Page 1

Dinsdag 31 mei 2011 // 134e JAARGANG // week 22

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Friesland // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

TX 11 wordt gerestaureerd

Pagina 2

Hegeterp wordt gerenoveerd

Pagina 4

Workumer brandweer pakt zilver

Pagina 5

Een prima Avondvierdaagse

Pagina 7

Kijk ook op: www.

.nl

Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!!

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Ontbijtservice bij uw bakker

Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen 

De deelnemers zijn, met de vroegere Drumband voorop, bijna bij het Skil en de Klameare. De finish en de welverdiende medailles zijn in zicht. Foto’s Cor Hunia.

Wat heeft Workum weer een prima Avondvierdaagse achter de rug. “It is hiel goed gien. It waar wie fansels net altyd like goed, mar wy binne prachtich tusken de buien troch kuiere,” aldus Yvo Flapper zondagmiddag in een terugblik. Vorig jaar draaiden hij en zijn echtgenote en mede organisator Carla nog mee met Eduard en Klaske Bouma om het ‘vak’ tot in de puntjes onder de knie te krijgen en dit jaar was het echtpaar Flapper voor het eerst hoofdverantwoordelijk. “It wie wol even spannend want it wie dus de earste kear dat wy it hielendal sels organisearre hiene, mar it is goed befallen. Do hast der in soad wurk oan, mar do krijst der in ek soad entûsjasme foar werom.” “Tongersdeitejûn wie der in hiel hurde wyn, mar it moat fansels ek wat in prestaasje bliuwe en der moatte útdagingen bliuwe.” Zo’n kleine vierhonderd kinderen liepen mee en dat was iets minder dan vorig jaar, maar daarvoor heeft Yvo Flapper wel een verklaring: “Ferline jier

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

rûnen de bern fan Hylpen mei ús mei en dit jier mei Koudum. Sa dogge wy dat altyd: it iene jier rinne se mei Koudum en it oare jier mei Warkum.” Natuurlijk kun je een Avondvierdaagse niet alleen organiseren en Yvo Flapper noemt met veel respect de EHBO die weer trouw aanwezig was en mensen van de drie Workumer basisscholen die waar zulks nodig was als ‘verkeersregelaar’ optraden. Bovendien waren Eduard en Klaske Bouma ook nog aanwezig. Iets dat je zo lang in goede banen hebt geleid en waaraan je je hart zodanig hebt verpand, dat kun je uiteraard niet in één klap loslaten. Maar vooral mogen natuurlijk de sponsors niet vergeten worden: de Workumer vestiging van supermarktketen Poiesz, bakkerij Van der Werf, Autodrop uit Jirnsum en tenslotte Friesland Campina in Workum, de ‘suvelfabryk’. Bakkerij Van der Werf is nieuw in dit rijtje en Yvo Flapper toonde zich zeer verheugd over deze nieuwe sponsor die de plaats inneemt van Super de Boer die – het is genoegzaam bekend – zijn vestiging in onze

Tel. 0515 542240 / 541852

Metty Graafsma powered by:

De plannen van de regering om een flink deel van haar taken onder te brengen bij de gemeenten vallen slecht bij de raad van Súdwest-Fryslân. Dit bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in IJlst. Het gaat hierbij om verschillende onderdelen, waaronder de Wajong, de WSW, de Jeugdzorg en de AWBZ, of kort samengevat: taken die rechtstreeks te maken hebben met de sociaal zwakkeren in de samenleving. Het overhevelen van een groot werkgebied is nog daaraan toe, maar wat het merendeel van de raadsleden het meeste stoort is de forse inkrimping van beschikbaar gestelde financiële middelen door het Rijk.

Ook vindt de raad het onbestaanbaar dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een onderhandelingsakkoord is gekomen met de landsregering. De enige mogelijkheid om het tij te keren ligt in handen van de gemeentevertegenwoordigers die op het naderende congres van de VNG het akkoord weigeren te ondertekenen. Via bijna raadsbrede moties stellen de partijen vast dat de extra taken zonder bijbehorend budget niet adequaat kunnen worden uitgevoerd door de gemeenten en dat er grote zorgen bestaan over de uitwerking van het onderdeel Werken naar Vermogen en Sociale Werkvoorziening op de kwetsbare groepen. Volgens Johan Feenstra (PvdA)

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum:

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

De fijnste KOGELBIEFSTUK

Renoveren badkamer of toilet?

bij ons 

De ‘motor’ achter de Avondvierdaagse: Eduard Bouma, Carla Flapper, Yvo Flapper en Klaske Bouma (van links naar rechts). Eduard en Klaske zullen zich volgend jaar nog iets meer terugtrekken. mers werden op de laatste avond – vrijdag – traditiegetrouw in de bloemetjes gezet en dit maakte het feest uiteraard nog meer geslaagd. Het ging tenslotte via het Skil naar de Klameare. Hier

werden de medailles met daarbij een ijsje uitgedeeld. Dit betekende ook echt het einde van de zo geslaagde Avondvierdaagse.

€ 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

kan het akkoord niet op een slechter moment komen. De positie van zwakkeren op de arbeidsmarkt met krimpende middelen holt straks achteruit. Door deze ingrijpende wijziging in het beleid moeten op korte termijn ruim 60.000 mensen die nu werkzaam zijn in de WSW eigenlijk doorstromen naar een reguliere baan. Dat is een onmogelijke opdracht in een krimpende economie, aldus Feenstra, die vreest dat velen gedwongen richting de bijstand worden gestuurd. Gemeentebelanger Henk Hoekema wenste nog verder te gaan. Hij vond het niet alleen een onaanvaardbaar akkoord, maar begreep daarnaast niet dat een VNG-bestuur zich zo in de luren heeft laten leggen door de regering. Dat bestuur is onwaardig

Sanitiem Visser

Het adres voor: Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

(CH/AS)

Gemeenteraad breekt lans voor zwakkeren Jacob Bouwhuis

Noard 119 WORKUM

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

stad inmiddels heeft gesloten. “Ja, dêr binne wy yndie tige bliid mei,” aldus de organisator over het feit dat het sponsorcorps weer op peil kon worden gebracht. “It oare jier sille wy ris nei de rûte sjen,” zo merkt hij nog op. Het verkeer wordt steeds drukker en daar dient men als organisatie uiteraard rekening mee te houden en bovendien “is in bytsje ôfwikseling ek wol prettich.” Op de wandelavonden werden de deelnemers getrakteerd. De stands met lekkernijen van de sponsoren werden als het ware met gejuich bestormd. Bakkerij Van der Werf kwam al direct met lekkernijen voor de wandelaars. De sponsoren zorgen er voor dat er iets extra’s voor de jeugdige wandelaars kan worden gedaan. Het was iedere avond weer een feestelijk tocht waarop geen wanklank werd gehoord. Hoogtepunt is altijd de aankomst in Workum. Ook nu stond de Mallet Percussion Group weer klaar om de tippelaars op te vangen en te begeleiden op het sluitstuk van de tochten. De deelne-

Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

omgegaan met het dienen van de belangen van de leden en verdient een motie van wantrouwen, aldus Hoekema.

Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: .............................................................................................................................................................

Die motie ging de raadsleden te ver en werd verworpen, de andere motie vond gehoor bij vele raadsleden behalve bij de fractieleden van de VVD en het CDAraadslid Hans Hettinga. Aan wethouder Andries Ekhart de taak om deze boodschap binnenkort in het VNG congres bekend te maken. Volgens hem staat hij niet alleen, want er is nog geen gemeente in Friesland bekend die het regeringsvoornemen zal omarmen. Meer over de raadsvergadering van afgelopen donderdag elders in deze krant.

Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Vervolg van vorige week De Hervormde Gemeente werd dank gebracht voor het beschikbaar stellen van Ons Gebouw in de periode dat de eigen kerk gerestaureerd werd. In Ons Gebouw werden de zondagse diensten gehouden. Drie leden van de Jongerein overhandigden aan da. Hamel een grote kanselbijbel. Burgemeester Russchen verklaarde dat het gemeentebestuur zeer blij was dat het kerkgebouw in volle luister hersteld was. Ds Spaling sprak namens Hervormden en Gereformeerden. De voorzitter bracht dank aan alle sprekers, tevens ook voor de ontvangen cadeaus. In 1948 werd voor de verbouwing al een aardige basis gelegd door het houden van een bazar. Voor de wijdingsdienst, die in de avonduren werd gehouden, bestond ook grote belangstelling. ********************************************************************* Dames en heren: Zaterdag opening van onze geheel nieuwe en moderne parfumeriezaak. Tevens heropening van onze vernieuwde en modern ingerichte heren salon. Aparte vakkundige bediening. Firma D. Kemker uw kapper, gediplomeerd haarkundige. / Hotel De Wijnberg Workum. Zaterdagavond bal met muziek van Frisia Band. / Gevraagd een flinke boerendienstbode of dagmeisje. G. B. van Dijk, Schuilenburg Hindeloopen. / Fleur in uw tuin voor weinig geld! Bloeiende violen, Muurbloemen, Silene, Madelief. 10 cent per stuk. Het Bloemenhuis, Wed. R. R. de Jong & Zn., kwekerij. / Wij ontvingen ook de nieuwe Robinson Loafers en Sandalen. Alleenverkoop Robinson voor Workum, Bolsward en omstreken. Hengst schoen- en voetspecialisten. ********************************************************************* Deze winter werd er door het K.N.G.V. een voorturncursus in Sneek gegeven. Van SVW waren er zes gymnasten die deze cursus volgden en alle zes slaagden voor het diploma. Dit waren: de dames Robijns, Ottelien Molenaar, Martha de Boer en de heren Jentje de Jong, Evert de Jong en Albert Warnar. ********************************************************************* De ledenvergadering van de Boerenleenbank werd gehouden in Hotel De Wijnberg. De omzet steeg in het afgelopen jaar met meer dan twee miljoen en bedroeg ruim elf miljoen. Door het aftreden van G. Stellingwerf, wegens het bereiken van de maximum leeftijd, werd Tj. G. Stellingwerf te Ferwoude in het bestuur gekozen. Herdacht werd het feit dat A. M. Brandsma gedurende 25 jaar deel van het bestuur heeft uitgemaakt. Deze kreeg een oorkonde overhandigd. ********************************************************************* De diploma uitreiking voor de geslaagden van de Chr. Lagere Landbouwschool te Workum vond plaats in Ons Gebouw. De bijeenkomst werd geopend met schriftlezing en gebed. R. de Groot, hoofd van de school, kreeg een stukje Makkumer aardewerk aangeboden als blijk van waardering voor het vele werk dat De Groot heeft verricht. Verschillende sprekers voerden het woord, waar onder burgemeester Russchen, namens de ouders sprak A. Gaastra. De geslaagden uit deze omgeving waren: Siebe J. Bokma Workum, Gerrit Folkertsma Hindeloopen, Hendrik P. Gaastra Workum, Pieter Groenhof Heidenschap, Luitzen Jorritsma Ferwoude, Atze Lootsma Workum, Tjomme Rusticus Ferwoude. ********************************************************************* Een nieuwe lente – een nieuwe fiets. Keuze uit de beste Nederlandse merken. G. S. Visser, Merk. / Flink meisje gevraagd. Hotel De Wijnberg. / Een nieuw rijwiel, koop dan een Phoenix. Firma Romkema. / Een gedistingeerd parfum, passend bij uw persoonlijkheid vindt u in een aardige verpakking bij Fa. Dirk Kemker. Vervolg zie volgende week

PALLIE SPORT

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts. TANDARTS Donderdag 2 t/m zondag 5 juni 2011 Tandartspraktijk O.Y. Hoekstra Ds. Touwenlaan 1, 8754 BP Makkum, tel: 0515-232380 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Donderdag 2 juni 2011 HEMELVAARTSDAG WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur Hemelvaart van de Heer (Viering te Witmarsum) Baptisten Kerk: - 9.30 uur dienst Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds D.M. Hasper, dienst in It Heidenskip Evenals vorig jaar is het mogelijk, wandelend (vertrek 8.00 uur) of fietsend (vertrek 9.00 uur) of per kerkauto of met eigen vervoer naar it Heidenskip te gaan. Wandelaars en fietsers en vertrekken vanaf de Sporthal de Rolpeal. Na de dienst is er de gelegenheid om gezamenlijk te koffiedrinken. IT HEIDENSKIP - 9.30 uur ds. D. Hasper, gezamenlijk met PKN gemeente Workum

Zondag 5 juni 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur Parochievoorganger Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. F. Bandstra (Heilig Avondmaal) Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds D. Hasper, dienst de Klameare - 16.30 uur pastor G.H. Visser, Jeugddienst Oer de Toer - 9 juni Bijbellezing 15.00 uur, Nij Mariënacker mevr. H. Leeuw Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur br. H. Klinkvis, dienst in Makkum

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen Activiteitenprogramma Waldrikhiem

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur.

SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 17,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Aukje 06-41804861.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg 7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h

Henk Gorter heeft deze week de lens gericht op het pand op de hoek van het Houtmolestreekje en het Dwarsnoard. Op de oude foto, die uit 1932 dateert, ziet men op de achtergrond de Houtmolen. Er is een ansichtkaart met dezelfde afbeelding waarop de titel ‘Bolwerk’ voorkomt. Deze aanduiding is niet geheel vreemd. Op het einde van het Dwarsnoard eindigde namelijk het middeleeuwse Workum waarvan de toegang was versterkt door een poort en een bolwerk, het huidige Algeraburren. In 1956 werd het water vanaf de Trekvaart tot het begin van het Houtmolestreekje gedempt.

Kaatsstrijd fanatiek

IT HEIDENSKIP - 11.00 uur ds. D. Hasper

NOARD 53 TEL. 542222

EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Workum van vroeger en nu

Op zaterdag 28 mei was er weer de eerste ledenpartij voor de kaatsjeugd van ‘Trye yn ien’. De Partij werd gesponsord door kringloopwinkel De Ringh en er waren 3 parturen bij de oudste en 4 parturen bij de Jongste Jeugd. Ondanks de harde wind werd er fanatiek gestreden en goed gekaatst. Omdat er een oneven aantal deelnemers bij de oudere jeugd was moest er worden bij geloot. Hierdoor kaatste Heline Koning dit keer niet bij

Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers) Woensdag 01-06

10.00 uur

Gezellig koffie leute

Vrijdag 03-06

09.30 uur

Gymnastiek

Maandag 06-06

14.00 uur

Sjoelen

Woensdag 08-06

10.00 uur

Gezellig koffie leute

Voor in u agenda: Vrijdag 10 juni gastendag Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker: Mariënacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

Collecteren voor extra ‘vangnet’ gehandicapten Handicap.nl is op zoek naar mensen die willen helpen met de collecte van 6 tot en met 11 juni. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het zogenaamde Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten de regelingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de zorgverzekeraar vallen. De Ango komt al sinds 1927 op voor gehandicapten en chronisch zieken. Daar waar de overheid of de zorgverzekeraar het laat afweten, springt de Ango bij waar nodig is. Iedereen met een handicap loopt vroeg of laat tegen problemen of kosten aan. Ango is de brug tussen overheid en zorgverzekeraar en zorgt dat het geld er wél komt. Voor die gewenste autoaanpassing, studie of computer. Wilt u helpen, meld u dan aan op telefoonnummer 033-4654343 (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur) of per email: info@handicap.nl. Meer informatie op www.handicap.nl.

de jongste maar bij de oudere jeugd. Zij kaatste samen met Jildert Stellingwerf boven verwachting goed, wat resulteerde in een 1e prijs! Ook de jongste jeugd gaf deze eerste leden partij meteen vol gas. Voor Theunis Kok was het de allereerste wedstrijd van zijn kaatscarrière, samen met de inmiddels ervaren Rick de Vries, eindigden zij deze middag met een gouden plak. Trots verlieten zij het veld met een krans om de nek! Bij de oudste jeugd ging de tweede prijs naar het partuur van Jeltje de Boer en Klaas Marten de Groot. De eerste prijs ging naar het sterk kaatsende partuur van Jildert Stellingwerf en Heline Koning. Bij de Jongste jeugd ging de tweede prijs naar het partuur van Roy Voetman en Fenna Terpstra en de eerste prijs was voor Rick de Vries en Theunis Kok.

Inbraak Speerstra: rookwaar gestolen In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij garage Speerstra aan de Spoardyk in Workum. Het dievengilde verschafte zich toegang tot de garage door de deur te forceren. Er werd voornamelijk rookwaar (sigaretten, shag) weggenomen. De inbrekers gingen professioneel te werk. Ze hebben bij hun strooptocht waarschijnlijk elders in Workum gestolen kentekenplaten gebruikt. Ze hadden een band van de auto van Eize Speerstra, die bij de garage woont, laten leeglopen zodat hij hen niet zou kunnen achtervolgen. Tevens had men de deuren van zijn woning met touw vastgeknoopt. Het zou mooi zijn als iemand in de bewuste nacht iets zou hebben gezien dat kan leiden tot de opsporing van de dieven.

Fierljepwedstrijden It Heidenskip 2011 Vrijdag 17 juni Zaterdag 18 juni Zaterdag 18 juni Zaterdag 23 juli Zaterdag 23 juli Zaterdag 30 juli dinsdag 16 aug woensdag 17 aug woensdag 17 aug zaterdag 3 sept

19.00 uur 14.30 uur 19.00 uur 14.30 uur 19.00 uur 10.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 14.30 uur 18.30 uur 16.00 uur

3e klas wedstrijd 2e klas wedstrijd 1e klas wedstrijd 2e klas wedstrijd 1e klas wedstrijd voorrondes NFM Finale NFM thema Striphelden 1e klas wedstrijd 3e klas wedstrijd 2e klas wedstrijd clubkampioenschap


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

GEBOREN ********************************************

Geen pijn meer Geen strijd meer

Diep bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame vrouw, onze moeder en oma

Antje Hoekstra-Walstra * Zwolle, 13 februari 1942 † Sneek, 25 mei 2011

Workum Workum Workum Assen Leeuwarden

Leven uit ons leven, wat ben je lief en klein. We hadden niet durven dromen, dat het zo mooi zou zijn.

Johanna Wilhelmina

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

roepnaam:

Jolien

24 mei 2011 23.35 uur - 2390 gram - 46 cm Trotse ouders Johan-Willem en Dita Feenstra Djipwei 7, 8761 PK Ferwoude Bezoek vinden we heel fijn, maar mag dat na een telefoontje zijn? 06-51165452

********************************************

OVERLIJDEN Samen plezier, samen op reis Samen een eenheid, samen eigenwijs Samen kwaad en samen goed Samen verdriet en samen weer moed Nu verder alleen, dat doet pijn Te weten nooit meer samen te zijn

: : : : :

J. Hoekstra Freddy en Alie Jan en Petra Roelie Tjitze en kleinkinderen

De teraardebestelling heeft in familiekring plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Workum op zaterdag 28 mei. Correspondentieadres: Fam. Hoekstra Hegeterp 16 8711 EN Workum

Bij het opgaan van de zon is tot ons verdriet rustig uit het leven weggegleden onze schoonzuster en tante

Antje Hoekstra-Walstra Wij herinneren Antje en tante als een hartelijke en warme persoonlijkheid. Wij wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Jaap en Paula (Fanny in herinnering) Joop en Giny Albert en Annemiek Kinderen en kleinkinderen

Na een langdurig ziekbed is in alle rust van mij heengegaan mijn lieve vrouw

Sylvia Morien * Nootdorp, 28 december 1954 † Bolsward, 23 mei 2011 Makkum: Nico Morien Correspondentieadres: Trasmolen 43 8754 GL Makkum De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 28 mei plaatsgevonden te Goutum.

Fan ús is hinnegien op 21 maaie ús dierbere freon

Inne Feenstra Hij hat ús in soad libbens wysheid jûn dat wy nea ferjitte sille. Warkum: Harmen en Japke

Te koop Vissermanshuisje, Buren 9 te Gaast In de dorpskern van het karakteristieke dorpje Gaast, op steenworp afstand van het IJsselmeer, vindt u aan de Buren 9 dit unieke vissermanshuisje uit eind negentiende eeuw op 158 m2 eigen grond. Diverse elementen zoals de originele stenen keukenvloer zijn behouden gebleven. Recent is in de woonkamer de gehele houten vloer vernieuwd. De ruime tuin ligt op het Zuidoosten. Dit is een woning bij uitstek voor starters die de handen uit de mouwen willen steken, maar wel in een uniek stukje geschiedenis van Fryslân willen wonen. Indeling: Begane grond: Woonkamer, keuken, toilet, douche en berging. Eerste etage: Overloop, 3 kamers.

Vraagprijs: € 105.000,- k.k. Info: 06 39 775500

Rozen op stam Rozen stam alle kleuren nu 50% korting van € 24,95 voor

€ 14,95

Pioenroos in grote pot Vele soorten lavendel!! In verband met het HEMELVAARTSWEEKEND is onze winkel/showroom

Tuincentrum

Walinga

van donderdag 2 juni t/m zaterdag 4 juni gesloten ....... ook zeker een bezoekje waard De Marne 61 (achter de watertoren) Bolsward

Voor storingen kunt u contact opnemen met: 06-54391110 Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Afvalverwerking, transport en recycling bv

Totaal recycling voor al uw afval

Merktegels-Bodemprijzen!!

TEGELOUTLET Super goedkoop

Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

Topkwaliteit wand & vloer

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552 www.visserafvalverwerking.nl

NIEUW

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

WWW.TEGELWALHALLA.NL

Van der Wal Grafmonumenten HET ADRES VOOR UW:

Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachines en alle andere tuinmachines TEVENS QUADS EN TRIKES

Rolgordijnen

Verhuur verticuteermachine en slijpen van kettingzaagkettingen

P SCHER

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen

Voor reparaties worden machines GRATIS gehaald en gebracht

Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

ngcaf i w s . w ww

eseptember.nl

20.00 uur aanvang

A I N SD A G D E R E D IE

V O ND

N E T R A D M O NE Y Z A T E R DA G 1 1 J U

Tapijthuis

SE Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in: • Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Een huis vol woonideeën

NI

UR O T N O E C N A D T HE O P T E MB E R P O P

E N T A L U DE M N E S ’ J D M F M O M E T S LA A RRE GA E N F E RW

TUSSEN P EMBERPOP.NL N I E R R E T L A V I T T FE S W. SE P

W I N FO : W


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 4

Open dag grootste gemaal van Fryslân wordt succes Zaterdag hebben zeshonderd mensen de werking van het grootste gemaal van Fryslân van dichtbij ervaren. Dit gebeurde tijdens de open dag van het J.L. Hoogland-gemaal van Wetterskip Fryslân in Stavoren. Het gemaal is na de renovatie klaar voor de toekomst en speelt bij droogte en wateroverlast een cruciale rol in het watermanagement van Fryslân. De bezoekers hebben ervaren dat een gemaal van deze omvang uniek is. De enorme waterpompen kunnen nu op afstand bediend worden, waarmee ze drie zwembaden vol water per minuut kunnen wegpompen. Dit is nodig om wateroverlast te helpen voorkomen. Daarnaast kan het gemaal bij extreme droogte water inlaten. Tijdens de open dag konden kinderen in een Aquabubble (een transparante bal met een doorsnee van ruim twee meter, gevuld met lucht) over water lopen, terwijl medewerkers van Wetterskip Fryslân de bezoekers informeerden over de verbeteringen aan het gemaal. Om 10.00 uur startte de open dag

met de bekendmaking van de winnaars van de kleur- en tekenwedstrijd. Kinderen van basisschool De Skutslús uit Stavoren deden hier aan mee. De uitreiking werd gedaan door Aaltje Rispens, lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân. Zij vertelde aan de kinderen welke verbeteringen aan het gemaal waren gedaan en wat de functie van het gemaal is. “Het gemaal is klaar voor de toekomst”, aldus Aaltje Rispens. De prijswinnaars zijn Wanda Sijtsma (4 jaar), Annemar Smid (6 jaar), Fardau de Vries (8 jaar) en Gardus Smid (12 jaar). Veel gezinnen met kinderen maar ook ouderen lieten zich door medewerkers van Wetterskip Fryslân informeren over hoe het gemaal werkt en wat het belang er van is voor heel Fryslân. Duidelijk werd hoe, door het inzetten van het gemaal, iedereen in Fryslân de voeten droog houdt. Kinderen werden vermaakt door een clown die onder andere ballonnen in allerlei vormen maakte. Verder liet een film historische beelden en de renovatie van het gemaal zien.

