Page 1

Dinsdag 8 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 10

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Friesland // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

Restauratie Gertrudis ligt op schema

Pagina 2

Topstuk Jopie Huisman in Spanje opgedoken

Pagina 4

In prachtich byld fan de Morra

Pagina 7

Harmonisatie gemeentelijke tarieven

Pagina 7

Kijk ook op: www.

.nl

Voordeel en koude douche Jacob Bouwhuis

www.jantegel.nl Bespaar op uw verzekeringspremie! www.verzekeringsmaatwerk.nl

Metty Graafsma powered by:

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Wat voor de ene inwoner van de nieuwe herindelinggemeente voordelig uitpakt, blijkt voor anderen een financiële koude douche. Door de harmonisatie van de onroerend zaak belasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn een aantal inwoners van de nieuwe gemeente voordelig uit, anderen keken echter behoorlijk op hun neus toen ze de aanslag gemeentelijke heffingen over 2011 onder ogen kregen. Voor een ondernemer uit Blauhûs was dat de reden om afgelopen donderdagavond naar IJlst af te reizen om zijn ongenoegen over de aanslag te ventileren. Bij de deur van het gemeentehuis deelde hij pamfletten uit met teksten die aan duidelijkheid weinig te raden overlieten. Garagehouder Sikke Witteveen voelt zich opgelicht door de gemeente. Toen hij onlangs de enveloppe van de gemeente Súdwest Fryslân met de aanslag gemeentelijke heffingen open maakte, zakte hij bijna door zijn stoel van verbazing. Het bleek dat zijn aanslag ongeveer 45 procent hoger was dan die van vorig jaar toen hij nog inwoner van Wymbritseradiel was. Volgens Witteveen zijn er ondernemers die geconfronteerd worden met een nog grotere stijging van tarieven. Hij voelt zich met meerdere collegaondernemers bedonderd door zijn eigen gemeente. Dat gevoel zullen de meeste inwoners van

de voormalige gemeente Nijefurd niet hebben. In de meeste gevallen zullen die een zucht van verlichting hebben geslaakt na het inkijken en vergelijken van de aanslag. De modale huishoudingen betalen minimaal 10 procent minder dan afgelopen jaar. In dit geval pakt de harmonisatie van tarieven dus voordelig uit. In het vragenuur van de raadsvergadering en bij de programmabegroting over 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014 ging wethouder Maarten Offinga even in op de voor- en nadelen van de harmonisatie van de tarieven. De telefoon heeft roodgloeiend gestaan om ruim 1200 telefoontjes over dit onderwerp te beantwoorden. Het laat zich raden dat de meeste bellers zich minder positief uitlieten over de aanslag. Wel krijgen alle burgers een reductie op de afvalstoffenheffing omdat de reserveringen van de vijf herindelinggemeenten op dit onderdeel terugvloeien naar de belastingplichtigen. De wethouder verwachte in de toekomst een verdere daling van het afvalstoffentarief door efficiëntere transportmogelijkheden en het beter scheiden van afval. Ondanks de lastige financiële omstandigheden waarin gemeenten in Nederland verkeren, is het gelukt om een sluitende begroting en meerjarenbegroting op te stellen. Er is tijdig ingespeeld op de rijksbezuinigingen en een herindelingkorting. In 2011 om-

vatten de ombuigingen een totaal bedrag van circa. € 11 miljoen. Dat bedrag loopt in de meerjarenbegroting op tot een bedrag van circa € 14,5 miljoen in 2014. Besparingen en efficiencymaatregelen door de herindeling leveren het grootste deel op. Daarnaast heeft het nieuwe gemeentebestuur een aantal inkomstenverhogende maatregelen genomen. Veiligheidshalve heeft het gemeentebestuur in dit stadium er voor gekozen om op politiek gevoelige onderwerpen nauwelijks te bezuinigen. De oude gemeenteraden zijn in november vorig jaar in meerderheid akkoord gegaan met de harmonisatie van de belastingtarieven. Dit is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente. In het oordeel over de begroting van 2011 door de provincie wordt ook het weerstandsvermogen betrokken. Het bepalen van de juiste omvang is complex en lastig, er dient namelijk een complete risico-analyse plaats te vinden. De oude gemeenten hebben afgesproken om de vastgestelde minima binnen de algemene reserve over te dragen aan de nieuwe gemeente. Het gaat hierbij om een totaal van € 12.497.500. Voorlopig wordt het weerstandsvermogen op dat bedrag vastgesteld. Omstreeks juni krijgt de raad inzage in de nieuwe nota reserves en voorzieningen en dan wordt de definitieve hoogte van het weerstandsvermogen vastgelegd. In grote lijnen gingen de fracties akkoord met de begroting. Hier en daar

werden wat kanttekeningen geplaatst. Zo miste Jan Koster (FNP) een duidelijk Fries talenbeleid in het verhaal en sprak hij zijn zorgen uit voor bepaalde bezuinigingen die ten koste gaan van het werkvoorzieningschap Empatec en de jongeren- en ouderenwerker. Deze zorgen werden gedeeld door Angeline Kerver van GroenLinks die ook vond dat recreatie en toerisme meer stimulansen verdienen omdat deze tak een belangrijke bron van inkomsten vormt voor het nieuwe grondgebied. Wethouder Wigle Sinnema wist te melden dat er inmiddels een ambtenaar is aangesteld die zich bezig zal houden met het stimuleren van het Fries in de gemeente en wethouder Maarten Offinga gaat op Friese cursus. Slechts één van de raadsleden stemde tegen de begroting, dat was Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal. Op enkele schriftelijke vragen over verschillende posten had hij – zijns inziens – geen passend antwoord gekregen, dus vandaar. Nu zat de raadsvergadering met een overladen agenda, bestaande uit veertig agendapunten, ook niet te wachten op een veelheid van aanvullende vragen, amendementen en moties, want ruim vier uur vergaderen liet zijn sporen na en in sommige gevallen sloeg de meligheid toe. (Meer over de vergadering van de raad is elders in deze krant te lezen.)

Oerpolderloop ook dit jaar geslaagd

Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com

Fusiegemeente voorbereid op earste ljipaai De ljipaaideskundige van het CDA, Jentje Steringa, had geconstateerd, zo bleek donderdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad, dat het open landschap van de gemeente Súdwest Fryslân de laatste dagen is opgesierd met kieviten. Bij een enkeling stroomt het bloed dan sneller door de aderen, zo ook bij Steringa. Hij verwacht dat het sijke binnen enkele weken aan de leg zal zijn. In het vragenuur vroeg hij zich af waar de vinder van het eerste kievitsei zich moet melden na de historische vondst, waar de overhandiging plaats dient te vinden, welk telefoonnummer op het moment suprême gebeld moet worden en of de nieuwe gemeente over het nodige gereedschap beschikt om het lotterproces probleemloos te laten verlopen.

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

€ 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Markstraat 4 Workum:

In zijn hoedanigheid als burgemeester en als oud-bewindvoerder van het departement landbouw en visserij wist Hayo Apotheker alle ingrijpende vragen naar tevredenheid te beantwoorden. In de eerste plaats moet de vinder en/of vindster 0515-489000 bellen, buiten kantoortijd is het telefoonnummer van de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten (BFVW) beschikbaar. Aangezien er op vijf gemeentehuizen nog het nodige gereedschap voor een deskundige lotterproef aanwezig is, mag het geen probleem zijn voor de eerste ljipaaiprocedure. De burgemeester waarschuwde dat hij ook op de hoogte is van aaisikerskaarten, nazorg, sms-melding enzovoorts. Kortom: het gemeentebestuur is helemaal klaar voor de instandhouding van het eerste ljipaai-fenomeen. (JB)

Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

Nieuw badkamermeubel of spiegelkast?

Sanitiem Visser

Het adres voor: Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

De deelnemers aan de Oerpolderloop hadden te kampen met een stevige en frisse noordoosten wind en daardoor sneuvelden er geen records. Foto Rinkje van der Heide. De derde Oerpolderloop in It Heidenskip is zondag opnieuw succesvol verlopen. De organisatie was dit jaar in handen van SV Friesland, die liet zien veel ervaring te hebben met dergelijke hardloopwedstrijden. Daarbij werd men bijgestaan door veel vrijwilligers uit It Heidenskip. De Oerpolderloop is een initiatief van Folkert Jellesma en Antje van der Wal van Bij Folkert Outdoor & Running. Vanwege drukte konden zij de derde editie niet organiseren, maar de tra-

ditie werd gelukkig voortgezet door SV Friesland, samen met veel vrijwilligers uit It Heidenskip. Een parcoursrecord zat er dit jaar niet in. De ruim 14 kilometer werd gewonnen door Willem de Boer uit Exmorra met 51.53. Vorig jaar liep hij 49.20 maar eindigde hij als tweede, na Said Kanfaoui uit Gouda die het parcoursrecord op 46.06 neerzette. Snelste dame was Ylona Kruis uit Ysbrechtum met 57.33. Vorig jaar vestigde zij het parcoursre-

cord op 55.20. Het feit dat de snelle tijden van vorig jaar niet konden worden geëvenaard had wellicht te maken met de wind uit het noordoosten, die de deelnemers in het tweede deel van de route pal tegen kregen. De Ursuladyk werd daarmee een pittig stukje It Heidenskip. Bij aankomst konden de deelnemers – circa 360 schreven zich in – genieten van een kop echte snert. In It Heidenskip werden zaterdag vele liters snert ge-

maakt, die zondag bij het dorpshuis werden afgeleverd. De prijzen in de verschillende categorieën kwamen ook uit de regio. De prijswinnaars kregen streekproducten afkomstig van kaasboerderij De Nylander van de familie Bokma. De namen van Willem de Boer en Ylona Kruis komen op ‘de hikke’ in de winkel van Bij Folkert. De wisselprijs voor de beste man en vrouw uit It Heidenskip bleef in handen van Johannes de Boer en Ida Hylkema.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

Gevraagd een boerenknecht. K. Westra, Heidenschap. – Gevraagd een timmerknecht. A. de Jager, Bascohof. – Gevraagd een vaste arbeider, genegen te melkrijden. Tj. de Vries, Breewarsdyk. – Te koop gevraagd oude klederdracht en priksleedje. Brieven bureau Friso. – Waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken: Scharverhuring 1957. Aangeboden percelen tussen Piaam en Gaast, Gaast en Doniaburen met Jouke Sjoerds Polder, Workumer Vuurtoren tot Scheidingshek Oosterdijk bij Hindeloopen, Oosterdijk bij Hindeloopen, Westerdijk bij Hindeloopen, Molkwerumerdijk. Het Dijksbestuur: H. R. Kingma, dijkgraaf – J. D. de Jager, secretaris. ********************************************************************* Woensdag hield de vereniging Warkums Erfskip de jaarvergadering in De Wijnberg, het betrof de vijfde jaarvergadering van de vereniging. Voorzitter K. Mast opende de bijeenkomst en deed dat niet met een hamerslag maar met een ‘bĂťterboar’. Welkom werden geheten allen die naar deze vergadering waren gekomen en in het bijzonder de burgemeester met echtgenote. Er werd een voordelig saldo gemeld van 200 gulden, dit zal in de toekomst worden besteed aan enkele kostbare aankopen. In het bestuur was aftredend W. Visser en in zijn plaats werd M. Visser gekozen. W. Keikes was de spreker voor deze avond en hij nam de aanwezigen mee op een tochtje door het oude Zuiderzee stadje. F. S. de Vries uit Haarlem verzocht het bestuur van Warkums Erfskip om medewerking te verlenen tot het laten plaatsvinden van een dag voor oud-Workumers. ********************************************************************* Nutsavond, die in de middag al een aanvang nam met een verteluurtje verzorgd door Aafje Top uit Amsterdam, voor vele Workumers geen onbekende. Ook ’s avonds vervulde Aafje Top een hoofdrol in het programma. Mw. Top droeg o.a. voor uit het boek van Mary Webb ‘Kostbaar Gif’. B. Groenhof sprak, wegens een lichte ongesteldheid van voorzitter Oosten, een inleidend- en later ook een slotwoord. ********************************************************************* In maart 1955 was de nieuwe School met de Bijbel geopend aan de Doltewâl, verleden week vond de opening plaats van het nieuwe gymnastieklokaal dat tegen de school is aangebouwd. In een lokaal van de school werden de genodigden ontvangen en sprak ds Spaling het welkomstwoord. Spreker vertelde over het tot stand komen van het gymlokaal. Om alles rond te krijgen werd heel wat energie gebruikt. Aannemer Johs. Dijkstra had de bouw verzorgd en een keurig stuk werk afgeleverd. Ook aan het gemeentebestuur werd lof gebracht en de burgemeester sprak daarvoor de dank uit. Aannemer Dijkstra sprak een woord namens alle uitvoerders. De gymnastiekleraar van de Ulo, Monsma en ook de voorzitter van SVW, J. Stam, waren opgetogen over de inrichting van het lokaal. Plaatselijke sportverenigingen zullen gelegenheid krijgen van het nieuwe lokaal gebruik te kunnen maken. A. Werumeus Buning, vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang en VVV, sprak ook felicitaties uit. Spreker bood naast een bloemetje een eenvoudig, maar zeker functioneel, asbakje aan. Er werden kopjes thee en koekjes rondgedeeld. Het werd zelfs rokerig in het lokaal en dat kwam omdat er gretig gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid een paffertje in de brand te steken. Sigaretten en sigaren stonden immers in ruime sortering op de tafels. Er werd op gewezen dat in de nieuwe sportzaal beslist niet gerookt mocht worden. En toen het tijd was om de nieuwe zaal te bezichtigen bleven de rokertjes achter in de asbakjes. *********************************************************************

