Page 1

Environmentální studia Obor, který má smysl


3


Představení katedry Vážení a milí, otevíráte publikaci, ve které bychom vám rádi představili obor Environmentální studia. Čím se náš obor zabývá? Environmentální studia se věnují zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem a jeho prostředím. Fascinuje nás, jak příroda a krajina působí na život společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otiskují. S největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na přírodu, krajinu a životní prostředí dnes, na začátku 21. století: jaké jsou dopady lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného stavu a co můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti environmentálně udržitelnější. V prostoru mezi člověkem a přírodním světem se vám jako našim studentům otevírá široká oblast rozmanitých témat. Na naší katedře se proto setkáte s odborníky, kteří se zabývají vazbou člověka k přírodě z hlediska sociologie, ekonomie, psychologie, politiky, historie, filosofie, etiky, estetiky, ale také přírodních věd. Ve své práci se snažíme propojovat vědecký výzkum s poznatky z praxe a porozumění environmentálním dějinám s výhledy do budoucna. Spolupracujeme na místní, celostátní i zahraniční úrovni s řadou partnerských organizací, od Lipky přes Ministerstvo životního prostředí a Hnutí Duha až po Schumacher College. V této publikaci jsme pro vás připravili ty nejdůležitější informace o našem oboru. Dozvíte se, co našim studentům nabízíme v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kdo na naší katedře učí, jaké knihy jsme v posledních letech napsali, čím žije náš Okrašlovací spolek nebo jaké výlety lze podniknout v nejbližším okolí Brna. Příjemné a inspirativní setkání s naší katedrou vám přeje doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. vedoucí katedry

2


Bakalářské studium Environmentální studia na bakalářském stupni otevíráme pro absolventy a absolventky všech druhů středních škol, kterým nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem. Během tříletého prezenčního studia přitom věnujeme významný prostor otázkám ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a jejím kulturním, společenským, ekonomickým a politickým souvislostem. Kurzy bakalářského studia propojují poznatky přírodních věd ( ekologie, geografie, biologie aj. ), společenských věd ( ekologická ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj. ) a širokého spektra prakticky zaměřených kurzů ( podnikání, ekovýchova, neziskové organizace, hospodaření v krajině ad. ). Během studia absolvujete více než 80 hodin praxí zabývajících se životním prostředím ( podrobnosti najdete v části Praxe na str. 19). Protože Environmentální studia nabízejí řadu různorodých témat, považujeme za důležité, abyste si sami mohli zvolit svou studijní cestu – na výběr dáváme více než 30 volitelných kurzů a 3 studijní zaměření. Každý si přitom může „namíchat“ do svého rozvrhu kurzy různých zaměření:

≈≈

Sociálně - ekologické podnikání nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřeno na praktické dovednosti užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se snaží tento svět teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

≈≈

Občanská angažovanost a veřejná správa je ucelenou průpravou pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem a dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, ( spolu ) práce s lidmi a další. 3


≈≈

Kulturní environmentalistika je určena těm, kdo se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Získáte zde jedinečný kulturně - historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Pokud vás zajímá podrobnější přehled našich bakalářských kurzů, najdete ho na další straně. Doplňme ještě, že Environmentální studia jsou dvouoborové studium – bakalářské studium Environmentálních studií tedy probíhá současně se studiem jiného oboru. Možností kombinací je přitom mnoho:

≈≈

Na naší domovské fakultě nabízíme kombinaci se všemi bakalářskými obory: Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Genderová studia, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální práce, Sociologie, Veřejná politika a lidské zdroje, Mediální studia a žurnalistika.

≈≈

Otevíráme také mezifakultní kombinace: na Filozofické fakultě MU jsou to obory Filozofie, Religionistika, Estetika, Sdružená uměnovědná studia, Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura; na Přírodovědecké fakultě MU je to kombinace s Geografií a kartografií se zaměřením na vzdělávání; na Ekonomicko - správní fakultě MU kombinace s Veřejnou ekonomikou a správou. 4


Úvod do filosofie pro environmentalisty Binka, Stibral, Slovák, Likavčan, Skalík Environmentální etika I Binka

povinné předměty přírodovědné

Globální environmentální problémy + seminář Kala, Chabada, Blažek, Slovák Úvod do biologie Rezková, Chvátalová Botanický přehled Jelínek Zoologický přehled Vlašín

ostatní povinné předměty

povinné předměty humanitního zaměření

Úvod do studia environmentalistiky Librová, Pelikán

metodologická sekce

Povinné předměty pro všechny studenty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Úvod do metodologie Čada, Galčanová

Geografické myšlení ve společenských vědách Daněk

Práce s odborným textem Šimonová, Činčera

Případové studie k lokálním environmentálním rizikům Chabada

Lokální environmentální rizika Ulčák

Blok expertů Ulčák

Ekologická ekonomie Johanisová Odborné praxe Bernatíková Seminář k bakalářské práci I Binka a další Seminář k bakalářské práci II Binka a další 

Obecná ekologie a ekologie krajiny Jelínek, Vlašín

Seminář k úvodu do studia evironmentalistiky Librová, Pelikán Environmentální výchova Činčera, Medek Interpretace přírodního a kulturního dědictví Medek Permakultura Křivánková Právo a environmentální problémy Zahumenská Zahraniční výjezd Katrňák a další

