Page 1

အာဆီယဆ ံ ုိင္ရာ ေမာ္ဂ်ဴး သင္ခန္းစာ ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၁) ေခါင္းစဥ္။

။ ASEAN History

ရည္ရြယခ ္ ်က္ - အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အခ်ိန္သမုိင္းေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ေစရန္ - အာဆီယံစတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ တိုးတက္လာမွဳအဆင့္ဆင့္ကို သေဘာေပါက္လာေစရန္ - ASEAN Vision ၂ဝ၁၅ ကို သိရွိေစရန္

Pre test သင္တန္းသားတဦးစီကို အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးပါေသာ စာရြက္ပိုင္းမ်ားကို ေပးပါ။ တေရာင္တြင္ အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိသိထားေသာအခ်က္တခုကို ခ်ေရး၍ ေနာက္တေရာင္တြင္ အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိသိလို ေသာအခ်က္တခ်က္စီကို ေရးပါ၊ ထိုစာရြက္မ်ားကို သီးျခားစီကပ္ထားပါ။

လွဳပ္ရွားမွဳ (brainstorming) အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ ကို သင္ပုန္းတြင္ ခ်ေရးထားပါ။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားကို အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုခဲြ၍ ေပးပါ။ ထိုစာရြက္မ်ားတြင္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီသမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္သည့္ေန႔၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမွဳအေျခအေန၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရးသားထားပါ။ ေနာက္သီးသန္႔တပိုဒ္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ အစိုးရပံုစံအမ်ိဳးအစား၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ ဖြ႔ၿံ ဖိုးတုိးတက္မွဳအေျခအေနမ်ားကို ေရးသားထားပါ။


သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဖဲြ႔ႀကီးတြင္ ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။အထူးသျဖင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္မွဳ မ်ား၊ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္က ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တင္ျပခိုင္းပါ။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ား အာဆီယံ(၁ဝ) ႏိုင္ငံပံုပါေသာ ေျမပံုကို ဆဲြ၍ သင္ပုန္းတြင္ မွတ္သားပါ။ ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

Discussion ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီးသည့္အခါ ထိုအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ရွိေနေသာ ေယဘုယ် အေျခ အေနမ်ားကို သံုးသပ္ခိုင္းပါ။ ထြက္ေပၚလာေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားမွာ – -ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေနျခင္း၊ -စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ နိမ့္က်ေနျခင္း၊ -စစ္ေအးတိုက္ပဲြအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားဖက္ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ ေနျခင္း၊ တို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားထြက္လာေအာင္ေမးျမန္းအျပီးတြင္- အကယ္၍ ထိုအေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳး ဖဲြ႔စည္းမည္ဆိုပါက မည္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ထင္ပါသလဲ။ - ထိုသို႔ဖဲြ႔စည္းရန္အတြက္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳရမည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

တင္ျပခ်က္မ်ားကို သင္ပုန္းတြင္မွတ္သား၍ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ျဖစ္ပြားေနေသာအာဆီယံေဒသ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖဲြ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပပါ။


Input ၁၉၆ဝ ခုႏစ ွ ဝ ္ န္းက်င္ အာဆီယံအေျခအေနမ်ား၊ - ျပည္တြင္းစစ္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ကာစႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၊ - ဆင္းရဲမဲြေတေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၊ - စစ္ေအးကာလ လက္နက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳမ်ားရွိ (ဆိုဗီယက္ၾသဇာ- အေမရိကန္ႏွင့္နီးစပ္)၊ - အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားစစ္ပဲြ ( ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား)၊ - အင္ဒုန ိ ီးရွားႏွင့္ မေလးရွား ပဋိပကၡ (၁၉၆၂ - ၁၉၆၆)၊ - ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ မေလးရွား ပဋိပကၡ ( ဆာဗားျပႆနာ) - မေလးရွားႏိုင္ငံမွ စင္ကာပူခဲြထြက္ျခင္း၊ - စစ္အာဏာရွင္မ်ား လႊမ္းမိုးေနျခင္း ( ျမန္မာႏိုင္ငံ-ဦးေနဝင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္- မားကိုးစ္၊ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ထႏြမ္၊ အင္ဒုိနီးရွား-ဆူဟာတို၊ စင္ကာပူ- လီကြမ္းယူ၊ မေလးရွား- အဗန္ဒူရာမန္)

