Page 1

NABO

Grøn omstilling i Humleby s. 3 HUSK: Generalforsamling 10. marts s. 5 Fastelavn slog til s. 6-7 Torsdagsbar s. 8-9 & 10 En hund efter opmærksomhed s. 13 Brunch på B!ngs s. 15

Humlebys beboerblad - marts 2020


Kom nu frem med pisken - og lad os få en trafikløsning I TORSDAGSBAREN kom der en af de ellers stille naboaftener uden musik gang i en diskussion om trafikken i København efter metroen. Én rejste spørgsmålet: Hvis meningen er at få kollektiv trafik til at hænge bedre sammen, hvorfor så afskaffe netop buslinje 3, som forbinder metrostationerne Mozarts Plads, Enghave Plads og Triang­len med S-stationerne Sydhavnen, Carlsberg og Nordhavnen? Nu hænger det ikke sammen. Og kommer heller ikke til det. Diskussionen fik mig til at tænke på et andet eksempel på total mangel på trafikpolitisk overblik: Da Helle Thorning løb fra sit klare valgløfte om en betalingsring omkring København, skrev jeg et læserbrev, som det ikke lykkedes mig at få nogen avis til at bringe. Heldigvis har vi Nabo, som er åben for den slags: ‘BETALINGSRINGEN blev skudt ned af en snæversynet presse og af socialdemokratiske borgmestre fra Københavns vestegn, som vender det blinde øje til, at trafikanter ind

mod byen ikke kan komme frem for hinanden, fordi de simpelthen fylder for meget. For normalt seende er Betalingsringen en indlysende nødvendig trafikløsning. Mere, bedre og billigere kollektiv trafik løser ikke trængselsproblemet. Intet offentligt trafikmiddel kan konkurrere med min private bil, der for det meste holder lige uden for gadedøren. Jeg kan sætte mig i en lænestol tilpasset mig, spille musik eller lytte til radio, som det passer mig, og køre ind i og gennem byen – hvor jeg nu vil hen – uden skift, ventetid og irriterende medpassagerer. Hvis jeg skal vælge noget andet - cykel, bus, metro eller tog, så skal jeg piskes til det. SOM DET ER nu, koster det mig ikke ekstra, at jeg som trafikant på min vej gennem byen disponerer over en sofagruppe bestående af to lænestole og en sofa...; at jeg ene mand fylder lige så meget i gadebilledet som otte-ti buspassagerer eller fire-seks cyklister; at jeg sviner byens luft til med giftige partikler, farlige gasser og i øvrigt udleder en

Humlebys beboerblad

NABO

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget - bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer 3. april 2020. Deadline for indlevering af indlæg er 24. marts. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Side 2

voldsom mængde kuldioxid (CO2). Og at jeg er til fare for trafikanter, der ikke som mig er omgivet af godt og vel et ton metal. ENHVER NORMALT seende kan se, at der ikke er plads nok mellem byens huse til, at flere trafikanter følger mit dårlige eksempel. Vi vil hurtigt fylde gaderne op, og så kan vi ikke komme frem for hinanden - uanset hvor meget vi raser og dytter. Desværre lod regeringen sig kyse. Det ville ellers have klædt den, hvis den for en gangs skyld stod fast på et klart valgløfte og kørte Betalingsringen gennem Folketinget med sit spinkle flertal. Om I kalder den trængselsring, miljøring, betalingsring eller dummebødering kan være det samme. Tag jer sammen og få lagt den ring omkring byen og kom så med en trafikløsning, der sikrer at byens trafikanter kan komme frem også i fremtiden - sporveje har i andre storbyer, hvor trafikken gik i stå, vist sig som en god ide’. / Gunni

Ansvarshavende redaktør for dette nummer: Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 / carsten.jensen@privat.dk I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 / panting55@gmail.com Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 /gunni@humleby.dk Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 - 26 23 31 87 / kinabodenhoff@gmail.com Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 - 60 67 29 04 /edel.marie.hildebrandt@gmail.com Lisbet Guhle, Carstensgade 68 - 40 21 13 54 / lisbet.guhle@gmail.com Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66/ fnma@hotmail.com Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Ann-Kristine Nielsen, Carstensgade 15 – 51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk


Grøn omstilling i Humleby Næsten hver dag læser og hører vi, at der skal ske en grøn omstilling, og at det skal ske meget snart. De fleste eksperter er også enige i, at denne grønne omstilling kun kan lade sig gøre, hvis borgerne deltager aktivt i denne proces. Humleby er en enhed, hvor vi kender hinanden og er underlagt de samme vilkår – tre-etagers byggeforeningshus fra 1880’erne - og vi bor her, fordi vi gerne vil være en del af det fællesskab, som opstår, når vi bor så tæt. Hvordan kan vi så som husejere og beboere i Humleby i fællesskab bidrage til den grønne omstilling med udgangspunkt i dette fællesskab og kvarteret? Vi er mange husejere og beboere, som har stor viden inden for mange områder, og som har brede netværk, som kan give os viden og gode ideer til aktivt at bidrage til den grønne omstilling. Fælles proces Jeg forestiller mig en proces i Humleby over f. eks de næste to år, hvor vi i fællesskab finder de bedste løsninger og inspirerer hinanden til at bruge løsningerne. Processen kan deles op i delprocesser af seks måneders varighed, hvor vi behandler et hovedområde ad gangen. Processen er åben for alle og de, der er interesseret i et hovedområde, mødes og udarbejder en plan for behandlingen af emnet. Eksperter kan f. eks. inviteres til beboermøder, og løsningerne kan formidles via Nabo og vore hjemmeside og Facebook-sider. Blandt eksperter er der enighed om, at boligerne og transporten er to af de områder, hvor der virkelig kan gives mærkbare CO2-reduk-

tioner. Et tredje væsentligt område er landbruget, men det er jo ikke så relevant her i Humleby. 1. Delområde: Vore huse Hvilke klimavenlige materialer er det mest hensigtsmæssigt at benyt­ te ved renovering og vedligeholdelse af vore huse? Hvad skal vi være opmærksomme på ved vores varmeforsyning? Isolering af vore huse. Hvordan sker dette bedst? Hvilke vinduer er mest klimavenlige? El-besparelser ved effektive apparater osv. 2. Delområde: Transport Vi får flere og flere biler i Humleby, og som bilejer er det en næsten daglig kamp at finde en parkerings­ plads. Mange bruger ikke dagligt deres bil. Er der muligheder for delebiler? Er der muligheder for samkørsel? Flere el-biler og el-standere osv. 3. Delområde: Andre klimabelastende forhold, som det er hensigtsmæssigt at løse i fællesskab F.eks. Affald, genbrug, mindre forbrug/fælles forbrug/andet forbrug.

Jeg forestiller mig en proces, som forankres i Husejerforeningen, men som er åben for alle interesserede. Alle gode ideer skal frem i lyset. Jeg forestiller mig også en proces, hvor vi inspirerer og motiverer hin­anden til at agere mere klimabe­ vidst i vores hverdag. Ingen løftede pegefingre. Regering og Folketing må vedtage de love og retnings­ linjer, som kræver lovgivning og regler. Med min beskedne viden er jeg overfor kommet med nogle for­ slag til problemstillinger, som kan behandles inden for hvert hoved­ område. Men jeg er sikker på, at der er rigtig mange gode ideer og forslag blandt Humlebys husejere og beboere. Det vigtigste er, at vi kommer i gang nu og i fællesskab inspirerer og motiver hinanden til en mere klimavenlig adfærd. Hvis du er interesseret i at være med i projektet, må du meget gerne sende en mail til: vibeke.lauesgaard@youmail.dk eller en sms på 2083 9991 / Vibeke Lauesgaard, Kü 19

Ill. fra Grøn Forskel.dk, der arbejder for et mere bæredygtigt samfund. Se video, apps, grøn kalender mv. med et hav af gode råd på https://groenforskel.dk Side 3


Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@humleby.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Ansvarsområder

Anna Lisa McBride Jerichausgade 12 Tlf.: 42 42 05 60 annalisa@humleby.dk

Side 4

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22 58 06 89 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Kloak & Forsyning (vandrørsprojekt) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner & graffiti Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26 27 83 29 Ellen@Humleby.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com Amalie Bang Carstensgade 36 Tlf.: 61 33 63 75 amaliebang@hotmail.com

Inger*, Per Amalie*, Peter Brian*, Per Peter*, Jens, Ellen Per*, Alle Peter*, Brian, Anna Lisa Jens*, Ellen, Anna Lisa Per*, Amalie Inger*, Anna Lisa Ellen* Inger Anna Lisa* Per*, Brian, Anna Lisa Inger*, Brian Jens* Jens*, Alle


!