5


Kulturní environmentalistika

Sociálně - ekologické podnikání

Dějiny přírodních věd Stibral

Zakládání firmy Šafrová Drášilová

Úvod do Animal Studies Vandrovcová

Tvorba environmentálního podnikatelského záměru Bernatíková

Architektura a město Dostalík Ochrana přírody kontra památková péče v praxi –  exkurze Stibral, Orsillo Environmentální teologie Zámečník Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize Kysučan, Bednaříková

Environmental History I Orsillo, Kysučan

Sustainable Food and Food Security Keech

Občanská angažovanost a veřejná správa Environmentální organizace v ČR Binka

Úspěšné environmentální projekty – exkurze Bernatíková Podniková ekonomika Žáková Talpová, Štěpánková Personální management Binka Heterodoxní ekonomické iniciativy Johanisová Fundraising Machálek Green Economics Stratford Sustainable Food and Food Security Keech

6

Politika, ideologie a životní prostředí Pelikán, Kala, Skalík Základy práce v NNO Machálek Projektový management Tůša Personální management Binka Fundraising Machálek Environmentální právo v praxi veřejné správy Zahumenská

Rozvoj venkova a mikroregionů z pohledu neziskových iniciativ Kala


Magisterské studium Více než 16 let představují magisterská Environmentální studia unikátní obor, kde se setkávají absolventi nejrůznějších bakalářských programů – společenských i přírodovědných, ekonomických i právních, uměleckých i technických. Vzniká tak pestrá společnost, ve které studenti společně s akademiky mnoha disciplín a profesionály z praxe překračují hranice jednotlivých oborů a rozšiřují a prohlubují svůj pohled na vazbu člověka a jeho prostředí. Environmentální studia vás díky tomu připraví na práci vedoucích pracovníků a odborníků/analytiků v širokém spektru profesí spojených s přírodou, krajinou a životním prostředím. Studijní praxe v rozsahu 100 hodin jsou důležitým krokem k budoucí profesi. Více než 35 volitelných kurzů ( vzájemně volně kombinovatelných ) a 4 studijní zaměření vám jako našim studentům dávají možnost zvolit si svůj profesní směr:

≈≈

Společenskovědní reflexe environmentálních problémů se zabývá vazbami mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získávají vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických teorií, osvojují si metody vědecké práce v terénu a mají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

≈≈

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kdo chtějí svoje profesní uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových nevládních organizací nebo politické aktivity.

≈≈

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fyzického prostředí ( přírodního i umělého ) a na jejich společenskovědní reflexi. Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

≈≈

Ekologická ekonomie je určena studentům, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i ( eko - sociální ) podnikatelské praxe. 7


A co nabízí magisterské studium těm, kteří na naší katedře absolvovali bakalářská Environmentální studia?

≈≈

Úplně nové perspektivy v environmentálních studiích ( hospodaření v krajině, estetika, environmentální sociologie, ekopsychologie, politika, komunikace s veřejností ad. ) a zároveň hlubší vhled do oborů, které se objevily v bakalářském studiu ( etika, ekologická ekonomie, historie, metodologie ad. ).

≈≈

Čtyři zaměření, z nichž tři významně rozvíjí zaměření bakalářského studia a jedno nabízí studium další oblasti environmentálních studií ( Město, venkov, krajina ).

≈≈

Řadu kurzů se zahraničními vyučujícími, např. s Christosem Zografosem ( Universitat Autònoma de Barcelona ), Janem Haverkampem ( Greenpeace International, Zhaba facilitators collective ), Dominikou Dzwonkowskou ( Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw ), Danem Keechem ( University of Gloucestershire ) a Timem Crabtreem ( Schumacher College ).

≈≈

Větší prostor pro diskusi díky menšímu počtu studentů v kurzech, zkoušení nových věcí, spolupráci ve skupinách či zpětnou vazbu k vlastní práci.

≈≈

Užší kontakt s vyučujícími, větší rozvoj vědecko - výzkumných dovedností ( Kvalitativní nebo Kvantitativní metodologie podle výběru, nepovinný kurz Tvorba vědeckého textu ) a možnost spolupráce na výzkumných projektech katedry.

≈≈

Příprava na profese spojené s přírodou, krajinou a životním prostředím, zejména na pozice předpokládající širší rozhled v environmentální oblasti a hlubší povědomí o přírodních, společenských, ekonomických, historických, politických a etických souvislostech environmentálních otázek.

