Page 1

SỔ TAY NHÂN VIÊN


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

CH 1 2 3 4 CH 1. 2. 3.

Ra vào Công ty

4. 5. 6.

Ph

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ph

14. 15.

Các tr

16. 17. 18. CH 1. 2. 3. 4.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

1


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

5. 6. 7. 8. 9. 10.

n

11. 12. 13. 14. L 15. CH I. 1. 2. Chính sách khen th II.

CH CH

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

2


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

CH

-

T thành

Máy tính Thánh Gióng thành trong t 1. 2. 3. 4.

mình

thành

Thánh Gióng

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

3


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

THÁNH GIÓNG

0103006517 gióng

Công ty Thánh

Server, Mainframe... -

Lan, Wan, Wireless Lan và Internet.

Thánh Gióng ty.

- TÌNH YÊU Là

g Thánh Gióng-

-

và trong hành trình

- Tình yêu Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

4


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

.

-

-

mà cho khách hàng. - Tìm nguyên nhân -

-

à

30% -

Thánh Gióng t 1. Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

5


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

Thánh Gióng

2.

sau cùng. Tr

3. Thánh Gióng luôn xem con ng

h. 4.

ý thành

hoàn

5.

khách hàng...

6.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

6


Máy tính thương hiệu Việt Nam Tel: +84 (4) 35143999

CH

-

2.1. sau: : : : :

a

30 30 ( tùy theo tình hình) khách

Thông th 48 2.2.

trang

-

áo

-

ph

theo qui

c

công ty

úc , i giày.

2.3. Ra vào công ty 2.3.1. quan 2.3.2. tr 2.3.3. 2.4.

2.5. ban công. Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

. 7


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

2.6. Ph thông

2.7. a. Nhân

2.8. Alo, Thánh Gióng xin nghe . th ra n 2.9. hôn nhân, g

2.10. 2.10.1.

gây tai khách hàng.

2.10.2. Tr c dõi Tr

rên

làm

quan c

2.11. Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

quanh.

8


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

làm

2.12. Trong tr

biên

tr

gian dài 2.13. Ph

2.14. -

ác

-

do nào.

2.15. Các tr Trong tr - Thông báo ngay B Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

công ty và 9


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

nh l 2.16. Thánh Gióng

kinh doanh cá nhân. 2.17.

y

2.17.1.

2.17.2. Công ty tr 2.17.3.

Công ty

2.17.4. tác. 2.17.5. 2.17.6.

2.18.

CHÍNH SÁCH NH 1.

-1

: 01/1/2010 Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

10


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

: 04

1.

2.

c

n sang

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

11


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

N

ty.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

12


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

tranh.

Tp. HCNS Tp. HCNS Tp. HCNS

Tp. HCNS

Tp. HCNS

ngoài.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

13


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

:

ngày : 01/01/2010

-2

:01/01/2010 :04

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

14


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

trong vòng 24 -

, nhân

Công

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

15


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

:

ngày : :01/01/2010

3. -4

:01/06/2010

Công ty

K thuật, tin học, vi ễn thông c

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

16


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

-

-

-

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

17


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

ngày : :01/01/2010

4.

-1

/2010

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

18


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

Ngày : :01/01/2010

5. B -2 01 : :01/01/2010 : 02

1.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

19


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

quan.

mber, Expert, Director)

:

ngày : 01/01/2010

6. B-2 CÔNG

01 01/01/2010 02

n viên.

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

20


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

giá trong toàn công ty theo

.

: ngày : 01/01/2010

7. NG C 4 -1 01 01/01/2010 02

hép

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

21


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

Tp. HCNS

Công ty

nhân viên

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

22


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989 ó.

-

-

: ngày : 01/01/2010

8. C 4 3 01 01/01/2010 02

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

23


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

ác hay không.

BHYT) Không có

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

24


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

:

ngày : 01/01/2010

9. C 4 4 01 01/01/2010 02

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

25


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

Khi sinh con, nhân viên thông báo

úng

:

ngày : 01/01/2010

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

26


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

C 6 01 01/01/2010 02 Chính

-

bù cho nhân

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

27


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

n/a :

ngày : 01/012010

D 1 01

Ng

01/01/2010 03

vào: -

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

28


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

công ty -

Ph

-

-

giáo viên bên ngoài, Tp. HCNS có trách

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

29


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

Khi có g

:

ngày : 01/01/2010

10. THÔI E-1 Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

30


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

01 01/01/2010 02

Than

t

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

31


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

-

:

ngày : 01/01/2010

11. E-2 01 01/01/2010 01

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

32


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

tháng. 

:

ngày : 01/01/2010

12. E-3 01 01/01/2010 02

1. Công ty

  

 -

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

33


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

2. Nhân viên

-

-

-

c tính là -

:

ngày : 01/01/2010

13. F1 Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

34


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

01 01/01/2010 04 g viên nhân viên.

1. 29

 o ngày 30 hàng

-2 ngày.

ng có

2. 

.  

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

35


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989   

3.

công ty.  t

  

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

36


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

 

2.  -

1 ngày

-

4 ngày

-

1 ngày

-

1 ngày

-

1 ngày

 3.

  

Thai

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

37


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

4. Công tác phí tác phí

-

ế

 -

Ch

-

 -

Chi

ngày : 01/01/2010

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

38


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

14.

, ,

-

Nhân viên

Toàn Ngày 30/4 và 1/5 Trung thu

Toàn

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

39


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

CH

- KHEN TH

4.1. 4.1.1. g

nhân,

4.1.2.Chính sách khen th sách công

khen th

nhân. l

th

4.2.

.

a. b. ba. c.

d. Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

40


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

kh a. hàng. b. ng. c. gian ch d. trong Công ty.

Công ty

h -

tr

-

phòng công ty.

-

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

41


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

trách.

công

ty. tr -

lien quan

-

có ác ý, Công ty, ban Nhân viên khác.

-

a ng

ty.

L khác

cho Nhân viên khác không tuân theo

-

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

42


Tel: +84 (4) 35143999 / 0913519555 Fax: +84 (4) 35146989

-

Nhân

-

010. i

Sổ tay nhân viên công ty máy tính Thánh Gióng

t.

43

So tay nhan vien cong ty may tinh thanh giong  

So tay nhan vien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you