__MAIN_TEXT__

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

EN FRAMTID FÖR ALLA


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

2

Låt oss tänka grönt

A

tt tänka ett steg längre är viktigt i många situationer här i livet men extra viktigt är det när det kommer till miljö och vår planet. För visst vill vi kunna ge våra barn och barnbarn, ja till och med barnbarns barn de absolut bästa förutsättningarna i framtiden. Det är därför viktigt att vi alla är med och drar det tunga lasset.

Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något. Det kan vara småsaker som att dra ner på köttkonsumtionen, skaffa en elbil eller att ta tåget istället för flyget. Är alla med på resan kommer den inte att kännas lika lång. I det här numret av Grönt Energival har vi pratat med företag som alla har bestämt sig – de vill vara med. Ett företag vi träffat tillverkar båtmotorer som går på el, ett annat har en miljö-märkning för produkter och tjänster. Tanken är att det ska underlätta när du som privatperson gör val i vardagen, och ett annat företag levererar förnybar energi. Sätt dig ner och låt dig inspireras – för visst vill du också vara med? Låt dig inspireras och motiveras mot en hållbarare framtid. Trevlig läsning.

Grönt Energival är ett registerat varumärke och produceras av Human Performance AB och medföljer som bilaga i Dagens Industri, November 2019. Produktionsansvarig Joey Massa | joey@humanperformance.se Redaktör Elin Nordlund Mary Örnborg Projektledare Elias Jonsborg Tryck Bold Printing, Stockholm Omslag Unsplash

EN FRAMTID FÖR ALLA


Här i Dalarna frodas ännu allmogetraditionen, hantverket och folkmusiken. Men Dalarna är också ett landskap av nytänkande! Med elavtal, solceller, laddningskoncept och mycket mer bidrar Dalakraft till en hållbar framtid! Välkommen som kund hos ett av Sveriges mest rekommenderade elhandelsbolag du också!

dalakraft.se

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

Information om dina konsumenträttigheter, vår reklamationshantering och uppgift om var konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se


sca.com/fornybarenergi

Med skogens kraft levererar vi framtidens energi En av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi bidrar med en klimatnytta motsvarande mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige. SCA tar vara på hela trädet – När träd som ska bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk avverkas, nyttjar vi restproduterna till bioenergi, säger Stefan Rönnqvist, chef Bioenergi, SCA. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara bark och sågspån. Sågspånet förädlar vi till pellets. Vår stora och breda råvarubas möjliggör en flexibel bränslemix till våra kunder och egna industrer. Egen produktion och logistik ger oss kontroll på hela kedjan och borgar för trygga leveranser. Även produktionen av bränslen sker på ett hållbart sätt. I pelletstillverkningen nyttjas restvärme och vind-el från vindkraft på SCAs egen mark.

Skogens produkter kan motverka negativa klimatförändringar – Den växande skogen binder koldioxid och ett aktivt skogsbruk ökar tillväxten. Högre tillväxt möjliggör ökad substitution och våra förnybara alternativ ersätter fossila produkter, fortsätter Stefan. Investeringar och innovationer har minskat våra industriers koldioxidutsläpp. Det gör att nettoeffekten av hela SCAs verksamhet är positiv för klimatet och uppgår till åtta miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar den samlade negativa klimatpåverkan av Sveriges hela lastbilstrafik och inrikesflyget.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

5

SÅ SKA SVERIGE STÄLLA OM TILL FÖRNYBAR EL Målet för Sveriges elproduktion är att vara 100 procent förnybar år 2040 utan stoppdatum för kärnkraften. Omställningen till grön energi blir omfattande och kräver bland annat ett ändrat beteende från elanvändarna. Men det är görbart, enligt Energimyndigheten. År 2040 kan kännas avlägset men med perspektivet att Sveriges elsystem då helt ska ha hunnit ställas om till grön energi, enligt den energipolitiska överenskommelsen, är tidshorisonten kort. Ledtiderna för att bygga ut nya elsystem är långa och den sista befintliga kärnreaktorn stänger i så fall ner i mitten på 2040-talet om man utgår från livslängden på 60 år. – Man får respektera att omställningen mot 100 procent är jättestor. Stor del av de anläggningar som producerar el idag ska ersättas, samtidigt pågår en elektrifiering av användarsidan som ökar elbehovet, säger Anna Andersson, utredare på Energimyndigheten. Den förnyelsebara energin som idag i huvudsak bedöms ersätta är vind- och solkraft – så kallad variabel kraft. – Utmaningen är att få en balans mellan produktion och användningen eftersom produktionen är beroende av exempelvis om det blåser eller antal soltimmar. Då vi aldrig tidigare använt stor andel variabel kraft krävs det nya lärdomar och lösningar, säger Anna Andersson. Energimyndighetens slutsatser efter en analys av

framtidens elsystem är ändå att en omställning till 100 procent förnybar elproduktion är fullt möjlig till 2040. De åtgärder som behövs tas är beroende av hur elmixen kommer att se ut och hur elanvändningen utvecklas. Elnätet är så klart viktigt för att transportera elen men även behovet att ersätta de systemtjänster som kärnkraften idag bidrar med för systemets stabilitet. – Det är en stor investering att modernisera och bygga ut elnäten – men på Svenska Kraftnät pågår arbete med att både bygga nya kraftledningar och förnya befintliga. Även elhandel med andra länder är en viktig parameter för att omställningen ska fungera menar Anna Andersson.

kommer nya behov av flexibilitet hos producenter såväl som användare behövas. För systemet handlar det om att hitta ett eller annat sätt att lagra el på – exempelvis genom att spara vatten i magasin eller i batterilager. Användaren å andra sidan kan det krävas mer flexibilitet - att hitta sätt som minskar användningen när elsystemet behöver det. – Vi kommer att behöva sprida ut elanvändningen mer jämnt över dygnet eller året. Exempelvis att inte ladda elbilen direkt efter jobbet när nätet är som mest belastat, säger Anna Andersson. Läs mer om energiomställningen här: www.energimyndigheten.se/100procent

– Det är inte resurseffektivt att tro att vi ska klara vår elförsörjning varje sekund själva utan vi behöver också importera el från länder i våra närområden. Sverige har idag ett överskott av el men problem att med att transportera den till alla regioner. Strömförsörjningen är särskilt ansträngd i Stockholm, Malmö och, Uppsala och Mälardalen vilket är hämmande för industrier och byggen av bostadsområden. – Är man redan ansluten till ett elnät behöver man inte vara orolig. Innan elnäten byggs ut får vi jobba på att hitta andra lösningar för dem som vi inte kan ansluta idag. Med mer grön och variabel kraft i elledningarna

Anna Andersson, Utredare på Energimyndigheten


6

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Malin Stridh, chef för avdelningen Elmarknad på Svenska Kraftnät


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

7

SVENSKA KRAFTNÄT MÖJLIGGÖR DEN GRÖNA ENERGIOMSTÄLLNINGEN Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen. Det blir tydligare för var dag som går att svenskarna i allt större utsträckning efterfrågar grön el och ett av Sveriges klimatmål är att år 2040 ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Det är en stor förändring och där har Svenska kraftnät en viktig roll.  - Vi möjliggör omställningen av elsystemet genom att anpassa kraftsystemets förmågor. En större andel förnyelsebar, väderberoende, elproduktion innebär att vi måste utveckla balanseringsprocessen och utformningen av stödtjänster. För att lyckas med detta behöver vi vara lösningsorienterade och samarbeta med många aktörer, säger Malin Stridh chef för avdelningen Elmarknad på Svenska kraftnät. Bygga ut stamnätet för en grön el Behovet av el har ökat snabbare än vad som förutsågs för tio år sedan och stamnätet behöver därför byggas ut, bland annat ansluts en större del vindkraft. För att kunna bygga ut och förnya investerar Svenska kraftnät ungefär 50 miljarder kronor under de kommande tio åren.  – Vi har idag ett väl fungerande stamnät med god kapacitet över landet. Däremot finns det områden där situationen är ansträngd och nya anslutningar har nekats. Ofta beror det på att lokal elproduktion har lagts ner och i vissa fall samtidigt som stora elförbrukare ansluts. För att kunna bygga ut stamnätet arbetar vi utifrån prognoser och konkreta beställningar. Vi kan inte bygga på spekulation och vi måste alltid prioritera driftsäkerheten, den tummar vi inte på. Flexibilitet är en av nycklarna för att möta dagens utmaningar För att uppnå Sveriges klimatmål och ställa om kraftsystemet mot mer grön energi måste det anpassas för kunna ansluta förnybar produktion.