အာဆီယအ ံ သင္း၏ရည္ရယ ြ ္ခ်က္ (ဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္း)၊ -စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ အတတ္ပညာပိုင္း၊ ပညာေရးပိုင္းႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ -တရားဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြငး္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို တိုးျမွင့္ရန္၊ -အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေသာအားျဖင့္ ျပည္ သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္မွဳႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးစည္ပင္သာယာေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္။ အာဆီယံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အစတြင္ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရး အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဳနစ္ဝါဒႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေအာက္ခံမျဖစ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး From battle fields to market place ျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အာဆီယ၏ ံ မူဝါဒ


၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ (၈) လက Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) က တဆင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အာဆီယံ၏ မူဝါဒမ်ားမွာ- ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာတည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မွဳႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ဝိေသသမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး၊ - ႏိုင္ငံတိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္ပမွဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မွဳမ်ား၊ ေသြးထိုးလွဳံ႕ေဆာ္မွဳမ်ားႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္မွဳ မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္တံ့ေရးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ေရး၊ - အျခားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ - အျငင္းပြားမွဳမ်ားရွိလာပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ - ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသံုးျခင္းကို တားဆီးေရး၊ - ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳရွိေရး၊

စတင္ဖဲြ႔စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အာဆီယံအသင္း၏ တိုးတက္လာမွဳမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခဲြ၍ တင္ျပႏိုင္သည္။

- ၁၉၆၇ - ၁၉၇၆ ခုႏွစ္(ပထမ ဆယ္စုႏွစ္) ထူေထာင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္၊ ခ်စ္ခင္ေစျခင္း၊ ေျပာဆို တိုင္ပင္ျခင္း၊ ၁၉၇၇- ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ (ဒုုတိယႏွင့္ တတိယ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား) အဖဲြ႔ဝင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ၁၉၉၈-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အာဆီယံရည္မွန္းခ်က္အျမင္၊ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ ၂ဝဝ၈- ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

Deepening အာဆီယံ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ေကာင္းၿပီး၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလဲ။


အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္အျမင္ (VISION) အေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္ပါလဲ။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်မက် သံုးသပ္ျပပါ။ အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အျမင္ (VISION) အရ ခ်ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ ေျပာဆိုႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသနည္း။

Synthesis ASEAN အေပၚ သင္၏ ယူဆခ်က္ကို သရုပ္ေဖာ္ သေကၤတဆဲြ၍ ေဖာ္ျပပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးသင္ခန္းစာ (၂) ေခါင္းစဥ္။

။ ASEAN Charter

ရည္ရြယခ ္ ်က္။

။ အာဆီယံခ်ာတာေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ အာဆီယံခ်ာတာတြင္ပါဝင္ေသာ

အဓိက အခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္၊

Activity (ေမ်ာက္။ ငွက္။ လူ။ စူပါလူ) ေမ်ာက္။ ငွက္။ လူ။ စူပါလူတခုစက ီ ို အမူအယာတခုစီကို သတ္မွတ္ပါ။ စစခ်င္းတြင္ လူတိုင္းသည္ ေမ်ာက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္အခ်င္းခ်င္း က်ားဗိုလ္ဆဲြ အႏိုင္ရပါက ငွက္။ အႏိုင္မရပါက ေမ်ာက္ဆက္ျဖစ္မည္။ ငွက္အခ်င္းခ်င္း အႏိုင္ရပါက လူျဖစ္။ အႏိုင္မရပါက ေမ်ာက္အဆင့္ကို က်သြားမည္၊ လူအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္ရပါ က စူပါလူ။ အႏိုင္မရပါက ငွက္ျဖစ္သြားမည္။ စူပါလူအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္ရပါက မ်ိဳးတူေသာအခ်င္းခ်င္းသာ က်ား ဗိုလ္ဆဲြႏိုင္မည္။ Discussion ထိုကစားနည္းတြင္ ဘာေတြျဖစ္ခ့သ ဲ လဲ၊ ဘယ္လိုအဆင့္ေတြတက္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္အဆင့္က နိမ့္ျပီး ဘယ္အဆင့္က အျမင့္ဆံုးလဲ။