TANDARTS Zaterdag 12 maart en zondag 13 maart 2011 Tandartspraktijk De Witte Heren Witherenstraat 1a, 8701 JJ Bolsward, tel: 0515-238980 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 13 maart 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. J. de Vries Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds. L. Marchand, dienst in de Klameare Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur br. S. van der Linden, dienst in Bolsward IT HEIDENSKIP - 9.30 uur ds. D. Hasper, 1e zondag 40 dagen tijd en Frysk

Vanaf vandaag begint in onze krant een serie van de hand van de bekende Workumer fotograaf, die ook veel diensten aan deze krant verleent, Henk Gorter. Hij wil in deze serie, zoals de kop ook al duidelijk maakt, het Workum van vroeger en nu met elkaar vergelijken. Op de ‘nieuwe’ foto de situatie aan een gedeelte van het Noard zoals deze nu is met van links naar rechts een gedeelte van Jopie’s HĂşskeamer, Het Boekhuis en twee panden van de Bentex. De ‘oude’ foto laat de situatie omstreeks 1895 zien van de panden met de nummers 15, 17, 19 en 21. Geheel links een ‘gewoon’ woonhuis, dan de Workumer Koekfabriek – later werd dat Gaastra drukkerij – vervolgens Trijntje Schuitemaker Textiel (en na verloop van tijd werd dat Jan Sikkes) en tenslotte (op nummer 21) een handel in uurwerken. Later vond schoenmaker B. Eiling hier domicilie. De handel in uurwerken was in handen van J. Lameris die zich in 1895 in Workum vestigde. Velen staan keurig in het gelid op de foto van ongeveer 1895. Dat ging vroeger zo: fotografie was relatief nieuw en iedereen wilde wel op de foto‌

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 10-15 uur en elke 1ste za. van de maand van 10-15 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 16,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Trudi 06-20278801 of u komt eens een keer langs in de Klameare waar het kantoor van te Plak gevestigd is.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

Workum van vroeger en nu

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers) Woensdag 09-03 Donderdag 10-03

10.00 uur 14.00 uur

Gezellige koffie leute Film de gouden Swiepe

Vrijdag 11-03

09.30 09.30 10.00 14.00 10.00

Gymnastiek Nifel Oerke Volksdansen Sjoelen Gezellig koffie leute

Maandag 14-03 Woensdag 16 -03

uur uur uur uur uur

(alleen bij voldoende deelname)

Om alvast in de agenda te zetten

Donderdag 17 maart spelmiddag

Oproep: Wij zijn op zoek naar oude boeken voor de lente fair van 11 mei. Als u thuis wat heeft liggen mag u dit afgeven op Waldrikhiem. Wist u dat iedere 50 plusser welkom is in Waldrikhiem? Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. CoĂśrdinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij MariĂŤnacker: MariĂŤnacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

5ÂŹZIETÂŹOBSTAKELSÂŹ 7IJÂŹZIENÂŹ MOGELIJKHEDENÂŹ

Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging BartimĂŠus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40. Kijk ook op steunbartimeus.nl.

WWWSTEUNBARTIMEUSNL


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

OVERLIJDEN Algemene Kennisgeving

Ziet en hoort u het goed?

Rolgordijnen

P SCHER

Jawel! Iedere VEERTIEN DAGEN houdt Vellinga Optiek - Audiospecialist zitting in verenigingsgebouw Oer de Toer aan de Merk 7-A. U kunt hier terecht voor: • • • • •

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

VAKKUNDIGE OOGMETING EN OOGDRUKCONTROLE UITGEBREIDE ACTUELE MONTURENCOLLECTIE AANPASSING EN CONTROLE VAN ALLE SOORTEN CONTACTLENZEN REPARATIES EN BIJSTELLEN MONTUREN EN BEZORGING AAN HUIS OOK OOGMETING AAN HUIS!

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

U kunt bij ons ook terecht voor een gehoortest en levering van de modernste digitale hoortoestellen. Voor een afspraak kunt u bellen met: Vellinga Optiek, telefoon 058-2162124 of mail naar vellinga.optiek@planet.nl

Glasbedrijf Zuidwesthoek • Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

Ons service-adres in Workum: Johan Gorter, Fûgelikkers 3, Telefoon 0515-542969

www.glasbedrijfzwh.nl

U ziet en hoort het goed bij Vellinga Optiek in Workum! Na een afnemende gezondheid is overleden onze lieve broer, zwager en oom

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Jan Pruiksma Workum, 4 juni 1923

† Urk, 27 februari 2011

Sjouk Berkhout-Pruiksma Dirk Berkhout (in liefdevolle herinnering)

Voor al uw DRUKWERK

Gebr. Gerlsma B.V. Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

Klaas Pruiksma (in liefdevolle herinnering) Geertje Pruiksma-Wassenaar Anneke Pruiksma (in liefdevolle herinnering)

Afvalverwerking, transport en recycling bv

Bouke Pruiksma Siem Pruiksma-Ybema Oedske Nauta-Pruiksma Jilles Nauta (in liefdevolle herinnering)

Totaal recycling voor al uw afval Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

Neven en nichten

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552

Workum, 3 maart 2011

www.visserafvalverwerking.nl

Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Zaterdag 15 oktober 2011 (Alleen vervoer)

Symphonica in Rosso met

Nick & Simon € 30,00 p.p. Hunia’s Drukkerij

Opstap mogelijk in Makkum, Bolsward, Koudum, Balk en Lemmer.

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz. WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek

Van der Wal Grafmonumenten Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt met

Thuiszorg Zuidwest Friesland team Workum is op zoek naar:

circa 1600 professionele en betrokken medewerkers diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dat doen we aan ruim 140.000 mensen in onze regio. Onze werkzaamheden zijn zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Thuiszorg Zuidwest Friesland is een organisatie waar mensen zich thuis voelen en graag werken.

Wijkziekenverzorgende

18 uur - 24 uur per week Het betreft in eerste instantie een functie voor een jaar, met de intentie voor onbepaalde tijd. Het cluster Verzorging en Verpleging biedt cliënten hulp aan bij persoonlijke verzorging en verpleging. Verzorgenden en verpleegkundigen assisteren cliënten bij hun dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden, eten en drinken. Verder kunnen zij cliënten ondersteunen bij verpleegkundige taken zoals wondbehandeling en medicijntoediening. Ook geven zij advies en begeleiding over bijvoorbeeld ziekenverzorging door familie. Je werk bestaat uit het verzorgen en verplegen van en het bieden van (psycho-)sociale begeleiding aan cliënten en/of mantelzorg in de thuissituatie, waarbij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gestimuleerd. Binnen het kader van de gestelde indicatie wordt in overleg met de cliënt bepaald welke taken worden verricht.

Toanieljûn It Heidenskip Sneon 12 maart om 20.00 oere in doarpshûs It Heidenskip. Yn it oare fel spilet “Ik wol mei Lousma prate”, in komysk blijspul in twa bedriuwen. Eltsenien is wolkom! Entree: € 5,- p.p. Kaartsjes bestelle by: J. Haanstra, 0515-541727 of johanneshaanstra@hotmail.com

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl

A-merktegels bodemprijzen!

Voordeel!! Wand & Vloer Op voorraad afhaalprijsjes

Wij vragen een afgeronde opleiding Verzorgende IG, MDGO-VP of gelijkwaardig. Je beschikt daarnaast over enkele jaren werkervaring als Verzorgende IG, bij voorkeur in een extramurale omgeving. Je kunt zelfstandig werken en handelend optreden en je houdt overzicht over het totale zorgproces. Daarnaast heb je overredingskracht, kun je stimuleren en motiveren en de eigen beroepshouding bewaren. Je beschikt over een rijbewijs en auto en je bent inzetbaar in zowel de dag- , avond- als weekenddienst. Wij bieden afwisselend en zelfstandig werk in een eigentijdse organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO

zijn conform de CAO VVT. Je salaris is overeenkomstig salarisschaal FWG 35, minimaal € 1.526,40 tot maximaal € 2.216,16 bruto per periode van 4 weken bij een 36-urige werkweek. Informatie over de functie kun je inwinnen bij mevrouw L. Folkerts, wijkverpleegkundige,

Tapijthuis

tel. (0515) 543 116. De volledige functiebeschrijving kun je opvragen bij afdeling P&O, tel. (0515) 461 106. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijkblijkende geschiktheid, gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk 20 maart 2011 in ons bezit te zijn.

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

Je kunt deze sturen naar: Thuiszorg Zuidwest Friesland t.a.v. afdeling P&O o.v.v. WZV/Workum (18-24) Postbus 267 8600 AG SNEEK

Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in: • Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Een huis vol woonideeën

of mailen naar solliciteren@thuiszorgzwf.nl

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

www.thuiszorgzwf.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 4

Súdwest Fryslân: 15.000 euro voor de Nederlandse Bach Academie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân heeft besloten de Nederlandse Bach Academie eenmalig 15.000 euro te geven. Deze bijdrage is bedoeld voor het voorbereiden en opstellen van een plan van aanpak. De Nederlandse Bach Academie is een initiatief van de bekende musicus en dirigent Hoite Pruiksma. De Academie richt zich op oude muziek, die ongeveer de periode van 1600 tot 1850 beslaat, waarbij de muziek van Johann Sebastian Bach centraal staat. Het wordt een vooruitstrevende opleiding. De Bach Academie wil een brug slaan tussen gespecialiseerde musici en conservatoriumstudenten. Niet alleen vakstudenten en nieuw muzikaal talent krijgen

een podium. De academie wil ook met name gevorderde amateurmusici de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen. Via speciale projecten zoekt de academie verbindingen met het reguliere onderwijs. De academie moet uitgroeien tot een muzikaal centrum van belang voor de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie, maar ook voor Nederland en – in de zomermaanden – eveneens voor deelnemers van buiten de landsgrenzen. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt past binnen het initiatief van de provincie Fryslân voor de versterking van het culturele regioprofiel. Aan de eenmalige bijdrage van de gemeente kunnen geen rechten worden ontleend voor het vervolg van het project.

Morraruter Amarins Stobbe begint goed op hoger niveau Afgelopen zaterdag 5 maart werd er te Koudum een wedstrijd georganiseerd voor de pony’s. Iedereen kreeg de mogelijkheid om twee proeven te rijden. Een aantal Morraruters startte voor het eerst met hun (nieuwe) pony of debuteerde een klasse hoger. Amarins Stobbe startte met haar pony Wonderboy v/d Leijensefinne voor de eerste keer in de klasse M1 cat DE en ondanks dat ze de hele week ziek was geweest, won ze in de eerste proef de 1e prijs met 188 pnt (1wp) en haar tweede proef werd beloond met de 2e prijs met 184 pnt (1wp). Maar ook de resultaten van Iris Vinkx mochten er zijn, met haar pony Moonlight Shadow verdiende zij in de eerste proef de 2e prijs met 182 pnt (1wp) en in de tweede proef was de 1e prijs voor haar met 189 pnt (1wp). In de tweede proef was er ook een winstpunt voor Nynke ten Boom met Mikado van Orchids, 182 pnt (1wp) en voor Iris Vinkx met Zidane, ook 182 pnt (1wp). In de klasse B cat DE kwam Dieuwke Draijer met haar pony Monique aan de start en scoorde in de eerste proef 185 pnt (1wp) en in de tweede proef 183 pnt (1wp) Ook Trudy Eekma met Gurbe startte in deze klasse en behaalde 180 (1wp) en 182 (1wp) punten. Lianne van der Meer en haar pony Madonna reed supergoed in de klasse B cat BC, ze scoorde in de eerste proef 199 pnt (2wp) en in de tweede proef 194 pnt (1wp) en won met deze punten maar liefst twee keer de 1e prijs. Janita Wildschut kwam voor het eerst aan de start met haar nieuwe C-pony Goldfever en behaalde in de eerste proef een 2e prijs met 193 pnt (1wp). Haar tweede proef werd beloond met 181 pnt (1wp). Anneke Heida

won met haar pony Duckly de 2e prijs in de tweede proef met 183 pnt (1wp). Annelies Yntema en haar pony Rianca scoorde in de eerste proef 188 pnt (1wp) en in de tweede proef 181 pnt (1wp). In de klasse L1/L2 cat ABC kreeg Jildou Heida met Duckly in de eerste proef 187 pnt (1wp) van de jury en in de tweede proef 185 pnt (1wp). Op vrijdag 4 maart is Jolanda Dijkstra naar Emmeloord afgereisd om daar voor de allereerste keer te starten met haar paard Arame in de klasse L1. De eerste proef ging vreselijk maar de tweede proef ging een stuk beter en daar scoorde ze 181 pnt (1wp). In Franeker werd op zaterdag 5 maart een dressuurwedstrijd voor de paarden gehouden, Akkelien de Vries verscheen met haar paard Rascha voor de jury in de klasse M2 en behaalde een 2e prijs met 184 pnt (1wp). Klaske Jonkman debuteerde in de klasse M1 met haar paard Zjesto en was meteen succesvol. Ze won de 4e prijs met 189 pnt (1wp). Ook Martha Boekema en haar paard Voodoo startte in Franeker,in de klasse Z1 behaalde ze 204 pnt (1wp). Annemarie Bouma kwam ook in de klasse Z1 aan de start, met haar paard Pietieanna scoorde ze 206 pnt en een 4e prijs, dit is haar tiende winstpunt en ze is nu Z2 startgerechtigd.