För exempelvis vindkraft, som påverkas av vädret och hur mycket det blåser, krävs det att nya stödtjänster utvecklas och anpassas för att behålla driftsäkerheten. Tidigare har stödtjänster i huvudsak levererats av vattenkraften, men Svenska kraftnät anpassar nu marknaderna för stödtjänster för att möjliggöra nya typer av resurser att delta så som förbrukningsflexibilitet, energilager och vindkraft. - Det är en spännande tid för oss som arbetar med omställning av kraftsystemet. Vi utvecklar bland annat en nordisk gemensam balanseringsmodell och vi skapar nya stödtjänster för att exempelvis hantera lägre rotationsenergi i kraftsystemet. Vi arbetar också för att kunna nyttja den samlade flexibiliteten på bästa sätt så att kraftsystemets stabilitet garanteras på ett kostnadseffektivt sätt, vilket också gynnar miljön.

Vi möjliggör omställningen av elsystemet genom att anpassa kraftsystemets förmågor. En större andel förnyelsebar, väderberoende, elproduktion innebär att vi måste utveckla balanseringsprocessen och utformningen av stödtjänster. För att lyckas med detta behöver vi vara lösningsorienterade och samarbeta med många aktörer.

- Malin Stridh

Ett exempel är den ökade elektrifieringen med elbilar, som kan skapa ytterligare nytta genom att bidra till kraftsystemets stabilitet genom förbrukningsflexibilitet. Samtidigt ökar lönsamheten för företag att gå över till en elbilsflotta vilket minskar koldioxidutsläppen. Ett annat exempel är det EU-finansierade projektet CoordiNet där Svenska kraftnät medverkar

tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution. CoordiNet är en omfattande satsning och kommer att innehålla flera olika delmoment. Ett är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som kan bidra till att minska kapacitetsbristen. Bidrar till att uppnå klimatmålen även utanför Sverige Svenska kraftnäts arbete bidrar inte bara till att uppnå Sveriges klimatmål. Genom arbetet med att utveckla elmarknaden och integration mot Europa bidrar Svenska kraftnät till att klimatmålen nås på europeisk nivå genom export av förnyelsebar produktion och import då det behövs. En starkare sammankoppling gör att elförsörjningen stärks och minskar därmed Europas beroende av fossilbaserad kraftproduktion. - Arbetet med att utveckla elmarknaden i Europa är ett mycket viktigt uppdrag för oss. Det är spännande med många nya lösningar men det är också ett utmanande arbete att få många parter att arbeta åt samma håll. Utifrån ett klimatperspektiv ser jag inte att det finns något alternativ, det räcker ju inte att vi i Sverige når våra klimatmål, klimatet är ju en global fråga.

Balansering Alla åtgärder och processer, inom alla tidsramar, genom vilka Svenska kraftnät säkerställer dels att frekvensen för elsysystemet hålls inom ett fördefinierat stabilitetsområde dels att det finns nödvändiga reserver. Stödtjänster Samlingsnamn på funktioner som är fundamentala för att upprätthålla ett stabilt kraftsystem och därmed även för leveranssäkerheten. Exempel på sådana tjänster är reserver för frekvensåterställning, frekvensstabilisering samt effektreserv. Förbrukningsflexibilitet Förändring eller förflyttning av elanvändning över tid som en följd av att leverera reserver och höga eller låga elpriser.

Läs mer på svk.se


8

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

MÄRKNINGEN GUIDAR TILL EN HÅLLBARARE LIVSSTIL Välj produkter, tjänster och el märkta med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens märkning finns för att underlätta för privatpersoner och företag att göra aktiva val för en hållbarare planet. Naturskyddsföreningen har funnits sedan 1909 och är idag Sveriges största miljöorganisation med 231 000 medlemmar. Organisationen finns över hela landet och genom att vara med och påverka lokalt är man faktiskt med och påverkar även på riksnivå. Föreningen arbetar brett och stort, med frågor som klimat, biologiskt mångfald, skog,  jordbruk, hav och miljögifter. – Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Vi säkerställer att  centrala miljöfrågor lyfts genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete, säger Eva Eiderström, avdelningschef på Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Märkningen gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Man kan säga att det är ett sätt att ge människor möjlighet att rösta med sina pengar. – Bra Miljöval gör komplicerade val enklare. Det kan vara svårt för den enskilda individen att själv hitta information för att göra rätt val för miljön och det är där Bra Miljöval kommer in.  Miljömärkning sätter upp en kravspec som intresserade företag får ta ställning till, sen får de ansöka om att få märkningen. Men på samma sätt som märkningen hjälper privatpersoner hjälper den även företag, genom att den beskriver hur en produkt eller en tjänst ska tillverkas för att vara bra för miljön.

”INTRESSET ÖKAR HELA TIDEN OCH DET ÄR STOR EFTERFRÅGAN HOS FÖRETAGEN ATT ARBETA MED OSS.” Kriterierna och kraven som sätts är en öppen  process där röster får göra sig hörda. Kriterierna för licenstagarna är tuffa och under stegvis  utveckling. Produkterna och tjänsterna som är märkta med Bra Miljöval måste därför utvecklas i samma takt för att bli skonsammare för miljön. – När ett företag ansöker om licens undersöker våra handläggare om produkten eller tjänsten klarar kriterierna, och avgör därefter om den kan bli märkt. För att säkerställa att produkten lever upp till kraven utför vi tillsammans med externa revisorer kontroller varje år. Förutom detta så utförs stickprov.

Det är inte bara produkter och tjänster som kan märkas med Bra Miljöval, idag märks även el, fjärrvärme och biobränsle. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett naturligt sätt. Det räcker med ett telefonsamtal eller ett mail till ditt elbolag för att du ska bidra till mindre miljöbelastning och en friskare värld. Idag är det ungefär 50 elleverantörer i Sverige som levererar el märkt med Bra Miljöval. – Intresset ökar hela tiden och det är stor efterfrågan hos företagen att arbeta med oss. Det finns en vilja att vara med och förbättra och många företag har en miljöpolicy som de arbetar utifrån, då går miljömärkning av el i linje med det, Det blir ett kvitto på att det finns en trygghet i produktionen, säger Jesper Peterson,  enhetschef Bra Miljöval elenergi. Jesper Peterson berättar även att Miljömärkta elprodukter förutom att uppfylla hårda miljökrav även genom avsättning av pengar baserat på försäljningen finansierar olika projekt. – För varje såld kilowattimme el märkt med Bra Miljöval avsätts medel till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Läs mer på naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/byt-elavtal naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval Tips till minskad energianvändning   • Se över ventilation och värme i ditt boende • Släck ljuset när du lämnar rummet • Välj produkter som är energisnåla


DÄRFÖR HÅLLS SVERIGES STÖRSTA INTERNATIONELLA MÖTESPLATS INOM REN ENERGI I SKELLEFTEÅ SV E R I G E S S TÖ R S TA I NT ERNA TIO NELLA KO NF ER EN S O C H MÄS SA IN OM FÖ R N YB A R E NE R G I HÅ LLS I SKELL EF T EÅ . O C H PLA T SEN Ä R INGEN SL U M P . H Ä R FI N NS B ÅD E KUNS KA PEN, N AT URRESURSER NA OC H HÅ L L B A R A L ÖS N I NG AR. Hur producerar, lagrar och använder vi energi när elektrifiering, digitalisering och uppkopplade industrier efterfrågar förnybar energi? Det är frågor som diskuteras under den internationella konferensen och mässan Energy ConFusion. Den hålls för andra året i rad i Skellefteå den 2-3 juni 2020.  – Förra året var en succé och vi är glada att så många start ups, stora företag och organisationer redan nu flaggat upp intresset att återkomma. Min förhoppning är att vi med denna mötesplats sprider kunskap om att Sverige och Norden har en central roll att spela för framtidens transformation från fossil energi till förnybar och ren energi, Sanna Orellano, Marketing Manager North Sweden Cleantech.  En viktig del i omställningen till ett hållbart energisystem är lagring av förnyelsebar energi. Europa samverkar idag för att etablera ett ekosystem för batteritillverkning och Norra Sverige spelar avgörande roll i den processen. Just nu bygger Northvolt Europas största batterifabrik i Skellefteå. Och den europeiska organisationen InnoEnergy väljer också att etablera sig i samma stad. Det är inga tillfälligheter utan beror på att Skellefteå håller på att skapa ett, för Europa, unikt batterikluster.  Regionen är stark inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Här finns kunskapen och naturresurserna som kan skapa en hållbar framtid.  – Hela norra Sverige förtjänar uppmärksamhet inom det här området och Energy ConFusion är en viktig pusselbit. Det placerar vårt näringsliv där den här hemma, mitt i den europeiska omställningen till ett hållbart energisystem, säger Bengt Ivansson, Näringslivschef Skellefteå kommun. Energy ConFusion är en internationell mässa, konferens och matchmaking event för att byta idéer och skapa kontakter för framtida affärsmöjligheter kring omställningen till ren energi. Arrangemanget lockar företag och organisationer från hela europa och pågår den 2-3 juni 2020 i Skellefteå. www.energyconfusion.com