Ordinær Generalforsamling i Husejerforeningen Tirsdag den 10. marts 2019 kl. 19.00 på Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC), Store Auditorium, Carlsberg Byen

Vejviser: Gå op til Humletorvet (v. Carlsberg S-station) Tag dør til Kbhs Professionshøjskole overfor apotek. Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2) Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30. Deltagelse: For at deltage skal der være betalt kontingent. Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Materiale: Til Generalforsamlingen kan dagsorden, Forslag fra Henriette (Je31): I de senere år har der været en tendens til ekstreme og ekstremt langvarige ombygninger af huse i Humleby. Ombygninger af den art sker ofte ved ejerskifte, og inden de nye ejere er flyttet ind, og dermed inden de har lært Humleby og deres nye naboer at kende. De voldsomme ombygninger medfører store og langvarige gener for de omkringboende. Angiveligt kan man hos kommunen betale sig fra at blokere fællesareal og parkeringspladser ad libitum - og så længe man har lyst og råd. Mit forslag er, at Husejerforeningen pålægges: 1. at gøre kommunen opmærksom på, at den omfattende beslaglæggelse af fællesarealerne er meget generende for kvarterets beboere - ikke mindst når flere store byg-

bestyrelsens skriftlige beregning, revideret regnskab m.v. hentes på humleby.dk Indkomne forslag: - Det ene er et forslag fra bestyrelsen om Husejerforeningens allerede igangsatte overtagelse af Beboerhuset, som kræver vedtægtsændringer. Man kan se forslaget og selve overdragelsesaftalen på humleby.dk - Det andet er et forslag fra Henriette Danielsen (Je31) i lyset af de mange ‘ekstreme og ekstremt langvarige ombygninger af huse i Humleby (se nedenfor).

geprojekter pågår samtidig - og at bede kommunen om at holde igen med disse tilladelser. 2. at fortælle nye husejere, at langvarige byggeprojekter med kæmpestilladser, mandskabsvogne, containere, trailere og byggeragelse muligvis er lovlige, men ikke gør noget godt for forholdet til de fremtidige naboer. 3. at gøre nye husejere opmærksomme på, at ikke alle håndværkere er lige plads- og tidskrævende, og at husejerens valg af entreprenør har konsekvenser for andre end husejeren selv.

Mal nogle gule trekanter! Et beskedent forslag - udenom generalforsamlingen...: De seneste måneders erfaringer viser, at bilisterne er utroligt dårlige til at beregne de ti meters lovlige afstand fra sideveje i de nu afstribede trebilers bokse i den ene

4. at fortælle nye husejere, at vi bor tæt i Humleby, og at godt miljø og naboskab ikke automatisk følger med huskøbet men fortjenes ved hensynsfuld opførsel (Se også Henriettes artikel fra NABO oktober 2019, hvorfra hendes egen tegning stammer)

side af Carstensgade og Küchlersgade. De gode bilister kigger efter resterne af stregerne og parkerer, så der stadig er plads til tre biler. Men mange kan ikke finde ud af det. Da Husejerforeningen øjensynlig ikke kan få talt

kommunen til rette og få genmalet striberne, ville et behjertet udspil være indkøb af en lille spand gul maling for at forsyne de stribeforladte områder med trekanter eller streger. Sådan lidt civil ulydighed på rette sted(er)... / Carsten Side 5