V.V. Workum

Winst voor PVV en VVD, forse tik CDA

PvdA grootste Súdwest Fryslân Albert Schootstra

De PvdA is bij de woensdag gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten de grootste partij geworden in de nieuwe (fusie) gemeente Súdwest Fryslân. De samenvoeging van Bolsward, Sneek, Wynbritseradiel, Wûnseradiel en Nijefurd volgt daarmee precies de trend in geheel Friesland waar de PvdA – voor het eerst sinds 1987 – ook de grootste partij werd. Landelijk gezien werd de VVD de grootste partij. In Súdwest Fryslân kwam 60,1 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitbrengen en dat was meer dan provinciaal (59,9 procent) en landelijk (54,2 procent) gezien. In heel Nederland brachten bijna 8 procent meer kiezers hun stem uit in vergelijking met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2007. In Súdwest Fryslân (alle ‘oude’ gemeenten bij elkaar opgeteld) kwamen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2007 veel minder mensen stemmen (55,3 procent), maar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in juni vorig jaar waren het er meer (77,8) procent. Het CDA liep in Friesland, evenals landelijk gezien, een harde tik op. De christen-democraten verliezen vier zetels in de Staten en duikelen van twaalf naar acht. Het CDA was niet eerder in Friesland zó klein. Landelijk gezien echter was het verlies van het CDA in Friesland het kleinst. De PvdA haalde elf zetels en dat betekent een verlies van één,

maar de sociaal-democraten zijn met hun elf zetels dus wel de grootste partij in de Staten. De ChristenUnie verloor maar houdt de drie zetels die de partij al bezet. De VVD groeide van vijf naar zes zetels in de Staten en de PVV van nul naar vier. Ook D66 kan tevreden zijn: de Democraten gingen van nul naar twee zetels in de Staten. De FNP (van vijf naar vier zetels) en de SP (van vier naar drie) verloren. GrienLinks won weliswaar maar blijft toch op de twee zetels, die de partij ook al in de ‘oude’ Staten had, staan. De overige partijen slaagden er niet in om in de Friese Staten een zetel te veroveren, ook niet dus de seniorenpartij 50Plus. Wat de uitslag van de verkiezingen van woensdag voor gevolg zal hebben in de Eerste Kamer is nog onduidelijk. De leden van Provinciale Staten kiezen eind mei de leden van de Eerste Kamer, maar daarbij zijn allerlei ingewikkelde berekeningen aan de orde. Zo heeft een stem van een statenlid in het (dichtbevolkte) Zuid-Holland bijvoorbeeld meer gewicht dan een stem van een statenlid uit Friesland dat veel minder inwoners telt. Een stem van een Noord-Hollands statenlid heeft weer meer gewicht dan die van een collega uit Zeeland enzovoorts. Bovendien zijn er nog ingewikkelde berekeningen in het geding inzake de verdeling van de restzetels. Zoals het er nu voorstaat kan de coalitie van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, rekenen op 37 zetels van de 75 in de

Senaat, net geen meerderheid dus. Veel zal dan ook afhangen van de SGP in de Eerste Kamer (twee zetels) als het gaat om het helpen van het huidige kabinet aan een meerderheid in die Senaat. Het CDA verloor in Súdwest Fryslân niet alleen fors in vergelijking met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2007, van 31,6 naar 21,4 procent, maar ging ook wat achteruit in vergelijking met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van juni vorig jaar toen de partij nog 21,8 procent haalde. De PvdA haalde in onze gemeente 22 procent en dat was minder dan in 2007 (22,1 procent), maar meer dan vorig jaar (21,6). De VVD won in onze gemeente in vergelijking met 2007 (van 11,3 naar 14,8 procent), maar kwam minder sterk naar voren vergeleken met de kamerverkiezingen van 9 juni vorig jaar toen de liberalen 16,8 procent van de stemmen haalden. Verliezers in vergelijking met 2007 – de een meer, de ander minder – waren in Súdwest Fryslân de FNP (van 12,2 naar 11,1 procent), de SP (van 9,1 naar 6,9) en de ChristenUnie (van 5,5 naar 4,2). GrienLinks won (van 3,6 naar 4,6 procent), evenals D66 (van 1,4 naar 4,2 procent) en uiteraard de PVV (van niks naar 8,2 procent). In 2010, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, haalden de volgelingen van Geert Wilders echter 10,9 procent in Súdwest Fryslân en daarmee was in onze gemeente ook weer de landelijke trend zichtbaar: de PVV won wel fors

maar ging achteruit vergeleken met de verkiezingen van vorig jaar. De verkiezingen van woensdag geven in onze gemeente dus de trend te zien die ook landelijk te signaleren valt: het CDA verliest fors (al viel het de christendemocraten in Den Haag woensdag nog mee vanwege de desastreuze voorspellingen in de peilingen) en ook de PvdA verliest enigszins maar wordt door het veel forsere verlies van het CDA provinciaal gezien wel de grootste. De VVD wint maar niet zo veel als vorig jaar en de PVV is de grote winnaar maar toch niet zo overweldigend als werd verwacht. Feriene Lofts, dat in zekere zin wel een voedingsbodem in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân leek te hebben vanwege zijn verzet tegen de voorgenomen gemeentelijke herindeling, werd weggevaagd en haalde in de hele gemeente slechts 61 stemmen.

De algemene conclusie is dat zowel landelijk als provinciaal en tenslotte ook in Súdwest Fryslân het politieke landschap een steeds meer versnipperd beeld te zien geeft. Nooit waren de winnende partijen zó klein. Intussen is de verwachting dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Friesland zal bestaan uit PvdA, CDA en VVD. Dit zou betekenen dat de ChristenUnie gedeputeerde Piet Adema ziet verdwijnen naar de ‘gewone’ statenbankjes en dat de VVD in het college terugkeert.

Restauratie Gertrudis ligt op schema

In mei 2009 zijn de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel al aangesloten op Burgernet. De inwoners van voormalig gemeente Bolsward, Nijefurd en Wûnseradiel ontvangen binnenkort een bericht over de wijze waarop zij zich kunnen aanmelden. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak waarbij een dader is overlopen of bij een vermist kind, een Burgernetactie op. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt.

Gevonden Koudum - Zwarte poes, niet groot, 1-2 jaar oud. Zijl, N359, tussen witte ophaalbrug en Koudum, 3 maart. Geheel voormalig Nijefurd, aangereden gevonden tussen 25 februari en 4 maart, allen volwassen: Roodcyperse ex-kater, groot, breed. Volle staart. Grijscyperse poes met witte snoet, keel, voor- en onderkant, witte poten. Cyperse vlek op kin, witte vlekjes bovenop donkere rug. Wit rechts in de nek. Zwarte kater, lichte beschadiging langs rand van linkeroor. Grijscyperse kater, 1 jaar oud, mooie bruine neus. Inkeping in linkeroorpunt. Draagt blauw suède bandje met belletje. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 0880064692.

-

1 1 0 0 7 1 3 1 0 1 1 3 3 3 1 4 2 4 1 6

Dinsdag 22 februari 2011 De Rolpeal te Workum Workum da1 – ONT/CHZ da2 19.00 uur Workum 1 – De Herauten 1 20.00 uur Workum 2 – VWC 1 21.00 uur

Nagekomen uitslag: 27 Februari te Sneek, Annemarie Bouma met Pietieanna, klasse Z1 205 pnt (1wp).

Amivedi Zuidwest Friesland

2 1 5 3 2 0 2 4 11 2 6 4 4 1 2 0 1 1 2 1

Dinsdag 22 februari 2011 De Middelzee te Bolsward Bolswardia 2 – Workum 4 20.30 uur

Kenna Bakker is zaterdag met haar paard Binck in Haskerhorne gestart. Ze debuteerde in de klasse L2 en scoorde als vanouds een 1e prijs met 193 pnt (1wp).

Aanpak veiligheid niet alleen taak van de gemeente en politie De gemeente en de politie stellen alles in het werk om de woonen leefomgeving veilig te maken en te houden. Dit kunnen zij echter niet alleen. Daarom wordt er volop samengewerkt met allerlei partners. Inwoners van gemeente Súdwest Fryslân kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die veiligheid. Burgernet geeft de inwoners van Fryslân de gelegenheid om samen met de gemeente en politie voor veiligheid en tegen criminaliteit te gaan. Een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en met name in heterdaad situaties blijken zeer succesvol te zijn.

Uitslagen 5 maart Workum 1 – DESZ 1 Workum 2 – Makkum 2 Oudehaske 3 –Workum 3 IJVC 3 – Workum 4 MKV DA2 – Workum DA1 Wyckels/H A1 –Workum A1 SC Stiens B1 – Workum B1 GAVC MC1 – Workum MC1 Workum C1 – SC Joure C2 RES D1 – Workum D1 Workum D2 – QVC D2 Delfstrah. E1 – Workum E1 Workum E2 – ONS E3 Workum E3 – Oudega E3 Gorredijk F1 – Workum F1 Gorredijk F2 – Workum F2 Workum F3 – Oeverzw. F2 Workum F5 – Workum F4 Workum F6 – Heeg F4 FFS F2 – Workum F7

Futsal week 10

Uitslagen week 9 Workum da1 - ONS da1 Workum 1 - ZVF 1 workum 2 - Ens 2 RES 2 - Workum 3 RES - Workum 5

Burgernet van start in Súdwest Fryslân In april start de gemeente Súdwest Fryslân met Burgernet. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeenten. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.

Programma 12 maart - Heeg 1 – Workum 1 Aanvang 14.30 - ONS 3 – Workum 2 Aanvang 14.30 - Workum 3 – DWP 3 Aanvang 12.45 - Workum 4 – Arum 2 Aanvang 14.30 - Workum DA1 – Harlingen DA1 Aanvang 14.30 - Workum A1 – SC Stiens A1 Aanvang 11.00 - Workum B1 – HRC B1 Aanvang 11.00 - Workum MC1 – SC Franeker Aanvang 14.30 - Makkum C1 – Workum C1 Aanvang 09.30 - Workum C2 – LSC 1890 C3 Aanvang 09.00 - ONS/TOP ’63 C3 – Workum C3 Aanvang 10.30 - Workum D1 – Dronrijp D1 Aanvang 09.00 - Mulier D3 – Workum D2 Aanvang 09.45 - Workum E1 – SC Joure E5 Aanvang 09.00 - Sleat E2 – Workum E2 Aanvang 09.15 - CVVO E5 – Workum E3 Aanvang 11.20 - Workum F1 – Akkrum F1 Aanvang 09.00 - Workum F2 – JV Bolsward F2 Aanvang 10.00 - Workum F4 – SWZ F5 Aanvang 10.00 - Delstrahuizen F3 – Workum F5 Aanvang 10.00 - Akkrum F6 – Workum F6 Aanvang 10.00

6-0 4-3 5-8 5-9 0- 16

Dartuitslagen Dinsdag 1 maart Rijsterbos - September 1 September 2 - Ropeinen Om Utens Henk Wind 141 check September 3 - Bommel 1 Dick Nauta 104 en 128 check Smidte - Bakhûzen Peter Lammers 108 check

7-3 5-5 5-5 4-6

Handboogschutterij 

De foto’s bij dit artikel spreken in feite voor zichzelf. Fijn om te weten dat de Gertrudis op vele fronten een monument in het Workumer stadsbeeld zal blijven.

De dagen lengen, de vogels zingen weer en voorzichtig zie je de eenden een partner zoeken. Ja het voorjaar is in aantocht, De sneeuwklokjes zijn de voorlopers in de bollenwereld en overal steken zij de kop op. Ook de kraamkamers in de Workumer toren worden in gereedheid gebracht en de broedplaatsen voor de roeken zien er clean uit. Ook fris staat de vieringtoren weer op het kruispunt van de kerk en heeft de haan zijn glans terug. De restauratie loopt geheel naar wens en de werkzaamheden passen goed in het werkschema. Geen achterstand of tegenvaller. Ja, misschien vermeldenswaard is de wenteltrap in de kerk die als een kaartenbak in elkaar gestort is. Toch niet erg, er komt een nieuwe en je kunt niet zien dat deze vernieuwd wordt. Alleen de draairichting loopt tegenovergesteld. Vroeger gingen we rechtsom naar boven, maar na de restauratie wordt dit linksom. De vaklieden zingen het hoogste lied in de kerk en wij vinden dit plezierig.