Elfstedenwandeltocht van start Vanmorgen om 07.00 uur starten de wandelaars voor de 65e keer vanuit stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden om in vijf dagetappes de Elfstedenroute af te leggen. De tocht duurt van dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 4 juni en voert dag één van Leeuwarden naar Sloten (48,5 km), dag twee van Sloten naar Workum (45 km), dag drie (Hemelvaartsdag) van Workum naar Franeker (42 km), dag vier van Franeker naar Dokkum (46 km) en dag vijf van Dokkum naar Leeuwarden (27 km) waarbij de finish opnieuw in stadsschouwburg De Harmonie is. Hier vindt een feestelijk slotevenement plaats met medewerking van feestorkest De Wiko’s. Volgens traditie bestaat weer de mogelijkheid om voor de gehele tocht een verblijf op een binnen-

vaartschip te boeken (eventueel met vol pension). De vier binnenvaartschepen varen na de start elke dag naar de finishplaats zodat de wandelaar daar weer kan overnachten. Gisteren was de incheck voor bootslapers in De Harmonie. Vanaf 18.00 uur scheepten de wandelaars die gebruik maken van de slaapschepen, zich in. De andere wandelaars hebben via de post op hun huisadres de startkaart al ontvangen en hoeven, in tegenstelling tot vorige jaren, hiervoor niet meer persoonlijk vooraf naar Leeuwarden te komen. Door de veranderingen bij fusiegemeente Súdwest-Fryslân is het gemeentehuis van IJlst helaas niet meer als rustpost beschikbaar voor onze tochtdeelnemers. Daarom zal in IJlst Stadsherberg Het Wapen van IJlst dienen als

onderkomen voor Rode Kruisverzorging en stempelpost. Hierdoor is de dagetappe bijna 2 kilometer korter! Op de vierde dag zal de route tussen Ried en Barthlehiem volledig anders zijn. Eenmaal per vijf jaar verleggen we de route naar de ‘Hel van het Noorden’, daardoor zal de route over dorpen als Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie en Oude Leije voeren om vervolgens bij Barthlehiem weer aan te sluiten op het gebruikelijke traject. Ook de start in Franeker zal nu in het centrum bij het oude stadhuis plaatsvinden. Het startschot zal dagelijks door de burgemeester van de betreffende gemeente worden gelost. Ook zijn er diverse gemeentes die hun bewoners hebben

gevraagd om massaal steun te betuigen aan de passerende wandelaars. Dit komt tot uiting door het verbaal aanmoedigen en/of door muzikale ondersteuning (van korpsen, koren tot en met muziekgroepjes of solomuzikanten). Ook vinden de deelnemers het prachtig als er gevlagd wordt aan de route. Elke dag hebben de wandelaars gelegenheid om de dagafstand in 12 uren af te leggen. De start is altijd om 07.00 uur en de finish sluit elke dag om 19.00 uur. Totaal nemen circa 1300 wandelaars deel. Zij zijn verdeeld in ruim 800 vijfdaagse en 500 eendaagse deelnemers. De deelnemers komen voor het grootste deel uit Nederland, vanuit het buitenland zijn België, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Zweden vertegenwoordigd.

TX 11 wordt gerestaureerd

Postbezorging uit garageboxen Het is de fractie van de Frysk Nationale Partij ter ore gekomen dat straks in onze gemeente op zijn minst vijf garageboxen gebruikt zullen worden als depot voor postbezorgers, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. De fractie vroeg zich af of dergelijke ondernemersactiviteiten in garageboxen wel in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen voor de vestiging van ondernemingen. Verder is de FNP nieuwsgierig naar de grote plannen van de Koninklijke Watersport Sneek die volgens het Sneeker Nieuwsblad plannen ontwikkelt om een tunnel te laten maken naar het starteiland in het Sneekermeer. De fractie vroeg zich af of het college op de hoogte is van deze plannen en of er al een bijdrage gevraagd is om de kosten te dekken. Wethouder Maarten Offinga kon kort zijn in de beantwoording. Van beide is de gemeente tot op heden niets bekend. Het college wacht de ontwikkelingen af en zal dan gepast reageren op mogelijke aanvragen. De FNP-fractie moet het voorlopig doen zonder de inbreng van Lucy Postmus die volgens burgemeester Hayo Apotheker langdurig afwezig zal zijn wegens een ernstige ziekte. (JB)

Pipegaal veilig door verkeer

Fiets gestolen

Dit jaar heeft de Pipegaal weer meegedaan aan het verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee gedeeltes. Eerst is er het schriftelijk examen om de theoretische kennis te toetsen. Spannend, een ‘echte’ agent kwam in de groep om instructie te geven en vervolgens konden de kinderen aan de slag. Een enkeling kreeg een herkansing, maar gelukkig bleek de kennis bij alle kinderen goed te zijn. Donderdag 19 mei gingen de kinderen voor het praktijkexamen naar Bolsward omdat verkeerslichten een rol spelen in het examen. Na een klein uur fietsen

waren ze er en konden de fietsen gecontroleerd worden. Uiteraard allemaal goedgekeurd! Vervolgens gingen de kinderen in drietallen (wel keurig achter elkaar) de route rijden. Een enkeling had veel aandacht voor de omgeving en vergat daardoor de pijlen te volgen maar gelukkig kwamen alle kinderen weer heelhuids terug bij het politiebureau. Allemaal geslaagd! Daarna kregen de kinderen ook nog informatie van een vrachtwagenchauffeur over de dode hoek. De beelden maakten meer duidelijk dan woorden kunnen doen.

Morgen in Filmtheater Morgen is het de eerste woensdag in juni en dus is het ‘Filmtheaterdag’ in Workum! Om 16.00 uur wordt een betoverend leuk avontuur vertoond voor het hele gezin (Johan Nijenhuis, Nederland 2010, vanaf 6 jaar, 90 minuten). Het is de verfilming van een bekend en succesvol kinderboek van Paul van Loon en zit boordevol vrolijke liedjes, humor en een vleugje magie. Een groot avontuur begint soms met een klein eitje. Dat ontdekt de tovenaar Kwark als hij in het Heksenbos een ei vindt waar geen vogel uitkomt maar een klein meisje. Een miniheksje, dat dolgraag net zo goed wil leren toveren als haar vader en ze is dan ook dolblij als ze naar de Heksenschool mag. Behalve leren toveren vliegt het miniheksje graag op haar bezemsteel door het Heksenbos. Maar wanneer het bestaan van het Heksenbos wordt bedreigd, moet ze samen met het jongetje Tommie alles op alles zetten om het Heksenbos te redden... Om 20.00 uur wordt een statig familiedrama vertoond dat gaandeweg verandert in een gepassioneerd liefdesverhaal (Luca Guadagnino, Italië 2009, 119 minuten, NL ondertiteld). In de hoofdrollen: Tilda Swinton, Flavio Parenti, Alba Rohrwachter, Edoardo Gabriellini. ‘Een Recchi verliest nooit.’ Het wordt er ingepeperd bij Edoardo en Gianluca, de kleinzonen van een textielmagnaat. Het familiebedrijf heeft de nodige rijkdom opgeleverd, en dat brengt verplichtingen met zich mee. Een Recchi doet in zijn jonge jaren aan atletiek, en behoort dan te winnen. Wanneer Edoardo op een dag toch een wedstrijd verliest, wordt dat door zijn familie niet zwaar opgenomen, maar grote gevolgen heeft het voorval wel. De jonge kok die Edoardo die ochtend verslagen heeft, komt hem dezelfde avond een taart brengen. Het is het begin van een vriendschap die vooral het leven van Edoardo’s moeder Emma (Tilda Swinton) volledig zal veranderen. Tancredi Recchi huwde Emma, die geen Italiaanse is, maar Russisch een afkomst die ze voor de familie van haar man altijd heeft

Batavus herenfiets antracietkleurig. Herkenbaar: voorkant zadel stuk en rem links defect. Fiets gestolen op de Merk naast de trap van het gemeentehuis op zondagavond j.l. tussen 18.00 en 22.00 uur. Wie iets heeft gezien of weet waar de fiets is, graag even bellen. Fam Sijtsma telefoonnummer 0515-543218.

moeten verdoezelen. Emma, zo wordt langzaam duidelijk, is de spil van de film. Verleid door zijn kookkunst valt zij voor Antonio, de vriend van haar zoon. Dit is een film als een zesgangen diner: overdadig, maar ook aangenaam en indrukwekkend. Dat het drama niet al te machtig wordt, is voor een groot deel te danken aan Tilda Swinton. De eigenzinnige actrice, die al twee keer eerder samenwerkte met Guadagnino, had als coproducent een grote invloed op het eindresultaat. Haar beheerste spel maakt de film tot een feest voor fijnproevers. Voor meer informatie over het filmprogramma van Filmtheater Workum en voor het reserveren van zitplaatsen, ga naar w w w. f i l m t h e a t e r w o r k u m . n l . Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het filmtheater aan de Emmabuert 16 in Workum. De zaal opent een half uur voor aanvang van de films.

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 (0515) 543297 Fax: E-mail: frisokrant@planet.nlInspectie van de TX 11 door scheepstimmerman Harold de Lange en hellingbaas Erick Mulder, in het water bij scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. Op de achtergrond de zogenoemde Groene Loods, waar de blazer haar extreme make-over zal ondergaan de komende maanden. Foto Anja Grassmid.

Als alles goed gaat wordt de blazer TX 11 op dinsdag 31 mei vanaf 14.00 uur uit het water getakeld. Dit is het startschot van een zeer grondige levensreddende restauratie, door de mannen van scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. Sinds twee jaar ligt de prachtige blazer TX 11 in de Blazerhaven tegenover werf De Hoop. Blazers zijn forse vissersschepen, speciaal gebouwd voor visserij op Noordzee, Waddenzee en Zuiderzee. Vooral de Texelaars waren

dol op dit model. Blazers werden ongeveer een eeuw geleden ontworpen en gebouwd door de legendarische hellingbaas Ulbe Zwolsman, in Workum op scheepstimmerwerf De Hoop. Nu bestaan alleen nog de TX 33, in Makkum, en de TX 11, in Workum dus. Een groep vrijwilligers zorgt daar al twee jaar goed voor de TX 11, samen met de mannen van De Hoop. Het schip is in bruikleen van de Vrienden van het Zuiderzeemuseum. In 2010 werd duidelijk dat de TX

11 ingrijpend gerestaureerd zou moeten worden om de tand des tijds te doorstaan. Cultuurfondsen hebben een flinke duit in het zakje gedaan en toen nodigde het Zuiderzeemuseum drie scheepsbouwers uit om een restauratieplan-met-prijskaartje te maken. Werf de Hoop heeft afgelopen woensdag de opdracht gekregen. De TX 11 blijft dus in Workum. Aanstaande dinsdag om 14.00 uur komt er een grote hijskraan naar het terrein van Sietse Visser, aan de Hearekeunst. Daar

wordt de blazer uit het water getild. Vervolgens verdwijnt zij woensdag voor een maandenlang verblijf in de Groene Loods, vlakbij de Blazerhaven. Daar gaan de scheepstimmerlieden aan het werk, om haar grondig te restaureren. Hopelijk kan zij dan volgend vaarseizoen weer ‘als nieuw’ rondvaren op het IJsselmeer met haar eigen fanclub. Via de website www.werfdehoop.nl is de restauratie te volgen in woord en beeld. En hoogstpersoonlijk een kijkje komen nemen, dat mag ook altijd.

Genieten in het Workumer treintje

Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Friesland Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn.

Steun aan goed doel Yung-an, Daphne, Baukje, Froukje en Fimmie hebben donderdagmiddag flessen ingezameld voor een goed doel, namelijk voor Kids Moving the World. Ze hebben maar liefst 15, 10 euro opgehaald. Klassewerk, meiden!

Kano waait aan Aan de Raardaburren in Workum is een onbemande kano komen aanwaaien. Inlichtingen op 0515541651, bij geen gehoor 0619086679.

Naam vergeten Zoveel mogelijk vermelden we de namen van degenen die de foto’s in onze krant hebben gemaakt. Vorige week hebben we dat echter helaas vergeten bij de foto op de voorpagina van het zwerfafval in het bushokje aan de verlengde Hearewei. Welnu, deze aansprekende foto is gemaakt door Klaas Folkerts. Ere wie ere toekomt…

Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl

 Vijfentwintig dames en heren hebben vandaag voor een week een prachtige middag gehad, hun aangeboden door de Zonnebloem. Vanaf de sporthal vertrokken ze met het bekende en fraaie Workumer toeristentreintje naar het strand. In het Strandpaviljoen stonden koffie en gebak al klaar en kon er heel gezellig worden bijgekletst. Weer in het treintje werd de terugreis aanvaard, maar die gelegenheid werd terdege aangegrepen om de deelnemers aan de tocht veel van de stad te laten zien. Zo werden onder andere de Slinkewei, de ‘seedyk’ en de nieuwbouwwijk Thomashof aangedaan. Via het station ging het tenslotte weer naar de sporthal waar vandaan de deelnemers weer werden thuisgebracht. Aan het begin van de middag waren ze daar ook al met auto’s naar toe gebracht. Ondanks de harde wind was de trip een groot succes en hadden de deelnemers een, als gezegd, prachtige middag. Lof voor de Zonnebloem die de tocht weer zo perfect in elkaar had gezet. Geweldig!

Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 5

Svea Reekers Na de afgelopen jaren de bijeenkomst in onder andere Vlieland en Lelystad gehouden te hebben, is dit jaar Workum aan de beurt. Op 2 en 3 juni zal een grote groep Dartsailers de havenkom bezetten. Eind jaren 70, begin jaren 80 werden deze boten gebouwd in verschillende types. Deze drie types, de 27, 30 en 38 voet, zullen tijdens het hemelvaartweekend aanwezig zijn in Workum. De vereniging van deze boten bestaat nu tien jaar. Ieder jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd door een van de leden. Dit jaar hebben Els Teusink en Harry Sillevis uit Workum deze taak op hun schouders genomen. Sillevis zegt: ‘‘Normaal gespro-

ken komen er ongeveer vijftien van deze prachtige schepen naar een bijeenkomst, dit jaar zijn dit er maar liefst vijfentwintig.’’ De grote opkomst is waarschijnlijk te danken aan het feit dat Workum veel culturele activiteiten biedt en vrij centraal gelegen is. Het programma van de deelnemers aan het weekend bestaat van een bezoek aan de scheepswerf tot een heerlijk diner in restaurant Sluiszicht. Ook wordt er een puzzeltocht georganiseerd en zal er een barbecue worden verzorgt door Stadscafé de Smidte. De schepen zullen de donderdag aanmeren na het vertrek van de Elfstedenwandelaars en blijven naar verwachting tot zaterdagochtend liggen.

