Page 1

= =


180 160 Banken 140

In & verkoop food In & verkoop nonfood

120

Industrie, Energie & transport Kunst & Cultuur

100

Land & Tuinbouw Onderwijs

80

Overige Prof. dienstv.

60

Scheepvaart Verzekeraars

40

Wonen, Recreatie & Vastgoed Zorg

20 0

Totaal


100

1000-1024 1025-1049 1050-1074 1100-1124 1125-1149 1175-1199 1200-1224 1225-1249 1250-1274 1275-1299 1300-1324 1325-1349 1350-1374 1375-1399 1400-1424 1425-1449 1450-1474 1475-1499 1500-1524 1525-1549 1550-1574 1575-1599 1600-1624 1625-1649 1650-1674 1675-1699 1700-1724 1725-1749 1750-1774 1775-1800

1000 Begijnhoven

Gilden

Markegenootschappen

Waterschappen

Totaal

10

1


10000

1000

100 Coรถperaties (incl. onderlinge waarborgmaatschappijen) Erkende Verenigingen 10

Vakverenigingen Totaal 1940-1950

1930-1939

1920-1929

1910-1919

1900-1909

1890-1899

1880-1889

1870-1879

1860-1869

1850-1859

1


få~ìÖìê~ä=äÉÅíìêÉ= aÉäáîÉêÉÇ=~í=íÜÉ= áå~ìÖìê~íáçå= ÅÉêÉãçåó=çÑ=qáåÉ=aÉ= jççê=~ë=mêçÑÉëëçê=çÑ= fåëíáíìíáçåë=Ñçê= `çääÉÅíáîÉ=^Åíáçå=áå= eáëíçêáÅ~ä=mÉêëéÉÅíáîÉI= ^ìÖìëí=PMI=OMNPK=

m~ê~ääÉä= íç= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ëçÅá~äI= ÉÅçåçãáÅI= ~åÇ= ÉÅçäçÖáÅ~ä= ÅêáëáëI= åÉï= áåëíáíìíáçåë= Ñçê= ÅçääÉÅíáîÉ= ~Åíáçå= ~êÉ= ê~éáÇäó= ÇÉîÉäçéáåÖK= få= Ççã~áåë= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ÖçîÉêåãÉåí= ïáíÜÇê~ïë= ~åÇ= íÜÉ= ã~êâÉí= Ñ~áäëI= ÅáíáòÉå= ÅçääÉÅíáîÉë= áå= Å~êÉI= ÉåÉêÖóI= áåÑê~ëíêìÅíìêÉI= ÉíÅK= íÜ~í= ~êÉ= ëÉí= ìé= Äó= íÜÉ= éìÄäáÅ=çÑÑÉê=~å=~ÅÅÉëëáÄäÉ=~åÇ=~ÑÑçêÇ~ÄäÉ=~äíÉêå~íáîÉ=~í=íÜÉ= äçÅ~ä=äÉîÉäK=qÜÉ=ãÉÇá~=~åÇ=ëÅáÉåíáëíë=ëçãÉíáãÉë=ëéÉ~â=çÑ= ~=êÉîçäìíáçå=í~âáåÖ=éä~ÅÉ=áå=çìê=ëçÅáÉíóK=_ìí=áë=íÜáë=íêìÉ\= fë=íÜáë=~=íìêåáåÖ=éçáåí=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ïÜçäÉ=ëçÅáÉíó=áë=ÑäáééÉÇ= ìéëáÇÉ=Ççïå\= = qáåÉ= aÉ= jççê= áåÇáÅ~íÉëI= íÜêçìÖÜ= ~= íÜçìë~åÇ= óÉ~êë= çÑ= ÜáëíçêóI= áå= ïÜ~í= ï~ó= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ÇÉîÉäçéãÉåíë= ÇáÑÑÉê= Ñêçã=É~êäáÉê=Äççëíë=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=áåëíáíìíáçåë=Ñçê= ÅçääÉÅíáîÉ= ~ÅíáçåK= gìëí= äáâÉ= íçÇ~óI= ëáãáä~ê= éÉêáçÇë= çÑ= ÖêçïíÜ= Ñçê= íÜÉëÉ= íóéÉ= çÑ= áåëíáíìíáçåëI= ïÉêÉ= éêÉÅÉÇÉÇ= Äó= éÉêáçÇë= çÑ= ~ÅÅÉäÉê~íÉÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íÜÉ= ÑêÉÉ= ã~êâÉíK= ^ë=ëìÅÜI=íÜÉó=ÅçåëíáíìíÉ=~=ÅçêêÉÅíáçå=ãÉÅÜ~åáëã=~åÇ=Å~å= éä~ó= ~å= áãéçêí~åí= êçäÉ= áå= ëçÅáÉíóI= ~ë= ~= íÜáêÇ= ÖçîÉêå~åÅÉ= ãçÇÉäI= ~äçåÖëáÇÉ= ã~êâÉí= ~åÇ= ëí~íÉK= aÉ= jççê= Å~ääë= Ñçê= áåëíáíìíáçå~ä= ÇáîÉêëáíóI= ~åÇ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= çìê= âåçïäÉÇÖÉ= ~Äçìí= íÜÉ= ÑìåÅíáçåáåÖ= çÑ= áåëíáíìíáçåë= Ñêçã= íÜÉ= é~ëí= íç= ã~âÉ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=íêÉåÇ=ëìëí~áå~ÄäÉK= = = =

Profile for HumanitiesUU

Homo Cooperans. Institutions for collective action and the compassionate society.  

Inaugural lecture Prof. Tine De Moor delivered at the inauguration ceremony of Tine De Moor as Professor of Institutions for Collective Acti...

Homo Cooperans. Institutions for collective action and the compassionate society.  

Inaugural lecture Prof. Tine De Moor delivered at the inauguration ceremony of Tine De Moor as Professor of Institutions for Collective Acti...