Met welk een vakmanschap er aan de St. Gertrudis gewerkt wordt. De timmerlieden en metselaars, de leidekkers, loodgieters en koperslagers, de glazeniers, bouwhistorici en archiefonderzoekers. De begeleiders allen niet genoemd. Iedereen werkt met plezier aan deze dominante en markante plaats in het centrum van Workum. 2010-2011 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van onze stad Workum. De gemeente is overgegaan in Súdwest Fryslân maar de eeuwenoude St. Gertrudiskerk blijft en in de analen mag bijgeschreven worden dat in deze jaren de kerk gerestaureerd is. De glazenier zit aan de zuidkant met zijn werk. Er moeten nog drie vensters naar het atelier in Leeuwarden. Ook de leidekkers werken aan de zuidkant. Ook zij zijn met de zonnige kant bezig. Binnenkort worden de steigers in het noorder transept afgebroken en weer op gebouwd in het zuidertransept. De aanloop naar de eindfase is begonnen.

Maandag 28 februari Hout: Tamara Magomadeva 113 ptn.; Paul van Keimpema 108 ptn. Bare bow (groot blazoen): Kees Salverda 144 ptn.; Fokke de Vries 107 ptn. Bare bow: Jan Haanstra 208 ptn.; Henk Keizer 197 ptn.; Henk Venema 179 ptn.; Jaap de Jong 174 ptn.; Otto Onderwater 173 ptn.; Jan van der Veen 164 ptn.; Irina Laube 161 ptn.; Lothar Laube 147 ptn.; Niels Pelle 123 ptn.; Dirk Porsius 83 ptn.; Tonko Hofman 82 ptn.

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 5

SCHIJT JE RIJK “En yn ‘e Haske hinget ’n barich yn ‘e beam, barich yn ‘e beam…”. Dat zongen de mannen van Ons Aller Derde toen ze zaterdag vol goede moed richting het voetbalveld togen. Een oud Fries liedje waarvan de Heren van Drie zelf wel eens wilden kijken of het ook echt zo was, en omdat ze tegen Oudehaske moesten voetballen kwam het dus mooi uit. Het viel allemaal wat tegen. Waar ze ook keken, in Oudehaske hing helemaal geen varken in de boom. Niet in de bomen rond het voetbalveld en ook niet rond de kerk. Waarschijnlijk wordt in dit lied Nijehaske bedoeld en hangen daar de varkens in de boom. Voetbaltechnisch liep het ook niet helemaal zoals vooraf in de planning lag. Voor rust lagen er al twee ballen in het net en na rust kwamen daar nog eens drie bij. Het lag niet aan Arjen. Arjen, in de bevallige leeftijd van 14 lente’s, stond voor deze gelegenheid onder de lat. En na de wed-

Henk de Boer

strijd zei onze dappere en tegelijk humoristische doelman dat, naast voetbal, vissen zijn favoriete sport was. Dat kon hij zaterdagmiddag vijf keer doen en combineerde daarmee deze twee sporten op slimme wijze. Van belastingen had hij echter geen verstand. Dat was meer voor de gevestigde orde van Workum Drie, die de afgelopen week de gemeentelijke aanslagen in de bus had gekregen. De blauwe brieven zorgden in de gemeente voor de nodige beroering. Voor de Workumers viel het wel wat mee. De rioolbelasting leek flink te zijn gezakt. Voor andere gemeenteleden is de heffing op de ontlasting kennelijk een grotere belasting. Ons advies voor deze gedupeerden is even eenvoudig als doeltreffend. Ga gewoon twee keer zo vaak naar de wc. Dan wordt elk bezoek aan het kleinste kamertje de helft goedkoper en heb je de belasting in een poep en een scheet terugverdiend!

Súdwest Fryslân onderzoekt ontwikkeling Brede Scholen Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de startnotitie Brede Scholen. Het college wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van Brede Scholen in de gemeente. Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt, met de school als middelpunt. Een school kan bijvoorbeeld samenwerken met de peuterspeelzaal, de kinderopvang of fysiotherapie. Belangrijk is dat de voorzieningen in de Brede School aansluiten bij de behoeften van het dorp of de wijk. Geen enkele Brede School is dus gelijk! Het is geen verplichting voor gemeenten om Brede Scholen op te zetten. In Sneek zijn inmiddels vijf brede scholen. De andere herindelinggemeenten hadden nog geen aanpak voor Brede Scholen. Wel zijn in verschillende dorpen multifunctionele gebouwen, waar scholen samen-

werken met andere organisaties zoals peuterspeelzalen en naschoolse opvang. “Met het ontwikkelen van mogelijkheden voor Brede Scholen richten we ons op een optimale ontwikkeling van kinderen, onze toekomst,” aldus wethouder Andries Ekhart. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel gaat de gemeente in gesprek met diverse organisaties (zoals scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, wijken dorpsbelangen, welzijnsorganisaties, Centrum Jeugd en Gezin etc.) om te achterhalen wat zij vinden van het concept Brede Scholen. Aan de hand van deze gesprekken stelt de gemeente een kadernotitie Brede Scholen op. In deze notitie staat beschreven wat de visie is op Brede Scholen, criteria voor Brede Scholen en de organisatiestructuur van Brede Scholen. De gemeenteraad bespreekt eind 2011 de kadernotitie Brede Scholen.

Gemeenteraad op bres voor minima

Stimulering regionale bedrijven Jacob Bouwhuis Hoewel de enorme hoeveelheid verordeningen die de raadsagenda van afgelopen donderdag bevatte al uitgebreid in diverse commissies was besproken, leverden een aantal van deze verordeningen toch gespreksstof op, zo ook de verordening die de kaders aangeeft voor de inrichting van de financiële functie en de uitgangspunten voor het financieel beleid en daarnaast het financieel beheer. De FNP bij monde van Sicco Rypma constateerde bij motie dat het college bij inkoop en aanbestedingen niet voldoende rekening houdt met plaatselijke ondernemers. Hij vond dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door in voorkomende gevallen de plaatselijke bedrijven in de arm te nemen om zo de regionale werkgelegenheid te stimuleren. We hebben alles in onze gemeente, van bakkers, slagers, schilders, aannemers, mechanisatiebedrijven, tot aan loonbedrijven en ga zo maar door. Deze ondernemers moeten eerst een kans krijgen bij leveranties en werken die binnen de gemeente op stapel staan. Hij besefte wel dat het uitspreken van deze voorkeur niet strijdig mag zijn met de Europese regelgeving, maar via het knippen in opdrachten is deze regelgeving te omzeilen. De motie vond raadsbrede ondersteuning. Uiteraard kijkt de gemeente naar lokale mogelijkheden, zo antwoordde wethouder Maarten Offinga, alhoewel het aankoopen aanbestedingsbeleid een

gedelegeerde taak van het college is. Bij kleine enkelvoudige aanbestedingen tot € 50.000 ligt het voor de hand dat er wordt gekeken naar eigen bedrijven. Bij grotere bedragen, vooral boven de vijf ton, moet vooral een overheidsorgaan zich aan de regels, in dit geval de Europese aanbestedingsregels, houden, aldus Offinga . Een ander sympathiek aandoend amendement werd ingediend door Hans Hettinga van het CDA. Het betreft de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning over 2011. Indiener had geconstateerd dat de verschillen tussen de vergoedingen per fractie onevenredig groot zijn. Oorspronkelijk was de bedachte vaste vergoeding € 1.000 per fractie en € 1.000 per zetel. Door de vaste vergoeding op te schroeven naar € 2.000en de vergoeding per zetel te verlagen naar € 725 wordt het gat tussen grote en kleine fracties meer gelijk getrokken. Bovendien pakt deze regeling iets goedkoper uit voor de gemeente. Hoewel iedereen het amendement ondersteunde, merkte een van de raadsleden op dat het nieuwe bestuur met al zijn geledingen inmiddels meer kost dan de gezamenlijke voormalige raden. Johan Feenstra (PvdA) maakte zich ernstig zorgen om het voornemen van het kabinet om fors te bezuinigen op de bijstandsuitkeringen. Het gevolg van de landelijke bezuinigingen is dat de uitkeringen aan mensen in de bijstand, onder wie gezinnen en alleenstaande ouders, honder-

den euro’s lager gaan uitvallen. Het huidige gemeentelijk minimabeleid heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van achterstandssituaties en sociaal isolement, maar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor het minimabeleid worden door het voorgenomen rijksbeleid drastisch ingeperkt. De landelijke grens van het minimabeleid wordt gesteld op maximaal 110 % van het sociaal minimum. Volgens Feenstra moeten de gemeenten beleidsvrijheid inzake het minimabeleid inleveren, wat volgens hem tot vele vormen van achterstand en sociaal isolement zal leiden. In een motie roept hij de minister van sociale zaken op de kabinetsbezuinigingen ten laste van de minima terug te brengen tot aanvaardbare proporties en het landelijk budgettair probleem niet op het bordje van de gemeente te leggen. De motie vond bijna raadsbrede ondersteuning, alleen de fractie van de VVD vond dat de initiatiefnemer op de zaken vooruit liep en gaf daarom geen steun aan de motie. In het verlengde van de motie over de bijdrageregeling minima kwam een vijftal partijen, zowel van de oppositie als van de coalitie, met een amendement over de waardevastheid van de regeling. In hun ogen was verzuimd dat een bijdrage elk jaar bijgesteld dient te worden met het inflatiepercentage om te voorkomen dat de minima er elk jaar meer op achteruitgaan. Ook de verordening langdurigheidtoeslag WWB leverde een behoorlijke hoeveelheid amendementen op. Hier

draaide het vooral om de inkomensnorm die in de nieuwe verordening was gesteld op 105 %. In enkele herindelinggemeenten, waaronder Bolsward, was die norm 115 %. Het zou dus betekenen dat veel mensen die het hogere percentage als inkomensnorm kenden, de dupe zouden worden van de nieuwe regelgeving. Vooral mensen die net boven het minimum zitten, bijvoorbeeld vrijwilligers met een kleine vergoeding of gescheiden moeders met minderjarige kinderen en een kleine parttime baan, vallen dan vaak net buiten sociale regelingen. De indieners van de amendementen pleitten voor het optrekken van de norm naar minstens 110 procent. De fractie van de VVD bij monde van Sijmen Wijbenga gaf aan tegen de verhoging naar 110 procent te zijn. Het leek hem beter een jaar te wachten met het verhogen van de norm omdat het nu onduidelijk is wat de mogelijke gevolgen zijn. Bovendien vond hij de norm voldoende toereikend om van te leven, althans dat had hij ervaren toen hij in het verleden vanwege omstandigheden ook met een minimaal inkomen moest rondkomen. Deze laatste opmerking schoot Ad van de Kolk van Verenigd Links in het verkeerde keelgat. Hij vond dat ieder hoger percentage veel betekent voor de echte minima en dat Wijbinga volslagen ten onterechte koketteerde met deze groepering. Om meer grievende opmerkingen te voorkomen hamerde burgemeester Apotheker meteen de discussie af.

Workum 1 pakt volle mep tegen DESZ

Vrouwendag met deelname topzangeressen Wereldwijd zal er vandaag aandacht worden besteed, op allerlei verschillende en de meest uiteenlopende manieren, aan Internationale Vrouwendag. Vanzelfsprekend dat dit ook in de Klameare het geval is. Het doel is alle vrouwen in het zonnetje te zetten. Het gaat over vrouwen die iets bijzonders doen, een groot project neerzetten, vrouwen in de verschillende continenten, in verschillende culturen, maar… het gaat ook over vrouwen hier in Friesland en dus ook in Workum. Gewone, leuke, gezellige vrouwen en dus heel bijzonder. Eigenlijk gaat het over alle vrouwen met een eigen stijl en eigen karakter, haar eigen wezen. Voor al die vrouwen maken we vanavond een feestje, uiteraard samen met een optreden van twee bijzondere vrouwen die zingen, te weten Anneke Douma en Jannie Brandsma. Daarnaast zullen er nog vele verrassingen te beleven zijn op die avond, dus neem al je vriendinnen mee! Wil je zelf iets doen, dan nodigen we ook van harte uit om jouw leukste/sterkste kant te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan iets lekkers en/of lekker hapjes meenemen, iets vertellen, boeken en/of foto’s. De entree is gratis. Kortom, we maken er vanavond aanvang 20.00 uur iets moois van en wil je meer weten bel dan met Trudi 06-20278801.

Reünie Stavoren Stavoren heeft 950 jaar stadsrechten en daar wordt het hele jaar bij stilgestaan. Zo wordt er ook een reünie georganiseerd op zaterdag 7 mei voor alle Staversen en oud-Staversen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.stavoren950.nl.