‘Jeugd meer bewust van nadelen alcohol’ Verschillende gemeenten in Noord-Holland hebben in 2010 besloten de toegangs- en sluitingstijden van de horecagelegenheden aan te passen. Na middernacht mag men geen bezoekers meer toelaten en de zaak moest uiterlijk om 2.00 uur ’s nachts leeg en gesloten zijn. Volgens een ingekomen stuk van de actiegroep ‘Vroeg op Stap’ zouden de jongeren door deze maatregel veel minder de neiging hebben om voor het uitgaan zich bezig te houden met het zogenaamde ‘indrinken’. Het is bewezen, volgens de actiegroep, dat jongeren door de vervroegde toegangs- en sluitingstijd eerder uitgaan en eerder thuiskomen. Het alcoholgebruik bij jongeren (16 tot 23 jaar) daalt door de maatregel licht. Er zijn ruim twee keer zoveel voorstanders van de nieuwe sluitingstijden als tegenstanders. De bewustwording onder jongeren lijkt toe te nemen. Het problematische indrinkgedrag is dalende. Meer jongeren ervaren zelf de nadelige gevolgen van het uitgaan voor hun sociale leven. Omdat jongeren gemiddeld iets vroeger thuiskomen en de alcoholconsumptie is gedaald, is het aannemelijk dat zij zich er meer bewust van zijn. Daarbij speelt

‘Wegenonderhoud is rommelig’ Jacob Bouwhuis In verschillende dorpen en steden van de gemeente vindt verbetering plaats aan de wegen, in combinatie met rioleringswerken en dorpsvernieuwingsprojecten, zo constateerde donderdagavond Baukje Miedema van de fractie van de VVD tijdens de gemeenteraadsvergadering. In sommige dorpen liggen meerdere straten er tegelijk uit en wordt op hetzelfde moment aan meerdere straten gewerkt. Dit leidt tot veel overlast. Vaak duren de werkzaamheden veel langer dan is afgesproken met de dorpsgemeenschap. Voor een deel is dit te wijten aan de lange winter, zo constateerde Baukje Miedema, maar ze vindt dat de werkzaamheden ook na de winter weinig

opschieten. Het gevolg is dat de bewoners en de middenstand veel langer last hebben van de dorpsvernieuwing en onderhoudswerkzaamheden dan hun was voorgespiegeld. Ze vroeg zich tijdens het vragenuur af of het onderhoud aan wegen in een korter tijdsbestek kan plaatsvinden, zodat de bewoners gevrijwaard worden van langdurig overlast. Ook wilde ze weten waarom de klussen gelijktijdig op verschillende locaties worden aangepakt en waarom bepaalde aannemers achterliggen op de afgesproken planning. De gemeente moet een strakker beleid voeren om in de toekomst veel overlast te vermijden, zo stelde ze. De constatering van het raadslid

is terecht, merkte wethouder Wigle Sinnema op, maar een slechte herfst, een lange winter en een koud voorjaar hebben het aantal werkbare dagen van de aannemers behoorlijk verkleind. In deze periode was het onmogelijk om asfalteringwerkzaamheden uit te voeren. Veel projecten die door de voormalige gemeenten zijn opgestart in de herfst van vorig jaar zijn doorgeschoven naar dit voorjaar. Daardoor zijn veel grond-, weg- en waterbouwers op hetzelfde moment begonnen met hun achterstallige werkzaamheden op verschillende plaatsen in de gemeente Dat lijkt rommelig maar is simpelweg een gevolg van de omstandigheden. De meeste onderhoudswerkzaamheden verlopen volgens planning volgens Sin-

nema, slechts één aannemer zit in de boeteregeling vanwege het overschrijden van de aannemingstermijn die voor het bewuste werk staat. Verder deelde hij mee dat de doorgaande weg in Warns binnenkort 22 weken zal worden afgesloten in verband met rioleringswerken en de aanleg van nieuwe bestrating. Uiteraard levert dit problemen op voor de bewoners en de zakenmensen, maar een en ander is doorgesproken met de betrokkenen. Suggesties vanuit de raad om de termijn in te korten wees wethouder Sinnema van de hand. Langere werkdagen en doorwerken in de weekenden leiden tot veel hogere kosten voor gemeente en burgers.

Hegeterp wordt gerenoveerd

de publiciteit over de gevaren van alcoholgebruik ook een rol en is een deel van de jongeren anders gaan denken over uitgaan. De actiegroep vraagt gemeente Súdwest-Fryslân zich eens te verdiepen in de aanpak van Noord-Holland op dit terrein. Die vraag werd door Jentje Steringa (CDA) tijdens de raadsvergadering van donderdagavond dan ook voorgelegd aan het college. Voordat de gemeente besluit de sluitingstijden van de horeca aan te passen wordt in eerste instantie een provinciaal initiatief over deze problematiek afgewacht, aldus wethouder Andries Ekhart. Vervolgens zal het gemeentebestuur in overleg gaan met de betrokkenen om te bekijken of het Hollands sluitingsbeleid ook hier ingevoerd zal worden.

Koningin van de nacht?

Jilles blijkt sterk in teamverband Tijdens de Nederlands kampioenschappen judo voor teams in Nijmegen voor judoka’s -15 jaar heeft het team Akkermans/Jes een prima prestatie geleverd door vijfde te worden. In de voorronde werd de toon gezet, maar in de halve finale werd nipt met 3-2 verloren. Het brons wat toen het hoogst haalbare wat helaas tegen Slingerland uit Capelle aan den IJssel ook net niet lukte, er werd slechts met 3-2 verloren. Al met al wel een hele goede prestatie. Jilles Bonnema uit Koudum wist wel al zijn wedstrijden te winnen.

Juni is dit jaar de chipmaand voor uw huisdier. Deze actie wordt aangestuurd door het LICG (Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren). In verband met deze actie kunt u tegen een gereduceerd tarief uw huisdier laten chippen. Dierenartsenpraktijk van Waard tot Klif, met zowel een vestiging in Koudum als Workum, doet mee aan deze actie. Zeker in de vakantietijd komt het voor dat huisdieren gaan rondzwerven en daardoor zoek raken. Door het onderhuids aanbrengen van een microchip, kan het dier gemakkelijk getraceerd worden en teruggebracht worden naar de eigenaar. Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.vanwaardtotklif.nl.

Aan het eind van het vragenuur tijdens de raadsvergadering ging burgemeester Hayo Apotheker nog even in op het ernstige zeilongeval op het Slotermeer, waar reddingsploegen bij het ter perse gaan van deze editie nog steeds zoeken om een 24-jarige studente uit Arnhem. Drie betrokkenen zijn in het ziekenhuis opgenomen, de rest van de zeilgroep is opgevangen in Balk. (JB)

pnt, en 4e Monique Maurix met 197 pnt. B dressuur Kwintoleden - senioren (18+): 1e Gretha Politiek met 200 pnt en 2e Jacco Pol met 181 pnt. B dressuur Manegeleden - junioren: 1e Danique Homma met 194 pnt en 2e Maartje Smits met 193 pnt. B dressuur Manegeleden - senioren: 1e Antsje van Rijs 203 pnt en 2e Marjan de Vries met 192 pnt. L1 Dressuur Manegeleden: 1e Sandra Pietersma. L1 Dressuur Kwintoleden - senioren en junioren: 1e Geeske de Boer met 195 pnt en 2e Siska Kroondijk met 193 pnt. M1 + M2 dressuur Kwintoleden - senioren en junioren: 1e Nicole Hendriks met 204 pnt en 2e Mirjam Koning met 193 pnt. Stoelendans uitslag: 1e Ronja Wiegers, 2e Sarah Koning en 3e Nienke vd Veen. De 2e kampioenswedstriijd zal 17 juli a.s. worden gehouden.

In de nacht van zondag op gisteren kreeg de politie de melding om te gaan naar de kerk aan de Merk in Workum in verband met overlast van jeugd die over de steigers loopt en voor veel geluidsoverlast zorgt. Ter plaatse zijn twee dronken jongens, woonachtig in Groningen, van de steigers afgeplukt. Ze waren voor de lol de kerk aan het beklimmen. De politie heeft beide personen gewaarschuwd en weggestuurd.

Juni chipmaand voor uw huisdier

Bridgescores

Springen en dressuur leiden tot leuke strijd De 1e Kampioenswedstrijd 2011 Kwintoruiters en Manege Janssen is weer gereden, op 29 mei 2011. De deelname was grandioos met vele supporters! De deelnemers streden in de categorieën dressuur en springen tegen elkaar. De stoelendans was voor de funfactor, dat is ook belangrijk in de paardensport. Hierbij de uitslag van het ‘1-minuut punten springen’: Bij de Kwintoleden is als 1e geeindigd Mirjam Koning met 40 pnt, 2e Inge de Vries met 36 pnt en 3e met een gelijke score Angela Hendriks, Aniek de Vries, Nicole Hendriks met 16 pnt. Bij de Manegeleden werd 1e Danique Homma met 13 pnt en 2e Sandra Pietersma met 11 pnt. Uitslag B dressuur: Kwintoleden - junioren (tot 18 jaar): 1e Yvonne Keegstra met 214 pnt, 2e Angela Hendriks 209 pnt, 3e Aniek de Vries met 198

Dronken jeugd beklimt torenHet is wel duidelijk te zien dat er een renovatie op het programma staat.

Jan Pieter Dykstra Zestien woningen op de buurt Hegeterp worden momenteel in opdracht van Wonen Zuidwest Friesland, die de eigenaresse ervan is, gerenoveerd. Deze buurt bevindt zich in wat ooit als uitbreidingsplan Bascohof van start ging. Ze dateren uit de (begin)jaren zeventig en vormden met de erachter liggende Hearewei de grens van de bebouwing aan de oostkant van de stad in het genoemde plan, dat later verder oostwaarts werd aangevuld met ‘de Ikkers’. Niet alleen dat de woningen een bepaalde gedaanteverandering ondergaan, ook zal deze renovatie de kwaliteit van de woningen, die geschikt worden gemaakt voor bewoners in alle leeftijden, opwaarderen, aldus het verspreide perbericht. Hoewel de werkzaamheden al zijn begonnen, had Wonen Zuidwest Friesland vrijdagmiddag 27 mei de bewoners en andere belangstellenden, onder wie deze krant uitgenodigd, om middels een officieel getinte bijeenkomst aandacht te schenken aan de geplande gedaanteverwisseling. Bovendien zou deze bijeenkomst dan gebruikt worden om de bewoners te laten kijken en horen hoe men het project uiteindelijke gestalte wenst te geven. Wij gebruiken de verleden toekomende tijd, want helaas moest het gehele gebeuren worden geannuleerd, daar

een der bewoners van de buurt, mevrouw Hoekstra-Walstra, in de afgelopen week was overleden. Toch was een van de leden van het welkomstcomité nog ter plaatse om genodigden die niet tijdig op de hoogte waren geraakt van de afgelasting - soms door onvoorziene omstandigheden - van een en ander in kennis te stellen. Daarbij kon toch enige informatie worden verkregen, reden om ondanks de voor de buurt trieste omstandigheden, toch in deze kolommen aandacht te schenken aan dit voor de bewoners en straat belangrijke project. De gevels van de verdiepingen van de woningen worden - al duidelijk zichtbaar voor de passant gestraald en doordat het voegwerk daarbij wordt aangetast wordt dat geheel vernieuwd. De gevels vanaf begane grond tot verdiepingshoogte worden eerst met een circa vijf centimeter dikke isolatieplaat bekleed. Daaroverheen worden speciaal voor dit project vervaardigde steenstrips aangebracht. Het bijzondere van deze strips zit in de fabricatieprocedure. Het zijn namelijk wat de informant betitelde als keramische steenstrips. Het voordeel van deze als een metselsteen ogende strip is dat er nauwelijks water, vocht in kan doordringen, omdat het bakproces met hoge temperaturen geschiedt - hoger dan anders in de baksteenindustrie bij de fabricatie van metselsteen gebruikelijk.

Deze maatregel en het isoleren van de vloeren hebben, aldus onze zegsman, voor de te gebruiken energie om huis en haard te verwarmen zodanig gevolgen, dat het energielabel met een positieve plus van twee wordt opgewaardeerd. Om twee vliegen in een klap te vangen wordt het uiterlijk van de woningen niet alleen door de donkere en nu met de verdieping sterk contrasterende steenstrips mooier en moderner, maar tevens speelser, zo is al te zien, en dat vindt zijn weerslag in de aanblik van de gehele straat. De voordeuren zullen worden vervangen en de ingangspartijen worden overhuifd door een kleine luifel, waarin een lichtpunt komt, dat esthetisch een aantrekkelijke aanblik biedt en een bijdrage levert aan de veiligheid van bewoners en buurt. Het muurgedeelte tussen naast elkaar gelegen voordeuren wordt met kunststof plankelementen bekleed, die verticaal geplaatst gedistingeerd tegenwicht bieden tegen de horizontaal aangebrachte keramische steenstrips. Voor de uitvoering van het werk is een samenwerkingsverband opgericht tussen een vijftal aannemers en onderaannemers, zodat men met uiterst korte lijnen een strakke planning kan handhaven. Voor de bouwkundige elementen in het bestek is de combinatie Agricola-Bouw 75 uit Warns, momenteel ook betrokken bij de restauratie van de St.