Kreativ og slagkraftig fastelavn Mindre børn, mellemstore børn og (en hel masse) større børn var med, da Humleby søndag den 23. februar fejrede fastelavn ved Beboerhuset. Tønderne i de tre kategorier var sat op efter alle kunstens regler, og alle holdt de skansen, så børnene kunne slå indtil flere gange hver. Køen for børn over otte år var betydeligt længere end de to yngre kategorier, heldigvis var tålmodig­hed og køkultur upåklagelig. Efterhånden som tønderne forvand­ ledes til pindebrænde, kåredes årets dronninger og konger, og alle delta­ gerne blev belønnet med en rødstribet slikpose for den tapre indsats. Kun føler jeg mig foranlediget til at klage lidt over vejret, der efter en lang formiddag med klar himmel og sol, netop under optoget og præcis kl. 13 skiftede me­ning til regn. Alt, hvad en arrangør har indflydelse på, gled imidlertid akkurat som traditionen foreskriver - og vist nok helt uden uheld. Tak til arrangører og deltagere for endnu en fin fastelavn.. / Tekst og foto: Camilla Lille tønde, stor nutte-faktor!

Det bedste er gode venner - og en fælles Dejlig når anstrengelserne ved tønde- paraply i det dårlige vejr. Red: Det ærDer blev gået til sagen med stor ildhu slagning bliver kronet med - ja en - og for en løve er en tønde jo ingen gerlige er, at man ikke kan se de flotte krone. Og en stribet slikpose udfordring... farver på alle disse fastelavnsbilleder. Side 6


Som sig hør og bør var der cacao og fastelavnsboller, når en og anden trængte til en lille mundsmag af noget godt at styrke sig på. Her er en yndig dukke gået i ly for regnen. Humlebys udklædninger er altid de sjoveste, flotteste og mest interessante at kigge på, blandt andet denne fabelagtige fugleflok tiltrak sig fotografens opmærksomhed.

Udklædningen hos årets kørestolsbruger var helt i top, det haltede dog lidt med adgangsforhold til tønden. Et særlig stemningsfuldt og hyggeligt initiativ! Det er skønt, at også flere voksne vælger at klæde sig ud. En stor Plysbjørn sørgede endda for lidt musik til tøndeslagningen. Side 7


TORSDAGSBAREN – mød din nabo hver torsdag kl. 20 i Beboerhuset

Foråret er på vej – Torsdagsbarssæsonen er ved at være slut. Bare fire forrygende torsdage er der tilbage før vi lukker og slukker, nejer og bukker og siger tak for denne gang ª ª ª ª Side 8


trommer med en satsning på et melodisk, bluesbaseret repertoire. Torsdag d 26 marts kan Torsdagsbarens gæster med Down the Road Apiece komme med på en musikalsk rejse fra New Orleans og Mississippi, gennem Memphis, St Louis, Chicago, forbi Minnesota og the Bronx og tilbage over havet til Belfast, Liverpool og Glasgow, krydret med historier og anekdoter om sangenes oprindelse mm.

12. marts Videnskab og virkelighed Professor og Carstensgadeborger Birger Brodin holder foredraget ”Videnskab og virkelighed. Hvornår kan man sige at noget er rigtigt?” Foredragsholderen vil, med baggrund i sit videnskabelige virke på en større dansk forskningsinstitution, og sin baggrund som populær men fagligt anløben underviser i videnskabsteori, tage tilhøreren med på en kulørt rejse i den videnskabelige erkendelses-jungle. Hør om de gamle grækere, instrumentalisterne og om Kopernikus, og få en kølig pilsner imens.

2. april Lystige viser med mere ... Nu er vi nået frem til denne sæsons allersidste Torsdagsbar. Vi slutter af med visesang og bægerklang: Michael Schou spiller lidt af hvert og mest dansk på sin harmonika – Kai Normann Andersen, Svend Gylmark, John Mogensen og endnu mere af samme skuffe ... 19. marts Torsdagsbar uden underholdning Fred, ro og gemytlig samtale. For sidste gang i denne sæson er der mulighed for at nyde en Torsdagsbar uden forstyrrende elementer.