Přehled všech magisterských kurzů jsme pro vás připravili na další straně. 8


Hospodaření v krajině Ulčák Environmentální etika II. Binka Estetické vnímání přírody Stibral Ekonomie a životní prostředí I. Johanisová, Kutáček Právo a environmentální problémy Zahumenská

ostatní povinné předměty

Ekologie krajiny Buček, Černušáková

metodologická sekce

humanitně environmentální sekce

přírodovědná sekce

Povinné předměty pro všechny studenty

Společenskovědní reflexe environmentálních problémů

Odborné praxe Bernatíková

Životní způsob a environmentální problémy Librová

Diplomový seminář I. Binka a další

Sociologie venkova Kala

Diplomový seminář II. Binka a další Kvalitativní výzkum v environmentalistice Galčanová Kvantitativní výzkum v environmentalistice Urban Práce s odborným textem Činčera, Skalík

Environmentální sociologie Čada, Novák Ekopsychologie: Vztah k přírodě a životnímu prostředí Krajhanzl Experiment v sociálních vědách Urban Lidská identita v environmentálním diskurzu moci Horák Životní způsob na sklonku Říma Kysučan, Bednaříková Příroda a kultura Šmajs

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření Zahraniční výjezd Katrňák a další

Visions of Environmental Ethics Dzwonkowska Tvorba vědeckého textu (praktikum) Hlinka

Blok expertů Ulčák

9


Občanská sféra a politika Environmental NGOs and Society Haverkamp Facilitation of Environmental Communication Processes Haverkamp Komunikace environmentálních témat s veřejností Krajhanzl Globální politické otázky Daněk Power, Politics and Environmental Change Zografos

Město, venkov, krajina Botanický seminář – Vegetace střední Evropy Tichý

Ekonomie a životní prostředí II. Johanisová, Kutáček

Ochrana biodiverzity Vlašín

Socially Sustainable Degrowth Kerschner

Současná kulturní dimenze přírody a krajiny (exkurze) Stibral, Ulčák a další Sociologie venkova Kala

Environmentální aspekty využívání energie Gaillyová, Hollan

Město a krajina: mezi ideály a každodenností Dostalík, Krylová

Ekonomické nástroje politiky životního prostředí Kotecký, Blažek

Příroda a kultura Šmajs

Dotační politiky EU Machálek Environmentální programy a jejich evaluace Činčera Analýza veřejných politik Čada Crowdfunding – alternativní financování Sič

Ekologická ekonomie

Životní způsob na sklonku Říma Kysučan, Bednaříková

Etické a lokální ekonomiky Fraňková, Johanisová Ecological Economics and Energy Studies Kerschner Globální politické otázky Daněk Ekonomické nástroje politiky životního prostředí Kotecký, Blažek Crowdfunding – alternativní financování Sič Studying Local Rural Systems Fraňková

Environmentální dějiny II Kysučan, Orsillo, Havlíček

Globální občan a mezinárodní obchod Malířová

Příroda a krajina v současném umění Stibral

Power, Politics and Environmental Change Zografos

10


Doktorské studium Dvakrát ročně se k nám můžete hlásit do doktorského studia na Humanitní environmentalistiku, která je akreditovaná jako součást doktorského programu Sociologie. Doktorské studium přitom otevíráme nejen pro absolventy našich bakalářských a magisterských programů, ale také pro absolventy hlásící se z jiných fakult a oborů, například ze sociologie, filozofie, historie, žurnalistiky, psychologie, biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie či zemědělských věd. Právě díky tomu vzniká na naší katedře široce mezioborové prostředí, ve kterém se společně učíme dívat na environmentální témata optikou různých vědeckých disciplín. Doktorské studium v prezenční a kombinované formě přitom probíhá podle individuálního studijního plánu a úspěšné získání doktorátu předpokládá vlastní publikační činnost. Prostředí katedry je otevřené iniciativě doktorandů – ti mají například možnost zapojit se do výuky nebo se podílet na přípravě a řešení výzkumných projektů. V posledních letech byly naší katedře obhájeny například následující disertační práce:

≈≈ ≈≈

Environmentální aspekty životního způsobu českých singles

≈≈

Ekonomická lokalizace v environmentálních souvislostech aneb Produkce a spotřeba zblízka

≈≈ ≈≈ ≈≈ ≈≈

Přirozený svět jako ekologický problém

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968

„Krasota v přírodě“ – reflexe přírody v ruském myšlení Čeští zemědělci jako správci krajiny? Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru 11


12


Kde budete studovat Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, jež je domovem naší katedry, vznikla v roce 1998. Dnes má pověst prestižní školy, která obsazuje přední místa žebříčků českých vysokých škol. Uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií si mohou v současné době vybrat z 15 bakalářských oborů, 13 magisterských vyučovaných česky, 7 magisterských oborů vyučovaných anglicky a 9 doktorských oborů. Nováčkům na fakultě pomohou s orientací tzv. studentští poradci a pro podporu studentů má fakulta vytvořený také propracovaný systém stipendií. Prostory fakulty nabízejí svým studentům klasické a přitom moderně zrekonstruované prostředí ( v budově bývalé Německé vysoké školy technické ) a podle hodnocení studentů tu najdete nejlepší knihovnu na Masarykově univerzitě. Máte zde k dispozici 9 studoven, více než 30 databází vědecké literatury a více než 75 000 publikací v knihovnickém fondu. Každý se zde může široce vzdělávat nad rámec kurzů svého oboru: fakulta pro své studenty pořádá řadu volně přístupných workshopů, přednášek, letních škol a konferencí. Fakulta sociálních studií se od svého počátku také významně profiluje v oblasti vědecké a výzkumné činnosti. Fakulta má několik výzkumných center a úspěšně se každoročně účastní mnoha grantových řízení. Nejen studenti doktorského studia jsou podporováni, pokud se rozhodnou věnovat své vlastní výzkumné činnosti – pravidelně například fakulta oceňuje nejlepší studentské práce. Významnou součástí života fakulty jsou také studentské spolky. Kromě Okrašlovacího spolku Katedry environmentálních studií, který představujeme na dalších stranách, jsou to například spolek kolem studentského časopisu Halas, občanské sdružení podporující aktivní zapojení mladých lidí do veřejného života, BeInternational a mnoho dalších.