Gertrudiskerk in onze stad, de verantwoordelijke uitvoerder. Het installatiebedrijf Bekkema, eveneens gevestigd in Warns, wiens grondlegger ooit in Workum als smid bij Sake Holkema zijn brood verdiende, zorgt voor de sanitaire en loodgieterswerkzaamheden. Voor de gevelreiniging is een beroep gedaan op Menno Sappé Reinigingsbedrijf uit Joure, terwijl de uiterlijke verfraaiing van de woningen, zowel binnen als buiten, door Kranendonk Schilders uit Wolvega ter hand zal worden genomen. Voor sloopwerken en eventuele aan de orde zijnde verwijdering, sanering van asbestonderdelen wordt een beroep gedaan op Visser en Van Gunst, wier domicilie Akkrum is. Deze vijf betrokken bedrijven die de eerste fase van dit project, dat in Sondel met vier woningen van start ging, al hebben opgeleverd - tot tevredenheid van directie en architect - werken voor deze gelegenheid samen onder de naam Team 5. De woordvoerder van dit Team 5 sluit overigens niet uit dat in de loop van het project alsnog een informatiebijeenkomst voor bewoners zal plaatsvinden. Op dit moment heeft men er echter de voorkeur aangegeven om dit voorlopig op de lange(re) baan te schuiven. In het licht van de trieste gebeurtenis die dit uitstel veroorzaakte een zeker te begrijpen en wat meer is, te respecteren, beslissing van de samenwerkende bedrijven en de directie.

De uitslag van de zomeravondbridge van 23 mei. Het paar Van Dam/Struiksma gaan komend seizoen samenspelen. Het bezoeken van de zomeravondbridge zien zij als een goede oefening voor het komende seizoen. Zij zullen nog wel een aantal avonden moeten oefenen: er ging het nodige mis. Het paar Dooper /Van Wigcheren was de enige die groot slem uitboden en maakten. Ondanks deze prestatie kwamen zij helaas niet verder dan een 10e plaats. Op 3 oktober is de jaarvergadering van de bridgeclub en dan start ook het nieuwe seizoen 20112012. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij Ype Wijma 0514-523407. A-lijn 1 Albertje Botter & Wim Botter 58,33 2 Tine. Wijma & Ype Wijma 57,81 3 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 56,25 4 Bert de Boer & Minnie de Boer-Genee 55,21 5 Durk Keegstra & Klaas Looper 54,69 6 Gerard Zweers & Fia Zweers 48,44 7 Geertje Folkerts & Tine Venema 46,35 8 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 44,27 9 H Nauta & Nauta 40,10 10 Ed van Dam & Struiksma 38,54 B-lijn 1 Roelie Fopma & Geertje v.d. Meer 2 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 3 Diet Hoekstra & Gretha Wesselius 4 Froukje Steegenga & Sietche Ykema 5 Annie Bijlsma & Coby Lammers 6 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 7 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 8 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 9 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 10 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 11 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 12 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 13 Stien de Vries & Carrie van Straten

65,00 60,42 59,00 55,00 53,33 53,00 51,50 49,17 44,17 43,33 42,08 39,50 38,33

Taa lswyl sel

Dartsailers in groten getale naar Workum

Nieuwe apparatuur voor De Paupers 

Vrijdag 20 mei jl. konden we onze opwachting maken bij Tjalling Brouwer om de Koningin van de nacht tot bloei te zien komen. Een tiental liefhebbers was opgetrommeld om hierbij aanwezig te zijn. Deze plant bloeit eens per tien jaar, dus daar wilden wij natuurlijk getuige van zijn! Om 21.45 uur was de bloem al bijna helemaal geopend, en alle plantenliefhebbers stonden het spektakel te aanschouwen. Niet één maar wel twee bloemen in deze plant van wel 30 à 40 jaar oud. Omdat de plant, familie van de lidcactus, vorig jaar ook al gebloeid had, rees de vraag of het wel de échte Koningin van de nacht is.

Sinds kort heeft Stichting De Paupers de beschikking over een nieuwe set theaterapparatuur. Met de steun van de gemeente Nijefurd/Súdwest-Fryslân en Provinsje Fryslân, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en een flinke portie zelfwerkzaamheid. De apparatuur bestaat uit

een licht- en geluidset en een aanhangwagen voor het vervoer. De nieuwe aanwinst stelt Stichting De Paupers in staat om kleinschalige projecten optimaal uit te voeren en, wat niet onbelangrijk is, voorstellingen aanmerkelijk goedkoper aan te kunnen bieden. Als voorbeeld dient hiervoor Knûkel, de afdeling

poppentheater door Paul van Dijk. Deze voorstellingen zijn uitermate geschikt voor kleine scholen, verenigingen en theaters in de dorpen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Middels deze aanschaf en de steun van genoemde instanties is er weer een flinke stap vooruit gemaakt. Stichting De

Paupers, die vanzelfsprekend uitermate verguld is met de aanwinst, verwacht niet alleen een breder publiek te bereiken, maar ook dat jonge theatermakers van deze nieuwe mogelijkheden gebruik gaan maken. (voor meer informatie kijk ook de websites www.depaupers.nl en www.knukel.nl).

Njirre: slang; sa falsk (fûl) as in njirre – sein fan in gemien persoan; in njirre ûnder it gers – in ûnoangename saak; njirrebrod: jonge slangen, mar ek gemiene lju; njirrefenyn – fergif; njirrekrûd – slangebrea, in plant (faren)


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 6

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

CJG-ZWF iedere dinsdagavond telefonisch bereikbaar Sinds enkele weken is de website van het Centrum Jeugd en Gezin in Zuidwest Fryslân, www.cjg-zwf.nl, online. Ook is het CJG dagelijks van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-254 1 254. Deze service is uitgebreid met een avondopenstelling. Met ingang van dinsdag 17 mei 2011 is het CJG Zuidwest Fryslân iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur ook telefonisch bereikbaar.

Met de telefonische helpdesk wil het CJG-ZWF de bereikbaarheid van de samenwerkende organisaties verder ontwikkelen en verbeteren. Het CJG in Zuidwest Fryslân is een samenwerking tussen CJG- Zuidwest Fryslân, waar de gemeenten Lemsterland, Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en Súdwest

Fryslân bij zijn aangesloten, de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân, Stichting Timpaan Welzijn, Cedin en SMWF. Meer informatie over het Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân vindt u op www.cjg-zwf.nl

Het doel De gemeente heeft particuliere bedrijven geselecteerd die aan de kwaliteitseisen van de gemeente voldoen. Deze bedrijven richten zich op de opname van uw woning, de (ver)bouw, het klimaat en de energie in woningen. Ons doel is om in de periode tot 2016 bij tenminste 1.300 bestaande woningen een energiebesparing te realiseren van tenminste 45%. Een ambitieus streven, maar het moet kunnen! Want meer dan de helft van de woningen in Sneek is gebouwd vóór 1976. Verbeteren, maar hoe? Besparen op energie is soms al heel simpel. Maar er is zoveel mogelijk, dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daar gaan wij u bij helpen. Stap voor stap nemen wij u mee in het proces: Wijkbijeenkomst De gemeente geeft u een objectief en niet commercieel beeld. Met voorbeelden uit uw eigen wijk maken we duidelijk wat er verbeterd kan worden, wat dat gaat kosten en wat dat oplevert. Wie dat kan uitvoeren en hoe u dat financiert. Kortom, heel veel informatie waar u wat aan heeft. Advies van maatwerkadviseur De gemeente beveelt een aantal maatwerkadviseurs aan, die een goed leesbaar advies voor u kunnen maken. U kunt een afspraak maken met één of meerdere van deze maatwerkadviseurs. Hij of zij komt bij u thuis, bekijkt de hele situatie en komt met een concreet en leesbaar samenhangend advies op maat

Wel of niet verduurzamen Tot zover is alles nog een advies, offertes of voorstel. In de laatste stap besluit u wel of niet opdracht te geven aan de gekozen aannemer tot uitvoering van de werkzaamheden. Wellicht dat bij enkele buren dezelfde maatregelen uitgevoerd worden en u hiervoor dezelfde aannemer kunt kiezen en een prijsafspraak kunt maken. Energiekosten besparen en comfortabeler wonen? Maak dan kennis met Energiesprong Sneek! Via de website www.energiesprongsneek.nl vindt u meer informatie.

Het loket voor energiezuinig wonen

Nu in De Domp!

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

www.energiesprongsneek.nl

Vanaf 30 juni geen strippenkaart meer in Fryslân Vanaf 30 juni neemt de provincie Fryslân afscheid van de strippenkaart. Strippenkaartreizigers moeten dan de overstap naar de OV-chipkaart gemaakt hebben. Hieronder leest u wat dit voor u als OV-reiziger betekent.

met de OV-chipkaart. Zorg er dus voor dat u zo snel mogelijk uw resterende strippen opmaakt en schaf op tijd een OV-chipkaart aan. Verkoop van losse kaartjes op de bus blijft na de afschaffing van de strippenkaart gewoon bestaan. Hiervoor betaalt u wel een hoger tarief.

Afschaffing strippenkaart Op dit moment heeft u nog de keuze om op de Friese bussen te reizen met een strippenkaart óf met de OV-chipkaart. Vanaf 30 juni is de strippenkaart in Fryslân echter niet meer geldig en betaalt u uw reis

Abonnementen Reist u nu met een abonnement, dan heeft u nu nog geen OV-chipkaart nodig. De week-, maand- en jaarabonnementen blijven voorlopig nog geldig in Fryslân. De OV-chipkaart De OV-chipkaart is een nieuwe, gemakkelijke manier van betalen. Met één kaart krijgt u toegang tot het openbaar vervoer: trein, bus, tram en metro. De OV-chipkaart is ongeveer even groot als een bankpas. De kaart bevat een chip die u oplaadt met een saldo in euro’s, waarmee u binnenkort in heel Nederland kunt reizen. Reizen met de OV-chipkaart U kunt op steeds meer plaatsen in

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Marne 102 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de inpandige brandmuur. (25-05-2011) Bolsward, De Marne 61 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de machine loods, het bouwen van een nieuwe loods en het realiseren van 2 overkappingen. (19-05-2011) Bolsward, Grote Dijlakker 55 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 1 boom. (20-05-2011) Bolsward, Marktplein 8 - Vergunningaanvraag voor het slopen van het achterste woongedeelte, het verwijderen van asbesthoudend materiaal en het verbouwen van de 1e en 2e verdieping. (17-05-2011) Heeg, De Burd 6 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de zijgevel en het uitbreiden van de ligboxenstal. (19-05-2011) Heeg, De Simmerkrite 15 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een educatieve bijenstal naast de onderwaterkijkhut in het Heempark. (20-05-2011) Hichtum, Sieswerd 2 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de bestaande garage, het bouwen van een grotere garage/berging. (24-05-2011) Hommerts, Krimwei 14 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van de golfplaten en de luchtgeleiding van de ligboxenstal en het plaatsen van geïsoleerde dakpanelen en betonpanelen aan de gevel. (18-05-2011) Kimswerd, Harlingerweg 36 a - Vergunningaanvraag (bouwvergunning 2e fase) voor het oprich-

Nederland gebruikmaken van de OV-chipkaart. Klik hier voor een actueel overzicht. In Fryslân kunt u de OV-chipkaart op de vaste wal in alle bussen gebruiken, met uitzondering van speciale bussen, zoals buurtbussen, de Opstapper, belbus, Niteliner, Frysker en de deeltaxi. Daarnaast kunt u met de OV-chipkaart reizen in de treinen van de NS en in Arriva treinen in Fryslân en Groningen.

