tudnunk már idelent is, hogy semmi sem veszik el, és hogy minden pillanat meg van örökítve. Minden szívdobbanás, minden beszéd, minden cselekedet már megtörténésének pillanatában megváltoztathatatlan múlttá válik, amely az univerzum ok és okozat egyetemes törvényének megfelelően a bűn bűnhődésében is megjelenik már a földön, de az idők végén is. Éppen ezért annak is jó tudatában lenni, hogy Isten előtt mi meg nem állhatunk, bűneink megaláznak bennünket, és saját erőnkből sosem nyerhetünk bebocsájtást a Mennyek Országába, mert közülünk még a legjobbak is méltatlanok a mennyei boldogságra, ha csak saját érdemeinkre hivatkoznánk. Ugyanis a bűnbocsánatot és az örök életet Isten ingyen kegyelemből adja Jézus érdeméért, az ő értünk való haláláért, az ő feltámadásának erejével, amely kegyelem adatik azoknak, akik valóban hisznek Őbenne, és bíznak az Úr Istenben, aki Mennyei Édes Jó Atyánk. Ez a Húsvét matematikája, a kereszt és a feltámadás racionális logikája és értelme. Így lesz a Húsvéti Hit a Földi életet az örökkévalósággal összekötő híd, amelyért áldassék az Úr Jézus Krisztus minden időben, Amen. György L. Attila


.......................................... COMMEMORATIONS .............................................. Kegyelettel megemlékeztünk a tizedik évfordulón, Leimetter Helen testvérünk férjéről, Leimetter Lajos ról, aki életének 77. esztendejében távozott el közülünk,valamint édesanyjáról, Sári Magdolnáról, aki életének 86. esztendejében távozott el közülünk. Jézus Urunk irgalmas vigasztalása legyen minden gyászolóval. .............................................. Kegyelettel emlékezünk Demeter Rozália testvérünkre, aki 2006 március 30.-án távozott el közülünk életének 94. esztendejében.Nyugodjék békében. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. .........…...........…………........ Jr. Frank Németh kérésére tisztelettel és kegyelettel emlékeztünk meg szüleiről, néhai Németh Ferenc testvérünkről, egyházunk egykori hűséges pénztárosáról, aki életének 95. évében 1 992- ben, valamint feleségéről Német Rózáról, aki életének 90. évében távozott el közülünk 1 999- ben. Jó Istenünk kegyelmes vigasztalása legyen szerető fiúkkal, az egész gyászoló családdal és minden gyászolóval. .............................................. With piety we commemorate Anne Fabian (Nagy) With her family at her side, Anne passed away peacefully in her eighty-sixth year at Villa Mont-Royal on March 1 , 2011 . . May the graceful comfort of the Lord be with

the grieving family and friends. .............................................. Kegyelettel megemlékezünk Nagy Krisztina testvérünk nagynénjéről, Simák Lajosné, született 1 91 2. szeptember 1 2.-én, Birkás Hermina, aki 2001 . március 7.-én távozott el közülünk. Unokahúgával és minden gyászolóval Jézus Urunk kegyelmes vigasztalása legyen. .............................................. With piety we commemorate Balazsi Helen (née Fabian) passed away peacefully at Villa Mont-Royal in her 92nd year, on March 1 7, 201 0. She will be sadly missed by all who admired her and know in our hearts that she is now resting in peace. May our Lord's graceful conómfort be with the grieving family and friends. .............................................. With piety we commemorate late Akos Serena (Nee BALAZS), as she passed away at Vigi Mont Royal on March 23, 2011 at the age of 91 . She is predeceased by her beloved husband Akos Istvan and her five brothers. May the graceful comfort of the Lord be with the grieving family and friends. .............................................. Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk néhai Farkas Bertalan, örökös presbiter testvérünkre, aki életének 79.évében, 2001 . március 26.- án, eltávozott közülünk. Az Örök Isten vigasztalása legyen hátra maradott feleségével, Farkas Júliával az egész gyászoló családdal és minden gyászolóval.

We announced with sadness, but with acceptance of the will of God that our brother, elder Andrew Bazso passed away on the 28-th of March 2002. We ask Gods comfort in the time of sorrow for the bereaved family members espacially: his sons Bazsó András, Bazsó Elek Sándor, and the whole bereaved family and friends. .............................................. Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk Kovács Sarolta testvérünk édesanyjára, Széll Károlyné Lukács Lídia testvérünkre , aki 1 978. március 31 .-én, életének 85. esztendejében távozott elközülünk. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal, úgymint Kovács Ildikó, a Széll, a Vincze, a Bácsfalusi, Gucsik és Pucsera családok. .........................................