13


14


Co říkají absolventi o katedře Michal Bittner vědec, ekotoxikolog v centru RECETOX, Masarykova univerzita „Absolvování oboru umožní lépe a objektivněji chápat environmentální souvislosti života v dnešním světě.“

Hana Colby manažerka Místní akční skupiny Broumovsko+ „Katedra environmentálních studií mě naučila zejména kriticky přemýšlet, zpracovávat informace a rychle se učit nové věci – něco, co člověk užije ve svém zaměstnání a životě, ať bude dělat cokoli.“

Lucie Černická ředitelka Ekocentra Vespolek „Super byla propojenost fakulty a brněnských aktivních neziskovek, kde můžete v praxi zkoušet to, co se ve škole dozvíte.“

Hana Chalupská koordinátorka programu Občanské oko v NESEHNUTÍ Brno, dobrovolně aktivní v iniciativě Dejchej Brno a Brnění, o.s. „Tady najdete, co cítíte, že hledáte.“

15


Jiří Jeřábek EU Energy and Climate Policy Officer v Greenpeace Evropa „Vyhovovalo mi vybírat si mezi různými předměty. Zajímaly mě více sociálně a technicky zaměřené předměty, nicméně zpětně oceňuji i další předměty, které mi umožnily pochopit různé aspekty a komplexnost ochrany životního prostředí, abych byl v důsledku schopen přesvědčivě vysvětlit např. politikům, proč je třeba něco dělat. Studium environmentalistiky bylo asi nejdůležitějším faktorem toho, že jsem se rozhodl dělat práci, kterou dělám, a která má smysl a baví mě.“

Michal Medek ředitel střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn „Environmentální studia dají studentům nejen vynikající všeobecný přehled v jedinečné kombinaci humanitních a přírodovědných předmětů, ale i příležitost zapojit se již během studia do zajímavých projektů a zahájit spolu­práci s potenciálními budoucími zaměstnavateli.“

Helena Továrková ředitelka Nadace Veronica „Díky studiu na Katedře environmentálních studií jsem se dostala na pracovní stáž v rámci programu Erasmus, která mě tak ovlivnila, že z ní stále ve své práci čerpám. Mohla jsem půl roku pracovat na jihu Anglie přímo s člověkem, který v Británii stál za vzkříšením zájmu o místní potraviny a místní farmáře.“

16


Michal Šimoník ředitel prvního českého carsharingu Autonapůl „Pro moji praxi mi nejvíc pomohl první ročník projektu Ekoinkubátor, kterého jsem se zúčastnil a který jsme s naším tehdejším týmem studentů vyhráli s podnikatelským záměrem firmy nabízející carsharing. A přestože jsme firmu nakonec nezaložili, já jsem u tématu zůstal a po letech se nám z původně občanského sdružení Autonapůl podařilo vybudovat rozvíjející se firmu. Při práci našeho týmu je pro nás důležitá jak finanční udržitelnost, tak i společenská odpovědnost a ekologická ohleduplnost v širším slova smyslu – tedy snížení počtu aut v ulicích, úspora  emisí a dlouhodobá změna dopravního chování mnoha zapojených uživatelů z řad jednotlivců, rodin, firem či neziskovek.“ 

Veronika Plíšková vychovatelka školní družiny na základní škole, dobrovolnice v EkoCentru Brno „Troufám si tvrdit, že každý si na naší katedře najde téma, které ho zajímá a kterému se může i v budoucnu věnovat.“

Lucie Vravníková odborná referentka v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA ) v příspěvkové organizaci MŽP „Naučila jsem se vytáhnout z informací to podstatné, zorientovat se v anglických odborných textech, psát texty stručně a výstižně, vysvětlit a obhájit svůj názor. Být kritická k informacím, které se mi předkládají, dělat si na věci vlastní názor, nevěřit všem a všemu. A milovat přírodu. Celoživotně.“

17


18


Praxe Neodmyslitelnou součástí bakalářského a magisterského studia je povinné absolvování praxe. Díky ní si budete moci vyzkoušet odbornou práci v oblasti odpovídající vašemu zaměření. Vyzkoušíte si tak teoretické poznatky v reálných situacích, přiučíte se od profesionálů z oboru, případně s organizací navážete i dlouhodobou pracovní spolupráci. Sami si můžete vybrat, zda si praxi rozložíte do celého semestru, nebo se jí budete intenzivně věnovat po dobu několika týdnů. Stejně tak se můžete sami rozhodnout, v jaké organizaci chcete tento čas strávit tak, aby vyhovovala vašim zájmům i představám o budoucím zaměstnání. Na výběr přitom máte z opravdu pestré palety možností: od renomovaných brněnských neziskových organizací ( Veronica, Hnutí Duha, Nesehnutí, NaZemi, Lipka, Kaprálův mlýn atd. ) přes státní instituce ( národní parky, chráněné krajinné oblastí, odbory životního prostředí ) po ekofarmy a ekologicky zaměřené firmy ( např. Ekofarma Jáňův dvůr, Ekofarma Hyrnik ). Zájemci o environmentální výchovu jistě ocení praxi v Lipce, Kaprálově mlýně, Rezekvítku nebo v lesních školkách. Výběr organizace však závisí jen na vás. Můžete si vybrat organizaci ze široké nabídky spolupracujících organizací nebo si domluvit praxi sami. 19