Reizen op de Waddeneilanden Met het oog op de vele buitenlandse toeristen wordt op de Waddeneilanden e-ticketing ingevoerd in plaats van de OV-chipkaart. Reizigers kunnen in de bus een kaartje blijven kopen tegen het normale tarief. De strippenkaart is vanaf 30 juni ook niet meer geldig in de bussen op de Waddeneilanden. Binnenkort kunt u een speciaal e-ticket kopen voor bus en boot dat via internet besteld kan worden. Tarief OV-chipkaart Voor reizen op de Friese vaste wal geldt een tarief van 11,8 eurocent

ten van een bedrijfswoning . (24-05-2011) Koudum, Jacobus vd Waeyenstraat 9 - Vergunningaanvraag voor het maken van een op-/afrit. (08-04-2011) Lollum, Berghuizerweg 9 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de ligboxenstal. (22-05-2011) Makkum, Brouwerssteeg 8 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de woonboerderij en het inrichten van de tuin. (12-05-2011) Makkum, Engwierderlaan 11 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een prieel in de achtertuin. (19-05-2011) Makkum, Grote Zijlroede 32 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de loods en het bouwen van een woning met bedrijfsruimte. (17-05-2011) Offingawier, Koaiwei 5 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een rijhal en het plaatsen van een bouwkeet. (28-04-2011) Sandfirden, nr 12 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een botenhuis in strijd met het bestemmingsplan. (19-05-2011) Schettens, Bittenserpaed 6 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 1 populier. (24-05-2011) Schraard, Oosterlaan 6 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de boerderij. (20-05-2011) Sneek, Iepenlaan 7 - Vergunningaanvraag voor het realiseren van 2 appartementen in het Flachgebouw. (19-05-2011) Sneek, Singel 43 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de berging/werkplaats en het verbouwen van het woonhuis met berging/werkplaats tot 4 appartementen. (18-05-2011)

per kilometer. Uitzondering hierop vormen de Qliners 350 en 351 en de Qliner 315 waarvoor respectievelijk 14,1 en 14,8 eurocent per kilometer betaald wordt. Als u met de stadsdienst Leeuwarden reist, betaalt u een tarief van 8,8 eurocent per kilometer. Naast dit kilometertarief betaalt u voor het stads- en streekvervoer een opstaptarief van 79 eurocent per busrit. Als u binnen 35 minuten nadat u hebt uitgecheckt overstapt, hoeft u dit opstaptarief niet nog een keer te betalen.

• Vaststellen van de hoogte van de tarieven. • Toezicht op een zorgvuldige en stapsgewijze invoering van de OVchipkaart. • Een goede afstemming met aangrenzende provincies zodat ook tijdens de overgangsperiode doorgaand reizen met één kaart mogelijk blijft.

De huidige leeftijdskortingen blijven met de persoonlijke OV-chipkaart gelden. Zo reizen kinderen onder de vier jaar gratis en ontvangen kinderen tot 12 jaar en senioren, net als met de strippenkaart, 34 procent korting op het kilometertarief en het opstaptarief.

Meer algemene informatie over de OV-chipkaart is op de volgende sites te vinden: • www.ov-chipkaart.nl of bel 0900-0980 (€ 0,10 per minuut) • www.connexxion.nl of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) • www.qbuzz.nl of bel 0900-728 9965 (lokaal tarief) • www.arriva.nl of bel 0900-2022022 (€ 0,10 per minuut) • www.ns.nl of bel 0900-20 21 163 (€ 0,10 per minuut)

Rol provincie De provincie is verantwoordelijk voor het bus- en treinvervoer in Fryslân. De provincie zorgt tijdens de invoering van de OV-chipkaart voor:

Sneek, Wijde Burgstraat 4 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de gevel en het vernieuwen van de gevel. (24-05-2011) Tirns, Kilewierwei 1 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de milieu-inrichting. (20-05-2011) Tjerkwerd, Singel 1 - Vergunningaanvraag voor het vervangen van de kozijnen in de voor- en zijgevel. (18-05-2011) Warns, De Klipper 1 – Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een damwand (09-05-2011) Westhem, De Kat 3 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten van de ligboxenstal. (22-05-2011) Witmarsum, De Terp 1 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een bijeenkomstgebouw. (08-03-2011) Witmarsum, De Terp 1 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een damwand. (09-05-2011) Witmarsum, Molenweg 45 - Vergunningaanvraag voor nieuwbouw van garage/berging. (23-05-2011) Wons, Wildinghelaan 7 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een opslagloods. (20-05-2011) Workum, Trekwei 13 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de voorgevel van de ligboxenstal, het plaatsen van nieuwe kozijnen, het maken van een ijsverkooppunt in strijd met het bestemmingsplan. (12-04-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-

Kijk voor meer informatie over de OV-chipkaart in Fryslân op www. frieseovchipkaart.nl

trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

AANGEVRAAGDEOMGEVINGSVERGUNNING TER INZAGE ARTIKEL 2.12 WABO

Hommerts, Jeltesloot nabij aquaduct - Aanvraag vergunning voor de bouw van een kunstwerk (zwemsteiger) bij het aquaduct Jeltesloot. Bolsward, Grootzand 14 - Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping in strijd met het bestemmingsplan. Sneek, Harste 11B - Aanvraag vergunning voor het bouwen van een dierenverblijf in strijd met het bestemmingsplan. Oudega, Rigedyk 25 - Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een houten garage in strijd met het bestemmingsplan. De betreffende aanvragen zijn in strijd met de regels van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Bij het college bestaat het voornemen tot afgifte van een omgevingsvergunning over te gaan. Alvorens daartoe over te gaan, ligt de aanvraag ingaande 1 juni 2011 gedurende 2 weken op aanvraag ter inzage bij de gemeenteloketten. Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn een schriftelijke zienswijze tegen voor-

cultuur aandacht

activiteiten

wijken koördinearje

bedrijven

groen

mening

stad

platteland

dorpen karakter

samen

fasilitearje mienskip

oansprekpunt

scholen

bewenners

toekomst leefberens

ferdieling wen- en leefomstannichheden

gemeente

gebouwen ruimte

voorzieningen

veiligheid

útfieren

nieuwbouw

ontwikkeling

Súdwest Fryslân

natuur

wonen

bewoners

ynsette

waterkrêft

recreatie ynwenners

wiken

realisearjen

vervoer

bestjoeren sinjalearje doarp behouden

kennis

bydrage

Samen optrekken behoort natuurlijk tot de mogelijkheden van deelname aan Energiesprong. Contact met bank/ tussenpersoon Het bouwplan ligt klaar en de kosten zijn helder: tijd om de financiering uit te zoeken. Hiervoor kunt u terecht bij uw bank of tussenpersoon. Zij maken een financieel plan met een kostenraming. Met als uitgangspunt dat uw energielasten evenveel dalen als uw hypotheeklasten toenemen.

jeugd

wyk

De gemeente Súdwest Fryslân is halverwege maart met het project gestart om 1300 woningen in Sneek energiezuiniger te maken, onder de naam Energiesprong Sneek. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Fryslân en Agentschap NL en wordt uitgevoerd door Grontmij en Seinen projectontwikkeling. Het plan maakt onderdeel uit van het 100.000 woningenplan van de provincie. Sneek is de eerste stad waar op deze schaal op projectmatige wijze woningen energiezuiniger gemaakt worden.

Offerteaanvraag aannemer In de heldere en leesbare samenvatting bij het maatwerkadvies staan de maatregelen, de kosten (goede schatting op basis van gemiddelden)en besparing. Voor u, of misschien voor u én uw buren.

burgerpanel

mensen

Op feestdagen wordt er geen huisvuil opgehaald, raadpleeg uw milieukalender voor de inhaaldag.

Energiesprong Sneek gaat verder! Na de eerste 3 succesvolle informatiebijeenkomsten in de wijk Stadsfenne, zijn er nu ook bijeenkomsten in de wijk de Domp. Dit is voor de zomer de laatste wijk waar informatiebijeenkomsten worden gehouden.

kollektive belangen

historisch

Pinksterdag) zijn de gemeenteloketten en de milieustraten gesloten.

Het loket voor energiezuinig wonen

praten

Op maandag 28 mei (Tweede

Súdwest Fryslân

stêd

weiland

Energiesprong Sneek

Gemeente gesloten met Hemelvaart en Pinksteren Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) zijn de gemeenteloketten en de milieustraten gesloten. Op vrijdag 18 mei zijn de gemeenteloketten gesloten maar de milieustraten wel open.

1ste Jaargang | Week 2 2011

Meld u aan voor het burgerpanel! Laat van u horen! Wij willen graag uw mening horen over plannen en ontwikkelingen in de gemeente Súdwest Fryslân. Wilt u ook meedenken en meepraten? Via een enquête op internet kunt u uw mening geven over verschillende onderwerpen. Geef u op als deelnemer aan het burgerpanel.

www.gemeentesudwestfryslan.nl

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezonsheidszorg (JGZ) Fryslân de handen ineen metTimpaan, CEDIN en Maatschappelijk Werk. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus uitgebreid worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

Het CJG-Zuidwest Fryslân stelt zich voor! Het CJG is de plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is geen nieuwe organisatie, maar een samenwerkingsverband tussen bestaande partijen die hun krachten bundelen. De kern van het CJG wordt gevormd door het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en drie procesmanagers vanuit de gemeenten Littenseradiel, Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland.

Daarnaast worden verschillende lokale partijen bij het CJG betrokken. Het totale aanbod van deze organisaties voor ouders/verzorgers wordt gebundeld in het CJG. Op deze manier wil de gemeente voor ouders/verzorgers een beter overzicht van het aanbod creëren en het makkelijker maken om informatie en advies te krijgen.

Centra in Zuidwest Friesland Er zijn het afgelopen jaar twee locaties van het Centrum Jeugd en Gezin geopend: in Lemmer en Koudum. Hier zijn de eerste consultatiebureaus omgebouwd naar een Centrum Jeugd en Gezin. Met de informatie vanuit deze pilots wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zuidwest Friesland verder ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat u in Zuidwest Friesland terecht kunnen bij tien vernieuwde centra waar advies, ondersteuning en hulp op maat op het brede terrein van opvoeden en opgroeien wordt aangeboden. Niet alleen aan ouders van kinderen van 0-4 jaar, maar ook aan jongeren tot 12 jaar en aan professionals. Zo wordt het huidige consultatiebureau onderdeel van een brede jeugdketen en wordt de dienstverlening aan jeugd en ouders opgewaardeerd. In een reeks van artikelen en interviews stelt het CJG-Zuidwest Fryslân zich aan u voor. Wietske de Koe van Timpaan geeft volgend maand de aftrap. Lees volgende keer in deze krant wat zij te vertellen heeft!

Meer informatie over het Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Friesland vindt u op www.cjg-zwf.nl. Het CJG is op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar, via 0900 - 254 1 254.

noemd voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Arum, Sytzamaweg 1 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een erfafscheiding. (30-05-2011) Heeg, it Butlan - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van Sleufsilo’s. (23-05-2011) Heeg, Tsjerkesleat 15 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een schutting. (25-05-2011) Kimswerd, Harlingerweg 26 - Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning, het veranderen van de in-/uitrit en het kappen van een boom. (23-05-2011) Loënga, Pasfeardyk 10 - Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de ligboxenstal. (03-06-2011) Molkwerum, De Wymerts 10 - Verlenging beslistermijn voor het verplaatsen van een dam (in-uitrit). (01-06-2011) Oosthem, Ald Rien 18 - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning. (23-05-2011) Oosthem, Nijezyl 29 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een toiletgebouw. (10-06-2011) Oppenhuizen, Uitwellingerga, Gaastmeer Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 3 welkomst/ informatieborden. (23-05-2011) Oudega, Rigedyk 25 - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een houten garage. (23-05-2011) Koudum, Jacobus van de Waeyenstraat 9 Verlenging beslistermijn voor het maken van een op-afrit. (03-06-2011) Sneek, Oude Oppenhuizerweg 20 Verlenging beslistermijn voor de interne verbouwing en het wijzigen van de bestemming. (30-05-2011) Workum, Trekwei 13 - Verlenging beslistermijn voor het slopen van de voorgevel van de ligboxenstal, het plaatsen van nieuwe kozijnen en het maken van een ijsverkooppunt in strijd met het bestemmingsplan. (07-06-2011)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Grootzand 14 - Verleende vergun-

ning voor het plaatsen van een terrasoverkapping in strijd met het bestemmingsplan. Bolsward, Kleine Dijlakker 17 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de kleuren van het schilderwerk van de voorgevel van een monument. Bolsward, Kleine Dijlakker 45 - Verleende vergunning voor het plaatsen van nostalgisch uithangbord. (23-05-2011) Hommerts, Jeltesloot nabij aquaduct - Verleende vergunning voor de bouw van een kunstwerk (zwemsteiger) bij het aquaduct Jeltesloot. It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 34 - Verleende vergunning voor het bouwen van een nieuwe stal. (13-05-2011) It Heidenskip, Ursuladyk 5 - Verleende vergunning voor het slopen van een deel van de stal en de verbouw van de bestaande stal. (13-05-2011) Sneek, Lemmerweg 14/Balthuskade 11 - Verleende vergunning voor het kappen van 1 paardenkastanje. (19-05-2011) Lollum, Bayumerleane 5 - Verleende vergunning voor brandveilig gebruik van een logiesverblijf. (19-10-2010) Lollum, Noordereind 21 - Verleende vergunning voor de nieuwbouw van een ligboxenstal. (23-05-2011) Lollum, Waaxenserweg 13 - Verleende vergunning voor brandveilig gebruik van Basisschool CBS De Gielguorde. (16-05-2011) Makkum, Cynthia Lenigestraat 22 - Verleende vergunning voor het verbouwen van de tandartspraktijk. (19-05-2011) Parrega, Angterperlaan 2a - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de bestaande machineberging. (20-05-2011) Schettens, v. Osingaweg 43 - Verleende vergunning voor brandveilig gebruik Basisschool CBS De Trijetine. (16-02-2011) Sneek, Bredyk 4 - Verleende vergunning voor de uitbreiding en renovatie van de school en het maken van een in-/uitrit. (20-05-2011) Sneek, Groen van Prinstererstraat 2 - Verleende vergunning voor het vergroten van de garage in strijd met het bestemmingsplan. (23-05-2011) Sneek, Kleinzand 21 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de entree, het vervangen van het voorgevelkozijn. (23-05-2011) Sneek, Kruiswater 16 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de voorgevel. (23-05-2011) Sneek, Malta 1a - Verleende vergunning voor het plaatsen van een hijskraan voor de coachboot. (23-05-2011) Sneek, Noardwei - Verleende vergunning voor het bouwen van 39 koopwoningen en 41 huurwoningen. (23-05-2011)