4E GENERATIONENS VVS-SYSTEM! 01

INJUSTERING

02

UTBILDNINGAR

03

PROJEKTERING

04 05

Vi utför injustering av nybyggda eller befintliga system, som UE eller totalentreprenör. Vi projekterar, injusterar, flödesmäter samt utför temperaturkontroller i alla olika typer av fastigheter. Vi tillhandahåller kurser med olika inriktningar och teman som stegvis ger dig en ökad förståelse och kunskap om hur allt hänger ihop, från projektering till driftsättning och injustering. Kurserna vänder sig till VVS konsulter, entreprenörer, förvaltare och byggherrar. Vi projekterar främst ROT och injusteringsberäkningar samt utför granskningar av befintliga handlingar, en väldigt uppskattad tjänst då man kan upptäcka fel innan systemet är byggt.

UTREDNING FELSÖKNING Utredningar och felsökningar är vår specialité då vi använder oss av bred kunskap och modern teknik för att hitta felen eller optimera systemet.

SYSTEMVATTENKVALITET Rätt systemvattenkvalitet sparar energi och bidrar till att systemet kan leverera på lång sikt! Vi utför vattenanalyser samt tar fram åtgärdsförslag i både förebyggande syfte eller till system som redan har havererat med smuts eller igensättningar.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

11

VVS-TEKNIK MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN! Med stor erfarenhet och bred kompetens erbjuder Energiverket helhetslösningar för balansering och optimering av värme, kyla och VVC system som underlättar i ditt kommande projekt.

eller fel i projekteringen då det är ganska vanligt att man förlitar sig helt på beräkningsprogrammen utan att se till helheten, vilket kan bli väldigt dyrt i slutändan

Alla bostäder, kontor och lokaler har mer eller mindre unika system och därför är det viktigt att man anlitar ett företag som har koll på vad de gör och att de kan ta fram en lösning efter behov och ställda krav från beställaren. Vi märker mer och mer att ambitionen från byggare och beställare är väldigt hög men slutprodukten tenderar att bli något helt annat då en del bitar har fallit bort under byggets gång. Detta gäller framförallt nyproduktionen av fastigheter där vi märker att det slarvas en hel del med både projektering och injustering av systemen vilket är mindre bra då det är den viktigaste biten för en hållbar och långsiktig lösning.

På Energiverket jobbar man också för att ta hand om miljön och att balansera och justera system rätt från början är ett steg i det arbetet.

Energiverket Mälardalen AB startades 2014 av Mats Kindlund och har specialiserat sig på att projektera, injustera och rengöra värme-, kylaoch VVC-system. – Vi kan erbjuda helhetslösningar eftersom vi har både ingenjörs- och hands on-delen berättar Ulrika Brown som även är delägare sedan 2018, vi jobbar enbart med rör något som har gjort att vi har en väldigt gedigen kunskap inom det området. Mats Kindlund berättar om att det är vanligt att kunden kommer till dem först när problemet har uppstått, något som Energiverket vill ändra på – man ska vara det naturliga valet redan från start. – Vid en granskning av en färdig VVS-handling märker vi ganska snabbt om det finns några brister

ventilstorlekar. Tryckoberoende ventiler monterades som slingventiler vilket innebär att varje slinga kan flödesmätas. Radiatorernas ventiler byttes också ut till nya ventiler som gör att de nu kan förses med termostater och reglera värmen efter behov.

– Projekterar man ett värmesystem som är genomtänkt och energisnålt men där de beräknade värdena inte är inställbara på ventilerna då tappar det funktionen och systemet kanske inte blir så energisnålt som tanken var. Det kan innebära ökade energikostnader men också ökade kostnader i form av dålig miljö och fler besök efter klagomål på drag mm.

Nockeby-hyresrätter: I fastigheten med ca 100 lägenheter bytte Energiverket ventiler på tappvarmvattencirkulationen. Systemet hade problem att hålla en lägsta temperatur på 50°C. Ett stort system med flera kulvertar och huskroppar vilket kräver en noggrann beräkning av tryckfall och flöden. Efter effekt- och balansberäkning, injustering, flödesmätning och temperaturkontroller blev resultatet att systemet har en lägsta temperatur på 50°C i hela systemet.

Energiverket har hjälpt byggföretag, förvaltare och ägare av fastigheter runt om i Storstockholm-Mälardalen med att få till bra värme-, kyl-, och VVC-system.

Injustering färdig handling: I Västerås har Energiverket under våren 2019 utfört injustering av värme och tappvarmvattencirkulation efter färdig handling åt bygg- och rörentreprenörer.

Nacka hyresrätter: Ett värmesystem med stora problem med återkommande smuts och luft. Byte av ej diffusionstäta slangar och spolning av systemet för att få bort smutsen utfördes. Tillsammans med dessa arbeten har Energiverket sedan utfört injustering, flödesmätning samt temperaturkontroller med fullgott resultat.

Läs mer på www.energiverket.se VVS-tekniker! Vad jobbar man med då? Vi är länken mellan ingenjören och installatören som ser till att beräknade värden ställs in och kontrollmäter fastighetens värme-, kyl- eller VVC system! Vi har ofta en bakgrund som VVS-montör eller något tekniskt yrke/utbildning sedan tidigare med ett brinnande intresse av energi eller teknik. Ett väldigt fritt och omväxlande yrke då man utför uppdragen i alla typer av fastigheter.

Brf Södermalm: I två fastigheter med totalt ca 70 lägenheter och lite butiker bytte Energiverket ventiler. Värmesystemen i lägenheterna är av typen ett-rörsystem. Efter en problematisk transmissionsberäkning med en del anpassning efter radiatorstorlekar kom vi fram till passande flöden och


Nya

ZOE

Låt varje dag vara elektrisk

Med en räckvidd på upp till 385 km (WLTP*) gör nya Renault Zoe det möjligt att färdas elektriskt, varje dag. Och med den nya snabbladdningen får du upp till 150 km räckvidd på bara 30 minuters laddning. Upptäck hur nya Renault Zoe gör ellivet riktigt enkelt tack vare ny smart teknik. Välkommen. Elförbrukning: 178 Wh/km. CO2-utsläpp: 0 g/km, vid körning. Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning) för ZOE Zen-versionen med 16-tumsfälgar. Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. Utrustning varierar beroende på version och tillval. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar.

*


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

REGIONALFONDEN SKYNDAR PÅ FÖRETAGENS OMSTÄLLNING Att ställa om till klimatsmart och fossilfritt är att stärka företags konkurrenskraft. Trots stort intresse saknar många småföretag resurser och kunskap för att energieffektivisera på ett sätt som gynnar affärsnyttan. Idag finns det smarta stöd att få i form av pengar, kunskap och nätverk både för att energieffektivisera verksamheten och för att utveckla nya klimatsmarta affärsidéer. Företag kan i första hand vända sig till de kommunala energi- och klimatrådgivarna eller till de regionala energikontoren. Företag kan också vara med i projekt och få allt från individanpassade förslag på elfordonsflotta, nyexaminerade akademiker till kunskap och stöd om solenergi.

från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kunskapsstödet Klimatsynk finns till för dessa satsningar. – Vi ger information om goda satsningar och lösningar som ska komma fler till nytta, och för att fler småföretag ska ställa om och öka sin konkurrenskraft. Klimatsynk drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket, säger Stefan Baier, projektledare för Klimatsynk. Läs mer på klimatsynk.se

Just nu drivs mer än 100 spännande klimatomställningsprojekt runtom i landet där företag, akademi och offentliga aktörer samarbetar med finansiering