Taa lswyl sel

WORKUM III

Benefiet voor Ghana World Servants ondersteunt in Ghana haar lokale partnerorganisatie Agreds. Deze organisatie is actief in het minst ontwikkelde deel van Ghana. World Servants helpt hen bij de uitvoering van hun projecten in het noorden (Northern Region). De projecten hebben voornamelijk betrekking op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg.

de omliggende omgeving. Lars de Bok, Eline Brombacher, Margriet Hoekstra en Magriet de Vries zullen deze indrukwekkende reis maken naar Ghana, liggende in de onderste hoek van WestAfrika. Dit moet natuurlijk ook gefinancierd worden. Daar-om organiseren we op zaterdag 12 maart een benefietavond in de Klameare.

Deze zomer zullen 4 mensen uit Workum en Gaast naar Ghana toe gaan om daar mee te helpen met een van de projecten die de World Servants samen met de Agreds heeft gestart. Ze zullen in de periode van 11 juli tot 2 augustus en van 9 augustus tot 31 augustus meehelpen met het bouwen en verder ontwikkelen van een kliniek in Nakpanduri in het Bunkpurugu/Yunyoo district. Deze medische kliniek biedt zorg aan 4.600 mensen uit het dorp en

De avond begint om 20.30. Er zullen verschillende activiteiten zijn waaronder live muziek van Cow Tipping, Space Back To Ten (Pearl Jam Tribute), Smûk, Popkoor Tjilpz en Troubadour Theo. Verder zijn er nog activiteiten zoals spijker slaan voor het goede doel. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel.

Centraal in het werk van Simavi staan moeders in de armste gebieden van ontwikkelingslanden. Zij kunnen niet altijd veilig drinkwater geven aan hun kinderen, waardoor deze meer risico lopen op dodelijke ziektes als cholera en tyfus. Om wel veilig drinkwater te halen moeten moeders vaak uren lopen. Meer dan vijftienduizend betrokken vrijwilligers gaan tijdens de collecteweek zelf lopen met een collectebus om zo deze moeders te helpen. Directeur Rolien Sasse is erg onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers tijdens de collecte. “Dit jaar zijn er weer meer mensen die willen meelopen om zo een bijdrage te leveren aan het werk van Simavi voor moeders in Afrika en Azië. Zonder de steun van vrijwilligers zouden we deze moeders lang niet zo goed kunnen helpen. En dat terwijl ze onze hulp hard nodig hebben. Basisbehoeften als veilig drinkwater en schone toiletten zijn voor de allerarmsten geen vanzelfsprekendheid. Nog steeds sterven dagelijks duizenden kin-

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl

Dus komt allen op zaterdag 12 maart om 20.30 naar de Klameare!

Vrijwilligers helpen moeders in ontwikkelingslanden Van 13 tot en met 19 maart houdt ontwikkelingsorganisatie Simavi haar landelijke collecte in honderden gemeenten. Ook in de Zuidwesthoek van Friesland.

Mjirkes: in dûmny dy’t mei emeritaat is; mjirkje - springend fuort drave; derút mjirkje – gau útnaaie

deren, omdat iets simpels als veilig drinkwater ontbreekt. We werken daarom altijd met de moeders samen, door bijvoorbeeld te zorgen dat er een waterpomp in het dorp komt. En we trainen moeders zodat ze in de toekomst zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het onderhoud ervan.” Naast de collecte, organiseert Simavi de komende weken nog andere activiteiten. Zo zal eind februari onze ambassadeur Antje Monteiro een aantal projecten gaan bezoeken in Afrika om het belang van veilig drinkwater met eigen ogen te zien. Daarover zal ze vertellen in de media. In maart zullen ruim achtduizend leerlingen meedoen aan de actie Wandelen voor Water, waarbij ze ook geld inzamelen voor waterprojecten. De leerlingen krijgen daarnaast ook les over het belang van water voor de gezondheid van mensen en de rol van moeders hierbij. U kunt moeders in ontwikkelingslanden ook zelf helpen door te geven aan de Simavi-collectant of een financiële bijdrage over te maken op giro 300100 ten name van Simavi in Haarlem. Namens alle moeders in Afrika en Azië alvast hartelijk dank hiervoor.Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Friesland

Pupil van de wedstrijd was Klaas Jan Bosje. Sponsor is Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt.

Zaterdag moest Workum 1 aantreden tegen DESZ – Door Eendracht Sterk Zwartsluis. De mannen van trainer Frans Molenaar en leider Jan Bangma hadden in de drie voorgaande wedstrijden steeds in de slotfase van die wedstrijden uit standaardsituaties ‘de trije punten ferskiten’, dus het werd nu weer eens tijd voor winst. Zonder de geblesseerden Kamil Dybala en Stephan Wijnia werd om 14.30 uur afgetrapt in de volgende opstelling: in het doel Dijkstra, achterin van links naar rechts Bouman, Van der Valk, Stellingwerff en Hofman, op het middenveld van links naar rechts Hoekstra, De Vries, Jellesma en De Groot en voorin Hiemstra en Hoekstra. De bank werd warm gehouden door Aardenburg, Nijboer, A-junior Maarten van der Poel en reservedoelman Adema. Workum, dat in de eerste helft al richting de stad speelde, had het lastig en werd al in een vroeg stadium door de polderboys van DESZ vastgezet. Hierdoor was er aan Workumer zijde geen sprake van verzorgd voetbal, zoals dat normaal gesproken wel gebeurt. DESZ deed zijn clubnaam eer

aan, voetbalde veel gemakkelijker en was dan ook, vooral in de eerste 30 minuten, de bovenliggende partij. Het Workumer veldspel was te onnauwkeurig om tot uitgespeelde kansen te komen en daarbij was men drukker met het becommentariëren van de scheidsrechter dan met het eigen spel. Na zo’n half uur te hebben gespeeld, kreeg DESZ een vrije trap op de rechterkant van het veld, ongeveer 30 meter van het doel van Workum. De bal werd met veel gevoel ingedraaid en werd enigszins gelukkig met de rug verlengd door de topscorer van DESZ; de bal plofte buiten het bereik van de matig ingrijpende doelman Dijkstra zo in het lege doel: 0-1. Na deze domper leek Workum de schroom wat van zich af te gooien en er ontstonden wat kleine kansen voor het doel van DESZ. Uit één van deze halve kansen groeide ineens een hele grote kans toen de bal in een scrimmage voor het doel bleef hangen. Zoals het een echte goaltjesdief betaamt wist Klaas de Groot hier wel raad mee; met binnenkant schoen schoof hij de bal beheerst in de rechterhoek, buiten bereik

van de keeper: 1-1. In de resterende vijf minuten tot aan de theepauze gebeurde er weinig bijzonders en met deze gelijke stand zochten beide teams de kleedkamer op.

echter niet. Met nog zo’n 20 minuten op de klok werd er aan Workumer zijde nog één keer gewisseld: Dennis Hoekstra verliet het veld en werd vervangen door Michel Nijboer.

Na rust kwam Marcel Aardenburg in het veld voor Arie Hiemstra. Trainer Molenaar had de pionnetjes in de rust iets anders neergezet en dat leidde ertoe dat de rollen in het veld omgekeerd waren. Was het voor rust nog DESZ wat de klok sloeg, na rust was Workum de bovenliggende partij. DESZ kon nog wel één keer een bres in de Workumer verdediging slaan, toen de balvaste spits oog in oog met doelman Dijkstra kwam te staan, deze keer kwam echter laatst genoemde als winnaar uit de strijd en bleef de stand ongewijzigd. Dit was ook gelijk een van de laatste keren deze wedstrijd dat DESZ gevaarlijk werd.

Workum bleef de overhand houden en ook het wederom in grote getale toegestroomde publiek had in de gaten dat bij DESZ de pijp leeg begon te raken. Tien minuten voor tijd kreeg Workum dan eindelijk loon naar werken toen Hoekstra de bal panklaar legde voor de geheel vrijstaande Nijboer; hij schoot de bal overtuigend en onhoudbaar tegen de touwen: 2-1.

Workum kwam meer en meer in zijn geliefde spelletje omdat spits Gjerryt Hoekstra voorin de ballen goed vasthield en het duo Jellesma/Aardenburg met fijne steekpassjes regelmatig Klaas de Groot en Dennis Hoekstra op de zijkanten aan het werk zette. Tot uitgespeelde kansen leidde dit

In het slot van de wedstrijd kwam Workum niet meer in de problemen, mede doordat keeper Dijkstra op een wel zeer professionele manier, maar wel ten koste van een gele kaart enkele seconden tijd wist te rekken. DESZ kon geen potten meer breken en zo bleven de drie punten dan eindelijk weer eens in Workum. Zaterdag de lastige uitwedstrijd tegen Heeg, waar de heren van Workum 1 revanche kunnen nemen voor de schlemielige 1-0 thuisnederlaag van 9 oktober.

Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 6

Kapotte knieën en winst voetbaldames Workum Eindelijk mochten de dames van Workum weer beginnen met de eerste competitie wedstrijd van 2011. Deze wedstrijd zou worden gespeeld in Leeuwarden tegen MKV ’29. Vorige week had MKV ’29 de eerste wedstrijd gespeeld tegen de koploper van de competitie ONS Da2. Ze hadden maar met 4-2 verloren, wat echter een boeiende uitslag is voor de onderste club tegen ONS. In de thuis wedstrijd tegen MKV’29 was de uitslag 9-2, voor Workum. Op het kunstgrasveld werd er gespeeld tegen MKV’29. Na een aantal minuten gespeeld te hebben gaf Tianne een voorzet, die mede door de wind in het goal belandde. Dit tot vreugde van de spelers en stond het al snel 0-1. Vervolgens viel de 0-2 door een prachtige vrije trap van Judith. In de eerste helft werd er veel aangevallen van Workum. Slechts een enkele keer kwam MKV’29 door de verdediging van Workum, maar tegengoals vielen er niet. De 0-3, 0-4 en 0-5 volgden

snel. Judith één en Tianne nog eens twee, die het totaal van 18 doelpunten op haar naam kon zetten. De tweede helft was Eva Meijer (de nieuweling)op de ‘voorstoppers’ positie gekomen, spits Judith werd in de rust eruit gehaald. Na enkele minuten in de tweede helft maakte Tianne de 0-6. Maureen Woudstra maakte haar debuut ook in het Dames team van Workum. Toch kwam MKV’29 steeds meer aan voetballen toe en kregen ze steeds meer kansen. Na een aangeschoten hands bal, waarbij MKV’29 een penalty kreeg stond het 2-6. Ook hebben Jessica en Hedwich nog een paar minuten met de Dames meegevoetbald. Kim scoorde nog een goaltje op aangeven van Tianne. Met kapotte (geschaafde) knieën en een uitslag van 2-7 werd het veld verlaten. Volgende week is Harlingen de tegenstander. Hopelijk kunnen we de punten thuis houden! Dames Workum 1

Eindelijk echt

balans

gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Zuid-Amerikaanse ritmes op Zondagmiddagpodium Jan Pieter Dykstra

Het ‘Zondagmiddagpodium in de Klameare’ heeft in die seizoenen dat het nu actief is, een breed scala aan ‘ferdivedaasje’ over het voetlicht gebracht. Dichters en muzikanten, soms in een soort samenspraak, of enkel alleen muzikanten, zoals afgelopen zondag het geval was treden dan uit de schaduw van het dagelijkse leven in de schijnwerpers. Na het welkomstwoord van de organisator, onze onvermoeibare Trudi, klonken al snel de soms ijle klanken van een Paraguayaanse harp door de zaal. Dit instrument met een rijke klankkleur werd bespeeld door Claudia en Manito begeleidde haar op zijn akoestische gitaar. De laatste was trouwens al eens eerder te gast op dit ‘podium’. Ook in het kader van de wintersnein-te-middei-wille, zoals men dit initiatief gerust kan benoemen, hield hij met zijn compagnon – getweeën bekend onder de naam La Manouche - een CDpresentatie van muziek geënt op de muziek van de grote Django Reinhardt (1910 -1953). Als zodanig was dit optreden van Claudia y Manito, zoals dat op de aankondiging geafficheerd stond, ook rondom de presentatie van een CD georganiseerd. Helaas, aldus de welluidende stem van de vrouwelijke helft van het duo, was er een kleine kink in de kabel gekomen, de CD was nog niet voor uitgave beschikbaar. Maar eind volgende week zal dat – al alles dus goed gaat – wel het geval zijn en dan is er het medium internet dat de mogelijkheid biedt om een exemplaar, gesigneerd door beide performers, in bezit te krijgen. Onder de vrij talrijke bezoekers was er in ieder geval genoeg belangstelling voor, dus zal de mailbox volgende week de nodige bestellingen uit Workum of omgeving bevatten.