26. marts Down the Road Apiece For fjerde gang byder Torsdagsbaren velkommen til bluestrioen Down the Road Apiece. Trioen består af skotske Gordon Mackenzie (guitar og sang), som bor her, og de to vaskeægte danskere, som også bor her, Jesper Dabelsteen, (tenorsax/klarinet/mundharmonika) og Peter Mortensen (båndløs elbas). Alle tre musikere har spillet i rockorkestre i deres “ungdom”, men har nu valgt et halvakustisk format uden Side 9


Eminent oplevelse med Trio Eminenza - måske for sidste gang Det blev til endnu en oplevelse af de helt store, da Trio Eminenza - Christian Sievert, Nulle og Flemming Quist Møller - endnu engang lod sig overtale til at spille i Torsdagsbaren. Flemming Quist Møller gav efter trioens optræden sidste år udtryk for, at han får øvet for lidt og ikke holder det niveau, han forlanger af sig selv. At alle os tilhørere var glade, påvirkede tilsyneladende ikke hans mening om, at det var på tide at stoppe med koncerter. Men heldigvis lod han sig overtale til at samle trioen og optræde igen. Ved en reception hos Gyldendal hørte Flemming Quist Møller Torsdagsbarens Kina Bodenhoff sige nej tak til en opfordring til at holde foredrag om børnelitteratur på universitetet. Han blandede sig ved at sige, at det kan Kina godt. Kinas reaktion var: “Så kan du også spille i vores torsdagsbar”. Resultatet blev, at Kina holdt sit foredrag og Trio Eminenza spillede i Humleby - også i 2020. Det første nummer var zigeunertoner fra Balkan, hvor Nulles klari­ net havde en fin og medrivende sørgmodig klang. Christian Sievert havde det sædvanlige overskud i

Kina (th) fortalte i sin velkomst historien om, hvordan det lykkedes at overtale Flemming Quist Møller og Trio Eminenza til at spille i Torsdagsbaren endnu en - og måske sidste - gang. Foto: Gunni

sit udtryksfulde guitarspil, og Flemming Quist Møller fik sine trommer til at synge - udover at holde rytme. Alle i det propfyldte Beboerhus var helt med. Og det blev vi ved med i et par timer, hvor vi efter en tur i Sydafrika med en swingende kwela kom en calypsotur rundt på Caribiens øer til samba i Brasilien og endelig tilbage over Atlanten til Andalusien. Der var luft nok i Nulle hele vejen. Christian Sievert taler normalt kun til publikum gennem sin guitar. Men denne gang hyggede han sig så meget i det gode selskab, at hans mange lune bemærkninger

også nåede ud til os andre. Flemming Quist Møller behøver for vores skyld ikke slide på sig selv i øvelokalet. Meget mindre kan fint gøre det. Aftenen sluttede efter tre - måske fire - aftalte ekstranumre med, at Nulle bragte os tilbage til kvarteret omkring Gammel Strand - som det var engang - med John Mogensens “Sidder på et værtshus...”. Sådan kom vi glade og grinende hjem igen efter den eksotiske tur til Afrika, Caribien og Sydamerika med afstikkere til zigeunerne i Andalu­si­ en og på Balkan. / Gunni

Carlsberg-siloen rives ned Det ene af de to tårne i Carlsberg Byen skal nu rives ned. Bohrs Tårn får lov til at blive stående (!), mens nedturen for den 88 meter høje Carlsberg-silo forventes indledt 1. juli og vare mere end et år. I et nyhedsbrev fra Byens Ejendom står der, at siloen efter planen skal klippes ned fra toppen, men man i videst muligt omfang vil benytte bygningens kerner som nedfaldsskakte, så støv holdes inde i bygningen. Store bygningsdele vil blive hejst ned med kran. Side 10

Den 11.320 kvadratmeter store silo og de tilstødende lavere bygninger på 6715 kvm blev opført i 1961 som produktions- og lagerbygninger og ombygget til kontorer i 1997. Nu skal der altså gøres plads til et nyt højhus på stedet, så Humleby får stadig en tårnhøj udsigt også der. Ifølge Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er udbygningen af Carlsberg Byen planlagt til at være færdig i 2024. / Carsten


Side 11


Side 12


Der er intet så skønt... Mon ikke flere af mine jævnaldrende kender den situation, hvor man bevæger sig rundt i gadebilledet omgivet af mærkelige mennesker, der går og snakker højt med sig selv? Ja, ja, jeg ved jo godt, hvad det skyldes, men ofte går der lige nogle sekunder, hvor jeg undrer mig.