VÄRLDSLEDANDE 3D-SKRIVARE FÖR INDUSTRIN Två högskolestudenter i Värnamo såg ett behov, skapade en lösning och tillverkar nu världsunika 3D-skrivare för industriell tillverkning med kunder runt om i världen. Allt har gått i ett rasande tempo sedan starten för fyra år sen. Cim Berglund och Jacob Lundin är grundarna till BLB Industries. Som studenter på Värnamos högskola såg de att de 3D-skrivare som fanns då var väldigt små och inte användbara för industriell produktion. Med småländsk envishet och stor klurighet tog de fram en egen 3D-skrivare vars första prototyp, som presenterades på Elmiamässan i Jönköping 2016, var den då största 3D-skrivaren som fanns på marknaden. Med en stor skrivare blev möjligheterna oändliga. Skrivaren fick det passande namnet ”The box” efter grundarnas förmåga att tänka utanför boxen. – Vi har tre modeller idag, The box small, The box medium och The box large. Den stora skrivaren kan skriva ut produkter som är upp till sex kubikmeter stora och detta i en hög hastighet, då den kan skriva upp till 30 kilo material i timmen. De största detaljer vi skrivit ut ha legat på närmare 500 kilo, säger Stefan Ek som är ny vd för BLB Industries. Det unika med företagets skrivare är att de kan använda olika material för utskrift, inte enbart plast utan också olika kombinationer av plast och andra material till exempel trä. – Ett exempel är att vi tillverkar runda fönster i vår skrivare i ett material som är kombin-

erat med mer trä än plast. Vi är relativt ensamma i världen att kunna skriva i biomaterialen där vi kan ha mer än 50 procent trä i materialet. När The Box nådde marknaden var det en världsunik skrivare och helt ensam om att klara av industriell produktion av stora enheter. Idag har det dykt upp ett par efterföljare på den internationella marknaden. Men The box var först och leder utvecklingen. – Vi är ensamma om vår patenterade vakuumteknik för att hålla detaljerna på plats under utskriften, det gör att utskriften behåller sin form, säger Stefan Ek. BLB Industries kan anpassa skrivarna efter kundens behov vilket ger en stor möjlighet av bredd på vad som kan skrivas ut. – Våra kunder är industrier inom alltifrån bilbranschen, infrastruktur till möbler. För större bolag som producerar mindre serier, där är vår 3D-skrivare det bästa alternativet för effektiv tillverkning. Utöver maskiner erbjuder BLB också utskriftservice och material utveckling åt sina kunder där man kan testa olika designer och material blandningar. Bildtexter: 3D-skrivare levererade från Småland men inte i platta paket. The box är världsledande på utskrifter för industriell produktion. Stefan Ek är ny vd för expansiva BLB Industries som ökat sin omsättning med mellan 50 till 100 procent varje år sedan starten 2015. Läs mer på blbindustries.se

13


Meter-248x372.indd 1

2019-11-01 11:05


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

15

SÅ ENKELT BLIR FÖRETAGET MER KLIMATSMART Det finns en mängd hållbara metoder som företag kan göra för att bli mer klimatsmarta. Den minst ansträngande insatsen men som ger stora miljöeffekter glöms dock ofta bort – den att se över och byta företagets elavtal. Sol, vind och vatten. Det är källorna till det som benämns som grön el och är det renaste och skonsammaste sättet, både för miljön och klimatet, att framställa. I 20 år har elleverantören Nordic Green Energy jobbat med en och samma vision– att leverera just grön el. Bolaget var dessutom först i Sverige med att sälja rena terawattimmar. – Grön eller förnybar el ska inte förväxlas med fossilfri. Fossilfri innefattar också kärnkraften. Även om kärnkraften är koldioxidneutral så är inte elen som framställs förnybar. Ändå marknadsförs fossilfri el ibland som likvärdig med förnybar, säger Mikael Söderman, Sverigechef på Nordic Green Energy.

Under de senaste åren har mycket av den fossila energiproduktionen fasats ut ur Sverige. Både den förda politiken och det generellt ökade intresset för miljöfrågor och hållbarhet har varit pådrivande orsak till att en omställning påbörjats. Men det borde stämma till eftertanke hos ännu fler att om man inte själv gör ett aktivt val av elavtal så görs valet åt dig –nästan alltid en blandning av förnybart, kärnkraft och fossilt.

Även för företag som klimatredovisar kommer grön el att göra en skillnad i redovisningen av företagets koldioxidavtryck. I segmentet mindre och mellanstora företag finns det också en vilja att göra gott för miljön men det är inte alltid man har rutiner för klimatkompensation. Men om man väljer att få sin el från Nordic Green Energy kan man till exempel lägga till den internationella miljömärkningen EKOenergy på avtalet.

– Här kan de svenska företagen visa vägen framåt genom att göra medvetna val och nyttja förnybart. Det är ett enkelt sätt att bli klimatsmart på och detta bara genom ett kort samtal bort. Vi tar nämligen hand om bytet av elavtal hela vägen och utan avbrott.

– Den som väljer EKOenergy bidrar med 1,25 öre per kwh till olika klimat och miljöprojekt runtom i världen. Det är lite dyrare avtal men ett bra alternativ om inte företaget klimat kompenserar redan. Vi har även en svensk miljömärkning, Bra MIlöval, varigenom man indirekt bidrar till Naturskyddsföreningen, säger Mikael Söderman.

Ju fler företag, men också privatpersoner, som väljer 100 procent förnybar el framför annan mix desto större press sätts att öka andelen förnybara el i samhället. Grön el blir heller inte dyrare för konsumenten, utan är generellt ett bättre alternativ, speciellt ur hållbarhetssynvinkel. Och det finns fler uppsidor för företag som medvetet väljer det hållbarare alternativet framför vanlig, menar Mikael Söderman. – För företag som klimatkompenserar för sin klimatpåverkan kommer ett elavtal som lämnar stora koldioxidavtryck att kosta. Byter man till helgrönt elavtal så är det bättre för miljön men också plånboken.

Och på frågan om man kan vara helt säker på att den gröna elen man köper från Nordic Green Energy verkligen är 100 procent grön och förnybar svarar Mikael Söderman: – Ja, man kan vara 100 procent säker. All el vi säljer är certifierad så det går att härleda till vilken energikälla elen kommer från. Vill du veta mer om gröna elavtal? Besök nordicgreen.se


16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

FÖRNYBAR EL MINSKAR DIN KLIMATPÅVERKAN En bättre framtid kan bara skapas genom handling. Elbolaget Bixia arbetar sedan länge aktivt med omställningen mot ett förnybart energisystem. Här kommer delar av elen från  lokala lantbrukare som, förutom att odla vår mat även producerar el från sol, vind och vatten. Nu vill Bixia få med sig ännu fler kunder på resan mot en hållbar framtid och då behöver alla förstå värdet av elens ursprung.

gränssättande. Att däremot se över sitt elavtal är för de flesta ett enkelt val.

Klimatförändringarna är ett faktum. Idag vet vi vad som måste göras – en avgörande faktor för att bromsa klimatförändringarna handlar om att ställa om vårt energisystem till förnybart. Det är mitt i den omställningen som elbolaget Bixia befinner sig. Bixia är ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad förnybar el. 

Bixia har bestämt sig för att vara 100 procent förnybara år 2022. För att nå dit krävs det att Bixia lever som man lär, men också att få med kunderna i att göra medvetna val.

– Vår affärsidé handlar om att tillföra mer förnybar el till systemet. Den elen säljer vi sedan vidare till våra kunder. När våra kunder köper närproducerad el från oss ser vi till att producenterna får lite bättre betalt så att de kan investera i ännu mer förnybar produktion, säger Matina Rosenberg meteorolog och analytiker på Bixia. Vissa klimatval kan upplevas svåra och kostsamma. Exempelvis är valet att flyga mindre eller inte alls utmanande för många och kanske rentav

– Det krävs ingen stor uppoffring, endast en mindre extrakostnad per månad för en privatperson. För företagare kan den extra kostnaden vara mer utmanande, men den stöttar den förnybara utvecklingen och det signalerar att företaget tänker på nästa generation, säger Matina.

har en mindre påverkan på den totala användningen av el i samhället. Vi kommer att ha en kraftigt ökad elanvändning i framtiden när vi får fler elbilar, datacenter och den omställning som sker inom industrin, säger Matina Rosenberg. Läs mer på bixia.se

– Våra kunder är väldigt viktiga på den här resan. Framförallt genom stöttning av förnybar elproduktion, men också att få dem att minska elanvändningen. Det är viktigt för att skapa en hållbar samhällsutveckling där den förnybara elen räcker till alla, säger Matina.   Det finns många saker som du som kund kan göra för att hålla nere din elanvändning menar Bixia.  – Installera solceller för att minska sitt nettobehov eller enklare sänka värmen i sovrummet.  Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan, även om det