MAY THEY REST IN PEACE ! MAY THEIR MEMORY BE BLESSED !

....................................... KÖSZÖNETMONDÁS Köszönet és hála a

Bálint-napi Bál

rendezőinek, segítőinek, önkénteseinek és kedves vendégeinek a nagy sikerű estéért. * GRATEFUL THANKS to the volunteers of the Valentine's Day of 201 3.

MAY THEY REST IN PEACE ! MAY THEIR MEMORY BE BLESSED ! ...........................................

COMMEMORATIONS

............................................... We sadly announced that our late brother Steve Balogh, the father of our elder, Chuck Balogh, passed away on December 21 , 201 0. May the Lord's graceful comfort be with his loving family, with his son, Chuck Balogh and his daughter in law, Linda Vegh and the entire grieving family and friends. ............................................... We sadly announce that our beloved elder, Keith Howe, in his 68 years, passed away passed on Christmas Eve, 201 2 . Our Lord's graceful comfort be with his loving wife, Mary Howe, the whole grieving family and friends, community and congregations. ............................................... We sadly announced, that our late brother Seres Lajos passed away at the age of 97, on December 1 4, 201 2, from natural causes at his home in the Hungarian Home (Foyer Hongrois) in Montreal. Beloved husband for over 68 years to his wife Elizabeth (née Balla); loving father to Steven (Diana), loving grandfather to John (Kim), Jennifer (Ian) and Julia. Great grandfather to Daphne, Colin, Ian & Emma. Our God’s graceful comfort be with the grieving family

and friends. ............................................... We sadly announced on December 30, 201 2, that our brotther, John Cseh Sr. passed away last week, in his 79th year. Prayer service was held in our church on last Saturday. Our God's loving comfort be with his loving wife Judith, his son John Jr. and his Liz, with the whole berieved family and friends, communty and congregations. .......................................... Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk meg róla, hogy Krausz Andrea testvérünk eltávozott közülünk 2005 december 30.-án. A hátramaradott családra és minden gyászolóra az Úr Jézus Krisztus kegyelmes vigasz-talását kérjük. ............................................... Megszomorodott szívvel hirdettük, hogy Maráz István főgondnok és Maráz Mihály presbiter testvérünknek a húga, Maráz Erzsébet, Pintér Lajosné eltávozott közülünk 201 2. január 1 .én, a németországi Daubornban, ahol a temetésre hétfőn du. 2 órakor került sor. Az Úr Jézus Krisztus szerető vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal, barátokkal, keresztény gyülekezetekkel Canadában, Szerbiában és az egész világon. Az úr asztalánál lévő virág a Maráz család adománya volt Maráz Erzsébet emlékezetére. Köszönjük szépen. ............................................... With piety and sadness we announce and commemorate that our late sister,

Irene Szaniszlo at the age

of 91 passed away in Massena New York, on January 4th 201 2. With the whole grieving family, as well as other relatives and friends in the US and Canada and the world, our Lord's graceful comfort be for ever. .............................................. With piety we commemorate Brent K. Hussey, at the age fifty-eight, passed away after a short illness at the Royal Victoria Hospital on January 6, 201 0. Our God’s graceful comfort be with the grieving family and friends. .............................................. Kósa Csaba családjával együtt megemlékezünk, drága édesapjáról, Kósa Istvánról, aki 2008. január 7.én hunyt el. Családja örökké őrzi emlékét. Minden gyászolóra Jézus Urunk irgalmas vigasztalását kérjük. .............................................. We sadly announced, that Bill Kara, born January 1 3, 1 928 in Montreal , died peacefully on January 5, 2009 at his home in Coquitlam, B. C. Our God’s graceful comfort be with the grieving family and friends. ............................................. With piety and respect we announce, that our late brother Steve Janossy has passed away on Jan 1 8, 201 3, aged 92 years. He will be sadly missed by all his family and friends. Our Lord's graceful comfort be with the grieving family and friends, Christian congregations and the community.