Chula er spansk for ‘nuttet’, og det lever det søde kræ op til. To forskelligt farvede øjne skader heller ikke charmekvotienten. Mindre tiltrækkende er morgenopgaven i baghaven for hundejeren... Foto: Lisbet & Jørn (Forsidefoto: Carsten)

Jeg havde glædet mig til lange spadsereture, men i begyndelsen var verden et skræmmende sted for Chula, så der gik nogen tid, før hun kunne formås til at sætte den ene pote foran de andre tre og gå ud i den. Det forstod jeg faktisk godt – hun skærpede min hørelse for bygge- og trafikstøj og andre høje lyde. Ofte måtte jeg stå i adskillige minutter og vente på, at hun blev afgangsparat. Løsningen kunne være at bære hende ud til enden af Humleby, og så stormede hun tilbage til hjemmet, så hurtigt det kunne lade sig gøre, så lidt motion fik vi da.

Jeg må tilstå, at nu har jeg sluttet mig til dem - blot handler det i mit tilfælde ikke om trådløse mobiler jeg går og taler med min lille hund. En hund? Det kan I da ikke gøre, sagde en gammel ven af familien. Nu, hvor I endelig har genvundet jeres frihed. Men det kunne vi åbenbart, for i oktober sidste år gav Jørn mig en firbenet baby, der er nøjagtig lige så tidkrævende som andre spædbørn – i hvert fald som jeg husker det. Meget af den første tid blev tilbragt i sofaen med Chula på skødet. Hendes race, Bichon Havanais eller havanneser, er kendt for at knytte sig tæt til familiens medlemmer, og hun er ingen undtagelse. Hun er lige omkring benene på mig, hver gang jeg flytter på mig, og har jeg forladt hende for en stund, er gensynsglæden overvældende. Det samme gælder desværre sorgen over, at jeg kunne forlade hende, så Jørn eller hundesittere har oplevet nogle stunder med en meget trist og utrøstelig hund. Heldigvis sover hun hele natten, men jeg har måttet ændre min døgnrytme og er gået fra at være B-menneske til A-menneske. Tidligt om morgenen kan man derfor finde mig i baghaven iklædt pyjamas, badekåbe og vinterfrakke, sjoskende rundt omkring havebordet a la Christian II på Sønderborg Slot, indtil Chula har forrettet det

Nu er vi heldigvis nået dertil, at Chula kan gå lange ture og endda gå uden snor i Søndermarken og andre hundevenlige steder. Der er bare lige den hage ved det, at til trods for mange godbidder til at styrke kontakten kommer hun sjældent, når det er tid til at få snor på og gå hjem. Eller rettere hun kommer, men aldrig så nær, at jeg kan få snoren på hende. Der er lidt at arbejde med.

fornødne. Dette har dog hidtil ikke hindret hende i at fortsætte indendørs, og vores forbrug af aviser og køkkenrulle til afdækning og optørring steg massivt i de første måneder, så vi faktisk kunne fylde vores affalds­ container på en uge, hvilket ellers kun sker ved juletid.

Vi går derfor til hundetræning, har allerede gennemført basiskurset og er nu på holdet for let øvede. På begge hold har Chula været den yngste og den mindste, men vi skal nok komme efter det, og i hvert fald er hun ikke længere skrækslagen over mødet med de andre hunde. / Lisbet Side 13


Marts – den første forårsmåned Vinteren har været mild, så vintergækker og erantis blomstrede allerede i januar. I februar har der været udsprungne påskeliljer og lavendler og kærmindesøster i knop, se f.eks. C38. Jeg har en vildform af forsy­ thia omme i gården. Den stammer fra et arboret i Polen og springer villigt ud i vase. Bladlus Efter en mild vinter kommer der mange bladlus om sommeren. Det er godt for fuglene, men dårligt for planterne. Luseangreb får bladene til at krølle sig sammen på især roser og frugttræer. Når man krøller et blad ud, kan man se lusene sidde der og suge. En gammel kur mod bladlus er sprit og sæbe. Man siger, at lusene bliver fulde af spritten og så glider de i sæben. Man doucher den angrebne plante med

sprit, evt. fra en forstøver. Så sjasker man planten til med sæbevand. Det skal være rigtig sæbe, brun sæbe eller sæbespåner, ikke sulfo. Efter en times tid skyller man efter med vand, hvis det ikke regner. Frø Det er tid at bestille frø til