အရင္က ေလ့လာခဲ့တ့ဲ အာဆီယံကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ရင္ အာဆီယံဟာ ဘယ္အဆင့္ကို ေရာက္ေနျပီလဲ ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီလိုယူဆတာလဲ၊ ေနာက္ဘာေတြ ထပ္ရွိသင့္လဲ။ (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။ ရည္ရြယ္ခ်က္။ ပန္းတိုင္မ်ားမရွိသည္ကို ျမင္လာေအာင္ ေထာက္ ျပပါ) သင္တန္းသားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အဆင့္လိုက္အဆင့္လိုက္ သင္ပုန္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

အာဆီယံအေနျဖင့္ မူလအစပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ဲၿပီး အဆင့္ဆင့္ တိုး တက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မူလက ရည္ရြယ္ခ်က္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးလာသည္။ ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္လာမွဳကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အာဆီယံခ်ာတာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

Input ASEAN Charter Deepening အာဆီယံခ်ာတာကို အဖဲြ႕တဖဲြ႕လွ်င္ အခန္းတခန္းစီ ေလ့လာခိုင္းပါ။ ထိုအခန္း တခုခ်င္းစီတြင္ နားမ လည္ေသာအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

Synthesis - အာဆီယံခ်ာတာတခုလံုးတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အပိုဒ္ ဘယ္ႏွစ္ပိုဒ္ ေတြ႕ပါသလဲ။

- အာဆီယံခ်ာတာတခုလံုးကို ဘယ္လို ယူဆပါသလဲ၊

ေမာ္ဂ်ဴးသင္ခန္းစာ (၃)


ေခါင္းစဥ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္။

။ (၃) ASEAN AICHR (လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)၊ ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ သံုးသပ္တတ္ေစရန္

Activity and Discussion သင္တန္းသားမ်ားကို အာဆီယံေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တခုကို ေရးဆဲြရန္ ႏိုင္ငံမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယျ္ ဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ထို႔ေနာက္ အုပ္စု (၄) စုခဲြ၍ အဖဲြ႔အလိုက္ (၁) ႏွင့္ (၃) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ရန္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖဲြ႔ (၂) ႏွင့္ (၄)ကို ထိုေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားတြင္ မည္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ အုပ္စုလိုက္တင္ျပခိုင္းပါ။ Input ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို သင္ပုန္းတြင္ေရး၍ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာပံုကို ရွင္းျပပါ။

Deepening အဖဲြ႔လိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္းယွဥ္ေလ့လာခုိင္းပါ။ မိမိတို႔စဥ္းစားထားသည့္မည့္သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သနည္း။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြေနပါသနည္း။ Synthesis ထိုသို႔ေလ့လာၿပီးသည့္အခါ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိပါ သနည္း။


မည္သည့္အခ်က္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ထင္ ပါသလဲ။ ထိုအခ်က္မ်ားကို မည္က့သ ဲ ို႔ ေျပာင္းသင့္ပါသလဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၄) ASEAN-ACWC/ACMW ေခါင္းစဥ္။

။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊

ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ မည္က့သ ဲ ို႔ Activity သင္တန္းသားမ်ားကို အုပ္စု (၂) စုခဲြပါ။ အဖဲြ႔လိုက္ တဖဲြ႔ကို ေဒသအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာအေျခအေနႏွင့္ အျခားတဖဲြက ႔ ို ေဒသအတြင္း ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေန ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးေစပါ။ ေဆြးေႏြးၿပီးပါက ထိုအခ်က္မ်ားကို စုေပါင္း၍ သရုပ္ေဆာင္ မွဳတခု တင္ဆက္ခိုင္းပါ။ ထိုတင္ဆက္မွဳကို ၾကည့္၍ မည္သည့္အခ်က္မ်ား တင္ျပသြားသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ၊၊၊ -မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသလဲ -ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည့္ ေယဘူယ်ျပသာနာေတြက ဘာေတြပါလဲ၊ -ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ထင္ရပါသလဲ။ -ေဒသအတြင္းမွာ ဒီကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်က္ေတြ ၾကားဘူးပါသလား