Matina Rosenberg meteorolog och analytiker på Bixia.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NÄRPRODUCERAD EL BLEV ETT SJÄLVKLART VAL FÖR NICLAS BUTIK Niclas Stenbergs Ica-butik drivs helt på närproducerad och förnybar el. Lika självklart som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker, tycker Niclas. Med stor passion för hållbarhetsfrågor driver Niclas Stenberg Ica Supermarket i Småländska Moheda. - För fem år sedan hade jag faktiskt ingen aning om att det fanns lokala elproducenter här i närheten, men när jag fick reda på det var det naturligt att välja dem, säger Niclas. På så sätt gynnas ju även det lokala näringslivet. Den el som driver min butik kommer dels från solpanelerna på taket som står för mellan 15 och 20 procent av butikens elförbrukning på årsbasis. Resterande el kommer från tre små vattenkraftverk här i närheten – Hulta Kvarn, Torpsbruk och Östanåkra Kvarn. Vår satsning på framförallt solpanelerna och likaså våra laddstolpar för elbilar på parkeringen, är något som våra kunder uppmärksammat och gillar. Några har också

uppmärksammat att vi köper el från lokala vattenkraftsproducenter. Kunderna känner att vi bryr oss på riktigt och det bidrar till att stärka vårt varumärke här lokalt. Jag har till och med blivit inbjuden att föreläsa om vårt miljöarbete i en av våra skolor här i Moheda. Det känns såklart extra kul att få lyssna till barnens tankar och kanske till och med kunna inspirera dem lite. Den satsning vi har valt att göra här i Moheda hade varit svår att genomföra utan en samarbetspartner som Bixia. Genom deras unika erbjudanden Bixia Nära Exklusiv, hade vi möjlighet att köpa el från tre vattenkraftproducenter i närheten, bara genom att teckna avtal. Det kanske bästa av allt är den produkt de kallar Bixia Solklart som egentligen innebär att vi lånar ut vårt tak till Bixia som producerar solelen till oss. Vi behövde inte lyfta ett finger – de skötte alltifrån finansiering till installation. Som handlare har man ganska mycket omkring sig i det dagliga. Jag hade haft svårt att avsätta den tid som krävs för att åstadkomma det här på egen hand. Jag hoppas verkligen att min story här från lilla Moheda kan inspirera andra att göra ett aktivt val som bidrar till den energiomställning som så väl behövs. Läs mer på bixia.se/foretag

17


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

19

SOLVÄRME ERSÄTTER KOL, OLJA OCH GAS INOM TEXTILINDUSTRIN Textilindustrin förser oss med tyg till kläder, inredning och en uppsjö produkter som vi använder varje dag. Men tillverkningen och infärgningen av tyget innebär stora utsläpp av koldioxid. Koncentrerad solvärme kan ersätta olja, kol och gas som idag eldas och hjälpa industrin att minska sina koldioxidutsläpp.

ånga upp till 160 grader. Solfångarna är anpassade för större byggnader, industrier och verksamheter med stora energibehov året om.

Världens står just nu inför en enorm utmaning – att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. Stora utsläpp sker i de industrier som tillverkar våra kläder. Svenska Absolicon tillverkar en koncentrerande solfångare med världens högsta optiska verkningsgrad för företag och industrier som skall ställa om till fossilfri produktion.

Absolicon har undersökt en jeansfabrik i Indien. Här eldar man 100 000 ton kol per år för att färga, tvätta och torka jeanstyget. Tillsammans med fabriken har man satt upp en plan för hur de ska kunna gå över till förnybar energi och steg för steg minska koldioxidutsläppet till noll.

– För tyg är värmeproduktionen den enskilt största utsläppskällan. Våra solfångare ger företag möjlighet att producera varor i samma takt som idag men samtidigt stå för noll procent koldioxidutsläpp, säger Joakim Byström, VD på Absolicon. Absolicons solfångare koncentrerar solljuset till en smal linje som kan producera värme och

– Vi bygger våra solfångare i stora fält bredvid fabrikerna. De genererar sedan ånga, värme eller kyla beroende på vad industrin behöver.

– Flera storföretag har tagit som mål att produktionen av varor skall ha netto-noll i koldioxidutsläpp till 2030. De vill inte kvadda klimatet och de ser också en ökad medvetenhet hos konsumenterna. En vanlig missuppfattning menar Joakim Byström är att varor produceras med elektricitet. – En utmaning för oss är att förklara att det inom industrin är värmen som står för merparten av energiförbrukningen och inte elektricitet. När man väl förstått det så är solvärme den logiska lösningen. Absolicon säljer inte bara solfångare, utan även kompletta robotiserade produktionslinor. En första produktionslina har sålts till ett kinesiskt företag

och nyligen har ramavtal tecknats i Sydafrika respektive Kenya med företag som vill starta regional produktion av solfångarna. – Varje produktionslina tillverkar 50 MW solfångare (100 000 m2) per år som räcker för att 3-4 stora industrier radikalt skall kapa sina koldioxidutsläpp. Kunderna för solfångarfälten är textilindustrier, men även bryggerier och gruvor. Det finns inte så många alternativ för att ersätta den kol, olja och gas som industrierna eldar för att värma sina processer. I dagarna har Absolicon utsetts till ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag. Efterfrågan på den nya solvärmetekniken är stor. Tack vare solfångarnas höga verkningsgrad och den robotiserade massproduktionen av solfångarna kan omställningen av industrier ske både lönsamt och snabbt! Läs mer på absolicon.com


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

”NÄR VÅRA KUNDER LYCKAS MED SINA ELAFFÄRER DÅ HAR VI LYCKATS” Att hitta rätt elavtal kan vara krångligt och priset kan variera enormt. Storuman Energi har underlättat för dig som kund genom att ta fram Elmixen - som hjälper dig att hitta den bästa säkerhetsnivån utifrån hur elmarknaden ser ut idag.

också köpa el timme för timme, välja 100 procent förnyelsebar el och komplettera med egen produktion, till exempel solel. När våra kunder lyckas med sina elaffärer, då har vi också lyckats, säger företagets VD Måns Borgström.

Storuman Energi är en elleverantör som varken har egen produktion eller eget elnät. Därför måste dem vara vassa och hela tiden se till att kunderna får de bästa elavtalen. För att kunna göra det har man tagit fram en unik produkt - Elmixen, Sveriges smartaste elavtal.

– Det bästa man som privatperson kan göra för att minska klimatpåverkan från elförbrukningen är att välja tim-mätning och köp elen timme för timme. Genom att styra sin förbrukning till de mindre förbrukningsintensiva timmarna på dygnet minskar man också Sveriges behov att importera smutsig fossil kraft. På så vis skonar man både miljön och plånboken. Det kan vara enkla saker, som att starta diskmaskinen efter klockan 8 på kvällen. Dagens Elmix Dagens Elmix, ett el-avtal balanserat utifrån dagens läge på elmarknaden. Rörligt pris under de delar av året då det rörliga elpriset är lågt och säkrat pris när elen kan bli dyr. Vi hjälper dig hitta den bästa säkerhetsnivån utifrån hur elmarknaden är idag. Du kan när som helst lägga till ytterligare säkerhet med FastEffekt till ett garanterat pris, under hela avtalsperioden.