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest Fryslân | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWEST FRYSLÂN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Maandag 18.00 – 20.00 uur (avond) LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Donderdag 18.00 – 20.00 uur (avond) LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdag 18.00 - 20.00 uur (avond) De gemeente Súdwest Fryslân is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sudwest Fryslan en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEU-STRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 7

Gelden bruggen en sluizen nu aangepast Zoals wethouder Maarten Offinga in de vorige raadsvergadering al aankondigde moeten de tarieven voor bootpassagegelden hier en daar wat worden aangepast. De belastingverordening die dit regelde heeft namelijk een groot aantal verontruste reacties van burgers en ondernemers opgeleverd. Vooral het ontbreken van abonnementen bij doorvaarten en het hoge bruggeldtarief voor een doorvaart buiten het seizoen vielen slecht. In de geldende belastingverordening was enkel een abonnement opgenomen voor de doorvaart in Sneek en de toenmalige gemeente Nijefurd. In het kader van harmonisatie van doorvaarttarieven vindt het college dat voor elke brug en sluis in Súdwest-Fryslân de mogelijkheid van een abonnement moet zijn. Het tarief is gebaseerd op een verhouding van vijftien maal een enkele doorvaart. Een abonnement voor een enkele brug zal 15 euro kosten, voor een doorvaart 30 euro en voor een sluis 75 euro. Het enige nadeel van de nieuwe regeling zal zijn dat het voor de brugwachters lastiger zal zijn om een gedegen controle uit te voeren op de getoonde abonnementen. Het ontwerp van de passageabonnementen moet dusdanig zijn dat misbruik wordt voorkomen. Verder wordt een streep gezet door het hoge tarief voor een doorvaart buiten het seizoen, zoals dat gebruikelijk was in Sneek. De situatie van de stad

Sneek kan niet worden vergeleken met die van de nieuwe gemeente. Zo leveren bijvoorbeeld scheepsbouwers in voorkomende gevallen schepen af buiten het seizoen. Men vindt het niet gepast om daarvoor een dergelijk hoog tarief (150 euro) in rekening te brengen. Zo’n toptarief is bij andere fusiegemeenten ook niet berekend. Vrijwel alle fracties onderschreven de nieuwe inzichten van de wethouder en gingen akkoord met de nieuwe verordening. Wel pleitte Jan Koster (FNP) tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag voor meer verkooppunten van de abonnementen die nu alleen op de gemeentekantoren te koop zijn. Hij zag hiervoor een mooie taak weggelegd voor de VVV-kantoren. Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) wil de bruggelden op termijn helemaal afschaffen. De gemeente heft al toeristenbelasting en afschaffing van passagegelden kan een stimulans zijn voor de recreatiesector, meende hij.

Vragen oppositie bij kernenbeleid Jacob Bouwhuis Het kernenbeleid is een speerpunt in onze gemeente. In het coalitieprogramma is het belang van een robuust kernenbeleid al nadrukkelijk aangegeven. Vandaar dat er in 2010 al een kadernotitie is opgesteld en vastgesteld door een stuurgroep. Daarna is de kadernotitie uitgewerkt in een ontwerp beleidsnotitie. Deze ontwerp beleidsnotitie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in samenspraak met de belanghebbenden opgesteld. Die belanghebbenden zijn de inwoners van de steden, dorpen en wijken. Hun vertegenwoordigers hebben tijdens een conferentie in april dit jaar en eerder in het voorjaar van 2010

op- en aanmerkingen kunnen maken. Die genoemde conferentie is bijzonder goed bezocht en heeft geleid tot een aantal waardevolle aanvullingen in de beleidsnotitie. De raad kreeg afgelopen donderdagavond de gelegenheid zijn visie te geven op het stuk. De meeste kritische kanttekeningen kwamen uit de kleine oppositiegroeperingen die aan dit onderwerp weer een aantal moties en amendementen hadden gewijd. Zo wil Totaal Lokaal dat niet alleen de stads-, dorps- en wijkbelangen gesprekspartner hoeven te zijn, maar dat ook een individuele burger, een bedrijf of een andere vereniging of instelling een inbreng kunnen hebben in het kernenbeleid. GroenLinks

vindt de stads-, dorps- en wijkbelangen wel belangrijke gesprekspartners, maar wil dat de gemeente de eigen verantwoordelijkheid houdt bij het onderdeel communicatie en participatie naar alle bewoners van dorpen, wijken en steden. De gemeente moet zich niet terugtrekken, maar moet zelf ook met enige regelmaat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren en raadplegen. Bovendien vindt de partij dat dorps- en wijkcoördinaten meer ruggensteun van de gemeentelijke organisatie moeten hebben. Volgens wethouder Maarten Offinga zijn bovenstaande moties en amendementen overbodig

omdat alles al terug te vinden is in de beleidsnotitie. Burgers en verenigingen op welk terrein dan ook kunnen signalen afgeven richting de stads-, wijk- of dorpscoördinator die op zijn/haar beurt de wensen en verlangens doorspeelt aan het gemeentebestuur en zonodig aan de desbetreffende vakwethouder. De meerderheid achtte het voorstel dermate solide dat het geschikt is voor publicatie en het ter inzage leggen. De omvang van het kernenfonds zal op termijn ongeveer 2,5 miljoen euro moeten zijn. Voorlopig is voor 2011 250.000 euro beschikbaar voor dit doel, terwijl er een reserve kernenfonds wordt gevormd van 2 miljoen euro.

Workumer brandweer pakt zilver

Een uitvoerige discussie over het Frysk taalbelied leverde weinig nieuws op. Een besluit uit 2008 van de gemeenteraad van Wymbritseradiel om de dorpen en steden van Friese namen te voorzien vormde het kernpunt. Het blijkt dat dit besluit achteraf niet rechtsgeldig is. Volgens wethouder Sinnema komt er op termijn een voorstel wat we met de plaatsnamen gaan doen. Wurdt Warkum wer Workum of bliuwt Warkum Warkum, we sille it ôfwachtsje. (JB)

Liefhebbers van oldtimers kunnen hun hart ophalen. Als deelnemer aan de Elfsteden Oldtimer Rally of als toeschouwer. Een lang lint van de meest uiteenlopende en vaak ook zeldzame oldtimers trekt voorbij. Alleen voertuigen van voor bouwjaar 1950 kunnen meedoen.

De Groot/De Jong slaat terug Zestien deelnemers hadden vrijdagavond 306 duiven ingezet voor alweer de achtste wedvlucht van dit seizoen. De duiven stonden zaterdagmorgen vroeg startklaar in het Belgische Pommeroeul, afstand naar Workum 305 kilometer. Omdat de weersomstandigheden in de vroege ochtend op de vluchtlijn prima waren werden de duiven om 07.30 uur in vrijheid gesteld en begonnen, bij een matige wind uit het westen, aan hun terugreis naar Workum. Werd vorige week de combinatie De Groot/De Jong nog net geklopt door J. Bouma deze week waren de rollen, bleek later, omgedraaid want na een zeer spannende finisch moest door de computer in de middag duidelijkheid worden gegeven wie deze wedvlucht nu werkelijk had gewonnen. Nadat alle klokken door de computer in het duivenlokaal waren ingelezen bleek dat J. Bouma zijn eerste duif klokte om 11.09.56 uur op een afstand van 304,611 kilometer, De Groot/De Jong klokten hun eerste om 11.10.10 uur op een afstand van 305,707 kilometer. Op de uitslag bleek dat De Groot/De Jong de winnaars waren met een

gemiddelde snelheid van 1385,298 mtr. per minuut en dat Bouma achter de komma was geklopt want zijn duif behaalde een snelheid van 1385,013 mtr. per minuut. Duivensport van de bovenste plank als men bedenkt dat na ruim drie en een half uur vliegen en 305 kilometer de verschillen zo minimaal zijn. Voor De Groot/De Jong was de koek nog niet op deze dag want ook de plaatsen drie, vier en vijf pakten zij nog even mee, vlak daarachter was het weer Bouma op de plaatsen zes en zeven. Flapper/ Mulder op acht, Dam op negen en Reitsma op tien waren deze week de enigen die in dit geweld, op eerbiedige afstand, nog mee konden doen. Uitslag: De Groot/De Jong 1, 3, 4; J. Bouma 2, 6, 7; Flapper/Mulder 8, 50, 64; D. Dam 9, 13, 47; J. Reitsma 10, 14, 19; H. Kurpershoek 11, 30, 33; Ch. v.d. Veer 15; H. Mulder 16, 38, 66; H. Folkertsma 17, 22, 23; Th. Wouda 21, 68, 72; J. Bijlsma 24; Sj. Faber 29, 27, 73; G.De Jong 37, 40, 59; W.P. Folkerts 54, 63, 84; G. Yntema 75, 91. Kijk ook eens op de website van de duivenmelkers in Workum: www.hanjoo.nl.

 Beitske met de winnende duif vanaf Pommerouel van combinatie De Groot/De Jong.

Sommige raadsleden stemden toch tegen het streepje omdat ze destijds vraagtekens zetten bij de procedure aangaande de totstandkoming van de naam. Een enkeling vroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering wat het streepje de gemeenschap kost. Dat is niet veel, antwoordde burgemeester Apotheker, een kwestie van twee postzegels, één op kosten van onze gemeente om het bericht door te geven aan de provincie en één op kosten van de provincie voor de retourbrief. De huisstijl met de juiste naam moet nog worden ontwikkeld, de kosten zijn al meegenomen in de begroting van 2011. Hiermee zette de burgemeester een forse streep onder een historisch moment. Eindelijk, eindelijk hebben we een naam. (JB)

De politie heeft zaterdagavond een 17-jarige jongen uit Heeg aangehouden op verdenking van vernieling in Koudum. Beveiligingsmedewerkers, die aanwezig waren het Dobbefestival aan de Ds Tinholtstraat, hadden de jongen staande gehouden. Op het festivalterrein was de jongen aangesproken omdat hij zich vervelend gedroeg. De jongen werd daarna nog kwader waarna hij een deuk in een auto schopte. De 17-jarige werd staande gehouden en overgedragen aan de politie. Op het politiebureau werd hij verhoord. Met een proces-verbaal werd hij heengezonden. Door een 45-jarige man uit Zwolle werd aangifte gedaan.

Het merendeel stamt uit de jaren 1920 - 1930. Start en finish zijn bij camping ‘t Hop te Wijckel. De start is op zaterdagmorgen vanaf 7.00 uur en de finish is tussen 15.30 uur en 19.00 uur. Voorafgaand aan de Rally wordt op vrijdag 3 juni het Rondje Gaasterland gereden, waarna omstreeks 18.00 uur de openingshandelingen zullen plaatsvinden bij de molen en het kanon te Sloten. Hoofdsponsor van het evenement is TVM verzekeringen. De grote betrokkenheid van TVM bij oldtimers komt goed tot uitdrukking in de Klassieke Voertuigenpolis en de Youngtimerpolis van OVHV, die de verzekeraar aanbiedt. Een verzekering voor en door liefhebbers van historische voertuigen. De route van de 26e Elfsteden Oldtimer Rally zal Workum tussen 14.00 - 17.30 uur aandoen.

Hoewel de naam al vaststond moest de gemeenteraad nog een keer zijn licht laten schijnen over de definitieve gemeentenaam. In feite ging het om een koppelingsteken tussen Súdwest en Fryslân. Volgens Friese taalkundigen moet er gewoon een streepje tussen, dus dat doen we in het vervolg dan maar.

Prima verloop Dobbefestival

Elfsteden Oldtimer Rally zaterdag in Workum Aanstaande zaterdag zijn de wegen in Friesland weer een lust voor het oog. Dan rijden er de gehele dag meer dan vierhonderd historische auto’s en circa tweehonderd historische motoren van stad naar stad. De Elfsteden Oldtimer Rally begon in 1985 op bescheiden wijze en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste ééndaagse oldtimer evenement van Europa. Een rijdend museum, met deelnemers uit de Westeuropese landen. Dit jaar wordt de Rally voor de 26e keer gehouden.