Input


အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ မေပၚမီကပင္ ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တိုးတက္ ျမွင့္တင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေဒသ အတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုစာတမ္းမ်ားအျပင္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနလ်က္ရွိသည္။

Powerpoint Deepening ယခုလက္ရွိ အေနအထားတြင္ ထိုေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ Synthesis ထိုေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသလဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ သံုးသပ္တတ္ေစရန္

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၅)

ေခါင္းစဥ္။

။အာဆီယံအတြင္း စည္းရံုးလွဳံ႔ေဆာ္ျခင္း

Activity and Discussion အာဆီယံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုဇယားကို ခ်ျပထားပါ။ အုပ္စုငယ္မ်ားခဲြပါ။ ထိုဇယားကို ၾကည့္၍(၁) အာဆီယံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မ လဲ ထင္ပါသလဲ။


(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးတြင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္းရံုး လွဳံ႕ေဆာ္မွဳမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသ လဲ။ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ အဖဲြ႔လိုက္ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ အာဆီယံတြင္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္မႈ မ်ားကို ရွင္းျပပါ။

အာဆီယႏ ံ င ွ ့္ လူထအ ု ဖဲအ ြ႔ စည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရကို လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားအား လံႈေဆာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း အဖဲြ႔မ်ားက လူထုကို အသိပညာေပးျခင္း၊

ေဒသအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖဲ႔မ ြ ်ား ေပါင္းစု၍ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလး၊ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံလူထုဖုိရမ္မ်ားအား က်င္းပျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္၍ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊

Input SAPA အာဆီယႏ ံ င ွ ျ့္ မန္မာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလဲြ၍ က်န္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား စည္းရံုး၍ ျမန္မာ့အေရးကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံ လႈံ႕ေဆာ္ရန္ စည္းရံုးျခင္း၊


ျမန္မာႏိုင္ငံမွလဲြ၍ က်န္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ လႊတ္တာ္အမတ္မ်ားအား စည္းရံုး၍ ျမန္မာ့အေရးကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ အာဆီယံအသင္းက အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္းရံုးျခင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖဲ႔မ ြ ်ား ေပါင္းစု၍ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလး၊ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ တြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံလူထုဖုိရမ္မ်ား က်င္းပရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္၍ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ CPR ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားကို သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာ့အေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လႈံ႕ ေဆာ္ျခင္း၊ Input TFAB Deepening သင္တန္းသားမ်ားကို အာဆီယံဆယ္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္၊ တဦးကို ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားသူႏွင့္ က်န္ တဦးကို အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေးသအတြင္း လံုၿခံဳ ေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အာဆီယံအသင္းအေနျဖင့္ အသင္းမွထုတ္သင့္ေၾကာင္းအဆိုကို ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူက တင္သြင္းပါေစ၊ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားက မိမိႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုတင္ျပခ်က္ကို ဘယ္လိုရပ္တည္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါေစ။ ( သင္တန္းစစခ်င္းက ေပးထားေသာ လက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားအေျခအေနပါသည့္ စာရြက္မ်ား ကို ျပန္လည္ ကိုးကားႏိုင္သည္။) Synthesis ဘယ္လိုခံစားရလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ၊ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြက ဘယ္လိုအေရးပါသလဲ၊ ျမန္မာ့အေရးကို အာဆီယံေထာက္ခံေအာင္ ဘယ္အခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ျပသင့္လဲ၊


အာဆီယံကို လႈံ႕ေဆာ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေတာင္းဆိုခ်က္၊ ဘယ္လိုစည္းရံုးမွဳမ်ိဳးေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

asean_modules  
asean_modules  

- အာဆီယံစတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ တိုးတက္လာမွဳအဆင့္ဆင့္ကို သေဘာေပါက္လာေစရန္ - ASEAN Vision ၂ဝ၁၅ ကို သိရွိေစရန္ လွဳပ္ရွ...