– Elmixen erbjuder det bästa ur två världar. Rörligt pris när det är förmånligast och säkrat pris när det finns risk för höga elpriser. Med Elmixen kan du

Läs mer på storumanenergi.se

Vattenkraftverket är Övre Forsland, framröstat till världens vackraste vattenkraftverk.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

21

UNILAMP SÄTTER HÅLLBARHET I LJUSET Att sätta rätt ljus, på rätt plats med modern ljusteknik är en lysande affär. Företaget Unilamp ligger i framkant med att erbjuda kostnadseffektiva belysningssystem för optimal ljussättning med lång hållbarhet – och med minsta möjliga miljöpåverkan. Ljussättning har en central roll i vår del av världen. Särskilt under den mörka långa årstiden. Man skulle kunna tro att vi alla lite till mans därför är experter på belysning. Men så är det inte. Mycket av den belysning vi möts av både i offentlig miljö, på arbetsplatser och till viss del i våra bostadsfastigheter är från 70- 80- och 90-talet – fula, flimrande, bländande och inte minst energikrävande. – Det är egentligen ganska enkelt att minska energiförbrukningen och samtidigt få ett fördubblat ljusflöde genom att byta till smartare modernare belysning som bygger på modern teknik. Förr fick vi lära oss att slå av belysningen men det gör vi inte i idag. Istället tomgångskörs exempelvis fastigheter helt i onödan med utdaterade ljuskällor, säger Joakim Forsmark, vd på Unilamp. Genom att ständigt ligga i framkant med den senaste ljustekniken har det norska företaget Unilamp blivit en aktör man vänder sig till för enkel, ren armaturdesign i kombination med kreativa optiska lösningar. Siktet är inställt på att leverera produkter som är specialanpassade för den nordiska marknaden. Genom sitt smarta belysningssystem och stilrena design livar Unilamps belysnings-

experter bland annat upp i offentliga miljöer som skapar trygghet och välbefinnande för besökare. En tydlig belysningsplan gör en stor skillnad för ljusmiljön och resultatet. Och för att säkerställa att företagets kunder har tillgång till marknadens bästa belysningssystem har Unilamp satsat på experter och proffs på belysning. Genom sitt samarbete med Rexel Sverige AB och tillsammans med deras kompetenta tekniker och designers hjälper Unilamp sina kunder med belysningsbehoven. – En nyckel exempelvis för att få en god trygg ljusmiljö utomhus är att vi kan vara på plats och titt på miljön innan designen görs. Vårt samarbete med Rexel ger oss möjlighet att göra detta över hela landet, och med deras kunskap om våra produkter kan vi erbjuda bra effektiva belysningslösningar. Unilamps system är flexibla och lätta att kombinera med varandra men också smidiga att implementera och enkla för kunden att styra. – Vi ser helt enkelt till kundnyttan hela vägen och specialanpassar oss utifrån kundbehov och hur lösningen ser ut. Hållbarhet hela vägen är en annan viktig del i Unilamps affärsidé. Genom verktygslösa byten kan exempelvis LED plattan och drivdonet som tar slut eller går sönder i en armatur enkelt bytas ut utan att armaturen och designen behöver förändras. Tillsammans med ljus-källor som bygger på bland

annat modern och långlivad LED-teknik som ger mer ljus men till mindre effekt underlättar företaget också för kunderna att nå sina hållbarhets– och energiminskningsmål. – Att byta ut gammal och energislukande belysning är över tid alltid mer ekonomiskt. För oss är kundnyttan viktig och ett så litet resursslöseri som möjligt, säger Joakim Forsmark och avslutar: – En stor investering ska kännas bra och hållbar för kunden. Vi kanske är långt ifrån billigast att anlita men med lägre underhåll tar man på sikt igen investeringen. Läs mer på unilamp.se


22

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Strömsholms djursjukhus. Producerar ca 240 000 kWh/år.

EN INVESTERING MED SOLKLAR AVKASTNING Istället för att betala för din el kan du med en solcellsanläggning få betalt för den. El av Sol Nordic installerar moderna lösningar till din fastighet som både försörjer din verksamhet och skapar ett överskott som du kan sälja vidare. För bara några år sedan var solceller dyra och de flesta investeringar som gjordes hade dåliga  kalkyler. Idag är det en helt annan marknad då inköpspriserna på solceller har sjunkit drastiskt. Därför har det blivit ett enkelt sätt att skapa en ny inkomstkälla. Att du dessutom höjer värdet på din fastighet avsevärt och gör en insats för miljön är fördelar som inte går att blunda för. – Jag brukar likna solceller vid en sedelpress, den ligger bara och tickar på och tjänar in pengar åt dig. Då många företag har stora takytor har de ofta mycket goda förutsättningar för att få en bra årsproduktion och avkastning på en solcellsanläggning. Räkna med sex till tolv procent. Genom att investera i solceller ökar fastighetens värde samtidigt som det minskar din elräkning redan från dag ett. Många bolag tycker också att det är bra att kunna visa upp

i sin årsberättelse att de arbetar med gröna frågor och hållbarhet, säger Håkan Lindberg, grundare och solcellsexpert på El av Sol Nordic. En solcellsanläggning kan installeras i stort sett på alla tak eller ytor och El av Sol Nordic utgår alltid utifrån kundens förutsättningar. Allt för att den ska få så bra avkastning och låga driftskostnader som möjligt. – Inför varje förfrågan på våra nyckelfärdiga solcellsanläggningar besöker vi fastigheten och gör en förprojektering. Vi kontrollerar förutsättningarna och ser till att vi kan behålla en hög säkerhet vid installationen. Vi använder oss bara av erfarna montörer och elektriker som har varit med oss sedan starten.

SOLCELLER ÄR EN SEDELPRESS, DEN LIGGER BARA OCH TICKAR PÅ OCH TJÄNAR IN PENGAR ÅT DIG I många fastigheter ses elförbrukningen bara som en kostnad, utan möjlighet till intäkt. Installerar man

en solanläggning drar man istället in pengar då elen säljs. Man investerar helt enkelt i sin egen fastighet. Håkan Lindberg menar att även taket är en möjlig inkomstkälla med en bra avkastning. – Vi kan enkelt räkna ut med hjälp av taklutning, azimuten och installerad effekt hur många kilowattimmar per år ditt tak kommer att generera. El av Sol har installerat drygt 450 solcellsanläggningar runt om i Sverige, mestadels större till bland annat fastighetsbolag och lantbruk.  Gemensamt för dessa kunder är att de snabbt förstår storheten med solenergi och hur roligt det kan vara. – När man väl har börjat och ser hur enkelt det är, då vill man inte sluta bygga för grön energi. Läs mer på elavsol.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

23

COOLASTE LÖSNINGEN FÖR MAT-TRANSPORTER En isolerande papperskasse och en specialutvecklad transportlåda med termoskydd ersätter kylbilar vid transport av matvaror. Bakom den nya miljösmarta transportlösningen ligger svenska techföretaget ifoodbag. Techföretaget ifoodbag har tagit fram tre nya lösningar som tillsammans gör det möjligt att transportera matvaror på ett helt nytt sätt. – Vår uppgraderade kasse, ifoodbag ®, är helt annorlunda från vår tidigare med ett kraftigt förbättrat termoskydd. Vi lanserar också en specialutvecklad transportlåda som tillsammans med vårt kylblock, kan hålla kyla vid transporter upp till 24 timmar, säger Robert Grenmark, vd på ifoodbag. För e-handelsföretag som idag kör ut matvaror till dörren blir transporterna inte bara billigare och smidigare med ifoodbags system utan utan också klimatsmart. Istället för att använda specialutvecklade frysboxar och dyrbara och tunga kylbilar

för att säkra en obruten kylkedja, kan vanliga transportbilar användas istället. – Även under extrema temperaturskillnader i omgivningen klarar ifoodbags system av att hålla en jämn kyla under transporten – till skillnad från kylbilar.

fibrer och har isolerande väggar som förhindrar värmeväxling och minimerar kondens. Ute i naturen bryts den ner på bara några månader utan att lämna spår.

En annan uppsida med ifoodbags kyllösningar är flexibiliteten. Samleveranser med andra e-handelsföretag blir enklare, vilket ger ytterligare besparingar men också minskade koldioxidutsläpp.

Transportboxen ”alvobox” är tillverkad av beständig PPE-plast och kan återanvändas tusentals gånger. I boxen får minst tre ifoodbag plats. Förutom att alvoboxarna kan staplas på varandra med gods i, kan de också i tömt tillstånd staplas i varandra, vilket ger en bättre lagerhantering och transportekonomi. En funktion som ifoodbag idag är ensamma om.

Drivkraften bakom ifoodbags utveckling av produkterna är den täta kontakten med kunder inom e-handel med temperaturkänsliga varor. Önskemålen är tydliga om en mer miljövänlig och kostnadseffektiv transportlösning.

Kylblocken laddas om och om igen genom att frysas och skapar tillsammans med alvoboxen ett kylskåp som håller varor kylda utan att vara beroende av el eller annan energikälla. Dessutom kan kylblocken återanvändas tusentals gånger.

– Kunderna har antingen själva velat, eller av regleringar tvingats, att upphöra med plastkassar eller frigolit samt att minska på koldioxidavtrycket. Vidare upplever de flesta att kylbilar är en dyr lösning med låg flexibilitet. Det har vi tagit till oss, säger Robert Grenmark.

– Det är just effektiva lösningar för den sista delen av transportsträckan, ”the final mile” och för ”Click&Collect” - att beställa på nätet och själv hämta upp - som många idag brottas med. Jag tror att vi är först i världen med att ha tagit fram en billig men också hållbar lösning på detta, säger Robert Grenmark.