NO G

den kommende sæson. Der er mange frøfirmaer på nettet, og frø er velegnet til postordre. Det svenske firma Runåberg leverer frø tilpasset tempereret klima. De har f.eks. en tomat, Matina, som er klar på 60 dage. De fleste andre tomater skal have 80 dage, og så lang er sommeren ikke her. Så står man en masse grønne tomater. Jeg har ofte handlet i det svenske firma Impecta. Så er der det danske Zimtrade, som er meget velassorteret, men som ikke har styr på regnskaberne. De sender rykkere, selv om man har betalt. Det engelske firma Chiltern Seeds har et meget stort udvalg af blomsterfrø, men det er lidt dyrt, og portionerne er små. Kridtvejs i Jylland har et stort udvalg af læggekartofler. Det er hyggeligt at så

VARME OG VVS TEKNIK

sommerblomster, ikke mindst sammen med børn. Der er mange at vælge imellem, men morgenfrue, mamelukærme og tallerkensmækker er i hvert fald nemme og frodige. Brudeslør og enårige riddersporer er yndige, men de kommer ikke altid. Ét frø af Cobaea, klokkeranke, kan dække facaden op til første sal på en sommer. Ukrudt Det er en god ide at luge her tidligt. Så er ukrudtet småt og sidder ikke så godt fast som senere. Ukrudt i fliserevner klares nemmest med en ukrudtsbrænder. Staudetoppe kan klippes nu, men vent endelig med roserne. Det har regnet meget i vinter, så lad os håbe, at det bliver lidt tørrere her i foråret. / Tekst & tegning: Lone, C54

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 Side 14


Weekendbrunch på B!ngs Humlinge, der synes om at spise brunch ude i weekenden, er i sandhed heldige: Vi kan vælge mellem Carl’s og B!ngs med to vidt forskellige koncepter. På Carl’s får man udleveret et menukort med en række spændende retter, og man vælger så tre, der serveres ved bordet. På B!ngs er der en stor weekendbuffet. Det sidste er naturligvis det smarteste, hvis man er et større selskab, og jeg har to gange været så heldig, at gode venner i Humleby har valgt B!ngs til mærkedage. I det, der tidligere var Bing og Grøndals porcelænsfabrik, er der i vore dage kontorhotel - eller som de selv siger: multibrugerhus. Til hverdag er det derfor Bings brugere, der kan

benytte restauranten til at indtage deres frokost eller afholde forretningsarrangementer. I weekenden er der åbent for alle, der har lyst til at prøve brunchbuffeten. Hvis man er ude i god tid og er mange nok, kan man få et separat afsnit. Ellers er der masser af borde rundt omkring den omfangsrige buffet, omend ikke mange ledige pladser, da stedet er populært. Maden står kokken fra Cinematekets restaurant SULT for, hvilket borger for kvaliteten. Udvalget var da også stort og godt, da jeg var der, og betjeningen helt i top. Når man har tygget sig igennem bacon og pølser og røræg, salater,

Pris til Bent Madsen Bent Madsen fra Ernst Meyers Gade blev hædret med årets Stakhanov-pris for sin omhyggelige uddeling af Nabo til hvert eneste hus i gaden samt hjørnehusene på begge sider og i begge ender af gaden år ud og år ind. Det skete på Kyndelmissedagen - 2. februar - ved bladbudenes generalforsamling. Bent Madsen har senere konstateret, at den dag, hvor Stakhanov i slutningen af 1930’erne begejstrede Stalin ved at sprænge dags­ akkorden rekordmange gange i en ukrainsk kulmine, netop var på samme dato, hvor Bent en del år senere lod sig føde i Vestjylland.