Het werd een middag vol muzikaal genot. Dat kan, gelet op het opendoekje aan het einde van het concert, gesteld worden. Met als uitsmijter het wereldbekende – en wellicht ook meest bekende Latijns-Amerikaanse lied – El Condor Passa, waarover verderop meer, bewaart het auditorium zoete herinneringen aan een perfect uitgevoerde muzikale show, die best voor herhaling vatbaar is. Waarom spreekt deze muziek, die inmiddels universeel genoemd kan worden, ons Europeanen aan? Wellicht omdat, zoals de zangeres en harpiste/gitariste, in de toelichting op de uitgevoerde nummers vertelde, er Europese invloeden zijn te beluisteren. Bovendien is de voertaal in Latijns-Amerika van Europese komaf, namelijk in hoofdzaak die van de Spaanse conquistadores - Columbus als eerste, Pizarro, Cortez en anderen - die op zoek naar het destijds bijna mythische Indië uiteindelijk in Zuid-Amerika terecht kwamen. Sinds die ontdekking van de hoogstaande culturen van Azteken, Tolteken, Maja’s, Inca’s, Ona’s en andere volkeren met onder andere hun beroemde keizers Montezuma en Atahuallpa, zijn ontelbare avonturiers naar het westen getrokken. Ook en vooral op zoek naar het onbereikbare, want onvindbare goud van El Dorado. Dat liet zijn sporen na in dit continent waar veel Indiaanse volkeren het loodje legden tegen de hebzucht van het westen. Ook ziekten van de westerse mens, die daar nog onbekend waren, eisten hun tol onder de oorspronkelijke bewoners. Tijdens de landbouwcrises in Europa aan het einde van de 19e eeuw en later gingen velen op de bonnefooi naar Zuid-Amerika. Duitsers, Nederlanders, Engelsen en nog wel een handvol nationaliteiten emigreerden om daar een

nieuwe toekomst vooral als boer te zoeken. Vanuit Fryslân – en er zijn ook gevallen uit Workum bekend - werd stamboekvee naar onder meer Argentinië verkocht. Geen wonder dus dat het continent de muzikale erfenis van al die immigranten opzoog. Zodoende proeft men in de met verve gebrachte liederen en instrumentale composities iets van de sfeer van het oude Europa. Flamenco-achtige ritmes gemengd met polka, in de verte soms een mars hoorbaar in een broeiende tango-vertolking. Dit uit Argentinië afkomstige genre is dan weer dwingend, dan weer bijna sensueel in het slepende ritme dat met een voortreffelijke techniek uit gitaar en harp werd getoverd. Of de zamba, niet vergelijkbaar met de Braziliaanse samba, en door Manito solistisch een heuse flamenco – met pseudocastagnetten ontlokt aan de gitaarkast door trommelende vingers - vermaakten het publiek bovenmatig. Men verwachtte elk ogenblik dat er uit de coulissen van de Klameare een in zwierige rokken geklede Spaanse schone zou wervelen, begeleid en begeesterd door een muzikale ‘torero’. Of de ode aan de stad Rome, een herinnering vol melancholie aan de eeuwige stad. Natuurlijk liedjes over verliefd zijn of die een verlangen naar een verloren geliefde, soms het vaderland, gestalte geven. Alles vaak met de parelende aanzwellende klanken, dan weer zacht terugvloeiend, op het eind bijna aarzelend gelijk ongeveer de eerste waterdruppels die hoog in de bergen uit een gletsjer worden geperst. Ook vielen er nog indiaanse invloeden te horen, waarbij de stem van Claudia zo maar ergens over de ijle hoogten van de Andes, het thuisland van de condor, de koningsvogel van Zuid-Amerika, leek te zweven. Die condor vormt in het Peru-

aanse dorpje Cotabambas, gelegen in de Cordilleras de los Andes, het symbool van de autochtone, dus indiaanse, bevolking. Elk jaar rond 29 juli houdt de bevolking daar een fiësta, waar de keizer van de Andes een belangrijke rol in speelt. Een paar weken eerder gaat een groep mannen met een aftands paard de bergen in om zo ’n keizer te vangen. Daartoe wordt in een smal ravijn het oude paard ter dood gebracht en blijft liggen als lokaas voor de condor. Als die de prooi ontdekt en opgepeuzeld heeft komen de mannen tevoorschijn en vangen de vogel, die zwaar is van het opgepeuzelde karkas. En eigenlijk heeft hij tevens te weinig ruimte om met zijn machtige vleugels het luchtruim te kiezen. Terug in het dorp wordt de vogel met touwen op een stier vastgebonden, vastgenaaid met houten naalden, die in de flanken van de stier worden gestoken. Dan begint de ongelijke strijd. De condor slaat van angst zijn grote klauwen diep in de huid van de stier. Die wordt gek van pijn en begint in de kleine arena, waarin het schouwspel plaats vindt, rond te rennen om zijn belager af te kunnen schudden. Dat lukt nooit en na ongeveer een kwartier zijn beide dieren uitgeput. De vogel wordt losgelaten, krijgt speciaal voer en men hangt hem een banier om de hals. Dan volgt de vrijheid. De stier wordt afgemaakt en bij het feest opgegeten. De vogel staat symbool voor het eens machtige Indianenvolk en de stier is het symbool van het Spanje van de conquistadores. Het lied El Condor Passa zou men, aldus desgevraagd het antwoord van de zangeres, als een spoort van protestlied kunnen zien. Niet tegen het vroegere Spanje, maar meer tegen het feit dat de leefomgeving van mens en dier daar door allerhande soms politieke beslissingen bedreigd wordt.

Weerbaarheid voor tieners van 10 t/m 14 Je zou denken dat jongeren zich tegenwoordig al goed voor zichzelf kunnen opkomen. Dat is een misvatting. Vaak weten ze niet hoe ze moeten reageren in een conflictsituatie. Daarom organiseert het jongerenwerk van Timpaan Welzijn in samenwerking met Roelevink Sport een weerbaarheidstraining voor tieners van 10 t/m 14 jaar. Roelevink leert de tieners in vijf lessen een stappenplan toepassen als ze in situaties zitten die zij als angstig ervaren. Niet alleen ruzies, maar bijvoorbeeld ook als mensen opdringerig zijn of op een andere wijze zich lastig gedragen. De training bestaat uit twee delen. Het fysieke deel, waarbij ze met een mix van zelfverdedigingsporten, leren zichzelf te verdedigen. Bij het deel weerbaarheid draait het om contact met de anderen, weten wie je bent en waar je grenzen liggen. Er wordt gewerkt aan wat je kunt zeggen, je uitstraling, je houding en het zelfvertrouwen. Aandachtspunten in de training zullen zijn; kracht op een effectieve manier toepassen, omgaan met angst en conflictsituaties oplossen. Er wordt gewerkt met o.a. stootkussens en rollenspel. De training vindt plaats in de Klink in Koudum, begint op 24 maart en is op donderdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. De kosten voor 5 lessen zijn € 35,00. Voor opgave en inlichtingen kunt u mailen met Huisman Schuscha (s.huisman@timpaanwelzijn. nl). Wilt u meer weten over de inhoud van de training dan kunt u het beste contact opnemen met de docent: Albert Roelevink 0513-677392.

Geachte Stichtingen & Verenigingen Tijdens een bijeenkomst voor stichtingen, verenigingen en buurten van Plaatselijke Belang in november vorig jaar, kwam het idee “evenementenborden bij de ingangen van Workum” ter sprake. Veel aanwezigen waren erg enthousiast over dit idee. Zo is er gevraagd wie er zitting wilde nemen in de werkgroep. (zie onderstaande personen) De werkgroep is in Januari voor het eerst bij elkaar gekomen en heeft een plan van aanpak gemaakt. Zo is er gekozen om 1 bord (proberen) aan te schaffen / te laten maken en deze op een duidelijke locatie langs de N359 te plaatsen. Een eerste ontwerp is gemaakt en daarbij is gekozen om een bord te maken waarbij de activiteiten van 2 kanten te lezen zijn (Bolsward - Koudum en Koudum – Bolsward). De borden worden bij elkaar gehouden door de Workumertoren (blikvanger). De toren zal gesneden worden uit een plaat ijzer. De activiteiten zullen te lezen zijn op de witte, inschuifbare, trespa platen. Op deze platen kunnen zwarte plakletters aangebracht worden. Dit bord met activiteiten is bedoeld voor verenigingen & stichtingen, dus niet voor de organisaties met commerciële doeleinden . Om alles financieel rond te kunnen krijgen zal Plaatselijk Belang gevraagd worden voor een bijdrage. Maar ook hebben zich een tweetal sponsoren gemeld om de opstartkosten mede te financieren. En de overige kosten zullen we proberen te financieren met de “borden inleg” van de verenigingen en stichtingen die mee willen doen. (alleen bij voldoende deelname zal het bord er komen) Graag willen wij een groot aantal verenigingen / stichtingen vragen om mee te doen. Op deze manier hebben we het hele jaar door alle activiteiten in beeld, waardoor men duidelijk kan zien dat er in Workum altijd veel te doen is. Als een vereniging / stichting mee wil doen kunnen zij 2 witte trespa platen (afmeting: 40 x 300 cm) aanschaffen (blijven dan ook in bezit van de vereniging / stichting). Dit bord kan (afhankelijke van het aantal aanmeldingen van verenigingen / stichtingen voor de borden. En afhankelijk van het aantal activiteiten in die periode) ongeveer 4 of 5 weken voor aanvang van het evenement geplaatst worden. De (aanschaf) kosten bedragen € 65,- per set (dit is exclusief plakletters, deze dient men zelf aan te schaffen en op te plakken). Door hopelijk veel deelnemers kunnen we de jaarlijkse kosten (soort van contributie voor onderhoud) jaarlijks laag houden. Iedereen die in toekomst alsnog mee wil doen zal eerst wel de aanschaf kosten van de 2 witte trespa platen moeten betalen. (en alle activiteiten ook aanmelden bij workum.nl, zodat ze ook op de site van Workum in de agenda terug te vinden zijn) Graag horen we van jullie of jullie mee willen doen met dit prachtige project. Via pb@workum.nl (o.v.v. borden) ontvangen wij graag voor 31 maart een reactie of jullie wel of niet mee willen doen. Met vriendelijke groet, Alfred Yntema Henk Hunia Lars van Dieren Trienke Spyksma Theunis Wouda Taeke Wouda (werkgroep evenementenbord Workum)


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 7

Kwintoruiter Wendy Geen genade voor achterlaten van hondenpoep Dijkstra scoort in Z1 Germ Gerbrandy van de FNP was donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad nieuwsgierig naar de werkwijze van gemeenteambtenaren die moeten toezien op het netjes opruimen van hondenstront. Volgens wethouder Offinga zal dat projectmatig gebeuren. Niet met een softe benadering maar gelijk lik op stuk bij een overtreding van de desbetreffende hond of beter gezegd: zijn baas. Er zul-

len geen opvallende auto’s door de gemeente rijden om het speurwerk te verrichten, want de dader zal dan snel een steegje induiken om aan de handhaver te ontkomen. Dat is nog eens helder antwoord over hondenstront, vond Gerbrandy, die toch de vinger aan de pols zal houden. Mocht het hondenstrontbeleid falen, dan zal hij de wethouder met de neus op de feiten drukken.

Vanzelfsprekend leverde de handhavingnota in de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag ook weer amendementen op. Een van de raadsleden opperde dat de meeste amendementen en moties beter in commissieverband behandeld hadden kunnen worden om de raadsvergadering meer te ontlasten. Op dat moment was het ruim elf uur. Maar een enkeling vond het nodig om nog een belangrijk

punt in het kader van de handhavingnota aan te dragen. Aan het begin van de raadsvergadering werden ruim twintig burgers uit de nieuwe gemeente benoemd en beëdigd als plaatsvervangende leden van de drie raadscommissies. We mogen aannemen dat het gemeentebestuur nu op volle sterkte is en de gemeente Súdwest Fryslân zonder personele problemen kan besturen. (JB)

Súdwest Fryslân ondersteunt Bloemkampbus 

Wendy Dijkstra met Kay. Foto: B. Dijkstra.

Afgelopen weekend zijn er weer mooie resultaten bereikt door enkele Kwintoruiters. Zo behaalde Wendy Dijkstra met haar Friese ruin Kay haar eerste winstpunt met 206* in de Z1 dressuur te Emmeloord. (In de Z is 1 wp 204*) Ook in Koudum werd goed gere-

den door de ponyruiters. Geeske de Boer startte met Gideons Dimitri in de B en behaalde twee keer een 2de prijs met 193* en 190* punten. Jantine Konst deed er nog even een schepje bovenop en werd twee keer 1ste met 199* en 205** in het L1 met Shutterfly.

Familieconcert ‘Súdwestkoor’ in de Oosterkerk in Sneek Op zondag 20 maart om 15.30 uur houdt het “Súdwestkoor” een bijzondere uitvoering in de Oosterkerk te Sneek. Samen met familie en naasten van het koor zal een gevarieerd programma gebracht worden. De ruim 50 leden van het koor komen uit de wijde omtrek van Sneek en men viert deze maand de eerste verjaardag. Wekelijks repeteert het koor in de Oosterkerk op woensdag vanaf 19.30 uur. De liederen in dit project zijn “evergreens” van musicals, popsongs enz. Een 10-tal “acts” van jonge en oudere gasten zullen in afwisseling met liederen van het koor naar voren gebracht worden. Het “Súdwestkoor”staat onder leiding van dirigent/saxofonist Jan Brens en de begeleiding is in handen van pianist Willem Binnema. Volwassenen en kinderen zullen met zang, keyboard, dwarsfluit, piano, cornet, trek-

zak, drums, blokfluit en gitaar als “gastartiest” optreden. O.a. Hans Faber en Judith Leyendekker (van “Rolling Home”) van wie familie bij het koor zingt, zullen de Friese tophit “Fries om útens”uitvoeren. Theo van de Logt uit Workum, gaat de “Wild Rover” en het bekende “Halleluja” van Leonard Cohen vertolken met zang en gitaar. Veel “artiesten” zijn in de leeftijd tussen 7 en 12 jaar. Uiteraard zal ook het publiek geregeld in het concert betrokken worden middels refreinen en bekende melodietjes. Het volgende project van het “Súdwestkoor” is op 22 mei en zal een zgn. “Ierse middag “ als thema krijgen. Ook dan is het concert in de Oosterkerk. Het belooft een spetterende middag te worden. De toegang is gratis. Wel zal een collecte gehouden worden om de onkosten te dekken.