De tre delarna i ifoodbags kylsystem, som antingen kan användas var för sig eller i kombination, är också utvecklade för att vara miljömässigt hållbara. Själva bärkassen består av 100 procent cellulosa-

Läs mer på ifoodbag.se


CANDELA SEVEN

RAND Leisure 28.

KOM OCH UPPLEV FRAMTIDENS FÄRDMEDEL Passar någon av dessa tre ditt behov? Boka en visning och beställ din båt till våren. Se övriga modeller på vår hemsida goelectric.se

Rand Play 24

RAND Leisure 28


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

Foto: rogerbackfoto

BÅTAR FÖR FRAMTIDEN goElectric är specialisten på elbåtar och erbjuder ett enklare och hållbart båtliv. Varje båttur blir till en unik tyst naturupplevelse på sjön. Driftkostnaderna är nästan försumbara och investeringen i miljön är redan gjord - du färdas fossilfritt, ansvarsfullt och går i täten på resan till en renare skärgård. Sommaren 2019 var på många sätt en kanonsommar och det fick Thomas Ålund på goElectric uppleva då han var ute i gästhamnarna i Stockholms skärgård för att introducera elbåtar till en allt mer växande skara av intresserade. – Vår vision är att omvandla båtlivet - mer tid i

båten, mindre skötsel och en renare miljö. För oss är det viktigt att kunna erbjuda rätt båt för varje kund. Därför samarbetar vi med flera olika tillverkare, till exempel danska Randboats, svenska Candela speedboat, NaviWatt med flera. Thomas Ålund har en bakgrund inom IT-branschen men kände efter flera år hur viktigt det var för honom att fokusera på klimat och miljö. Därför bestämde han sig för att helhjärtat djupdyka i frågorna och jobba med produkter som arbetar åt det håll han själv brinner för. Under resan har han dock stött på en viss skepsis över den pågående elektrifieringen. – Många är väldigt entusiastiska men det finns också de som bär på felaktiga uppfattningar och sanningar som inte stämmer. Det som var en ”sanning” igår är ofta löst med ny teknik idag. En vanlig missuppfattning som Thomas Ålund stött på kring frågor om eldrift är att ”om vi alla går över till elbil – kommer Sveriges elproduktion inte räcka till”. – Det stämmer inte eftersom ökningen, när alla bytt, endast ökar elbehovet med ungefär 15 TWh/år, alltså ungefär hälften av den el Sverige idag exporterar (29 TWh 2019). Thomas skulle önska att fler tog del av ny forskning och teknik och de politiska beslut om miljön vi

redan tagit. Sverige är redan nu ett föregångsland på många områden. Thomas rekommenderar att gärna lägga en stund på Naturvårdsverkets hemsida eller läsa Svensk vindenergis nya rapport Färdplan 2040. Då upptäcker man hur vi går i bräschen. – Jag skulle vilja att alla förstod hur avgörande det är att ställa om till fossilfritt. Särskilt på sjön där fossila drivmedel även försurar våra hav. Vi har ont om tid och lång väg att gå så vi behöver alla börja agera nu. – Detta är kärnan i det vi gör. Vi vill att människor ska njuta av ett underbart tyst båtliv och vara med och göra skillnad. Att vara med och skapa det nya normala. Med elbåt njuter du mer! goElectric hjälper dig välja rätt. Läs mer på goelectric.se


26

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NJUT AV BÅTLIVET – SAMTIDIGT SOM DU TÄNKER GRÖNT Byt ut din diesel- eller bensinmotor till en elmotor på din båt. Electro Mobiles alternativ är både miljösmarta och effektiva. – När solen skiner fångar solfångaren in strålarna och på så vis får vi el, säger företagets VD Åke Gustafson. Att ha en båt är njutbart och ger en frihetskänsla, men det innebär också mycket arbete, speciellt under våren och hösten. Tänk dig då att kunna slippa underhållsarbetet på motorn, samtidigt som du är med och bidrar till en hållbarare planet. På Electro Mobile tillverkar man elektriska båtmotorer som är både smidiga och effektiva. – I Sverige finns det tiotusentals äldre båtar som faktiskt fungerar bra i stort, de är i bra skick och så, men motorn är slut. Det kan då bli väldigt dyrt att köpa en ny dieselmotor, som dessutom inte är bra för miljön. Vi erbjuder istället ett alternativ som går på el och som är betydligt billigare. Electro Mobile såg dagens ljus för första gången 1992 då främst med el-cyklar, men det var först 2010 som man började producera båtmotorer efter förfrågan från en vän.

gick på el. Först sa jag nej men sen gav jag med mig och tillverkade en åt honom. Han blev jättenöjd och den gick bra. Då föddes tanken om att tillverka i större upplaga. Vi köpte en segelbåt och testade på, flera gånger fram och tillbaka. Vi lärde oss väldigt mycket och sedan dess har det rullat på. Idag har man producerat ungefär 120 motorer och målet är att få bort så mycket farliga miljöutsläpp på vattnet som det bara går. En dieselmotor nyttjar ungefär tio procent av bränslet och resten går som förluster, rakt ut i vattnet. En elmotor däremot tar reda på ungefär 40 procent av energin. – När solen skiner fångar solfångaren in strålarna och på så vis får vi el till båtens motor. När man kommer ut till båten i veckoslutet är den färdigladdad och det är bara att dra ut. Motorn laddas även när man seglar. Propellern roterar och motorn blir en generator som laddar batteribanken. När man går in i trånga hamnar och behöver gå för motor, då är batteribanken laddad. Även om segelbåtar är de största kunderna blir det vanligare att våra motorer även sitter på snipor och andra mindre motorbåtar. Läs mer på electro-mobile.se

– En gammal arbetskollega ville ha en motor som


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

27

Anläggning i Växjö, 2 st värmepumpar på tak anslutna till frånluftskammare.

VÄRME UTAN KLIMATPÅVERKAN Spara pengar och energi tack vare betydligt högre återvinningsgrad än traditionell frånluftsåtervinning – det är vad EnergyWell gör. Att den dessutom är enkel att installera gör valet självklart.

Gemensamt för alla värmeåtervinningssystem är att man tar värme ur ventilationsluften innan man släpper ut den - nedkyld. Ju mer man kan kyla ner luften, desto mer energi kan man få ut och ju mer kan man spara.

Climate Solutions bildades 2003 då man tog över TELECOOL, energisnåla kylsystem för Telekom utvecklade på Ericsson och produktfloran kompletterades 2004 med Värmepumpar för fastighetsuppvärmning.

– Vi kyler vid behov ner luften till under -10 grader innan vi släpper ut den, konventionella system kyler ner till cirka + 5 grader, det är väldigt stor skillnad och på så vis spar man väldigt mycket energi med våra system.

Fokus har hela tiden varit på att ta fram system som är resurseffektiva och har en lägre energiförbrukning än konventionella system. Under 2010 presenterades EnergyWell, ett system för effektivare energiåtervinning ur fastigheters frånluftssystem med hjälp av värmepumpar.

Systemet kan täcka >90% av fastighetens värmebehov och om man vill komplettera med solceller kan man täcka hela behovet för värme och varmvatten. Som bergvärme men man behöver inte borra, gräva och söka tillstånd och släpper inte ut den varma luften till omgivningen. Med EnergyWell installerat reduceras energianvändningen med ungefär 60 procent, energikostnaden sjunker med cirka 40 procent och man får en minimal CO2 påverkan.

– Climate Solutions patenterade lösning utsågs till vinnare i BeBo’s Teknikupphandling för värmeåtervinning i flerbostadhus efter utvärdering av fem installationer 2010 - 2013. BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder, säger Climate Solutions VD Bertil Forsman.

– Med EnergyWells frånluftsåtervinning i fastigheten uppfyller man redan idag de nationella miljömålen som Sverige antagit. Våra system finns idag i flera kommunala och privata fastighetsbolag över hela Sverige, men även i Finland.

Det här gör Climate Solutions: Climate Solutions arbetar aktivt för en grönare värld och att de internationella klimatmålen fram till år 2050 uppnås på effektivaste sätt. EnergyWell introducerades 2010 och det finns mer än 50 hus i drift med god besparing. Vi hjälper er gärna med en kostnadsfri energikalkyl och budgetoffert för er fastighet. Läs mer på climatesolutions.se info@climatesolutions.se | 08 5861 0460

Brf i Bandhagen, fyra hus med gemensam undercentral. Fyra st värmepumpar på vind i varje hus anslutna till värmestammar i källaren.