HnutĂ­ DUHA Friends of the Earth Czech Republic

20


Exkurze Environmentální studia nabízejí svým studentům mnoho rozmanitých terénních exkurzí, které jsou pro společenskovědní fakultu poměrně unikátní. K pochopení témat vztahujících se nejen k fyzickému prostředí  – přírodnímu a člověkem zbudovanému, jsou však nezbytným doplňkem. Terénní exkurze probíhají v jarním i podzimním semestru a mají různé podoby: od dvouhodinových exkurzí přes půldenní a denní výpravy až k několikadenním výukovým blokům. Bakalářští i magisterští studenti se mohou zúčastnit botanických, zoologických a ekologických exkurzí a vícedenního výjezdu do Bílých Karpat v rámci výuky krajinné ekologie. Populární jsou také exkurze zaměřené na hospodaření v krajině, permakulturu nebo na environmentálně šetrné podniky. Terénní exkurze jsou klíčové i pro předměty sledující interakce mezi umělým a přírodním prostředím, například městské a příměstské exkurze v předmětech věnovaných architektonickým a městským tématům. Speciální několika­denní výukový blok je pak věnován Ostravsku a okolí. Exkurze také pomáhají studentům chápat kulturní a umělecko - historické souvislosti environmentálních otázek. To se týká například předmětů věnovaných kulturním dimenzím přírody a krajiny, přibližování přírodního a kulturního dědictví veřejnosti, vztahu ochrany přírody s památkovou péčí či environmentální historii. Účastníci těchto exkurzí zavítají například do Českého středohoří, do Středních Čech, na Pálavu nebo do Dolního Rakouska. 21


22


Katedra a zahraničí Studium a praxe v zahraničí Během studia na Katedře environmentálních studií můžete vyjet studovat či pracovat do zahraničí a získat tak nenahraditelné zkušenosti. Nabídka zahraničních univerzit je opravdu široká. Ve Španělsku můžete studovat v Granadě ( španělsky ) nebo také v Barceloně ( anglicky), kde můžete pobýt na mezioborovém pracovišti zaměřeném zvláště na ekologickou ekonomii. Pět měsíců můžete strávit i v Lisabonu, kde i anglicky mluvícím studentům vycházejí vstříc. Pokud vás více lákají severské země, pak můžete poznávat třeba norský Telemark. Místní univerzita nabízí obory Environmental studies či dobrodružnější Outdoorlife ( anglicky ). Vyjet můžete i do pobaltských zemí a získávat zkušenosti třeba na katedře sociologie v litevském Kaunasu. Cardinal Stefan Wyszyński University ve Varšavě nabízí zajímavé humanitně i přírodovědně zaměřené kurzy v angličtině, němčině a polštině. Můžete se zde zabývat například bioetikou, ekofilosofií, ekopsychologií či ekologií města, ale i klimatologií, geologií a dalšími tématy. Lákají - li vás vzdálenější kultury a krajiny, pak můžete vyjet do indického Mumbaí a strávit tam léto a podzim v prestižní Tata Institute of Social Sciences. V anglických kurzech se zde prolínají témata rozvoje a ochrany životního prostředí. V zahraničí však nemusíte jen studovat, katedra nabízí i bohaté možnosti pracovních stáží. Naši studenti je již absolvovali například ve španělské neziskové organizaci Sustentia sídlící v Madridu či v německém Národním parku Bayerischer Wald. Zajímavou pracovní stáž na čtyři až šest měsíců nabízí také známá Schumacher College 23


v jižní Anglii. Náplní práce je zde jak pomoc v biozahradě, tak spolupráce s místními iniciativami v městečku Totnes, které je rodištěm hnutí Transition Towns ( tzv. města přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a životní styl ). Kromě práce však můžete navštěvovat i vybrané přednášky a jiné akce. Další zkušenosti můžete načerpat společně se studenty z Vídeňské a Jihočeské univerzity na týdenním praktiku o trvalé udržitelnosti na místní úrovni anebo můžete vyjet na krátkodobé kurzy nebo letní školy na spřátelené pracoviště třeba do Barcelony nebo na Schumacher College.