Hylper cultuur is om te koesteren… Al in de achttiende eeuw stond Hindeloopen bekend als een bezienswaardigheid. Menig reiziger probeerde een glimp op te vangen van de merkwaardige kleding van de vrouwen en van de eigenaardige gewoonten en oudheden van de bevolking. Vanaf 1848 ging het Fries Genootschap onderzoek doen naar de woon- en leefcultuur van Hindeloopen. Dit bevorderde de belangstelling voor het Hindelooper interieur, dat in heel Nederland bekendheid kreeg sinds er een Hindelooper kamer te bezichtigen was op de Historische Tentoonstelling van Friesland in 1877. Op 13 maart houdt Ad de Jong, bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, op uitnodiging van de Vrienden van Museum Hindeloopen een lezing met als titel ‘De Hindelooper cultuur, beroemd in binnen- en buitenland’. De heer De Jong heeft 29 jaar gewerkt in het Nederlandse Openluchtmuseum en is thans verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Toen er in 1878 eveneens een Hindelooper kamer op de wereldtentoonstelling van Parijs te bewonderen viel, maakte heel Europa kennis met de bijzondere beschilderde meubels. Veel geïnteresseerden wilden een Hindelooper voorwerp in huis en zo leefde de Hindelooper schilderkunst weer op.

De opmars van de Hindelooper cultuur en de rol die deze cultuur heeft gespeeld bij het ontstaan van de belangstelling voor de typisch Nederlandse cultuur komt in de lezing ruimschoots aan de orde. Dat er zelfs in het begin van de 20e eeuw in een warenhuis in Berlijn Hindelooper beschilderde meubels te koop waren, is niet alleen een leuk ‘weetje’ maar vooral een bevestiging van het unieke karakter van het culturele erfgoed en de historische waarde van de collectie van Museum Hindeloopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest Fryslân heeft 1 maart 2011 besloten voor zeven jaar de Bloem-kampbus voor WoonZorgen Behandelcentrum Bloemkamp (Plantein) in Bolsward te financieren. Er wordt al lange tijd zeer goed gebruik gemaakt van de bus. De

Bloemkampbus wordt gereden door vrijwillige chauffeurs. De Bloemkampbus was nodig aan vervanging toe. De vervanging wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van Bloemkamp/De Finke en WoonZorg- en Behandelcentrum Bloemkamp (Plantein). De financiering van de bus zelf was niet

de vraag aan gemeente Súdwest Fryslân. Voordat er overgegaan wordt tot vervanging wilde Bloemkamp graag de garantie hebben dat de financiering van het vervoer tot zeven jaar gegarandeerd wordt door de gemeente. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 45.000,-. Hier is het college van burgemeester en wethouders mee akkoord ge-

gaan. De Bloemkampbus voorziet in de behoefte van de cliënten van Bloemkamp. De bus is er om cliënten van Bloemkamp op een gemakkelijke en praktische wijze gebruik te laten maken van vervoer dat vanuit de Wmo wordt bekostigd. De bus heeft niet alleen voor de cliënten van Bloemkamp een goede functie, maar ook voor de vrijwilliger.

Topstuk Jopie Huisman in Spanje opgedoken In Spanje is een topstuk van Jopie Huisman opgedoken: De Kermisgangers. Het is een olieverfschilderij (103x103) uit 1964 en in bezit van de in Benidorm woonachtige Eveline Posthumade Soet (1938). Zij kocht het destijds op een door Thom Mercuur georganiseerde expositie. De Kermisgangers komt te hangen op de tentoonstelling ‘De andere kant van Jopie Huisman’ in Museum De Andere Kant, dat tijdelijk is gehuisvest in het Sleeswijckhuys in Workum (van 10 april t/m 6 november). Veel van de ca. 150 tentoongestelde schilderijen zijn in bezit van particulieren in het hele land. Aanleiding tot de tentoonstelling is het feit dat het Jopie Huisman Museum in 2011 een kwart eeuw bestaat. Initiatiefnemers van de expositie zijn Jacob Huisman, de jongste zoon van Jopie, en diens neef Joop Huisman.

Dat de expositie in het Sleeswyckhuys wordt gehouden is zowel praktisch (het pand staat tegenover het Jopie Huisman Museum aan It Noard) als symbolisch (het museum is daar in 1986 begonnen). De expositie draagt de naam ‘De andere kant van Jopie Huisman’. De expositie is een van de meest bijzondere nationale kunstmanifestaties in 2011. Jacob Huisman: “Het is om meerdere redenen belangrijk dat er een zo compleet mogelijk overzicht van het werk van mijn vader komt. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor het opmaken van de hele nalatenschap. Het oeuvre is nog nooit in zijn geheel in kaart gebracht.” Er verschijnt tevens een expositieboek waarin de tentoongestelde werken zijn afgebeeld en waarbij de achtergronden door journalist Albert van Keimpema zijn beschreven.

Danny Ruiter en Lolke Huitema spilen in spannende pot. Danny spile it type Parti Bonnard en dat wie sterk om’t Lolke syn basisskiven net goed stean hie. Danny wie wat te gretich en helle te betiid daam. Lolke hie sadwaande genôch kompensaasje om in punt te heljen. Sjoerd Postma damde sterk mar krige yn it einspul lêst fan tiidneed. Hy trape dêrtroch yn in loksetsje fan Durk de Vries, dy’t de winst pakte. Douwe Kunst en Albert Mulder spilen in moaie klassike partij mar doe’t Douwe in daamset oer de holle seach wie it gau út.Het opgedoken schilderij De Kermisgangers.

Klaas Herder en Auke Koopmans hienen in moai iepen spul. Klaas ferseach him mei in ôfruil en koe it doe net mear hâlde. Op Provinsjaal nivo binne der goede útslaggen te melden. Yn de haadklasse spile it earste team fan BWK lyk tsjin Húzum. It twadde team pakte de winst tsjin Stienwyk. De útslaggen: A. Mulder – D. Kunst 2-0 K. Herder – A. Koopmans 0-2 L. Huitema – D. Ruiter 1-1 D. de Vries – S. Postma 2-0 F.P. Huitema – S. Huitema 0-2 S. Huitema – A. Folkertsma 2-0

Steenwijk ’36 – BWK: J. van Vliet – L. Huitema 1-1 G. Kroese – D. Ruiter 0-2 A. Robbertsen – A. Koopmans 0-2 J. Folkers – S. de Groes 2-0 D. Glazenborg – A. Hoekstra 2-0 J. Bijl – A. Folkertsma 0-2 BWK – Huizum: S. Postma – R. van der Pal A. Folkertsma – A. Schotanus J.M. Drent – B. Stenekes S. Huitema – J. Adema D. Kunst – J. de Vries F.P. Huitema – B. Post D. de Vries – M. de Vries L. Huitema – T. v.d. Bosch

0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 1-1

In prachtich byld fan de Morra

Zondag 13 maart, 15.00 uur in Museum Hindeloopen.

It stik spilet him ôf yn de hal fan rêsthús de “Sinneblommen”. Foar 43 en in heale euro kinne je dêr in dei ta jesels komme... Jo wurde dêr ferwent troch Tetsje, Petrus of dokter Kikstra. Al dan net frijwillich wurde je yn in dinnenullebad stoppe en op it dak stean ek noch sinnebanken! Alles bart ûnder de deskundige lieding fan de sjarmante direktrise frou Jellesma. Jo sille hjir beroemd heden as Klara Koopmans (winnares fan in gouden medalje) treffe kinne en miskien by’t iten wol neist professor Piersma oan tafel sitte. En as it mei sit kinne jo ek noch mei Lousma prate. Want elkenien wol ommers mei Lousma prate. Allinne is it wat in toer om dy man te wurd te kommen… Benijd? Op sneon 12 maart om 20.00 oere yn it doarpshús It Swaeigat It Heidenskip kinne jo it sjen en meimeitsje. Wat bart der allegearre yn dit ‘ferskriklike’ rêsthús... Want wurdt dizze dei wol sa relaxed? Eltsenien is fan herte wolkom! Kaarten fia 0515-541727; sjoch advertinsje.

De collecte van Amnesty International, die van 6 februari tot en met 12 februari 2011 in de gemeente werd gehouden, heeft € 2772,49 opgebracht. Dit is het totaal van Workum, Koudum, Warns, Hindeloopen, Stavoren en Nijhuizum. Het was de achtste keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. Mede dankzij giften van particulieren kan Amnesty het werk voortzetten. Amnestysecties ontvangen alleen geld van de overheid of van politieke groeperingen voor mensenrechteneducatie buiten hun eigen land. Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.

Armband weg Wie heeft mijn tedora armbandje gevonden met oa een rose hartje en een engeltje eraan? Ben dit waarschijnlijk verloren op dinsdag 22 februari jl. tussen Mouterij, Aldewei en Begine en misschien in de Klameare. Dit armbandje is voor mij van emotionele waarde. Als iemand het heeft gevonden zou ik deze graag terug willen hebben. Alvast bedankt! Marije Blok Mouterij 2 (telefoonnummer 543323)

Vernieling op Stedspôle Tussen zaterdag en zondag voor een week is een zwarte Renault Clio aangereden. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats op het Súd te Workum, plaatselijk bekend als de Stedspôle. De schade: linksachter op de zijkant zit een deuk in de auto en het glas van de achterlamp is kapot.

Schaakuitslagen Maandag 21 februari Sj. Haijtema - P. de Boer J.A. de Boer - A. v.d. Kloet B. Geerligs - J. Groesz D. Tjerkstra - G. de Vries W. de Vries - A. Wouda

Op sneon 12 maart wurdt it doarpshûs yn it Heidenskip omtovere tot "rêsthûs De Sinneblommen". Want tonielferening Yn it oare fel spilet: "Ik wol mei Lousma prate"; in komysk blijspul yn twa bedriuwen.

Amnesty International 2772,49 euro rijker

In ezel stjit him yn ’t gemien… Age Folkertsma ferlear freed by damklup Boalsert Warkum Kombinaasje troch in moai setsje fan Sjoerd Huitema. Spitich foar Age want hy siet goed yn it spul. Der waard dêrom noch efkes neidamme om te sjen as it ek oars kinnen hie. De earste set dy’t Age yn’e holle hie wie net sterk en by syn twadde kar kaam der ek in loopke yn. “No en dy dan, is dat net in goeie set?” frege hy. “Nee” sei Sjoerd, “dy ha jo krekt ek dien. Sa hawwe jo de partij ferlern!”. Fedde Piet ferlear op deselde jûn ek fan Sjoerd. In ferkearde ôfruil wie hjir debet oan.

Toanieljûn It Heidenskip

½-½ 1-0 1-0 1-0 1-0

Maandag 28 februari P. de Boer - D. Tjerkstra 1-0 Sj. Haijtema - M. de Haas 1-0 A. van der Kloet - W. de Vries 1-0 K. Hoekstra - J.A. de Boer 0-1 G. de Vries - B. Geerligs ½-½ J. Groesz - A. Wouda ½-½

Diefstal groene Gazelle damesfiets Een fiets is gestolen aan de Binnendijk in Koudum. Bijzonderheden: fietsmandje voorop, oude fiets, niet op slot.

Zie ook: www.sc-odi.nl

Diefstal bij Aldi Op maandag 28 februari kreeg de politie een melding om naar de supermarkt Aldi in Workum te gaan. Aldaar bleek een inwoonster uit Workum aangehouden te zijn voor diefstal van goederen uit die winkel.

Programma volleybal 

It tema dêr’t de Blitse Flitsers dizze moanne mei oan ‘e slach moasten wie Rêst. De konklúzje nei in jûn foto’s besjen wie wol dat der yn de Súdwesthoeke noch in soad rêstige plakjes te finen binne. De winnende foto is makke troch Minke Wiersma-Mulder. Dizze blik op de Morra is te sjen fanôf it strântsje bij Himmelum dat ek it wenplak fan Minke is.

