Page 81

YLEISÖTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 79

tista viitekehystä ymmärtää yleisöjä. Tällöin usein esiin nostetaan erilaiset raskailtakin tuntuvat sosiologiset tulkinnat. Näkemyksiä voi toki avata myös erilaisilla psykologisilla profiileilla tai taloustieteellisillä teoretisoinneilla. Tärkeää on kuitenkin tuottaa teoreettisesti orientoitunutta tulkintaa tutkimusaineistosta. Tällöin teoria-apparaatti on mielellään tunnettava kohtuullisen hyvin jo ennen kentälle menoa. Helppo virhe on rynnätä liiallisen innostuksen vallassa kentälle tekemään erilaisia surveytutkimuksia tai haastatteluja ja sitten jälkikäteen havaita, että kysymyksiä ei tullut laadittua riittävän johdonmukaisesti ja lukeneisuuden puute esti viisaiden jatkokysymysten esittämisen. Näemme suuria mahdollisuuksia siinä, että voisimme Suomessa hyödyntää enemmän olemassa olevaan rekisteri- ja tutkimusaineistoa. Suomessa on poikkeuksellisen hyvät tilastot, joita voi kasvavassa määrin käyttää ilmaiseksi ja vieläpä ladata internetistä koneluettavassa muodossa. Tätä mahdollisuutta on toistaiseksi hyödynnetty aivan liian vähän. Tutustumalla olemassa olevaan aineistopohjaan, kulttuuriyleisöistä kiinnostuneet henkilöt voisivat asettaa tuloksensa sopivaan viitekehykseen. Esimerkiksi tuntemalla yleisöjen asuinpaikan vaikkapa postinumeroaluetasolla, on mahdollista katsoa, millaiset alueet ”lähettävät” suhteellisesti ottaen enemmän asukkaita kulttuuritilaisuuksiin, mitkä taas vähemmän. Postinumero- tai kaupunginosatasolla on mahdollista saada varsin yksityiskohtaista tietoa alueen asukkaiden rakenteesta, koulutustasosta, tuloista, perhekoosta, iästä yms. Aivan oma maailmansa on uuden teknologian tuomat mahdollisuudet tutkimuksessa, jolloin esimerkiksi erilaiset paikkatietosovellukset innovatiivisesti käytettyinä avaavat aivan uudenlaisia tilaisuuksia perehtyä yleisön käyttäytymiseen. Maailmalta on jo kuulunut merkkejä siitä, kuinka esimerkiksi museovieraita voidaan tarkastella koko vierailun ajan niin, että vieraiden kulkureitit ja käytetty aika tallentuu yksityiskohtaisesti. Vastaavaa tekniikkaa voi soveltaa esimerkiksi festivaaleilla vaikkapa kokonaisen viikonlopun ajan. Tällaisestakaan aineistosta ei voi lopulta kertoa kovin paljoa, jos ei omaa mielenkiintoa myös tulosten taustoittamiseen perehtymällä alan kirjallisuuteen ja uusimpiin virtauksiin.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)