Efter indgangen til B!ngs venter blandt rigtig meget andet også urter, juice og pandekager. Foto: Lisbet

fisk og kødpålæg, et stort udvalg af frugter og diverse oste, små og store pandekager med tilbehør og alt det, som jeg har glemt at nævne, så er det tid til det store kagebord. Jeg garanterer for, at man går ikke sulten fra B!ngs. / Lisbet B&W Brunch på B!NGS Vesterbrogade 149 (også indgang fra Vesterfælledvej 6) Hver weekend og på udvalgte helligdage brunchbuffet kl. 9.30-16. Pris: kr. 195 inkl. kaffe & te og juicer ad libitum. Børn 4-10 år kr. 100 / børn 0-3 år kr. 25 www.bogwbrunch.dk Bent Madsen satte pris på Steffen Støvrings tale ved prisoverrækkelsen. Foto: Birthe

Også på den baggrund mener Bent, at han gør sig fortjent til prisen. Generalforsamlingen forløb fredeligt med chefdistributør og ordstyrer Steffen Støvring i fin form. Bent Madsen afleverede som tillidsmand en udførlig beretning for det forløbne år, men understregede dog, at han - inden han

tog stilling til eventuelt genvalg - ville insistere på, at ordet tillidsmand erstattes af tillidsperson eller evt. det kønsneutrale tillidsrepræ­ sentant: ‘Vi må som bladuddelere være de første til at følge med tiden’, sagde han. Han blev genvalgt uden modkandidat. / Gunni Side 15


HUMLEBY - KALENDER Mandage kl. 18:30 Madklubben Farinelli Tirsdag 10.3 kl. 19.00 Generalforsamling i Husejerforeningen (se th & s. 5)

Torsdag 26.3 kl. 20 Torsdagsbar: Bluestrio: Down the Road Apiece (s. 8-9) Torsdag 26.3 Afhentning af haveaffald

Torsdage (12.3 - 26.3 - 7.4) Afhentning af bioaffald

Tirsdag 31.3 Afhentning af storskrald

Torsdag 12.3 kl. 20 Torsdagsbar: Birger Brodin: Videnskab og virkelighed (s. 8-9)

Onsdag 1.4 kl. 19.30 Sy & Strik i Beboerhuset

Onsdag 18.3 kl. 19.15-21.15 Korsang i Beboerhuset Torsdag 19.3 kl. 20 Torsdagsbar: Uden underholdning (s. 8-9)

Torsdag 2.4 kl. 20 Torsdagsbar: Michael Schou - lystige viser (s. 8-9) Onsdag 15.4 kl. 19.15-21.15 Korsang i Beboerhuset

Indkaldelse til en SPÆNDENDE generalforsamling i Husejerforeningen Humleby tirsdag 10. marts kl. 19.00 på Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC).

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes af Beboerforeningens medlemmer hos: Ann-Kristine Nielsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: 51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk http://humleby.dk/beboerhus/ Beboerhuset er et af Humlebys hjørnehuse med et køkken-alrum på netto ca. 42 m2. Lokalet kan rumme 36 siddende gæster ved runde borde og omkring 40 stående gæster til receptioner og andre arrangementer af den art. Køkkenfaciliteterne er passende i forhold til husets størrelse, og der er service til 40 personer. Beboerhuset ligger som bekendt midt i Humlebys tætte rækkehusbebyggelse, og der skal udvises almindelig sund fornuft og tages hensyn til naboerne, når man lejer huset. Der må gerne grilles udenfor, men man spiser inde, selv om vejret er godt, og borde og stole må ikke tages med ud. Der må synges og spilles akustisk musik – indenfor. (Undtaget fra denne regel er fællesarrange-

menter for foreningens medlemmer). Det henstilles, at fester og andre arrangementer slutter ved midnatstid. Vil man fortsætte hjemme, kan man på forhånd aftale at låne Beboerforeningens telte og pavilloner og borde. Beboerhuset er røgfrit. Uden for huset må der nydes et glas, en smøg og en snak, og der må leges. Humlebys gader er legegader, og i forbindelse med børnefødselsdage og andre private fester må naboer tåle lyden af legende børn – inden for rimelighedens grænser naturligvis. Vi kan ikke have sådan et dejligt fælleshus, uden at det af og til kan høres, at vi har det. Den, der lejer huset til et privat arrangement, skal selv være til stede under arrangementet og har ansvaret. Går noget i stykker, meldes det til viceværterne. Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset Victoria: 5230 0300. Rengøring af lokale og toilet koster 350 kr. inkl. moms for Beboerforeningens medlemmer, eventuel oprydning aftales separat med Victoria.

Profile for Jens Lauritsen

Nabo marts 2020  

Nabo marts 2020  

Profile for humlebyen
Advertisement