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

Vrijdag 11 maart 19.15 uur Jeugd C SVW MC 1 - Makkum Mix MC 1 19.15 uur Jeugd B SVW MB 1 - Makkum MB 1 20.30 uur D Pr.kl. SVW DS 1 - Stanfries DS 2 20.30 uur D 3e kl. SVW DS 3 - Staveren DS 1 21.45 uur H 2e kl. SVW HS 1 - Makkum HS 1


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 8

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

Openbare commissievergaderingen Voor alle commissies geldt: Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

Raadsvoorstellen - Startnotitie Participatiebudget - Startnotitie brede scholen - Begroting 2011 RSG

AGENDA KOMMISJE DOARP, STÊD EN OMKRITEN

Datum: woensdag 15 maart 2011 Ingekomen stukken - “Koers Friese Merenproject (FMP) Súdwest Fryslân 2011-2015” Raadsvoorstellen - Bestemmingsplan ‘Eiland–de Domp’ te Sneek - Pilotproject ‘Demosite afvalwater Antonius Ziekenhuis Sneek’ - Bestemmingsplan Indijk-Hindeloopen - Bestemmingsplan Workum-Aldedyk 10 - Bedrijventerreinplan Zuidwest Fryslân - Bestemmingsplan Duinterpen-Sneek - Bestemmingsplan IJlst - Bestemmingsplan Workum-Kom

AGENDA KOMMISJE BOARGER EN MIENSKIP

Datum: woensdag 16 maart 2011 Ingekomen stukken - Plan van aanpak herijking welzijnsproducten Timpaan en andere aanbieders

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Arum, Schoolstraat 11 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een hekwerk. (04-02-2011) Exmorra, Meerswal 3 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de stal. (28-02-2011) Gaast, De Greide 7 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (03-02-2011) Goënga, Goaijengeamieden 9 - Vergunning aanvraag voor het realiseren van een rijhal. (23-02-2011) Heeg, it Eilân 67 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van het mfc It Heechhûs. (01-03-2011) Hindeloopen, Nieuwe Weide 1 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbesthoudend zeil in de kelder. (25-02-2011) IJlst, Eegracht 8 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van een serre aan de woning. (27-02-2011) It Heidenskip, Skar 1 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de stal en de nieuwbouw van een schapenstal en het wijzigen van de milieu-inrichting. (18-02-2011) It Heidenskip, Ursuladyk 5 - Vergunning aanvraag voor het slopen van een deel van de stal en de verbouw van de bestaande stal. (01-03-2011) Koudum, Barchjeblom 4 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (23-02-2011) Nijland, Tsjaerddyk 15 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en vervangen door nieuwe. (23-02-2011) Oosthem, Nijesyl 12 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van een woning. (25-02-2011) Scharnegoutum, Ald Dyk 16 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (24-02-2011) Schettens, Filenserwei 6 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de bovenbouw van de schuur, 2 betonnen mestsilo’s en het verwijderen van de asbesthoudende dakbeplating van de ligboxenstal en de nieuwbouw van een ligboxenstal. (24-02-2011) Schettens, Van Osingaweg 43 - Vergunning aanvraag voor een gebruiksvergunning. (15-02-2011) Sneek, De Strikel 21 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (23-02-2011) Sneek, De Strikel 23 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. (23-02-2011) Sneek, Hendrik Bulthuisweg 23 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van schiphuizen,

AGENDA KOMMISJE BESTJOER EN FINÂNSJES

Datum: donderdag 17 maart 2011 Ingekomen stukken - Crisisplan Súdwest Fryslân - Overeenkomst langlopende geldlening met BNG - Vertegenwoordiging gemeente Súdwest Fryslân (bestuurlijk en ambtelijk) Raadsvoorstellen - Verordening burgerinitiatief Súdwest Fryslân - Definitieve naamgeving gemeente - Instellen jongerenadviesraad - Conjunctuurnota 2011 - Strategische Samenwerkingsagenda - Startnotitie Ontwikkelingsvisie Súdwest Fryslân (SREOP) Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken ter inzage die betrekking

verplaatsen van de spuitplaats, plaatsen van een hellingbaan met mobiele hijsinrichting. ( 25-02-2011) Sneek, Johan Willem Frisostr 120b - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een woonwagen. (25-02-2011) Sneek, Kleinzand 21 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de entree, het vervangen van het voorgevelkozijn. (01-03-2011) Sneek, Oppenhuizerweg 20 - Vergunning aanvraag waarbij toestemming is gevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan conform art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4, van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht, voor het verbouwen van de voormalige jeugdherberg tot moskee. Sneek, Parelmoervlinder 3 - Vergunning aanvraag voor het verbreden van het balkon. (23-02-2011) Sneek, Wolkammersstraat 14 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een in-uitrit. (28-02-2011) Warns, ‘t Noard 43 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de bestaande aanbouwen, de nieuwbouw van de aanbouw en het plaatsen van een windmolen. (24-02-2011) Workum, Aldedyk 19 - Vergunning aanvraag voor het kappen van populieren en de herplant van iepen en essen. (28-02-2011) Workum, Begine 15 - Vergunning aanvraag voor het maken van een in/uitrit. (24-02-2011) Workum, Snakkerburren 9 - Vergunning aanvraag voor het vervangen van dakpannen. (24-02-2011) Workum, Waechfinne 4 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een carport. (02-03-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-

hebben op deze vergaderingen: - Gemeenteloket Workum, Merk 1. - Gemeenteloket Bolsward, Kerkstraat 1. - Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15. DIGITALE INFORMATIE: Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u via de link “vergaderingen live en archief” de stukken digitaal raadplegen en kunnen de vergaderingen live worden gevolgd. SPREEKRECHT: Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffier van de commissie. Dit kan via tel.nr. 0515-489194 of u stuurt een mail naar griffie@gemeentesudwestfryslan.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

vingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Arum, Van Camminghaweg 40 - Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de bestaande aardappelbewaarloods. (16-02-2011) Exmorra, Ds. W. A. van Brakelstrjitte 23 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een schutting. (09-03-2011) Gaast, Buren 22 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een balkon en het kappen van bomen. (28-02-2011) Makkum, Kalkovens 11a - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning. (07-03-2011) Molkwerum, Ymedaem 21 - Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een recreatiewoning. (07-03-2011) Sneek, 1e Oppenhuizerdwarsstr 7 - Verlenging beslistermijn voor de verbouw van een woning in strijd met het bestemmingsplan. (28-02-2011) Tjalhuizum, nr. 7a - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een stoeterij. (08-03-2011) Ysbrechtum, Thaborwei 10 - Verlenging beslistermijn voor het vervangen van de melkput en realiseren van een sanitaire ruimte. (07-03-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Gaastmeer, nabij Kaepwei (kadastraal bekend gemeente Heeg, sectie G, nr. 34) - Verleende vergunning voor vervangen van steigers. (28-02-2011) Heeg, nabij Pharshoeke (kadastraal bekend gemeente Heeg, sectie H, nr. 108) - Verleende vergunning voor het plaatsen van een speeltoestel in strijd met het bestemmingsplan. (28-02-2011) Makkum, De Pleatsen 4 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een bijgebouw. (01-03-2011) Makkum, De Zalm 33 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van een woning d.m.v. een

1ste Jaargang | Week 10 2011

kap op de garage. (10-02-2011) Molkwerum, Eesterich 16 - Verleende vergunning voor het wijzigen van gevels. (01-03-2011) Oppenhuizen, P. Walsmastrjitte 8 - Verleende vergunning voor het verbouwen van MFC “it Harspit”. (02-03-2011) Pingjum, Bootland 7 - Verleende vergunning (van rechtswege) voor het verwijderen van een dam en het plaatsen van twee nieuwe dammen ter hoogte van de Mulierlaan. (02-03-2011) Schettens, Marnedyk 11 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van het dierenpension met een hondenkennel (03-02-2011) Sneek, Parelmoervlinder 3 - Verleende vergunning voor het verbreden van een balkon. (02-03-2011) Sneek, Troelstrakade 9 - Verleende bouwvergunning (met ontheffing) voor het vergroten van de badkamer op de 1e verdieping. (01-03-2011) Witmarsum, Pingjumerstraat 43 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakkapel. (02-03-2011) Workum, perceel plaatselijke bekend als gemeente Workum, sectie A, nr. 7311 (Workumerwaard) - Verleende vergunning voor het plaatsen van een palenrij. (25-02-2011) Workum, Hegeterp 2 t/m 32 - Verleende vergunning voor het renoveren van de gevels. (25-02-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

APV VERGUNNING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

- Op grond van artikel 2.3.1.2. lid 1 is een exploitatievergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting Julianastraat 63 te Sneek. Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: St. Werenfridus Parochie Workum voor het houden van een rommelmarkt bij de RK Kerk aan het Noard in Workum op 21 mei 2011 en voor het exploiteren van een rommelmarkt vanuit de bergplaats aan het Noard 24 te Workum op 21 mei, van 4 juli t/m 27 augustus, van 15 t/m 22 oktober en op 16 en 17 december 2011. (01-03-2011) St. Feestweek Workum voor het organiseren van diverse sport- en spelactiviteiten op 24 september 2011 in Workum van 11.00 tot 20.00 uur op het parkeerterrein van de voormalige gasfabriek, het voormalig parkeerterrein van Super de Boer aan het Súd en het vrije gedeelte voor de feesttent op de Stedspôle en het stukje land er achter, voorafgegaan door een ballonnenwedstrijd op de Merk met medewerking van de Drumband. (01-03-2011) Oranjevereniging Koudum voor het organiseren van een optocht in Koudum, een viswedstrijd aan de “far” en een afsluitende disco in Gemeenschapscentrum De Klink op 30 april 2011. (01-03-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten

aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 – 48 90 00 SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

BESTEMMINGSPLAN INTREKKEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maken ingevolge artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om de aan Lidl Nederland GmbH op 9 december 2004 verleende vrijstelling ex artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het uitoefenen van grootschalige detailhandel in foodartikelen (supermarkt) in de panden Sint Antoniusplein 33 en Julianastraat 71 te Sneek, in te trekken. In de praktijk is gebleken dat op onderhavige locatie geen supermarkt kan worden geëxploiteerd aangezien de bevoorradingsituatie overschrijding van de geluidsgrenswaarden uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) met zich meebrengt. Daarnaast heeft Lidl de exploitatie van de supermarkt op de onderhavige locatie beëindigd en voortgezet op een andere locatie in Sneek. Het distributie planologisch beleid ten aanzien van supermarkten biedt geen ruimte voor de vestiging van een extra supermarkt in Sneek. TER INZAGE Het concept-intrekkingsbesluit ligt ter inzage van 11 maart tot 22 april 2011 bij de gemeenteloketten. REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bedenkingen (zowel schriftelijk als mondeling) rondom dit voornemen kenbaar maken. Uw bedenkingen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge reactie. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw L. van der Bijl van de afdeling Backoffice Ruimtelijke Ordening, via het gemeenteloket, telefoon (0515) 48 90 00.

VASTSTELLING PROJECTBESLUIT NABIJ DE MARNE 120 TE BOLSWARD (09-03-2011)

Burgemeester en Wethouders van Súdwest Fryslân hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan ‘Bolsward De Marne’ ten behoeve van: – het realiseren van 8 parkeerplaatsen nabij De Marne 120 (8701 MC) te Bolsward TER INZAGE Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten. REAGEREN Belanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met

betrekking tot het projectbesluit indienen bij de arrondissementsrechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. De termijn van zes weken voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Voor nadere informatie over het plan kan contact opgenomen worden met de heer J. Koopmans van het team Backoffice Ruimtelijke Ordening, via het gemeenteloket, telefoon (0515) 48 90 00.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET

Aan v.o.f. Huis van Hommerts is een drank- en horecavergunning verleend voor de uitoefening van het cafébedrijf in de inrichting Jeltewei 144 te Hommerts. Aan Austrian Trade Consultancy is een dranken horecavegunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting Julianastraat 63 te Sneek. BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

MILIEU MELDINGEN MILIEU

Melding van bedrijf die onder algemene maatregelen van bestuur vallen, gelet op art. 8.41 Wet milieubeheer: Burgwerd, Kloosterweg 2 - melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het wijzigen van een mestvee- naar een melkveehouderij(19-01-2011) Sneek, Edisonstraat 3 - ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het uitbreiden van bestaande kantoren (13-01-2011)

VERKEER SLUIS MAKKUM GESLOTEN VAN 11 T/M 15 APRIL

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 april vervangen we de buiten(sluis)deuren van de schutsluis te Makkum. Voor de ingang van de sluis ligt een werkschip en door het ontbreken van de sluisdeuren kan de sluis niet worden geschut. Scheepsvaart tussen de Makkumer buitenhaven/ het IJsselmeer en de Grote Zijlroede/Panhuyskanaal is in deze periode dan ook niet mogelijk. De stremming is met een bord aangegeven op de Panhuysbrug te Tjerkwerd en op de Nijhuizumerbrug, zodat vanaf daar gekozen kan worden voor het alternatief via sluis Workum. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Boer en De Groot uit Harlingen / Workum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Brugge via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00.

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest Fryslân | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWEST FRYSLÂN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Maandagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdagavond 18.00 - 20.00 uur De gemeente Súdwest Fryslân is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest Fryslân. Het gemeenteloket vindt u in Bolsward, Sneek (Marktstraat 12) en Workum. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

friso 2011 week 10  

friso 2011 week 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you