COMMEMORATIONS ..................... gyászoló családdal az Úr Jézus Kecskeméthy Juliannáról, aki 1 986 február 24.-én távozott el Kegyelettel emlékezünk Balázsi szerető vigasztalása legyen. életének 82. Antal testvérünkre, aki 2005 január ......................................................... közülünk, 31 .-én elhunyt. Az egész gyászoló családdal Istenünk irgalmas vigasztalása legyen. ......................................................... Kegyelettel emlékeztünk Varga Sándorné, Lőrinczi Julianna testvérünkre, aki életének 88.évében 1 998. január 1 5.-én távozott el közülünk. Jézus Urunk kegyelmes vigasztalása legyen a gyászolókkal, úgy mint Nyisztor Gyula és Juliska, és az egész család. ......................................................... Kegyelettel emlékeztünk Tóth Ferenc testvérünkre, aki 1 954. január 1 8.-án távozott el közülünk. Leányára, Benyák Irmára és az egész gyászoló családra kérjük Mennyei Édesatyánk vigasztaló szeretetét. ......................................... Kegyelettel emlékeztünk Nagy Sándor testvérünkre, egyházunk egykori örökös presbiterére, aki életének 65. esztendejében, 1 966. február 1 .-én távozott el közülünk. A gyászoló családra, gyermekeire, unokáira, (Nagy Barna és Ilonka és családjuk, Fábán Géza és Anna és családjuk, Lowe Albert és családja) Jézus Urunk irgalmas vigasztalása legyen................................................ Kegyelettel megemlékeztünk szeretett édesanyánkról, nagymamánkról, Poroszlay Rhédey Etelka, aki 2008. Január 22.-én, Montreálban eltávozott közülünk életének 95. esztendejében. Szívünkben örökké őrizzük őt: szerető családja. ……............................……………… Kegyelettel megemlékeztünk Gemmel László testvérünkről, aki 2005 február 1 0.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, mint egyházunk örökös tiszteletbeli presbitere, aki igaz hűséggel szolgálta egyházát és népét. A

Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk Csarnay Éva orgonista testvérünk nagybátyjára, Dr. Nika Géza, 2008. Február 1 2.én életének 94. évében rövid szenvedés után elhunyt. Jézus Krisztus Urunk irgalmas vigasztalása legyen az egész gyászoló családon. .......................................................... We sadly announced that Janos Skulszki, 72, passed away peacefully on February 11 , 201 2, loving husband of Nanda; devoted father of Raymond Skulszki (wife Barbara) and Debi Skulszki Phillips (husband Richard); and cherished grandfather of Teaghan and Trace. May The Lord's graceful comfort be with the grieving family and friends. ...................................................... . Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk meg Vincze Lajos testvérünk feleségéről, Vincze Lydiaról, aki tíz évvel ezelőtt, 2003. február 1 7.én távozott el közülünk. Mennyei Édesatyánk vigasztalása legyen hátramaradott szerető férjével (Lajos), két leányával (Gyöngyi, Zsuzsi ) , unokáival, nővérével ( Kovács Sára ) és az egész gyászoló családddal. .......................................................... Kegyelettel emlékeztünk meg néhai Kiss Dániel testvérünkrol aki 1 876 december 9, –én született, és aki 1 957 február. 20, -án távozott el közülünk. Hátrmaradott családja emlékezik rá, mint nagyon szeretett “Bátyá-ra”, akinek emlékét örökké irizzük. Nyisztor Gyula es Juliska. A kegyelmes Isten szerető vigasztalása legyen minden gyászolón. ........................................ Kegyelettel emlékeztünk meg Benyák Irma presbiter testvérünk édesanyjáról, Tóth Ferencné

