Page 95

DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ 93

6.4 Markkinointisuunnitelma Tutkimustulosten analysointivaiheen jälkeen opinnäytetyöni oli vasta puolitiessä. Minun tulisi vielä analysoitujen tutkimustulosten pohjalta luoda festivaalille markkinointisuunnitelma, jota se voisi hyödyntää vuoden 2011 festivaalinsa markkinoinnissa. Tämä oli yksi hedelmällisimmistä opinnäytetyöprosessin vaiheista, sillä markkinointisuunnitelmassa pääsin itse vihdoin soveltamaan keräämiäni tutkimustuloksia. Toteuttamalla markkinointisuunnitelman paransin myös työni hyödynnettävyyttä tarjoamalla festivaalille konkreettisen työkalun, jolla kehittää sen markkinointia. Tekemäni markkinointitutkimus tuotti DocPointille arvokasta tietoa, mutta sen järjestelmällinen hyödyntäminen organisaatiossa ilman konkreettista ehdotusta tai toimintasuunnitelmaa olisi saattanut jäädä vain haaveeksi muiden kiireiden ja arkirutiinien painaessa päälle. Pohtimalla työni tuloksia ja pukemalla niiden analysoinnin markkinointisuunnitelman muotoon toivoin, että tämä työ koettaisiin DocPointissa helposti lähestyttäväksi, ja että suunnitelman edes osittainen hyödyntäminen toteutuisi sen ansiosta suuremmalla todennäköisyydellä. Markkinointisuunnitelman alussa suoritin festivaalin yritys- ja toimintaympäristöanalyysin, esittelin tärkeimmät kohderyhmät ja määrittelin festivaalin markkinointistrategian. Muotoilin nämä asiat festivaalijohdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta varmistaakseni, että markkinointisuunnitelma todella vastaisi festivaalin tarpeita. Näiden tietojen ja tutkimustulosten pohjalta loin yksityiskohtaisen toimenpideohjelman festivaalin markkinointia koskien. Tässä markkinointiohjelmassa ei ollut suinkaan tarkoitus keksiä uusia mullistavia markkinointikeinoja, vaan pikemminkin kasata yhteen kaikki ideat pienimmistäkin asioista lähtien, joiden avulla markkinointia voitaisiin laadullisesti parantaa ja sen vaikutuksia tehostaa. Määritellessäni sopivia kohderyhmiä markkinointisuunnitelmaan perustin tekemäni valinnat osittain faktorianalyysin tutkimustuloksiin. DocPointin kohderyhmiksi muodostuivat faktorianalyysin avulla määritellyt kulttuurikävijät, festarikävijät ja elokuvakävijät. Festarikävijät käyvät aktiivisesti festivaaleilla, ja ovat todennäköisesti jo valmiiksi hyvin edustettuina DocPointissa. Uutta asiakaspotentiaalia voisi löytyä kulttuurikävijöis-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)