TURBO - FRAMTIDENS CYKLAR Turbo-modellerna från Specialized tar täten i den stora elcykel-revolutionen Specialized Turbo Vado – En cykel för dig som förstår vikten av ett klimatsmart, effektivt och hälsosamt sätt att cykla från A till B. En modern cykel som utan problem fixar din packning och ger dig mängder av extra kraft i pedalerna – samtidigt som den har en lång räckvidd och avancerad teknologi. Turbo Vado cyklarna har den mjukaste gången och den tystaste motorn i sin klass på marknaden. Batteriet sitter integrerat i ramen för en sömlös design och på styret finns en display där du bland annat kan se hastighet, sträcka och pedalfrekvens. Specialized, med bas i Kalifornien har över 40 års erfarenhet av att tillverka de mest avancerade och innovativa cyklarna på marknaden. I Schweiz har man nu ett kontor med fokus på elcykelutveckling. Fokus ligger på att utveckla elcyklar som behåller känslan av att du cyklar på en vanlig cykel, slogan för kategorin är “It’s you, only faster”. Turbo Vado modellerna från Specialized står för nästa generation av teknologi, de är designade för en urban livsstil, cykelpendling, touring eller träning. Turbo Vado tar din cykelupplevelse till en helt ny nivå och med den egna appen, Mission Control, där du kan anpassa cykeln efter dina behov. Du kan enkelt ändra den mängd elsupport du vill ha i de olika lägena - t.ex. mer support i vissa lägen om du cyklar backigt eller mindre support om du vill få ännu mera träning på vägen hem. Med funktionen ‘Smart Control’ kan du ställa in att du vill ha en viss procent kvar av batteriet när du kommer fram och appen anpassar själv cykelns strömförsörjning, så oron för att batteriet ska ta slut är nu som bortblåst. Allt för att göra det enklare för dig att lämna bilen hemma och susa förbi bilköerna på cykeln istället.

Besök din lokala återförsäljare för att provcykla en Turbocykel från Specialized: https://www.specialized.com/se/en/store-finder


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

29

BÄTTRE KONDIS OCH MILJÖ MED FÖRMÅNSCYKEL Bilen har alltid varit en uppskattad förmån som erbjuds genom jobbet. Men nu är cykeln på väg att köra om bilen. Det växande intresset i samhället för både hälsa och hållbart pendlande gör förmånscykeln till allt mer attraktivare alternativ. Sedan Skatteverket för några år sedan öppnade för att företag kan erbjuda anställda en förmåncykel gav det cykelpendlingen en extra skjuts. Detta vid sidan av att trenden redan var pådriven av det stora hälsointresset i kombination med hållbart resande. – Företag som erbjuder anställda en förmånscykel har vinster att hämta hem på att deras anställda cyklar istället för att ta bilen. Ökad vardagsmotion

ger nämligen hälsoeffekter som minskar sjukfrånvaron samtidigt som det är ett smartare transportsätt ur miljösynpunkt, säger Peter Brännström, vd på företaget Bikelease Sweden AB. Bikelease Sweden är en av aktörerna som erbjuder förmånsavtal för cyklar. Tillsammans med samarbetspartnern Länna Sport erbjuder Bikelease ett brett urval av cyklar. Idag ombesörjer företaget förmånscyklar till mindre såväl som stora företag och organisationer, främst i stockholmsregionen men även i övriga delar av landet. – Vi hjälper till att sy ihop ett förmånspaket som företag kan erbjuda sina anställda. Genom att vi också tillhandahåller ett brett sortiment – från vanliga trampcyklar med tre växlar, MTB och racercyklar till el-cyklar – finns det verkligen möjlighet att utgå från sina personliga preferenser i sitt val av cykel, säger Peter Brännström. Fördelen med förmånscykeln är att man också kan få en riktigt bra kvalitetcykel till en låg kostnad. – Många som börjar cykla köper exempelvis en billig el-cykel men upptäcker ganska snart att de snabbt går sönder. Men alla kan inte lägga 25 000 kronor på en bra kvalitativ el-cykel. En förmånscykel till det

priset skulle däremot kosta en arbetstagare drygt 500 kronor i månaden som dras på bruttolönen. I avtalet ingår också service varje år och efter tre år, då avtalet löper ut, kan man antingen välja en ny cykel eller köpa ut den befintliga. – Dessutom kan man plocka ut tillbehör till en kostnad som motsvarar 30 procent av cykelns värde. Man kan alltså komplettera med exempelvis, Hövding-hjälm, dubbdäck för vintercykling med mera. Förutom att cykeln är ett smidigt, billigt, tidsparande och klimatsmart sätt att ta sig fram på, så är en förmånscykel också ett attraktivt erbjudande utan att det behöver kosta företaget något. Ändå vinner företaget på den positiva image som en förmånscykel signalerar och kan vara attraherande för framtida medarbetare. – För företagen kan erbjudandet vara helt kostnadsfritt eller så kan man välja att subventionera cykeln till sina anställda. Hur man än vänder och vrider på det så är detta ett förmånligt erbjudande både för arbetsgivaren och de anställda, säger Peter Brännström. Läs mer på bikelease.se


JAGUAR I-PACE

THERE’S A FIRST TIME FOR EVERYTHING

Å

BIL 19 ÅRET S BI L 20

19 L 20 S BI RET

ÅRETS 2019 ÅRETS BIL 2019 TS BIL ÅRE

20

2019 ÅRETS BIL 2019 TS BIL ÅRE

19

19

19 L 20 S BI RET

ÅRET S BI L 20

540 x 375 mm + 5mm utfall. (

Å

FÖRMÅNSVÄRDE I EN EGEN KLASS: 2.869 KR*** I-PACE visar att en elbil kan ha både klass, attityd och historia. Det är också den första bilen i Jaguars historia att vinna både priset Årets Bil i Europa och Årets Bil i världen. En ny uppdaterad modell finns nu till försäljning eller leasing och har så lågt förmånsvärde som 2.869 kr***. Är du redo för din första 100 % eldrivna upplevelse med Jaguar? Läs mer och boka provkörning på jaguar.se/i-pace

MÖLNDAL, Arnegårdsgatan 22. Tel: 031-718 15 00. Mån-fre 08-18. Lör-sön 11-15. hedinbil.se

*Priset gäller I-PACE EV400 AWD AUT. Förbrukning 21,2 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km, räckvidd upp till 470 km WLTP/540 NEDC. Miljöklass Euro 6D. Faktisk räckvidd är beroende av olika faktorer som kontraktet är avslutat lämnas bilen samt tillhörande utrustning tillbaka till återförsäljaren. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. Miljöbilspremien är avdragen i månadsko fabriksgaranti max 10 000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning, samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med


I-PACE EV400 AWD AUT – 20-tums lättmetallfälgar – Elektronisk luftfjädring – Lyxiga LED-strålkastare med karakteristiska varselljus – 360° kamera – Adaptive Cruise Control med start och stopp PRISER – Kampanjpris från 834,900kr* – Privatleasing: 9.995 kr/mån**

m hastighet, körsätt, utrustning etc. **Privatleasing-erbjudande gäller 36 mån och 4500 mil, månadsbetalning baseras på en rörlig ränta, övermil debiteras med 13 kr inkl. moms per mil. När ostnaden. ***Förmånsvärde är beräknat netto per månad vid 50 % marginalskatt. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer med 595 kr respektive 55 kr. Fri service i 3 år max 10 000 mil. Garantier: 3 års d reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilar finns i lager. Gäller till och med den 31 december 2019.


TA C K !

FÖR FÖRTROENDET Efter en framgångsrik nyemission ökar vi nu takten mot framtiden. För att lyckas behöver vi vänner och partners. ÄR DU LABBINGENJÖR · CAD DESIGNER · STYR- OCH REGLER · PROCESSINGENJÖR FÖRBRÄNNINGSINGENJÖR (GT) · GASTURBININGENJÖR · ERFAREN KONSTRUKTIONSINGENJÖR VI SÖKER ÄVEN PARTNERS INOM TILLVERKNING · INDUSTRIALISERING · KOMMERSIALISERING · EPC

HÖR AV DIG!

Phoenix BioPowers teknik uppfyller direkt  och indirekt  av FN:s globala mål för hållbar utveckling!

Upplev framtiden tillsammans med Phoenix BioPower Kontakta oss för att bli en partner. www.phoenixbiopower.se info@phoenixbiopower.se, + 46 (0) 8 663 58 00

PHOENIX BIOPOWER

Profile for Human Performance

Grönt Energival November 2019 Dagens Industri  

Grönt Energival November 2019 Dagens Industri  

Advertisement