esztendejében. A kegyelmes Jó Isten vigasztalása legyen szerető lányával, az egész gyászoló családdal. ......................................... Kegyelettel megemlékeztünk néhai Varga Jánosné testvérünkről, aki életének 77. évében 1 983 február 21 .-én távozott el közülünk. Minden gyászolóra, közöttük Nagy Barna és Ilona, Hubay László és Margit, az Úr Jézus Krisztus szerető vigasztalását kérjük. ........................………..….………..… Kegyelettel megemlékeztünk, Benyák Raymond testvérünkről, aki 2008. február 24.-én, életének 54. évében eltávozott közülünk. Jézus Urunk szerető vigasztalása legyen szereto édesanyjával, és az egész a gyászoló családon, és minden gyászolóval. .......................................................... Kegyelettel emlékeztünk Csarnay Éva orgonista testvérünk nagybátyjára, Dr. Nika Géza, 2008. Február 1 2.-én életének 94. évében rövid szenvedés után elhunyt. Jézus Krisztus Urunk irgalmasvigasztalása legyen az egész gyászoló családon. .......................................................... Kegyelettel megemlékezünk Szénásy Éva testvérünkről , aki életének 71 . Esztendejében 2007. február 22.- én eltávozott közülünk. Hátramaradottakra, az egész gyászoló családra, és minden gyászoló Jézus Urunk szerető vigasztalását kérjük. .......................................................... We sadly announce that NÓGRADY, Georges L. , MD, 1 91 9 – 201 3, the highly respected adjunct professor of Microbiology (ret.) of the Université de Montreal's Faculty of Medicine, resident bacteriologist and director of the Medical Expedition to the Easter Island (METEI, l964), avid

scuba diver, sportsman, animal lover, photographer, brilliant teacher, great friend and mentor, inventor and traveller has just left on his very last adventure after a long and exciting earthly life. His beloved wives Ilona and Bernadette predeceased him. According to his request his ashes will be taken to Hungary to join his ancestors in the family vault. Our God’s graceful comfort be with the grieving family and friends. .......................................................... Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk néhai Király Margit presbiter testvérünknek a húgára, Faragó Istvánné, Krusinszky Júlia, aki életének 73. esztendejében, 2004, február 29. én elhunyt . Mennyei Édestyánk vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal, közeli és távoli rokonokkal , minden gyászolóval. ........................................................... Kegyelettel emlékeztünk néhai id. Nyisztor Gyula presbiter testvérünkre, aki életének 80.évében 1 986 március 8.-án távozott el közülünk . A kegyelmes Isten vigasztalása legyen elment testvérünk gyermekeivel, unokáival, dédunokáival, a Nyisztor és Szabó családokkal valamint minden gyászolóval. ........................................................... Kegyelettel emlékeztünk Lencz Mária testvérünk édesanyjára, Özv. Tóth Mihályné sz. Almássy Júlia, aki életének 94. esztendejében, 2007. Március 11 .-én Budapesten csendesen elhunyt. Az egész gyászoló családra az Úr Jézus Krisztus kegyelmes vigasztalását kérjük. „Emléke szívünkben örökké él.” ........................................................... Kegyelettel megemlékezünk Kellner Mártonné született Lengyel Margit testvé-rünkről, aki életének 80. esztendejében, 2009 .március 9.-én távozott el közülünk Hátramaradottakra, az egész

gyászoló családra, úgymint férje: Martin, fia: Dodi, valamint Emy, és Suzy, és ővelük együtt minden gyászolóra Jézus Urunk szerető vigasztalását kérjük. ........................................................... With piety we commemorate Mary Kalan (Nee GEBE) Passed away January 28, 201 0 at the age of 1 02. She was predeceased by her wonderful husband, Joseph Kalan. Our God’s graceful comfort be with the grieving family and friends. ........................................................... Kegyelettel emlékezünk Dr. Finta Olga (szül. Debreczi Olga, 1 934 marcius 1 2-en Szacsvan, Erdelyben.) testvérünkre, budapesti lakos, aranydiplomás orvos, életének 76. évében, súlyos betegségét türelmesen viselve elhunyt 201 0. január 26-án Budapesten elhunyt. Drága emlekét örökre szivünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. ........................................................... Kegyelettel megemlékezünk Nyisztor Juliska presbiter testvérünk nagynénjéről, Tolvaly Tiborné, Lőrinczi Rozáliáról, aki 2006. március 1 5.-én, Budapesten elhunyt életének 83. évében. Az Úr Jézus irgalmas vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal és minden gyászolóval. ........................................................... Kegyelettel emlékezünk Nyisztor Gyula presbiter testvérünk unokatestvérére, Kontz Charles -ra, aki elhunyt 2006 március 20.-án, Jackson, Michigan-ben, életének 82. évében. Az egész gyászoló családra és minden gyászolóra kérjük Édesatyánk vigasztaló szeretetét.

.....................................................

MAY THEY REST IN PEACE.

2O13 EASTER NEWSLETTER  

2O13 EASTER NEWSLETTER Hungarian United Church

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you