Zahraniční vyučující Pro získání nových inspirativních poznatků však nemusíte cestovat do zahraničí – zahraniční odborníci také pravidelně hostují na naší katedře v Brně. Patří mezi ně například Tim Crabtree ze Schumacher College s ekologicko - ekonomickým kurzem, jeho kolega Dan Keech, se kterým můžete debatovat třeba o udržitelné produkci potravin, Christos Zografos z Universitat Autònoma de Barcelona s kurzem o vlivech politik na environmentální změnu, Beth Stratford s novými perspektivami zelené ekonomie nebo Dominika Dzwonkowska s environmentální etikou. Oblíbené jsou také kurzy Jana Haverkampa, specialisty na energetiku a dlouholetého konzultanta Greenpeace, který u nás vede dva kurzy zaměřené na neziskové organizace a facilitaci komunikace v oblasti ochrany životního prostředí. 24


Lidé na katedře doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. Vedoucí katedry, absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech a semestrálního výzkumného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko - v ýzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavrouškových v oblasti environmentálních problémů. Zabývá se environmentální etikou a historií environmentálních hnutí. Je autorem publikací Environmentální etika a Zelený extremismus. prof. RNDr. Hana Librová, CSc. Socioložka a bioložka, zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba a hodnota krajiny ( 1987 ), Láska ke krajině? ( 1988 ), Pestří a zelení: Kapitoly o dobrovolné skromnosti ( 1994 ), Vlažní a Váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu ( 2003 ). doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Zabývá se teorií, metodikou a hodnocením environmentální výchovy. Podílel se na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy v České republice. Zkoumá, jaké strategie je v environmentální výchově možné považovat za efektivní. Ve spolupráci se středisky ekologické výchovy ověřuje různé metodické přístupy ( např. výchova o Zemi či tematická interpretace ). Konzultuje a vede evaluační výzkumy programů ( např. Ekoškola, GLOBE ). Je autorem řady odborných studií a metodik k evaluaci programů. Vyučuje také na Technické univerzitě v Liberci. 25


doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. Vzděláním estetik a historik přírodních věd, který se zabývá vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině v novověku, též vývojem environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejména biologie. Je autorem publikací Proč je příroda krásná? ( 2005 ), Darwin a estetika ( 2006 ), O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou ( 2011 ) ad. Vyučuje také na Ústavu estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. Zabývá se především dějinami environmentálně šetrných směrů v urbanismu a územním plánování. Ve výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Pracovní zkušenost ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, se snaží propojit s historickým a environmentálním pohledem. K jeho odborným zájmům patří také dějiny a teorie architektury 20. a 21. století a environmentální dějiny. Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. Vystudovala biologii v Českých Budějovicích ( Bc. ) a humanitní environmentalistiku ( Mgr. a Ph.D. ) v Brně. Na katedře pracuje jako odborná asistentka, dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Aktuálně se věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin a mapování alter­nativních ekonomických praktik v ČR. Působí také v Trastu pro ekonomiku a společnost a ve vznikající Asociaci místních potravinových iniciativ ( A MPI, o.p.s. ). 26


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. Zabý vá se ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a ekologickou ekonomií. K jejím hlavním zájmům patří skryté předpoklady ekonomie středního proudu a ekonomické alternativy na komunitní úrovni. Je autorkou knížek Living in the Cracks ( 2005 ), Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem ( 2008 ), Ekonomičtí disidenti ( 2014 ) a Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly ( 2015 ). Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. Zaměřuje se na výzkum environmentálních aspektů životního způsobu, například životního způsobu singles. Spolupracuje na longitudinální studii ekologicky příznivých alternativ. Zabývá se individualizací environmentální odpovědnosti. Mimo své zaměření řeší další badatelské projekty ( např. analýzu dopadů výstavby vodních děl na místní společnost ). Absolvoval studijní stáž na Vrije Universiteit v Bruselu a pracovní stáž ve sdružení arTerre na Réunionu. Mag. Dr. Christian Kerschner MSc. Má magisterský titul v oblasti obchodu a ekonomie na univerzitě ve Vídni a doktorát na barcelonské univerzitě. Zabývá se zranitelností ekonomik vzhledem k ropnému zlomu ( v iz publikace 2013 v „Globální změny životního prostředí“ ), postoji k technologiím a alternativám k paradigmatu hospodářskému růstu. Jeho článek navrhující propojení pojmu ekonomiky ustáleného stavu s ekonomickým nerůstem byl v oboru široce citován.

27


PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Sociální psycholog, který se zabývá ekopsychologií a environmentální komunikací. Věnuje se vztahu lidí k přírodě a životnímu prostředí, motivaci pro ochranu životního prostředí, kontaktu dětí s přírodou, občanské angažovanosti v České republice a tomu, jak komunikovat s veřejností o environmentálních tématech. Je autorem publikací Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (2014) a Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí (2012). Rád propojuje vědu s praxí. Více než dvanáct let podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, edituje portál www.ekopsychologie.cz. Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Krajinný ekolog a zemědělský inženýr, který se věnuje problematice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům ekologického zemědělství a produkce potravin, o těchto tématech rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Působí také na Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a spolupracuje s Lillehammer University College v Norsku. Mgr. Jan Urban, Ph.D. Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově v Praze, ale nejvíce ho ovlivnil více než roční studijní pobyt na katedře sociologie University of New Orleans. V současnosti se zabývá teorií obecných postojů k životnímu prostředí a jejich vztahem k proenvironmentálnímu chování, vlivem sociálních norem na proenvironmentální chování a dále problematikou energetické efektivity. Ve svých empirických studiích využívá kvantitativní metody výzkumu, průřezové studie a experimenty. Publikuje v několika zahraničních časopisech.

28


Mgr. Tomáš Chabada Koordinuje projekt „Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatřeních na národní a regionální úrovni“ financovaný z fondů EHP. Na magisterské studium sociologie navázal doktorským studiem humanitní environmentalistiky. Absolvoval semestrální studijní pobyt na University of Bergen v Norsku a Sokratov inštitút na Slovensku.