Gemeentenaam met een streepje

 Van links naar rechts: Simon van Poelje, chauffeur/pompbediende, Johannes de Jong, Aaltje van der Veen, Rudmer Kemker, Sybren Demmeren Eize Speerstra, bevelvoerder. Foto studionightfly.com.

Op zaterdag 21 mei heeft de brandweer van Workum deelgenomen aan de provinciale wedstrijden in Drachten. Het scenario was als volgd; men moest in eerste instantie uitrukken voor een buitenbrand bij de Bethelkerk in Drachten. Tijdens het aanrijden werd het uitrukbericht hersteld en veranderd naar

een assistentie voor brandweer Drachten vanwege een gasexplosie. Ter plaatse gekomen waren er twee brandweermensen vermist en was er nog een patiënt in het pand aanwezig. Wanneer er twee manschappen van Workum naar binnen gaan komen ze de twee collega’s van Drachten tegen. Door de explosie hoorden zij niets meer. Als de andere

twee manschappen dan voor de vuurhaard komen te zitten kunnen de eerste twee de patiënt bevrijden. Vervolgens wordt de brand geblust en kan er worden opgeruimd. Na een spannende count down, van nummer twaalf naar nummer drie, blijkt dat er nog twee korpsen van de gemeente Súdwest-Fryslân over zijn. Wommels wordt eerste en

Workum eindigt als tweede. (Wommels en Mantgum vallen als gevolg van een Dienstverlenende overeenkomst ook onder de brandweer, gemeente SúdwestFryslân). Workum mag nu op 25 juni in Jubbega deelnemen aan de gewestelijke wedstrijden, waar de beste drie van Groningen, Friesland en Drente tegen elkaar uitkomen.

IJsclub Workum viert feest op zaterdag 11 juni Normaal gesproken houdt een ijsclubbestuur winterslaap in de zomer, maar de mensen van ijsclub Workum hebben dit voorjaar flink doorgewerkt met een aantal vrijwilligers om de nieuwe kantine af te bouwen! Het is nu zover en wij zijn trots op wat er nu staat op de ijsbaan aan de Aldedyk. Een nieuw clubgebouw/kantine dat hoort bij een ijsclub met meer dan vijfhonderd enthiousiaste leden. Een ijsbaan is in een ijswinter altijd een veilige plek voor onze jeugd! Maar wat is er mooier voor de jeugd dat heit/mem, omke/tante, pake of beppe even komen kijken hoe het kroost het er afbrengt. Wij zorgen nu voor een perfecte accommodatie met onder andere een toilet en een heerlijk warm vertrek waar je vanachter de ramen een prachtig uitzicht hebt op de baan en de activiteit die zich daarop afspeelt! De jeugd heeft de toekomst weten we bij de ijsclub en wat is er mooier dan de opening van het gebouw te laten gebeuren door en in het bijzijn van deze jeugd met hun familie! De hele dag vertier op de ijsbaan met het volgende programmaschema: - 08.30 uur start Sudersékuiertocht van circa 28 km met een route rondom Workum - Van 11.00 uur – 17.00 uur rommelmarkt waar ook de ‘kleine verkoper zijn of haar product mag proberen te verkopen! - 13.30 uur opening clubhuis door bekend sportman of sportvrouw die het sein geeft aan oplaten van ballonnen door Workumer schooljeugd. - Van 13.45 uur – 17.00 uur mogelijkheid tot ponyrijden op de ijsbaan

Het Dobbefestival was verder keurig geregeld. De organisatie had van te voren gezien dat op een internetsite valse kaartjes werden aangeboden voor het festival. De politie heeft contact gehad met de betrokken persoon en de advertentie werd verwijderd. Tot drie uur ‘s nachts kon er nog gegeten worden bij de snacktenten op het terrein. Iedereen die omstreeks 01.00 uur het terrein verliet, kon niet meer terug naar binnen. Tevens werd na het festival alles keurig opgeruimd, ook de troep in het centrum.

Baldadigheid in kiem gesmoord In de nacht van zondag op gisteren hoorde een eigenaar van Valk-zeilboten aan de Algeraburren in Workum enkele knapen. Hij dacht dat men zijn boten wilde stelen en hij heeft de knapen aangeroepen waarna men er vandoor ging. De boten lagen weer aan wal en waren weer op een nette manier vastgemaakt. Vermoedelijk heeft men uit baldadigheid de boel losgemaakt en is men door het geschreeuw van de eigenaar zo geschrokken dat men de plannen gewijzigd heeft en vertrokken is. De politie heeft nog een zoekslag gemaakt maar niemand meer aangetroffen.

Amivedi Zuidwest Friesland Vermist Koudum - Grijze ex-kater van 2 jaar. Ooste, 24 mei. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 0880064692.De ijsclub is terecht trots op wat er nu staat aan de Aldedyk.

- De hele dag springkussens en muziek voor nog meer pret! - Een buitenterras met warme en koude dranken en versnaperingen! - Optioneel is nog dat we ‘High in the Sky’ gaan met een echte luchtballon of een grote tele-

scoopkraan. Dit wel tegen een kleine vergoeding. Het bestuur van de ijsclub Workum hoopt natuurlijk dat er heel veel kinderen komen om mee te doen met het ballonnenfestijn en de alle andere activiteiten op de ijsbaan. En natuur-

lijk worden er veel leden en inwoners van Workum en omstreken verwacht die de nieuwe accommodatie willen bezichtigen. Om circa 18.00 uur hoopt de trotse ijsclub te kunnen roepen: Het was geslaagd. Workum bedankt!

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 31 MEI 2011 // PAGINA 8

Sneek, Smidsstraat 19 - Verleende vergunning voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. (20-05-2011) Warns, Op ‘e Wal 22 - Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand, vlonder en steigers. (01-06-2011) Westhem, de Kat 3 - Verleende vergunning voor het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten van de ligboxenstal. (23-05-2011) Witmarsum, van Aylvaweg 62 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van het clubgebouw van de ijsvereniging. (20-05-2011) Wolsum, Remswerderleane 2 - Verleende vergunning voor het slopen van de golfplaten op het dak en het plaatsen van sandwich dakpanelen. (24-05-2011) Workum, Bascohof 18 - Verleende vergunning voor het kappen van 1 Linde. (19-05-2011) Workum, Noard 37 - Verleende vergunning voor brandveilig gebruik van een logiesverblijf. (17-07-2011) Workum, Noard 37 - Verleende vergunning voor het aanvragen van een gebruiksvergunning. (23-05-2011) Ysbrechtum, De Finne 26 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de voorgevel. (23-05-2011) Zurich, Caspar de Roblesdijk 26 - Verleende vergunning voor brandveilig gebruik van een logiesverblijf en café restaurant. (17-12-2010)

APV VERGUNNING VERLEENDE APV VERGUNNING

Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: St. Heechspanning te Heeg voor het houden van het evenement Heechspanning in Heeg op donderdag 2 juni 2011 tussen 12.00 en 19.00 uur, met straattheater en muziekpodia. (26-05-2011) Café De Witte Kat/Mootz bv te Sneek voor het plaatsen van een buitentap aan de rechterzijde hek stadhuistuin aan de Kruizebroederstaat te Sneek tijdens de Sneekweek 5 augustus 2011 tussen 22.00 en 03.00 uur en zaterdag 6 augustus 2011 t/m woensdag 11 augustus 2011 vanaf 18.00 uur tot 03.00 uur. (26-05-2011) Restaurant Sing King Ling voor het innemen van een standplaats tijdens de Sneekweek ter hoogte van de Fortis Bank aan de Leeuwenburg te Sneek voor de verkoop van chinese hapjes 5, 6 , 7 en 9 augustus 2011 tussen 23.00 en 03.00 uur. (26-05-2011) Restaurant Sing King Ling voor het plaatsen en exploiteren van een buitentap aan de voorzijde van de gevel, rechts van de deur aan de Leeuwenburg te Sneek tijdens de Sneekweek d.d.

5 augustus 2011, 6 augustus 2011, 7 augustus 2011 en 9 augustus 2011 tussen 22.00 en 03.00 uur. (26-05-2011) Ver. Sneeker Zakenlieden te Sneek voor het houden van een evenement: Tros Muziekfeest op het Plein d.d. 31 mei 2011 tussen 17.30 en 24.00 uur op het Martiniplein te Sneek, waarbij een podium wordt geplaatst, muziek ten gehore wordt gebracht en zwak-alcoholische dronken worden geschonken. (26-05-2011) Green Shark Groningen voor het houden van het evenement Stand Upp Paddie, clinic en wedstrijden aan de Prins Hendrikkade in Sneek op 6 augustus 2011 vanaf 10.00 uur clinics en vanaf 17.00 uur wedstrijden (20-05-2011) St. Varkens in Nood te Amsterdam voor het houden van een fototentoonstelling: Varkens “je ziet ze niet, maar ze zijn er wel”, middels displayborden en voorlichting, welke geplaatst worden aan de Prins Hendrikkade in Sneek, periode 21 juli 2011 t/m 25 augustus 2011. (20-05-2011) Stichting Beachweekend Woudsend voor het organiseren van een evenement op het parkeerterrein Op “e Romte te Woudsend. Het evenement vindt plaats op 30 juni 2011 t/m 3 juli 2011. (16-05-2011) St. de Paupers voor het organiseren van het theaterstuk “ALD IZER” welke voorstellingen vanaf 23 juni 2011 elfmaal (gedurende 17 dagen, afhankelijk van het weer) in de avonduren opgevoerd worden aan de Holle Mar ter hoogte van Breewarsdyk 7 in Workum. (20-05-2011) Neptunia ‘24 voor het organiseren van een tweedaags waterpolo toernooi te Sneek op zaterdag 18 juni 2011 van 12.00 uur tot 24.00 uur en zondag 19 juni 2011 van 07.45 uur tot 12.00 uur. (24-05-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

APV MELDING

De burgemeester maakt bekend dat hij een kennisgeving heeft ontvangen van:F. Boltjes voor het organiseren van livemuziekavonden op 24 en 25 juni en 2 juli 2011 in Multi Functioneel Centrum “de Kaap” in Stavoren tot uiterlijk 02.00 uur.

MILIEU MELDINGEN MILIEUBEHEER

It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 32-34 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het oprichten van een ligboxenstal. (03-05-2011) Lollum, Noordereind 21 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het oprichten van een ligboxenstal. (28-04-2011)

VERKEER VERKEERSMAATREGELEN

Stremming Hottingawei in Nijland Wegens wegwerkzaamheden zal in week 23, op de splitsing Hottingawei-Botniastrjitte en Hottingawei-Smidstrjitte te Nijland, een stremming van kracht zijn. Het verkeer wordt d.m.v. bebording omgeleidt. De werkzaamheden vinden plaats op maandag 6 juni en 7 juni 2011 (of zoveel langer als korter het werk duurt ten gevolge van eventuele weersomstandigheden). Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met de heer Jonker van de gemeente SWF. Telefoonnummer 0515 - 48 90 00. Stremming Breewarsdyk in Workum Tijdens de 11 voorstellingen van het theaterstuk “Ald Izer” aan de Breewarsdyk in Workum vanaf 23 juni 2011 (gedurende 17 dagen, afhankelijk van het weer) zal de Breewarsdyk in de avonduren afgesloten worden voor het verkeer van 21.30 tot 22.45 uur.

BESTEMMINGSPLAN VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ROGGEBROEK - STAVOREN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Súdwest Fryslân bij besluit van 28 april 2011 het bestemmingsplan Roggebroek – Stavoren ongewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Het bestemmingsplan geeft een juridisch-plan-

logische regeling voor de herinrichting van jachthaven/camping de Roggebroek te Stavoren en maakt het mogelijk om stacaravans te vervangen door recreatiewoningen. Het bestemmingsplan bevat een toelichting, bijlagen, regels en een verbeelding (plankaart). TER INZAGE Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 7 juni 2011 t/m maandag 18 juli 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het bestemmingsplan Roggebroek – Stavoren zijn te downloaden op de volgende weblocatie:http:// diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/477180F9A796-44D6-A3A3-400071480B04 REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; INWERKINGTREDING Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De jaarrekeningen en jaarverslagen zullen worden behandeld in de raadsvergadering van donderdag 23 juni 2011. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van de jaarverslagen en jaarrekeningen. De jaarverslagen en de jaarrekeningen zijn ook te vinden op de website van de gemeente Súdwest Fryslân.

ZIENSWIJZEPROCEDURE ONTWERPSTRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN

MEDEDELINGEN JAARVERSLAGEN EN JAARREKENINGEN 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat vanaf vandaag voor een ieder ter inzage liggen op de gemeenteloketten in Bolsward, Sneek en Workum: de jaarverslagen en jaarrekeningen 2010 van

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl . Op www. ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Neder-

land wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.nl , schriftelijk: Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 9603. In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën. Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz. WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

Glasbedrijf Zuidwesthoek • Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

www.glasbedrijfzwh.nl

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Voor al uw DRUKWERK

Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Gebr. Gerlsma B.V. Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

friso 2011 week 22  

friso 2011 week 22

friso 2011 week 22  

friso 2011 week 22

Advertisement