Mgr. Vojtěch Pelikán Na katedře začínal jako bakalář, v současnosti zpracovává pod vedením prof. Hany Librové disertační práci o vazbě mezi Romy a jejich přírodním prostředím. Badatelsky se věnuje sociálně - antropologickému náhledu na environmentální témata, ekologickému hnutí, životnímu způsobu anebo médiím. Od roku 2008 koření akademickou práci popularizací ve společensko - ekologickém časopise Sedmá generace. Na katedře působí jako asistent a stará se o projekt Grantové agentury České republiky „Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času“. Mgr. Jan Skalík Spolupracuje na výzkumech postojů veřejnosti týkajících se biodiverzity a adaptací na změnu klimatu. Zajímá jej environmentální politika, aktivismus a literatura, což se promítá i v kurzech, které vyučuje. Na katedře se dále zabývá přípravou projektových žádostí. Po studiu sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy navázal doktorským studiem Humanitní environmentalistiky. Je členem akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

29


Externí pracovníci: Mgr. Karel Čada, Ph.D., sociolog, zaměřuje se na metodologii a analýzy veřejných politik. RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica, na katedře učí environmentální aspekty využívání energie. Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., analytik na oblast energetiky a změny klimatu v Glopolisu, zaměřuje se na ekonomické nástroje veřejných politik. Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D., finanční ředitel Frank Bold, předseda oborové Asociace českého carsharingu, na katedře učí ekonomii ve vztahu k životnímu prostředí. PhDr. Tereza Vandrovcová, vědecká pracovnice na Univerzitě Karlově, editorka webové stránky Soucitne.cz, zabývá se tematikou Animal Studies. RNDr. Mojmír Vlašín, zoolog a ekolog v Ekologickém institutu Veronica v Brně, soudní znalec v oboru ochrana přírody, ve výuce na katedře se zaměřuje na ekologii a ochranu biodiverzity.

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. doc. Ing. Antonín Buček, CSc. Ing. Linda Černušáková RNDr. Petr Daněk, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. RNDr. Vladimír Herber, CSc. Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. RNDr. Jan Hollan, Ph.D. prof. PhDr. Petr Horák, CSc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. Ing. Petr Jelínek, Ph.D. Ing. Dana Křivánková doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. Bc. Petr Machálek Mgr. et Mgr. Michal Medek Mgr. et Mgr. Arnošt Novák Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. prof. PhDr. Josef Šmajs, CSc. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. Mgr. Josef Tůša Ing. Helena Vlašínová, Ph.D. Mgr. Jan Zámečník, Th.D. Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. a další…

30


Okrašlovací spolek Okrašlovací spolek je neformální sdružení studentů, absolventů a přátel katedry. Z popudu paní profesorky Librové byl založen koncem roku 1999. Od svého založení se jeho účel mění podle aktuálních členů, přesto jeho aktivity mají nadále původní environmentální a charitativní podtext. Současní členové spolku se snaží pomocí kulturních i dalších aktivit sdružovat nejen sebe, ale nabídnout místo pro neformální setkávání i pro ostatní studenty a členy katedry. Nejdůležitější akcí roku je již tradičně benefiční ples, z jehož výtěžku se podporují užitečné projekty okrašlující zejména nejbližší okolí fakulty. V některých parcích a pod střechou fakulty tak můžete najít ptačí budky a v Otevřené zahradě včelí úly. Do budoucna chtějí členové spolku podpořit pořádání výstav, případně jiných aktivit, které svou povahou sice navazují na původní ideu, ale zároveň následují současné trendy. Více na: http://okr-spolek.webnode.cz Pro aktuální informace sledujte také: https://www.facebook.com/okraslovak 31


32


Brno a okolí Na Katedře environmentální studií se setkáte s vyučujícími a studenty z různých koutů České republiky, Slovenska a dalších zemí. Nejen, že je Brno geografickým mostem a dopravním uzlem, Brno je také jedním z nejpříjemnějších měst pro studentský život. A je tu hned několik důvodů, proč si zrovna jako studenti environmentalistiky Brno zamilujete. Brno je metropolí kaváren. Klasických, hipsterských, undergroundových i designových, jen v okolí fakulty je výborných kaváren víc, než byste napočítali na prstech obou rukou ( doporučíme vám Tři ocásky, naši spřízněnou kavárnu ). Kromě menzy a klasických či exotických restaurací můžete na oběd zajít také do řady vegetariánských a veganských podniků. Navíc se dá v centru Brna všude dojít pěšky nebo dojet na kole. Brno je také metropolí nezávislých iniciativ. Satiricko - aktivistická parta, která zatřásla s brněnskou politickou scénou a byla skloňována ve všech novinách, vyrůstá z mnohem širšího občanského podhoubí, jehož historie sahá až před Sametovou revoluci. Snad také proto je někdy Brno považováno za epicentrum českého environmentálního hnutí. Sídlí tu Hnutí Duha, Frank Bold ( Ekologický právní servis ), Nesehnutí, Lipka, Veronica, NaZemi, Nadace Partnerství a další. Se všemi těmito organizacemi naše katedra spolupracuje a společně tak vytváříme prostředí, kde můžete potkat inspirativní lidi věnující se různým ( nejen ) environmentálním tématům. Brno je nejen městem kaváren, aktivistů a ochranářů, ale také přírody. Jen v málokterém městě v České republice je nádherná příroda na dosah tak jako v Brně. Vedle všech parků, zelených čtvrtí a zahrádkářských kolonií je to jen tři čtvrtě hodiny cesty od fakulty na tak krásná místa jako je Stránská skála, Mariánské údolí, přehrada „Prigl“, přírodní památka Pekárna, obora Holedná, přírodní parky Baba a Hády. A do Moravského krasu to máte odpoledne po skončení výuky ani ne hodinu.

33


34


Nové knihy Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918  –1968) Jan Dostalík Kniha odkrývá vývoj ekologicky šetrných přístupů v československém prostorovém plánování. Text sleduje počátky moderního urbanismu, pokračuje proměnami „zelených“ přístupů v krizových letech, za druhé světové války i v budovatelském období a končí v pestrých 60. letech. Kniha ukazuje, že ekologicky šetrné tendence v urbanismu a územním plánování mají nejen řadu podob, ale také hlubokou tradici. Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem Petr Jelínek, Lubor Kysučan Publikace se zabývá problematikou krajiny z hlediska její struktury (divočina, přírodě blízká krajina, zemědělská krajina, člověkem narušená krajina) a vývoje. Zvláštní pozornost věnuje rizikům ohrožujícím ekologickou stabilitu a rozmanitost krajiny. Diskutován je rovněž vztah venkovské a městské krajiny z hlediska ekonomického a sociálního vývoje a migrace mezi městem a venkovem jako faktoru podmiňující proměny krajiny. Historický vývoj krajiny je ilustrován na příkladu antické řecko - římské civilizace.

35


Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka Eva Fraňková Kniha představuje koncept ekonomické lokalizace, tedy záměrné podpory produkce a spotřeby v menším než globálním a přednostně komunitním měřítku. Prozkoumává myšlenky a argumenty zastánců lokalizace, kriticky je diskutuje a přináší příklady z lokalizační praxe rozvíjející se ( i ) v České republice. Kniha je pozvánkou nejen k přemýšlení, ale také k vlastní iniciativě v místě, ve kterém žijeme. Hospodaření v krajině: Vybrané kapitoly Zbyněk Ulčák Text pojednává o zemědělských aktivitách člověka v krajině, které posuzuje z hlediska konceptu trvale udržitelného rozvoje. Jsou studovány možné významy pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladu vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích.

Environmentální výchova: Efektivní strategie Jan Činčera Publikace řeší téma efektivity environmentální výchovy. Analyzuje základní znaky výchovně - vzdělávacího programu a na základě vybraných zahraničních či domácích evaluačních studií zkoumá strategie vhodné pro dosahování jednotlivých cílových oblasti environmentální výchovy.

36


Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly Naďa Johanisová Studie v první části shrnuje kritické pohledy na ekonomii středního proudu. Další kapitola se soustředí na nový obor, ekologickou ekonomii, a jeho snahy o sebedefinici ve vztahu ke středoproudé, resp. environmentální ekonomii. Poslední část rozebírá otázku komunitní správy přírodních zdrojů z pohledu ekologické ekonomie, diskutuje koncept „commons“ a polemizuje s Hardinovou tezí tragédie občiny.

Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí Jan Krajhanzl V této knize vše začíná otázkou, jak popsat rozdíly mezi lidmi v jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Publikace nabízí odpověď v podobě syntézy převážně zahraničních výzkumů a rozlišuje pět charakteristik vztahu k přírodě a životnímu prostředí: potřebu kontaktu s přírodou, adaptaci na přírodní podmínky, estetický postoj k přírodě, etický postoj k přírodě a environmentální vědomí. Kapitoly z environmentální estetiky Barbora Bakošová, Kateřina Pařízková, Karel Stibral Publikace čtenáře seznamuje s environmentální estetikou, která v druhé polovině 20. století obrací pozornost estetické teorie zpět k přírodě. Autoři představují a kriticky hodnotí myšlenky „nejhlasitějších“ environmentálních estetiků, hlouběji se věnují povaze naší estetické zkušenosti s prostředím, hodnocení krajinného rázu a interpretaci estetických preferencí krajiny v rámci přírodovědných teorií. 37


Kontakt Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Joštova 10, 602 00 Brno Tel: 549 49 6417, 549 49 7476 Email: envirostudia@fss.muni.cz Web: www.chcinaenviro.cz / www.envirostudia.cz Facebook: www.facebook.com/humenv

Děkujeme Martinu Vyhnalovi, Michaele Kašperové, Lucii Patoprsté, Vítu Vrbkovi, Janu Skalíkovi, Johaně Drlíkové a Centru zahraničních studií za použití fotografií. Grafické práce a sazba: Daniel Szabó Vytištěno na FSC papíru.


Brozura humenv na web  

Informační brožura o Katedře environmentálních studií při Faskultě sociálních studií na Masarykově univerzitě Brno.

Brozura humenv na web  

Informační brožura o Katedře environmentálních studií při Faskultě sociálních studií na Masarykově univerzitě Brno.

Advertisement